Projekt

Emočné vzdelávanie stredoškolákov

Projekt Duševné zdravie na stredných školách (2007 – 2010) (veľký európsky projekt)

Program emočného vzdelávania stredoškolákov sme realizovali v rokoch 2007 – 2012 na mnohých stredných školách. Na príprave sa zúčastňovali kapacity slovenskej psychológie a psychiatrie. Projekt bol žiaľ pre nedostatok systémovej podpory prerušený.

Hľadáme spôsob, ako tento skvelý projekt obnoviť, napojiť ho na ostatné aktivity týkajúce sa emočného vzdelávania detí a mládeže a urobiť z neho celoslovenský program. Emočné vzdelávanie stredoškolákov súvisí so stupňom tolerancie, diverzity a multikulturality spoločnosti a preto ho považujeme za kľúčový pre rozvoj spoločnosti. Napojenie na aktivity programov ako je Zippyho kamaráti pre mladšie deti vie vytvoriť systém, ktorého synergie pre spoločnosť sú významné.

Ak chcete prispieť nápadom na systémové riešenie rozšírenia emočného vzdelávania do všetkých škôl na Slovensku, napíšte nám.

1. fáza: pilot vzdelávacieho modulu 1: “Som v pohode. A ak nie….?” (2007-2008)

Preventívny program (modul 3 stretnutí) vznikol s cieľom destigmatizácie duševných porúch a psychiatrie. Stretnutia sa venujú témam duševného zdravia a duševným poruchám, depresii a téme medzigeneračných problémov. program bol pilotne realizovaný v Bratislave formou interaktívnych stretnutí so stredoškolákmi. Pilotnú fázu absolvovalo vyše 500 stredoškolských študentov.

2. fáza: multiplikovanie vzdelávacieho modulu 1: “Som v pohode. A ak nie…?” (2009)

Prostredníctvom projektu “Posiľnenie ľudských zdrojov vzdelávaním” (2009) realizovaného vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sa program realizuje vo všetkých regiónoch SR. Cieľom projektu bolo vyškoliť rôzne kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich na stredných školách, prostredníctvom ktorých je program multiplikovaný v celej SR. Vzdelávania sa zúčastnilo 140 pracovníkov pôsobiacich na stredných školách (7 VÚC) z radov školských psychológov, poradenských psychológov z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a špecificky zameraných pedagógov. Program “Som v pohode. A ak nie…?” dodnes absolvovalo cca 5000 stredoškolských študentov v celej SR.

3. fáza: Pilot vzdelávacieho modulu 2: “Nikto nie je dokonalý…” a Pilot odborného workshopu “základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov” (2010)

Preventívny program (modul 4 stretnutí) vznikol v súvislosti s cieľmi Národného programu duševného zdravia a úloh Akčného plánu 2008-2010 ako prevencia suicidality na stredných školách. Vznikol za finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva SR a je priamym pokračovaním predchádzajúceho vzdelávacieho modulu. Stretnutia sa venujú témam spätým so stresom, špecifickými poruchami (depresia, poruchy príjmu potravy), ale aj zásadám psychohygieny, ideálu krásy, sebaobraze a riešeniu problémových situácií. Program bol pilotne realizovaný v Bratislave a Trnave formou interaktívnych stretnutí so stredoškolákmi. Pilotnú fázu absolvovalo vyše 360 stredoškolských študentov. Pri evaluácii programu sa podarilo preukázať efektivitu programu vo všetkých sledovaných oblastiach, menovite: v znížení faktora suicidality a vo významnom zvýšení viacerých konkrétnych vedomostí o duševnom zdraví a duševných poruchách a tiež stratégiách získania odbornej pomoci.

V súvislosti s vyššie uvedenými cieľmi bol v Bratislave pilotne zrealizovaný odborný workshop určený školským a poradenským psychológom z CPPPaP. Cieľom workshopu bolo informačným a tréningovým školením zvýšiť zručnosti cieľovej skupiny pri riešení problémov, ktoré súvisia so suicidálnym správaním. Pilotne sa workshopu zúčastnilo 20 účastníkov.

4. fáza: Revízia vzdelávacích modulov a vytvorenie jednotnej koncepcie s názvom “Duševné zdravie na stredných školách.”

Revíziou a zlúčením oboch vzdelávacích modulov („Som v pohode. A ak nie…?“ a „Nikto nie je dokonalý…“) sme vytvorili koncept piatich stretnutí, ktorý sme nazvali „Duševné zdravie na stredných školách“. Tento program je výsledkom niekoľkoročných skúseností- pilotných projektov a multiplikácie jednotlivých modulov. S programom „Duševné zdravie na stredných školách“ v tejto podobe sa v súčasnosti uchádzame na Ministerstve školstva SR o akreditáciu.

5. fáza: Multiplikácia programu “Duševné zdravie na stredných školách” a odborný workshop “Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov” (2010)

V novembri 2010 sme zrealizovali školenia pre pracovníkov pôsobiacich na stredných školách v BA VUC. Cieľom školení je naučiť účastníkov pracovať s preventívnym programom „Duševné zdravie na stredných školách“, sprostredkovať im naše skúsenosti z praxe a tiež rozšíriť teoretickú a praktickú odbornosť tejto cieľovej skupiny v intervenciách pri suicidálnom správaní adolescentov. Program jednotlivých školení, aktuálne termíny a kontaktné údaje nájdete v časti „aktivity“.

Odborné zabezpečenie projektu „Duševné zdravie na stredných školách“

Garanti
Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Je absolventom FF UK odbor psychológia. Pracoval ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike FN a od roku 1985 pôsobí na Katedre psychológie FF UK. Prednáša klinickú a forenznú psychológiu, psychoterapiu a rad výberových predmetov. Jeho publikačná činnosť sa zameriava najmä na psychopatológiu, forenznú psychológiu a psychoterapiu. Je členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS a predsedom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SLS a aktívnym členom v ďalších stavovských organizáciách.

Doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Absolvent LFUK v Bratislave v r. 1970 a od skončenia štúdií pracuje na Psychiatrickej klinike FN. Postupne pôsobil ako sekundárny lekár, ambulantný lekár, ordinár pre alkohológiu, odborný asistent a zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť. Od r. 2001 je prednostom kliniky. Jeho odborné záujmy sa zameriavajú na adiktológiu, psychofarmakológiu, klinickú a forenznú psychiatriu. Je členom výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS.

ZÁKLADY INTERVENCIE PRI SUICIDÁLNOM SPRÁVANÍ ADOLESCENTOV

Autori odborného workshopu:

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Lektori odborného workshopu:

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová

MULTIPLIKÁCIA PREVENTÍVNEHO PROGRAMU „DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Autorský/lektorský tím programu „Duševné zdravie na stredných školách“

MUDr. Dušan Alakša

MUDr. Magdalena Frecer

Mgr. Iva Gacíková

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Mgr. Viera Jamrišková

Mgr. Dita Leczová

Mgr. Lenka Práznovská

AKTIVITY V PROJEKTE (PROJEKT UKONČENÝ!)

Školenie: Multiplikácia programu Duševné zdravie na stredných školách – Aktivita ukončená!
Program:

1. téma: Som normálna(y)
Téma sa venuje duševnému zdraviu/duševným poruchám, rozdielom medzi psychológom a psychiatrom a mýtom spätým s duševnými poruchami.

2. téma: Priateľov si vyberáme, rodinu nie.
Téma sa venuje medzigeneračným problémom.

3. téma: Nikto nie je dokonalý.
Stretnutie je venované problematike stresu a možnostiam jeho zvládania (desatoro duševného zdravia).

4. téma: Yes, I am (aj jem).
O ideáloch krásy, sebaobraze a poruchách príjmu potravy.

5. téma: Verím – neverím si.
Obsahom sú rozdiely medzi smútkom a depresiou a problematika riešenia problémov svojich a problémov v mojom okolí.

Vzdelávanie je určené pracovníkom pôsobiacim na stredných školách a to:

  • školským psychológom,
  • poradenským psychológom z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva
    a prevencie (ďalej len CPPPaP).
Lektori:

MUDr. Dušan Alakša, MUDr. Magdalena Frecer, Mgr. Iva Gacíková,, Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Viera Jamrišková, Mgr. Dita Leczová, Mgr. Lenka Práznovská

Odborný workshop: Základy intervencie pri suicidálnom správaní adolescentov

Program:

Suicidalita
Čo všetko patrí k suicidálnemu správaniu? Od suicidálnych myšlienok k suicidálnemu správaniu. Typické príznaky. Ako hovoriť so stredoškolákom, ktorý vykazuje známky samovražedného správania? Myslí to vážne? – Ako to rozoznať? A je to vôbec dôležité? Vhodné a menej vhodné intervencie.

Depresia
Najčastejšia príčina suicidálneho správania. Ako ju rozoznať? Najčastejšie príznaky. Špecifiká depresie u mladších adolescentov. Možné intervencie.

Poruchy osobnosti, ktoré súvisia s vyšším rizikom samovražedného správania.

Závislosti
Prejavy správania a prežívania, ktoré môžu súvisieť s poruchami osobnosti s vyšším rizikom suicidálneho správania.

Iné významné faktory
Rizikové skupiny z hľadiska suicidálneho správania. Napodobňovanie vzorov – idolov i správania kamarátov i spolužiakov. Môže suicidálny pokus či dokonaná samovražda podnietiť ďalších žiakov k samovražednému správaniu? Rizikové skupiny adolescentov vzhľadom k sebapoškodzovaniu a suicidálnemu správaniu.

Krízová intervencia
Všeobecné zásady krízovej intervencie v prípade suicidálneho správania smerom k osobe so suicidálnym správaním, rodine a spolužiakom.

Prípadová štúdia. Ako by sme mohli postupovať?

Workshop je určený pracovníkom pôsobiacim na stredných školách, a to:

  • školským psychológom,
  • poradenským psychológom z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP).
Lektori:

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., MUDr. Andrea Heretiková Marsalová, Mgr. Anton Heretik, PhD.

Projekt Ako zvládať krízy a konflikty

V spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy. Cieľom projektu bolo interaktívnou a zážitkovou formou ukázať možnosti riešenia kríz s priateľmi, rodičmi či spolužiakmi. Zúčastnilo sa ho 600 stredoškolákov vo veku 16 – 18 rokov z 20 stredných škôl po celom Slovensku (Bratislava, Trnava, Topoľčany, Hlohovec, Levice, Šamorín, Želiezovce). Na projekte participovali študenti odboru Psychológia (2.ročník bakalárskeho a 1. ročníka magisterského štúdia ) v rámci predmetu Školská psychológia pod koordináciou Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, PhD.