06. 03. 2008 Zbierky

Dni nezábudiek 2007

Celonárodná verejná zbierka Dni Nezábudiek (október 2007)

Liga za duševné zdravie, v rámci Týždňa duševného zdravia, organizuje po štvrtýkrát celoslovenskú kampaň Dni nezábudiek, spojenú s predajom umelých kvietkov nezábudiek – symbolom duševného zdravia. Tento týždeň je venovaný nielen ľuďom s duševnými ochoreniami a možnostiam ich liečby, ale aj ostatným, aby si uvedomili vážnosť duševných porúch a snažili sa im predchádzať.

Liga za duševné zdravie chce tohto ročnou zbierkou nadviazať na minuloročné snaženie, ktoré smerovalo k zmierňovaniu sociálneho vylúčenia ľudí s duševnými problémami. Téma sociálnej integrácie a rovnosti šancí je momentálne veľmi aktuálnou v Európskej únii. Informačná kampaň a zbierka Dni nezábudiek je preto aj tohto roku opäť zameraná na sociálne začlenenie ľudí s duševnými problémami.

V dňoch 10.-12. októbra dobrovoľníci rozdávali informačné materiály a predávali Nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku. Nezábudky by mali ľuďom v priebehu ďalšieho roka pripomínať duševné zdravie ako nenahraditeľnú hodnotu.

Súčasťou kampane bola výstava diel autorov so skúsenosťou s duševným ochorením „Pohľady zvnútra“, diskusie s odborníkmi v regiónoch, informačná kampaň v médiách a slávnostný večer, na ktorom sa udeľovali „Ceny LDZ SR za prínos pre duševné zdravie“. Celoslovenská zbierka prebiehala rôznymi formami a bola spojená s predajom umelých kvietkov nezábudiek. Liga za duševné zdravie SR realizovala zbierku spoločne so svojimi členskými organizáciami, celoslovenskou organizáciou združujúcou regionálne organizácie pacientov a príbuzných ODOS, s pacientskymi a príbuzenskými organizáciami, Úniou materských centier a s vybranými strednými školami. LDZ plánuje z finančných prostriedkov získaných verejnou zbierkou podobne ako minulý rok podporiť projekty napomáhajúce sociálnemu začleneniu ľudí s duševnými ochoreniami.
Počas Dní nezábudiek vyzbierali dobrovoľníci v uliciach Slovenska 2 627 023 Sk. Prostredníctvom SMS správ podporila verejnosť zbierku sumou 112 470 Sk. Hrubý výnos zbierky je teda 2 739 493 Sk.

LDZ podporila všetky organizácie, ktoré sa spolupodieľali na zbierke 30-timi % z výnosu na rozvoj aktivít v oblasti duševného zdravia. Po odpočítaní 25% na náklady spojené s organizáciou zbierkou predstavuje čistý výnos zbierky 1 305 708Sk.

foto: Maroš Kaluš

Ministerstvo vnútra SR dňa 9.7.2007 povolilo svojim Rozhodnutím č. SVS-203-2007/08480 konanie tejto verejnej zbierky.