Schizofrénia Články

Komplexný manažment pacienta so schizofréniou

Na tomto mieste uvádzame materiál Ministerstva zdravotníctva SR, podporený grantom z OP Ľudské zdroje MPSVaR SR NFP s názvom: “Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe” (kód NFP312040J193).

Autorom materiálu je autorský kolektív: MUDr. Marek Zelman; prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.; MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.; PhDr. Katarína Kubašovská.

Komplexný manažment pacienta so schizofréniou