Projekt

Ministerstvo spravodlivosti – dotácia na podporu Linky dôvery Nezábudka

Ministerstvo spravodlivosti podporilo v roku 2020 projekt Linky dôvery Nezábudka sumou 15.000 €.

Linka Dôvery Nezábudka poskytuje poradenskú psychologickú činnosť s uplatňovaním zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých volajúcich. Poskytuje pomoc znevýhodnenej skupine obyvateľstva, do ktorej patria aj ľudia s duševnými problémami a ochoreniami pre silnú stigmu pretrvávajúcu v spoločnosti. Často sú obeťami násilia a šikany z dôvodu
intolerancie, diskriminácie a xenofóbie.
Hlavnými aktivitami projektu sú dlhodobá prevádzka linky, jej rozvoj a skvalitňovanie
poradenstva formou zabezpečenia vzdelávaní a supervízií pre poradcov za účelom
skvalitnenia života tejto ohrozenej skupiny.