22. 03. 2011 Čo pre vás robíme

Liga za duševné zdravie odovzdala ceny

Tlačová správa 22.3. 2011

Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby a hoci sa o dôležitosti duševného zdravia vie, mnoho ľudí s duševnými problémami nemá to, čo súčasná liečba predpokladá. Predsudky príliš často oslabujú rozvoj programov starostlivosti o duševné zdravie a potrebných služieb je na Slovensku stále nedostatok. Na slávnostnom koncerte Liga za duševné zdravie SR odovzdala ceny za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia.

Priatelia Ligy za duševné zdravie sa opäť stretli na koncerte, na ktorom sa udeľujú „CENY Ligy za duševné zdravie SR za prínos v oblasti duševného zdravia“.
Liga každoročne oceňuje:
* JEDNOTLIVCOV alebo ZDRUŽENIA za podporu duševného zdravia
* MÉDIÁ alebo NOVINÁROV za kvalitné spracovávanie tém týkajúcich sa duševného zdravia.
* Od minulého roka sa k nám pridala aj Kancelária WHO na Slovensku a odovzdali sme aj cenu za „inovatívny prístup k podpore duševného zdravia“ od Kancelárie WHO na Slovensku.

Ceny sa odovzdávajú za predchádzajúci rok na konci marca pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si pripomíname 7. apríla.
Cieľom Ligy za duševné zdravie SR je zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a preto podporuje dobudovanie komplexnej siete služieb. Je to široký súbor služieb, programov a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou začleniť sa naspäť do života. Odborníci, pacientske a príbuzenské združenia, ktoré sú členmi LDZ SR, túto sieť pomáhajú budovať, a preto sa im Liga snaží vyjadriť vďaku aj ocenením na slávnostnom koncerte.
Primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik prevzal záštitu nad podujatím a zároveň poskytol bezplatne Zrkadlovú sieň v Primaciálnom paláci. Malé pohostenie po skončení slávnostného koncertu už po tretíkrát zasponzorovala spoločnosť NYCOMED, s.r.o. Tento krásny priestor dal potrebnú noblesu a vážnosť citlivým témam, ktorým sa Liga za duševné zdravie SR venuje.
Prácu Ligy za duševné zdravie si všimla a ocenila aj pani Kate Sedgwick, manželka veľvyslanca Spojených štátov amerických. Navštívila Ligu, oboznámila sa s jej širokým spektrom aktivít a na slávnostnom koncerte povedala príhovor o dôležitosti podpory zdravia a o pripravovanej spolupráci s Ligou za duševné zdravie.

Slávnostný večer sa konal 22. marca 2011 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca a moderovala ho Jarmila Hargašová, hosťom zahrali virtuózni hudobníci Peter Niňaj a Robert Puškár, známi ako „Páni bratia“, ktorí dlhé roky reprezentujú slovenskú kultúru v zahraničí. Videozáznam pre potreby prezentácie na webovskej stránke Ligy nakrútil a zostrihal kameraman a režisér Ján Valent. Všetci umelci podporili podujatie bez nároku na honorár.

Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom Správna rada LDZ udelila
Mgr. Alexandre Fischerovej, riaditeľke Ligy za duševné zdravie SR – in memoriam,
za jej vysoko profesionálny prístup k odbornej problematike a za úspešné vedenie Ligy ako strešnej organizácie 34 občianskych združení na celom Slovensku. Saša Fischerová sa roky snažila v rámci ligových aktivít prekonávať predsudky a postupne znižovať diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami na Slovensku. Na jej vysoko profesionálny a napriek tomu ľudský prístup nikto, kto Sašku Fischerovú poznal, určite nezabudne. Patrí k tým nezabudnuteľným ľuďom, po ktorých dlho zostane prázdne miesto …
Ocenenie prišla odovzdať predsedníčka Vlády SR pani IVETA RADIČOVÁ.

Slávnostný koncert LDZ SR je poďakovaním všetkým nominovaným na túto cenu, ktorých navrhli odborníci, regionálne združenia pacientov a príbuzných.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získalo
FUN RADIO
za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a poruchách, a za dobrú spoluprácu v oblasti komunikácie s verejnosťou. Cenu odovzdala PhDr. Jana Štúrová, členka Správnej rady LDZ SR a riaditeľka Občianskeho združenia „Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ“.
Poďakovanie patrí aj ďalším nominovaným osobnostiam a médiám, z ktorých najviac hlasov ďalej získali Ivan Ježík z neziskovej organizácie VOICES, televízia MISTRAL z Michaloviec a jej redaktorka Janka Fedorová, časopis Humanita, ktorý vydáva Slovenská humanitná rada a Mgr. Janka Rusňáková, šéfredaktorka Hornonitrianskych novín MY- Prieboj.

Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získala nezisková organizácia

DSS MOST, n.o.
Dom sociálnych služieb MOST, n.o. realizuje svoju víziu cesty ku samostatnosti pre ľudí s duševnou poruchou už celé roky. Stáva sa, že ľudia s duševnou poruchou dlhodobo vypadnú z pracovného nasadenia, a tak strácajú sociálne a pracovné návyky. Cesta k samostatnosti sa začína už počas pobytu klienta v nemocnici, a to kontaktom so sociálnym poradcom. Po prepustení môže navštevovať rehabilitačné stredisko, kde znovu získa návyk na denný režim, naučí sa sociálnym zručnostiam. Odtiaľ jeho cesta môže smerovať na chránené pracovisko, kde získa pracovné návyky v prostredí, ktoré rešpektuje jeho stav a možnosti. Podporované bývanie je logické doplnenie komplexnej starostlivosti. Mostu sa pred pár rokmi podarilo zrealizovať v Petržalke chránenú kaviareň „MEDZI NAMI“ a nedávno otvorili aj prvé chránené bývanie v kraji. Za tieto vynikajúce úspechy im patrí naše uznanie a vďaka.
Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a cenu prevzala riaditeľka DSS Most, n.o. PhDr. Andrea Beňušková a projektový manažér Juraj Marendiak.
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý je 7. apríla sa na verejnosti hovorí skôr o fyzickom zdraví, ale Liga za duševné zdravie chce pripomenúť, že súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie, a že je rovnako dôležité, ale z nejakých dôvodov mu venujeme menej pozornosti. Slávnostný koncert je zas ocenením pre ľudí, ktorí podporujú ciele Ligy smerujúce k zlepšeniu situácie v oblasti duševného zdravia. Liga za duševné zdravie chce bojovať s predsudkami a diskrimináciou ľudí s psychickými poruchami a podporovať rozvoj svojpomocných skupín, ktoré sa usilujú o ich návrat do spoločnosti. Nedostatok informácií o chorobách, ich priebehu a liečení je živnou pôdou pre nesprávne predstavy a mýty. Liga za duševné zdravie každoročne organizuje informačné kampane, aby korigovala tieto mýty a nepravdy. Aj dnešný koncert je vyvrcholením jarnej informačnej kampane, ktorá verejne oceňuje kvalitnú prácu odborníkov a osobností pôsobiacich na poli duševného zdravia.

Na slávnostnom koncerte sa zúčastnila aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja pani Gabriella Németh, záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, Bratislava
0903 / 65 85 95
olga.valentová@dusevnez.sk