31. 07. 2012 Nezaradené

Aktivity

OZNAM

19.9.2011 sme otvorili ambulantnú skupinu porúch príjmu potravy

Kedy: pondelky a štvrtky 11:00-12:00

Kde: v telocvični Denného stacionára Psychiatrickej kliniky, FN Staré mesto, Mickiewiczova 13

Kto: psychológovia PhDr.Igor Obuch a Mgr. Zuzana Wernerová, pod záštitou Psychiatrickej kliniky a špecializovanej ambulancie orientovanej na poruchy príjmu potravy

Pre koho: pre tých, ktorí trpia prejavmi porúch príjmu potravy a sú ochotní na sebe popracovať, aby sa týchto ťažkostí zbavili, zároveň sami sebe viac porozumeli, vek nad 15r.

Kontakt: zuzanajarossov@yahoo.com, 02/57290217

Anabell Bratislava vzniklo v spolupráci Ligy za duševné zdravie SR a českého občianskeho združenia Anabell (www.anabell.cz). Aktivity tohto projektu sú zamerané na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy.

Aktivity Anabell Bratislava

Podporná svojpomocná skupina pre poruchy príjmu potravy Funguje od februára 2007. Skupina sa stretáva každý utorok v čase 18.- 20. hod dodnes.

Viac informácií o podpornej skupine nájdete v podsekcii „Podporná skupina“.

Špecializovaná knižnica

Knižnica vznikla vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky. Knižnica je primárne zameraná na problematiku porúch príjmu potravy dostupná účastníkom skupiny, ich rodinným príslušníkom a sympatizantom Anabell Bratislava.

Prostredníctvom internetu bude sprístupnená i širšej verejnosti ako súčasť Knižnice Nezábudka v máji 2010 (viď informácie o Knižnici Nezábudka)!

NOVINKA!

Knižnica Nezábudka

Knižnicu Nezábudka podporil Fond T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis. Bude zameraná na rôzne témy späté s duševným zdravým a duševnými poruchami. Knižničný systém bude založený na výbere a rezervácii kníh prostredníctvom internetu a bude prístupný na týchto internetových stránkach v podsekcii „Literatúra“. Osobná registrácia čitateľa, výber ani rezervácia kníh nebude možná.

Knižnica Nezábudka bude sprístupnená verejnosti na týchto internetových stránkach v podsekcii „Literatúra“ v máji 2010.

Preventívne aktivity

Projekt „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“ (2009) vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Liga za duševné zdravie (Anabell BA) v rámci aktivít tohto projektu zrealizovala pre pracovníkov pôsobiacich na stredných školách v siedmych VÚC školenia na tému porúch príjmu potravy.

Školenia boli zamerané na odtabuizovanie témy porúch príjmu potravy, vymedzenie základných syndrómov a na praktické informácie z tejto oblasti. Diskutovalo sa o.i. o mýtoch spätých s poruchami príjmu potravy a o vnútornom prežívaní ľudí s týmto problémom. Dôležitým obsahom školenia bola diskusia o chybách a omyloch pri rozpoznávaní a prístupe k študentovi s PPP, ako aj o otázkach kompetencie škôl a Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Preventívny program „Nikto nie je dokonalý…“ (2010)

Vznikol v nadväznosti na ciele Národného programu duševného zdravia a úloh Akčného plánu 2008-2010. Program vznikol pod odbornou garanciou prof. PhDr. Antona Heretika, CSc. za podpory Ministerstva zdravotníctva SR a bol pilotne realizovaný na vybraných stredných školách v bratislavskom VÚC. Program pozostáva zo štyroch diskusných interaktívnych stretnutí so študentmi na témy späté s duševným zdravým a duševnými poruchami. Jednou z týchto tém je i téma zameraná na sebaobraz, ideál krásy a poruchy príjmu potravy.

Viac informácii o knižnici a aktivitách súvisiacich s poruchami príjmu potravy nájdete priebežne na našich stránkach.