06. 08. 2012 Čo pre vás robíme

Info slovník

Informačný slovník

(vysvetlenie základných pojmov)

Duševné poruchy

– keď duševný stav človeka výrazne negatívne zasahuje do myslenia, komunikácie či učenia a spánku, hovoríme o problémoch duševného zdravia
– zahŕňajú široký okruh duševných a emocionálnych stavov a diagnóz ako je úzkosť, stres, depresia, schizofrénia, atď.
– liečba duševných porúch, vrátane tých závažnejších, má porovnateľné výsledky ako liečba iných závažných telesných ochorení

Duševná zaostalosť

– duševná zaostalosť je celoživotný stav, ktorý obvykle nastupuje po druhom roku života
– je charakteristická výrazným poklesom intelektových schopností, IQ je menšie ako 70
– ľudia s duševnou zaostalosťou môžu mať trvalo horšie poznávacie, rečové, motorické a sociálne schopnosti; napriek tomu môžu mať títo ľudia široký rozsah schopností a zručností a viesť tak samostatný život

Duševné zdravie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je duševné zdravie: „stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti“.

Komunitná starostlivosť o ľudí s duševnými poruchami

V celej EÚ je tendencia prechádzať z tradičnej liečby duševných porúch v inštitúciách na komplexnú liečbu:

– Pobyt v nemocnici má trvať iba dobu nevyhnutnú na liečbu, po ktorej by mala nasledovať ambulantná liečba alebo komunitná starostlivosť. Po prepustení z nemocnice je človek s duševnou poruchou často v situácii, ktorá pripomína vákuum – nemá prácu, adekvátne bývanie, spoločenské aktivity a dostáva sa tak do bludného kruhu.- Komunitná starostlivosť je vyvážená mimonemocničná liečba, ktorá je už takmer dve desaťročia dôDni nezábudiekležitým vývojovým smerom modernej európskej psychiatrie. Pre adekvátnu liečbu a návrat do spoločnosti je dôležitá plne rozvinutá sieť zdravotných a sociálnych služieb poskytovaná v pacientovej prirodzenej komunite, čo najbližšie k jeho bydlisku a rodine, bez vytrhnutia z pôvodných sociálnych väzieb. Práve túto formu terapie by mala ľuďom s psychickými problémami poskytovať komunitná starostlivosť.

Komunitné služby z oblasti sociálno – pracovnej

1. Chránená práca prebieha na špecializovaných pracoviskách – chránených dielňach, v ktorých chorí pracujú za špecifických podmienok, bez nadmerného pracovného zaťaženia, pod vedením odborných pracovníkov, s možnosťou konzultácií s členmi terapeutického tímu a využívajú pracovný potenciál, ktorý im ostal zachovaný. Sú tak integrovaní do pracovného procesu a spoločnosti.

2. Podporovaná práca má za cieľ vyrovnanie príležitostí na trhu práce. Podpora je poskytovaná ako aj užívateľom služby, tak aj zamestnávateľom. Pracovné miesto je na otvorenom trhu práce /nie je to chránené miesto/. Práca má stabilný charakter. Veľkosť pracovného úväzku a druh práce zohľadňuje špecifické potreby zamestnanca – užívateľa služby. ň

3.Chránené bývanie má rôznu podobu, s dohľadom zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, programom nácvikov praktických zručností. Klienti odtiaľ dochádzajú do liečebných programov, stacionára, prípadne môžu navštevovať rehabilitačné stredisko, chránené dielne alebo chodiť do riadneho zamestnania. Súčasná právna úprava umožňuje vytvorenie chráneného bývania. Ale problémy s financovaním a (ne)spolupráca rezortov sociálnych vecí a zdravotníctva spôsobujú, že existujú chránené bývania iba na dvoch miestach na Slovensku, v Michalovciach a Rimavskej Sobote. 4. Rehabilitačné stredisko je určené na pracovnú rekvalifikáciu tých, ktorí sa už vzhľadom na nepriaznivý priebeh ochorenia nemôžu vrátiť do pôvodného zamestnania. V Prahe existuje celá sieť kaviarní na „Pol ceste“, ktoré fungujú ako pracovno-rehabilitačné miesta pre ľudí so schizofréniou.

Komunitné služby v oblasti zdravotníctva

ambulantní psychiatri, denné psychiatrické stacionáre, krízové centrá, krízové tímy, domáca ošetrovateľská starostlivosť

Podporné komunitné služby

aktivity tretieho sektoru, neziskové organizácie a svojpomocné združenia, ktoré majú v obsahu činnosti v prospech duševného zdravia

Sociálne vylúčenie alebo vyčlenenie zo spoločnosti

Duševné ochorenie môže zažiť každý z nás. Jedným z najvážnejších problémov ľudí s duševnými ochoreniami, ktorý na Slovensku pretrváva dodnes je sociálne vylúčenie, alebo vyčlenenie takýchto ľudí zo spoločnosti. O sociálnom vylúčení hovoríme, keď spoločnosť niektorých ľudí vytláča na svoj okraj tak, že nemôžu byť plnohodnotnou a rovnocennou súčasťou spoločnosti. Mnoho duševne chorých je týmto spôsobom znevýhodnených. Zavedenie a realizácia komunitnej starostlivosti je preto nesmierne potrebná. Mala by ponúkať praktické spôsoby, ktoré pomáhajú ľuďom s duševným ochorením zvládať problémy spojené s prístupom k zamestnaniu, bývaniu rovnako ako umožňujú dodržiavať ich ľudské a občianske práva.