17. 06. 2010 Zbierky

Liga prerozdelila výnos so Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Liga prerozdelila výnos so Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Podľa Zelenej knihy asi tretina populácie EÚ trpí niektorou z duševných porúch, duševné ochorenia sú po onkologických a srdcovo-cievnych ochoreniach na 3. mieste medzi príčinami invalidizácie. Za roky 2003 až 2008 sa zvýšil počet vyšetrení u psychiatrov o 563 tisíc, teda ročne pribudne asi stotisíc pacientov v ambulanciách našich psychiatrov. To sú fakty, ktoré Liga už roky zdôrazňuje a organizuje informačné kampane, pretože napriek týmto faktom je verejnosť stále nedostatočne informovaná.

Ľudia si často ani nevedia prestaviť, ako vyzerá človek s duševnou poruchou. Ak zažijete, že sa niekto chová čudne, nezvláda pracovné úlohy, má bizarné nápady, vy vidíte len jeho trpiacu tvár a nakoniec sa ocitne v psychiatrickej nemocnici, tak máte predstavu o tom, ako začína duševná porucha. Tento dojem môže spôsobiť nesprávne presvedčenie, že ten kto „má niečo spoločné s psychiatriou“, má byť a priori vylúčený z bežného života. Telesná choroba je nám zdanlivo zrozumiteľná, ale duševná porucha vyzerá ako by bol človek neschopný, nespoľahlivý a možno aj nebezpečný. Vzniká tak nesprávne stotožnenie príznakov duševnej poruchy s charakterovými vlastnosťami človeka.

Slovenská verejnosť je málo informovaná o tom, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Liga za duševné zdravie sa svojimi aktivitami snaží podporovať akceptáciu ľudí s psychickými problémami v spoločnosti a zlepšenie podmienok pre ich rýchlu a kvalitnú liečbu. Každoročne organizuje informačné kampane pre šírenie správnych a korektných informácií o duševnom zdraví a poruchách.
V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009, ktorá sa konala na jeseň roku 2009, Liga pokračovala v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia. Súčasťou informačnej kampane je každoročne aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek, ktorá pomáha priamo v uliciach Slovenska šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane.

Hrubý výnos Zbierky Dni nezábudiek za rok 2009 je 88 946,87 Euro, v ktorom sú započítané príspevky do pokladničiek dobrovoľníkov, dary na účet a finančné príspevky cez SMS od mobilných operátorov. Čistý výnos zo Zbierky vo výške 59 789,00 Euro bude použitý na programy na sociálne začleňovanie ľudí s duševnou poruchou, ktoré bude realizovať Liga za duševné zdravie a občianske združenia, ktoré sa na Zbierke Dni nezábudiek aktívne zúčastnili.

Použitie finančných prostriedkov zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2009 v roku 2010 :

– Občianske združenie OPORA realizuje podpornú skupinu pre príbuzných ľudí s duševným ochorením formou mesačných stretnutí s odborníkmi.

– Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ v Košiciach pripravilo projekt „Kultúrou a vzdelávaním k zlepšeniu kvality sociálnej služby pre ľudí s duševnými poruchami“, formou rehabilitácie a rôznorodých kultúrnych a spoločenských aktivít.

– Bratislavské združenie Krídla, ktoré získalo aj tohtoročnú Cenu LDZ SR, úspešne buduje Chránenú keramickú dielňu, na vytvorenie pracovného priestoru pre chránenú prácu ľudí s duševnou poruchou.

-Pacientska organizácia POZDRAV z Michaloviec vybuduje z vyzbieraných peňazí Klub duševného zdravia v Michalovciach v areáli PN – Stráňavy. V klube bude prebiehať ergoterapia, muzikoterapia, remeselné práce a rôzne športové a rekondičné aktivity.

– Regionálne združenie Ars Vivendi v Trenčíne použije peniaze na týždenný resocializačný pobyt s výučbou ľudových remesiel v rámci ergoterapie pre 40 ľudí s duševným ochorením.

– Združenie pacientov Viktória v Bratislave zrealizuje z výnosu novú webovskú stránku, zúčastní sa zahraničnej stáže o vzdelávaní lídrov a podobne.

– Občianske združenie DOTYK z Pezinka zorganizuje rehabilitačný pobyt v Slovenskom Raji pre osem členov združenia, na ktorom sa rôznymi športovými a zážitkovými aktivitami rozvíjajú schopnosti pacinetov.

– Prvosienka o.z. na podporu duševného zdravia v Partizánskom chce zriadiť Rehabilitačné stredisko, pre ľudí trpiacich duševnými poruchami a s tým spojenými problémami – so zníženou schopnosťou reagovať na zmeny v sociálno-ekonomických podmienkach. Cieľom je poskytovanie sociálnych služieb a odstraňovanie sociálnej izolácie, zvýšenie komunikačných zručností a podobne.

– Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY v Prievidzi uskutoční pre svojich členov náučný výlet do Arboréta v Mlyňanoch a návštevu zámku Topoľčianky.

– Občianske združenie BETLEHEM v Bratislave podporí zo získaných financií tkáčsku dielňu v Dennom psychiatrickom stacionári Hestia, v ktorom sa pacienti doliečujú a absolvujú psychosociálnu rehabilitáciu. Tieto aktivity sú dôležité z hľadiska spätného začlenenia do života a do pracovného nasadenia.

– OZ POHĽAD v Košiciach si vytýčili náročný cieľ, vybudovať chránené bývanie pre adekvátne podmienky života psychiatrických pacientov v Košiciach. Pri tomto projekte im budú pomáhať aj orgány samosprávy a chcú sa uchádzať aj o európske fondy.

– Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. bude prostredníctvom fungujúcej chránenej kaviarne „MEDZI NAMI“ v Petržalke s pracovnými a zácvikovými príležitosťami dopĺňať systém rehabilitácie a reintegrácie dospelých s duševnou poruchou v Bratislave.

– Občianske združenie SANARE v Banskej Bystrici využije vyzbierané prostriedky na kultúrno – poznávací zájazd do Bratislavy spojený s návštevou divadla, múzeí a galérií.

– OZ MOZAIKA zo Žiliny plánuje investovať výnos na rekondično – rehabilitačný pobyt, nákup materiálu na pracovnú terapiu a na stretnutia s odborníkmi.

– DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie vo Zvolene si naplánovalo „Vzdelávanie a rozvoj zručností pri práci s informáciami“ o.i. pre zvýšenie možnosti práce znevýhodnených občanov na niektorých postoch v OZ. Okrem toho plánuje edukáciu príbuzných, pretože je známe, že človek s duševnou poruchou býva v rodine izolovaný a príbuzní nevedia, ako riešiť prípadné problémy a konflikty.

– OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice využije financie na zakúpenie techniky a zriadenie webovskej stránky pre združenie. Vo svojich aktivitách budú pokračovať v pacientskej advokácii, edukácii rodiny a tvorivom využívaní voľného času.

– 3lobit, o.z. v Bratislave sa snaží o vybudovanie terapeutického a relaxačného centra pre deti a mládež s autizmom, v ktorom bude multisenzorická miestnosť Snoezelen a bude prevádzkovať terapeutickú metódu EEG-biofeedback. Projekt je náročný a má niekoľko fáz: rekonštrukcia priestorov, vyškolenie terapeutov a odborných pracovníkov, vybavenie a spustenie prevádzky.

– INTEGRA, o.z. Michalovce zorganizovala vo februári 2010 svoj tradičný tetralógový Maškarný ples, ktorý je dôležitou kultúrnou a spoločenskou udalosťou pre príbuzných, priateľov ľudí s duševnými poruchami, profesionálov a verejnosti.

– PRO MENTE, n.o. v Michalovciach použilo financie na dobudovanie priestorov určených pre klientov Zariadenia podporovaného bývania.

– Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o. vo Vranove nad Topľou (KPC) plánuje založiť občianske združenie, vybaviť priestory, založiť poradňu a vytvoriť webovskú stránku. Cieľmi sú upozorňovanie verejnosti na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a o ľudí trpiacich duševnou poruchou v regióne.

– BETLEHEM – Združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v Rimavskej Sobote podporuje činnosť Denného stacionára a chránených dielní, presnejšie keramickej, krajčírskej a stolárskej dielne a výtvarného ateliéru.

– Občianske združenie EFKO, Hronovce, okres Levice plánujú z finančných prostriedkov zo Zbierky doplniť zariadenie kuchyne v Chránenom bývaní združenia.

– KRUH n.o. v Trnave realizuje projekt „Návrat klientov s psychickým ochorením do pracovného procesu – využitie vlastného programového modulu centra psycho-sociálnej rehabilitácie“. Projekt sa realizuje formou sociálneho poradenstva, chránenej práce, rodinných výletov a formou bezplatnej právnej pomoci rodinným príslušníkom. Ďalej sa budú klienti Kruhu prezentovať na predajných trhoch a pracovníci Kruhu pripravia kalendár pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je dobrým zdrojom informácií a vzájomných kontaktov.

– Celoslovenské združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia využije financie na projekt „Vzdelávaním pacientov a príbuzných podporovať zníženie stigmy spôsobenej duševnou poruchou“.

– Regionálne občianske združenie ODOS – Košice zorganizuje rehabilitačný pobyt, ktorého cieľom je integrácia nových členov rehabilitačného strediska do spoločnosti.

– Občianske združenie Profesora Matulaya, FN LP, Košice rozšíri aktivity Denného psychiatrického stacionára o filmový klub a vzdelávacie aktivity pre priateľov a príbuzných ľudí s duševnými poruchami.

Liga za duševné zdravie SR použije financie na projekty v súlade s cieľmi zbierky ako napríklad: Poradňa Nezábudka, ktorá slúži v priestoroch bratislavského Auparku. Galéria Nezábudka, ktorá roky podporuje výtvarnú tvorbu autorov trpiacich duševnými poruchami, vo svete nazývanú „art brut“. Motivačné centrum, ktoré už od roku 2007 pripravuje priestor pre rozvoj ľudí s duševnými poruchami, ich príbuzných, ktorí často trpia nepochopením okolia a aj pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami
Riešenie ťažkej situácie, v ktorej sa ocitli ľudia s duševnou poruchou je v lepšej legislatíve, ktoré budú vychádzať z trendov v EÚ. Žiaľ stále nám chýbajú zariadenia a služby, chýbajú denné stacionáre, podporné bývania, rehabilitačné strediská a pod.
Duševné poruchy patria medzi ochorenia, ktoré významne zaťažujú populáciu každej krajiny, nakoľko prispievajú k práceneschopnosti a strate zamestnania. Potešiteľné je že už nie sú lekári v liečbe takí bezmocní, zmenili sa metódy liečby a výskumy, ktoré pomáhajú porozumieť ľudskému mozgu. Keď prekonáme predsudky – pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia vrátiť sa do práce a k svojim blízkym.

Ing. Olga Valentová
kontakty s verejnosťou
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
0903 / 658595
olga.valentova@dusevnez.sk