Projekt

Nadácia mesta Bratislavy – grant na projekt Duša a film

Nadácia mesta Bratislavy podporila v roku 2020 sumou 3 000€ náš projekt DUŠA A FILM.
Ďakujeme!

Projekt DUŠA A FILM je kooperačným projektom Ligy za duševné zdravie a spoločnosti Film Europe. Je určený pre širokú dospelú verejnosť aj odborníkov. Podstatou projektu je organizácia kultúrno – edukačných podujatí zameraných na duševné zdravie. V roku 2020 chceme nadviazať na úspešnú sériu aktivít pod názvom DUŠA A FILM, uskutočnených už v rokoch 2018 a 2019 a realizovať v septembri až decembri 11 podujatí.
Podujatia budú realizované v priestoroch Kina Film Europe v Bratislave na Štefánikovej ulici, 3krát v mesiaci, spravidla sa jedná o pondelky.
Koncepcia podujatí je tvorená premietaním účelovo zvoleného hraného filmu z portfólia spoločnosti Film Europe a následnej moderovanej diskusie s hosťami – odborníkmi zo sféry duševného zdravia a sociológie, ľuďmi s osobnou skúsenosťou a divákmi. Hraný film ako umelecká forma spracovania ťažkej témy ponúka divákovi intenzívny
umelecký zážitok s možnosťou vytvorenia si vlastnej reflexie. Diskusia ponúka následné spracovanie, overenie a konfrontovanie vlastných zážitkov s odborným výkladom profesionálov. U diváka tak prichádza ku komplexnejšiemu zážitku, ale aj uvedomeniu, pochopeniu a spracovaniu problematiky.
Hlavným cieľom projektu je osveta a prevencia v oblasti duševného zdravia a destigmatizácia duševných porúch, poukázanie na vplyv duševných problémov jednotlivca na jeho život, ale aj ich zrkadlenie sa v obraze a postojoch celej spoločnosti. V neposlednom rade je cieľom aj znižovať stigmu, odbúravať predsudky voči ľuďom so
skúsenosťou s duševnou poruchou, prevencia vzniku nežiadúceho spoločenského správania, budovanie tolerancie a pochopenia v spoločnosti, inklúzie a empatie.
Odborným garantom projektu, autorom koncepcie a hlavným dramaturgom projektu je MUDr. Peter Breier, psychiater a dlhodobý spolupracovník Ligy za duševné zdravie. Projekt vedie dlhodobo ako dobrovoľník.
Dramaturgický tím vyberá tému, k nej ilustrujúci film a pozývaných hostí. Tvoria ho psychologičky Mgr. Hana Ševčíková, Mgr. Zuzana Zimová a spisovateľ Michal Hvorecký. Všetci rovnako zastávajú na jednotlivých podujatiach aj role moderátorov.

Projekt DUŠA A FILM je rozdelený do dvoch cyklusov:
Duša a jej problémy – prebiehať bude 2x mesačne, celkovo 7krát. Jeho hlavnou témou je oblasť duševných problémov, psychických porúch, vzťahov a osobného prežívania jednotlivca a ich vplyv na jeho každodenný život.
Hosťami diskusie sú zväčša psychológovia, psychiatri, psychoterapeuti a iný odborníci z pomáhajúcich profesií.
Častými hosťami diskusie sú taktiež ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť, prešli si daným problémom. V moderovaní diskusií sa striedajú MUDr. Breier, Mgr.Ševčíková a Mgr.Zimová.
Duša a spoločnosť – konať sa bude 1x mesačne, celkovo 4krát. Zameriava sa najmä na témy celospoločenských javov, motivácie konania jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Jedná sa napríklad o témy intolerancie, xenofóbie, rasizmu, spoločenského vyčlenenia, imigrácie, slobody, ekológie. Hosťami sú osobnosti a odborníci z oblasti sociológie, politológie a spoločenského diania. Diskusie moderuje Michal Hvorecký.
Nakoľko je počet miest v premietacej sále Kina Film Europe obmedzený počtom 100 miest, a aj z dôvodu, záujmu o daný projekt aj mimo Bratislavy, vyhotovujeme z každej diskusie audiovizuálny záznam, ktorý je umiestnený na webovej stránke Ligy, na youtube kanál
LDZ https:// www.youtube.com/user/dusevnezdravie aj na facebookový profil LDZ
https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/. Záznamy sú voľne dostupné. V roku 2019 sme v rámci spolupráce s Denníkom N niektoré z diskusií streamovali cez ich livestreamový kanál.
V rokoch 2018 a 2019 sme zo strany divákov zaznamenali na projekt kladné odozvy a taktiež návštevnosť podujatí má od uvedenia projektu vzrastajúcu tendenciu. V roku 2019 bolo uskutočnených 22 podujatí.