12. 04. 2016 Správy

Liga za duševné zdravie oslavuje 15 rokov

Každý rok Liga za duševné zdravie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na slávnostnom koncerte oceňuje osobnosti za vynikajúce počiny na poli duševného zdravia na Slovensku. V tomto roku zároveň oslávi 15 rokov svojho pôsobenia na zmenu postoja verejnosti k vlastnému duševnému a celkovému zdraviu.

Liga za duševné zdravie sa už pätnásť rokov snaží o detabuizáciu duševného zdravia a duševných porúch na Slovensku a každoročne organizuje charitatívny slávnostný večer, na ktorom oceňuje osobnosti za výnimočnú prácu v oblasti duševného zdravia a pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami.

Na koncerte Liga vyjadruje svoju vďaku ľuďom pracujúcim v členských združeniach a verejne oceniť ich mimoriadne ťažkú prácu. Na koncerte Liga odovzdala cenu s názvom: „Cena Ligy za duševné zdravie SR za prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom“

Cenu odovzdal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku MUDr. Pavel Černák a získal ju Igor Marchevka – člen predsedníctva Občianskeho združenia Pohľad Košice. Svojimi aktivitami patrí medzi popredné osobnosti, ktoré boli pri naštartovaní reformy psychiatrie na Slovensku. Pravidelne prispieva do časopisu Druhý Breh. Je príkladom ako pracovať na sebe, je aktívny v združeniach Pozdrav a Radosť, ktoré vznikli 1998 a podieľal sa na oživení združenia Pohľad v Košiciach. Dlhé roky je členom tímu Školského projektu združenia Integra z Michaloviec. Ďalej sa venuje aj individuálnej podpore pacientov, pretože ľudia s duševnými poruchami sú často vydaní napospas nepriaznivému vplyvu najbližšieho okolia.

„Cenu Ligy za duševné zdravie SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia“ odovzdal tiež MUDr. Černák a získalo ju Rádio Lumen Košice, ktoré spolupracuje so združením ZPP Radosť v Košiciach už 18 rokov. Vo vysielaní sa vyjadrujú klienti, rodičia aj odborníci na dôležité témy duševného zdravia. Rádio šíri korektné informácie smerom k verejnosti, pomáha zbaviť sa predsudku voči psychiatrii a takto šíriť osvetu o duševných poruchách.

Slávnostný večer moderoval Dado Nagy a zahrala a zaspievala vynikajúca skladateľka a speváčka Sima Martausová. Vystúpili aj bývalí Kopytovci: Mravec – Ľudovít Jakubove, Sava Popovič a Marcel Nemec. Ďalej zaspievala Katka Feldeková a s ňou hudobník Richard Šimurka, vystúpili herečky Anka Šišková, Zuzka Vačková a Paťa Jarjabková. Múdre slová na tému nutnej duševnej hygieny povedali aj spisovatelia Lubo Dobrovoda a Ľubomír Feldek.

K oceňovaniu sa pridáva aj Kancelária WHO na Slovensku a jej riaditeľka MUDr. Darina Sedláková odovzdala „Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia.“

MUDr. Darina Sedláková: „Cenu Kancelárie WHO na Slovensku sme sa rozhodli za rok 2015 udeliť pani Mgr. Zuzane Šipošovej, ktorá pracuje ako projektová referentka v Psychiatrickej nemocnici Philipa Pinnela v Pezinku. Pacienti hospitalizovaní v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku musia tráviť dlhý čas mimo rodiny. Personál nemocnice sa im preto snaží pripraviť aktivity, ktoré im pomáhajú prekonať smútok či beznádej. Vedúcu úlohu zohráva Mgr. Zuzka Šípošová, ktorá celoročne mieša koktail najrôznejších podujatí, na ktorých pacienti buď aktívne participujú alebo sa ako diváci úspešne rozptýlia. Cieľom týchto podujatí je podpora liečby, zvyšovanie záujmu o vlastné zdravie, socializácia pacientov, ale aj utužovanie kolektívu pracovníkov nemocnice.

Správna rada LDZ SR udelila aj zvláštnu cenu „IN MEMORIAM“ kňazovi Antonovi Srholcovi , cenu odovzdal Martin Knut: „Cenu Ligy za duševné zdravie in memoriam venujeme s úctivou spomienkou na úžasnú osobnosť, akú nemožno stretnúť často. Venujeme ju celým Slovenskom milovanému kňazovi Antoniovi Srholcovi. Bol rímsko-katolícky kňaz bez fary, aktivista a charitatívny pracovník. Dlhoročný člen Dozornej rady Ligy za duševné zdravie. Ako človek, ktorého komunistický režim nezlomil, vedel, čo znamená sloboda. Venoval sa sociálne slabým a vylúčeným. Viedol dlhé roky Konfederáciu politických väzňov. Zomrel v Bratislave 7. januára 2016. Nezabudnime naňho!“

Na záver večera Liga odovzdala poukazy na nákup tovaru od spoločnosti Kaufland najlepším školám v Zbierke DNI NEZÁBUDIEK v roku 2015, ceny odovzdal marketingový riaditeľ Kauflandu pán Martin Gärtner. Darčekové šeky putovali dvom školám, z Bratislavy to je Prvé súkromné gymnázium Bajkalská a zo Žiliny prišla Stredná zdravotnícka škola.

Liga za duševné zdravie ďakuje všetkým donorom úspešných aktivít, sú to veľké slovenské firmy aj celoslovenské aj regionálne médiá. Ďakuje Ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu zahraničných vecí za podporu destigmatizačných projektov a primátorovi mesta Bratislavy za dôstojné priestory Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, ktoré hostia už roky slávnostné stretnutie priateľov Ligy za duševné zdravie.