30. 09. 2010 Čo pre vás robíme

Európsky deň depresie a Svetový deň duševného zdravia

Tlačová správa 30.9.2010

Liga za duševné zdravie SR organizuje 7.ročník informačnej kampane Dni duševného zdravia na podporu pravdivých informácií o duševných poruchách a ich liečbe. Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Najvážnejší problém ľudí s duševnou poruchou je sociálne vylúčenie: zažívajú na vlastnej koži nepochopenie a diskrimináciu, strácajú zamestnanie a ostávajú osamotení. Izolácia bráni ich návratu do života a mnohí sa ocitnú v chudobe.

Sociálnej inklúzii, návratu ľudí trpiacich duševnou poruchou do života, bráni predovšetkým ich stigmatizácia. Problematika duševných porúch je stále tabuizovaná, ľudia sa hanbia a nevyhľadajú včas odbornú pomoc, čím skomplikujú a predĺžia liečbu. Ich príbuzní trpia nedostatkom kvalitných informácií, ako pomáhať svojmu členovi rodiny, sú poruchou zaťažení a sami stigmatizovaní. Dobrým predpokladom návratu ľudí s duševnými poruchami do života a k práci je fungujúca podporná sieť služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá sleduje individuálne potreby človeka s duševnou poruchou a je dostupná tam, kde žije. Žiaľ v regiónoch Slovenska buď úplne chýba alebo je nedostatočná. Informačnou kampaňou a Zbierkou Dni nezábudiek 2010 chceme podporiť rozvoj komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s duševnými problémami obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život v rodine a práci. Preto má kampaň podtitul „Už nikdy viac osamelí medzi ľuďmi!“

MUDr. Pavel Černák, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, člen Správnej a Odbornej rady LDZ
„Osamelosť môže byť z času na čas príjemná, ak je motivovaná slobodným rozhodnutím duševne zdravého človeka. A je len zdanlivo príjemná, ak vyplýva priamo z povahy duševnej poruchy. Pretože vtedy osamelosť znamená stratu možnosti rozvíjať svoj sociálny a duševný život a tvorivý potenciál, ktorý choroba chorému človeku zobrala. Je ilúziou urobiť všetkých ľudí šťastnými a sociálne integrovanými. Ale nemusí byť ilúziou pokúsiť sa urobiť niečo pre to, aby tých osamelých bolo o čosi menej.“

Informačnú kampaň začína Liga za duševné zdravie pri príležitosti Európskeho dňa depresie (1.október) a vrcholí verejnou zbierkou Dni nezábudiek k Svetovému dňu duševného zdravia (10.október).

EURÓPSKY DEŇ DEPRESIE

MUDr. Eva Pálová, prednostka 1. psychiatrickej kliniky FNLP a LFUPJŠ v Košiciach, členka odbornej rady Ligy za duševné zdravie
Depresia patrí k najčastejším a najzávažnejším poruchám, niekedy počas života postihne takmer každého piateho človeka a rôzne príznaky depresie sa môžu vyskytnúť až u tretiny obyvateľstva. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, únavy, znížené sebahodnotenie, poruchy spánku a rôzne bolesti. V najzávažnejších stavoch človek prestáva rozprávať, jesť, hýbať sa, nevie sa o seba postarať. Pri vzniku depresie sa uplatňuje viacero príčin, podnety môžu byť dedičné alebo psychologické. V súčasnosti je depresia dobre liečiteľná avšak za podmienky, že sa správne diagnostikuje a správne lieči. Treba sa jej venovať, pretože depresia je jednou z najrozšírenejších duševných porúch a je hlavnou príčinou samovrážd v celej EÚ.

SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku: Pri chronických telesných ochoreniach nesmieme zabúdať na starostlivosť o duševné zdravie
„Tohtoročný Svetový deň duševného zdravia upriamuje pozornosť na fakt, že u pacientov s chronickými srdcovocievnymi, onkologickými, respiračnými, metabolickými ochoreniami alebo u tých, ktorí majú z rôznych dôvodov dlhodobo zníženú pohyblivosť, sa často súbežne vyvíjajú aj duševné poruchy. Najčastejšie sú to úzkostné a depresívne stavy, ktoré môžu hraničiť až so samovražednými sklonmi, alebo stavy podráždenosti, výbuchy zlosti až agresie. Tieto stavy môžu nakoniec vyústiť do rozvoja permanentného duševného ochorenia, ktoré je ďalším bremenom pre pacienta a jeho okolie, najčastejšie členov domácnosti, v ktorej postihnutý žije. Manažment dlhodobo a chronicky chorých je náročný nielen z hľadiska zabezpečenia adekvátnej liečby základného ochorenia, ale aj z hľadiska zabezpečenia nevyhnutných ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. Ich dostupnosť a fungovanie vytvárajú predpoklady na celkovú pohodu pacienta a jeho rodiny aj v prípade závažných ochorení. Liečenie chronického telesného ochorenia treba vnímať v kontexte so zabezpečením starostlivosti o duševné zdravie. Jedno pozitívne vplýva na druhé. Stále platí, že bez duševného zdravia niet zdravia.“

Zbierka DNI NEZÁBUDIEK

V rámci informačnej kampane organizuje Liga za duševné zdravie každoročne aj celonárodnú zbierku Dni nezábudiek, počas ktorej môžu všetci prispieť na rozvoj komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami.

V uliciach miest budú v dňoch 11. – 13. októbra rozdávať dobrovoľníci informačné materiály a nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku. Dobrovoľným príspevkom za nezábudku môže verejnosť podporiť začlenenie ľudí s duševnými poruchami do života. Liga podporí rozvoj podpornej siete cez svoje členské združenia, ktoré využijú vyzbierané prostriedky na projekty slúžiace sociálnej inklúzii ľudí s duševnou poruchou a ich návratu do života a k práci.
Verejnosť môže prispieť tiež zaslaním SMS na číslo 833 v sieti Orange Slovensko a T – Mobile v hodnote 1,- euro až do 31. októbra 2010. Treťou možnosťou je poslať finančný príspevok priamo na účet č. ú. : 4040154029/3100 v Ľudovej banke alebo 202 66 500/6500 v Poštovej banke.

Financie zo zbierky sú určené na podporu služieb siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, najmä sociálnych služieb a chránených dielní.

Sprievodné aktivity v regiónoch Slovenska

Súčasťou informačnej kampane Dni duševného zdravia sú aj sprievodné podujatia, ktoré organizujú členské združenia Ligy a pacientské a príbuzenské členské združenia ODOS. Sú to rôzne výstavy výtvarných prác ľudí s duševnou poruchou, diskusie s odborníkmi na témy týkajúce sa duševného zdravia. Liga organizuje reprezentatívnu výstavu v rámci Galérie Nezábudka „Art Brut“ v Zichyho paláci v Bratislave.
Informácie o všetkých sprievodných aktivitách združení k informačnej kampani a k zbierke nájdete v prílohe.

Aj malé veci dokážu urobiť veľké zmeny!
Pomôžte ľuďom s duševnou poruchou žiť lepší život medzi nami, aby už nikdy viac neboli osamelí medzi ľuďmi.

Informačná kampaň Dni nezábudiek sa koná v spolupráci:
Kancelária WHO na Slovensku, Únia materských centier, ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili kampaň Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek!

Hlavní partneri:
Janssen – Cilag, Pfizer, Servier, Egis

Partneri:
Zbierame pre šťastie Orange, T – Mobile, Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, Volksbank, TNT, Poštová banka, Kaufland, Aupark, Polus, Dubeň Žilina, Europa Banská Bystrica, Max, Optima, IDS, Billa, HB Reavis Group, ŽSR, Hypernova, Avion

Mediálni partneri:
Jemné melódie, Rádio Expres, Rádio Slovensko, STV, Big media, Fun radio

Ing.Olga Valentová
kontakty s verejnosťou
0903 / 65 85 95
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
olga.valentova@dusevnez.sk
***
Oznámenie o novej Európskej príručke na monitorovanie ľudských práv a všeobecnej zdravotnej starostlivosti v psychiatrických a sociálnych inštitúciách pôsobiacich v oblasti duševného zdravia

ITHACA znamená „Inštitucionálnu liečbu, ľudské práva a hodnotenie starostlivosti“. Príručka ITHACA bola vytvorená v rámci projektu podporeného Európskou komisiou a poskytla jasný a praktický návod monitorovania ľudských práv a všeobecnej zdravotnej starostlivosti v psychiatrických a sociálnych zariadeniach pôsobiacich v oblasti duševného zdravia po celej Európe. Je prístupná v 13 európskych jazykoch na web-stránke projektu www.ithaca-study.eu

Prečo je potrebné monitorovať ľudské práva v psychiatrických inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb?

Zatiaľ čo vo všeobecnosti v celej Európe prevláda snaha zakladať komunitné služby pre ľudí s duševnými problémami, inštitucionálna liečba a inštitucionalizácia osôb trpiacich duševnými poruchami a duševnými postihnutiami je stále príliš bežným javom v mnohých európskych krajinách. Patria k nim veľké psychiatrické nemocnice, domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov, psychiatrické oddelenia vo všeobecných nemocniciach a málo existujú malé ubytovacie možnosti. Príručka hodnotí, ako je v takýchto inštitúciách sledované dodržiavanie ľudských práv a existujúce príklady dobrej praxe.

Ako bola vytvorená príručka Ithaca?

Príručka ITHACA bola vytvorená užívateľmi psychiatrických služieb, odborníkmi z oblasti ľudských práv, psychiatrami, psychológmi a sociálnymi pracovníkmi z 15 európskych krajín a jej vývoj bol financovaný Európskou komisiou. Následne bola testovaná v 87 inštitúciách vo všetkých zúčastnených krajinách, pokrývajúc široký okruh duševného usporiadania zdravotnej starostlivosti. Identifikovala oboje – porušovanie ľudských práv a sledovala príklady dobrej praxe v rámci ochrany ľudských práv a rešpektovania práv osôb s duševnými poruchami v psychiatrických inštitúciách. Príručka ITHACA zahŕňa 30 oblastí života, akými sú napríklad: nedobrovoľný vstup, prístup ku korešpondencii a návštevám, prístup k všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Príručka je vypracovaná v súlade s medzinárodným Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a v súlade s odporučeniami Rady Európy ministrom členských štátov EÚ o monitorovaní a ochrane ľudských práv a zachovanie dôstojnosti ľudí s duševnými poruchami.

Ako sa môžem dozvedieť viac informácií?

Detailné informácie sú prístupné na web-stránke projektu www.ithaca-study.eu

Pre viac informácií môžete kontaktovať: Integra, o. z., Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce, tel.: 056/6421714, e-mail: integrami@gmail.