Duševné zdravie detí Publikácie

Duševné zdravie na stredných školách

Odborná publikácia vydaná Ligou za duševné zdravie o témach súvisiacich s duševným zdravím mladistvých. Kolektív autorov MUDr. Dušan Alakša, Mgr. Anton Heretik, PhD. a Mgr. Lenka Práznovská v nej zrozumiteľnou formou prezentujú najdôležitejšie aspekty psychického vývinu a jeho porúch u mladých, ako napríklad: depresie, poruchy príjmu potravy, sexuality, závislosti…

Duševné zdravie na stredných školách