21. 08. 2013 Čo pre vás robíme

Liga za duševné zdravie pripravila ďalšiu odbornú diskusiu – Okrúhly stôl o duševných poruchách u detí

Okrúhle stoly budú zamerané na problémy detí a na zdôraznenie faktu, že aj deti môžu mať duševné poruchy. Prvou tému bola v apríli vzťahová väzba s psychiatrom MUDr. J.Haštom. Druhou témou boli dve najznámejšie duševné poruchy u detí ADHD teda hyperkinetická porucha a autizmus. Na týchto dvoch poruchách odborníci počas Okrúhleho stola ukázali ako vyzerá priebeh týchto duševných porúch a aké sú možnosti adekvátnej liečby tak, aby sa predchádzalo zbytočnému utrpeniu detí aj ich rodičov.

Okrúhly stôl sa konal 29.5.2013 v Lige za duševné zdravie SR a téma mala názov: „ADHD a autizmus – najznámejšie detské duševné poruchy“ a podtitul témy bol: „hyperknetická porucha a poruchy autistického spektra, ktoré trápia deti, rodičov aj učiteľov“. Odborníci, ktorí diskutovali počas OS boli : MUDr. Ján Šuba, primár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a DFNsP, Kramáre, MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička 1.psychiatrická klinika UNLP v Košiciach, PhDr. Táňa Majerníková, riaditeľka Špeciálnej pedagogickej poradne v Košiciach, PhDr. Igor Lukáč, psychológ, adolescentné odd. 1.psychiatrickej kliniky UNLP v Košiciach, PaedDr. Mária Koščová. špeciálna pedagogička a zástupkyňa riaditeľa CPPPaP Bratislava V., a hosťom bola aj pani Kateřina Nakládalová – matka syna s autizmom, ktorá je zároveň riaditeľkou Autistického centra Andreas, n.o.

MUDr. Ján Šuba o hyperkinetickej poruche: Hyperkinetická porucha (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou) je najčastejšou poruchou psychického vývinu v detstve s výskytom 5 až 7%. Porucha často pretrváva od detstva do adolescencie. Dopad neliečenej ADHD je výrazný pretože napríklad viac ako štvrtina stredoškolákov s ADHD nedokončí strednú školu. Dve tretiny dorastencov s ADHD na vlastnej koži denne zažíva výrazné neúspechy v škole, konflikty doma v rodine a aj medzi rovesníkmi. Časť sa dostáva do aktivít, ktoré sú žiaľ potenciálne protispoločenské alebo inak rizikové. Časť z nich má problém so zákonom. Títo dorastenci majú viac úrazov a zranení. Častejšie ako ich rovesníci, zároveň trpia úzkosťou alebo depresiou. Neliečená porucha prechádza do dospelosti možno až v polovici takýchto prípadov bez kvalitnej liečby s odborníkom. Preto je dôležitá skorá diagnostika v detstve a adekvátna liečba.

PhDr. Igor Lukáč o deťoch Potreba edukácie rodičov, učiteľov a verejnosti vôbec je daná hlavne tým, že deti s duševnými poruchami trávia (mali by…) väčšinu svojho života v prostredí svojich nukleárnych rodín, v školách medzi rovesníkmi a nie v rôznych liečebniach a sanatóriách pod kuratelou odborníkov. Sú to skrátka hlavne „deti“, nie „pacienti“, akurát trochu „náročnejšie na obsluhu“… Potrebujú však len to, čo všetky deti – byť akceptované, milované, chápané a ochraňované. A že tieto potreby je treba saturovať trochu iným spôsobom, než bežne, na to je potrebná edukácia. To je z môjho pohľadu dôvod, síce len jeden, no dostačujúci…

MUDr. Terézia Rosenbergerová – aby dospelí vedeli viac Vieme, že psychiatria je ešte stále stigmou, a detská psychiatria ako taká je poznačená aj tým, že rodičia musia nielen, prijať problém dieťaťa, spracovať ho, ale rozmýšľať aj nad sebou. Hľadajú pomoc, a možno nie vždy oslovia tých správnych ľudí. Sliedia po internete, zapájajú sa do diskusných klubov, kde nevedia vytriediť správne informácie. Lebo aj tie môžu byť rôzne. Práve preto sme uvítali možnosť besedy pri okrúhlom stole, pri ktorom sa stretli tí, ktorí práci s deťmi zasvätili svoj život. Beseda o ADHD je prínosná aj preto, že ADHD je porucha častá, patrí v populácií detí medzi najčastejšie. Neliečená a neriešená prináša veľa problémov aj dospelákom, pretože nielenže trvá aj v dospelom veku, ale aj preto, že prináša mnoho komplikácií – neukončené vzdelanie, nefunkčné partnerské vzťahy, trestnú činnosť, výskyt závislostí, emocionálne problémy.

Kateřina Nakládalová, Autistické centrum Andreas, n.o. Veľmi oceňujem aktivitu Ligy za duševné zdravie sprístupniť témy z oblasti duševných porúch širokej základni poslucháčov. Zvolený formát videa z Okrúhleho stola (na webe Ligy) umožňuje využiť potenciál prizvaných odborníkov a hostí v širšom časovom horizonte a sprístupňuje tak tému pre širokú skupinu záujemcov o danú problematiku. Duševných porúch v našej spoločnosti povážlivo pribúda a je chvályhodné, že zastrešujúca organizácia Liga za duševné zdravie sa rozhodla pre takúto efektívnu formu prezentácie jednotlivých problémov. Ako riaditeľka Autistického centra Andreas n.o. veľmi kvitujem, že sa témou autizmu podrobnejšie bude zaoberať aj jeden z ďalších Okrúhlych stolov, nakoľko táto téma si aktuálne zaslúži určite ďalší priestor. V konečnom dôsledku zo stretnutia pri Okrúhlom stole vyplynulo aj to, že diskusia je veľmi prínosná ako podklad pre interdisciplinárnu a nadregionálnu spoluprácu, čo ma nesmierne teší.

PaedDr. Mária Koščová o potrebe informovanosti CPPPaP BA 5 so sídlom v Petržalke uvítalo možnosť dostať do povedomia širokej verejnosti problematiku detí s ADHD, s ktorou sú stále častejšie konfrontovaní mnohí rodičia i učitelia. Považujem za veľmi prínosné, že pri okrúhlom stole sa zišli odborníci z medicínskeho prostredia i z prostredia CPPPaP. Už samotná táto skutočnosť podčiarkuje dôležitosť komplexného prístupu rôznych odborníkov (psychiatrov, psychológov, špeciálnych pedagógov) k deťom s ťažkosťami v správaní alebo v učení. Deti s ADHD sú prehnane živé, neposedné. Majú často nedostatky v oblasti koncentrácie pozornosti a ako v rodine, tak aj v škole často pútajú na seba pozornosť. Rodičia, rovnako ako aj učitelia, potrebujú vedieť, že deti s ADHD potrebujú odbornú pomoc, a že pri komplexnom prístupe sa pozitívne výsledky určite dostavia. A práve toto optimistické posolstvo vyplynulo zo stretnutia zúčastnených odborníkov počas Okrúhleho stola.

VIDEO NA WEB Z celej diskusie počas Okrúhleho stola nakrútime videozáznam v spolupráci s kameramanom a režisérom Janom Valentom, a výsledný zostrih zverejníme na webovej stránke Ligy za duševné zdravie SR, tak aby odbornú diskusiu mohol sledovať každý, koho zaujíma a aby vyvolala možno ďalšie otázky a veríme, že aj odpovede.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC Po skončení Okrúhleho stola sme zorganizovali na VERNISÁŽ výstavy obrázkov detí s duševnými poruchami organizovanú občianskym združením „Duševné zdravie detí“, ktorá sa koná v priestoroch Galérie Ligy za duševné zdravie pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.

Na záver Na Slovensku je zvykom deklarovať zdravie ako najvyššiu hodnotu, a myslíme tým skôr fyzické zdravie, ale Liga za duševné zdravie chce pripomenúť, že súčasťou nášho zdravia je aj duševné zdravie, že sú to dve strany jednej mince, ale z nejakých dôvodov duševné zdravie podceňujeme. Dôkazom toho je aj to, že mnoho ľudí na Slovensku ani netuší, že aj deti môžu mať duševné poruchy – a preto sa tieto ťažko diagnostikujú a deti a ich rodičia pritom zbytočne trpia. Nedostatok informácií o chorobách, a o našom duševnom prežívaní je živnou pôdou pre nesprávne názory a mýty. Liga za duševné zdravie SR organizuje kampane a odborné diskusie, aby korigovala tieto mýty a nepravdy.

Ing. Olga Valentová Liga za duševné zdravie SR Ševčenkova 21, Bratislava 0917 / 15 35 07 olga.valentova@dusevnez.sk