23. 04. 2009 Zbierky

Liga za duševné zdravie SR prerozdelila výnos zo Zbierky Dni nezábudiek

Témy duševných porúch sú v našej spoločnosti stále tabuizované, máme skreslené názory na psychické ochorenia. Duševne chorí ľudia trpia stigmou a sú vylučovaní zo spoločnosti. Podľa Zdravotnej štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií sa ročne vykoná približne 1,6 milióna vyšetrení v ambulantných psychiatrických zariadeniach. Nemocničná a ambulantná starostlivosť je v súčasnosti u nás na dobrej úrovni. V Európe však funguje komplexná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sleduje individuálne potreby klienta a je dostupná tam, kde človek žije.

Preto zacielila Liga za duševné zdravie SR minulý ročník informačnej kampane a celoslovenskej Zbierky Dni nezábudiek na dobudovanie komplexnej siete služieb, ktorá by poskytovala zdravotnú a sociálnu starostlivosť podľa individuálnych potrieb pacienta a bola by dostupná v každom regióne Slovenska.

Zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou

Komplexná sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou je dôležitým predpokladom ich začlenenia do práce, spoločnosti a do života vôbec. Je to široký súbor služieb, programov a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou v čo najprirodzenejších podmienkach. Cieľovou skupinou nie sú len pacienti, ale aj príbuzní, ktorí často trpia ešte väčšími problémami, pretože znášajú bremeno stigmy a vážnych finančných ťažkostí.
Podľa vzoru vyspelých krajín sú súčasťou komplexnej siete dve veľké oblasti – nemocničná a mimonemocničná. Teda okrem moderných klinických a ambulantných pracovísk s psychiatrickou a psychologickou starostlivosťou – čo nazývame nemocničnou starostlivosťou, sú súčasťou siete aj krízové centrá, denné stacionáre, chránené bývanie, chránená práca a služby pracovnej či sociálnej rehabilitácie – teda mimonemocničná starostlivosť o pacienta. Na Slovensku zatiaľ úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti a mládež. Ďalej nemáme denné krízové centrá s mobilnými tímami, stále je málo chránených a podporovaných dielní a chráneného a podporovaného bývania. Výrazne nedostatočný počet je denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti. Niektoré tieto zariadenia vznikajú cez organizácie združené v Lige za duševné zdravie SR. Vytvárajú centrá sociálnej rehabilitácie, chránenej práce a podobných služieb, ktoré Liga každoročne podporuje z výnosu Zbierky DNI NEZÁBUDIEK. Sú to služby, ktoré pomáhajú pacientovi zostávať čo najviac integrovaný v bežnom živote, aby nebol neúmernou „záťažou“ príbuzným a nebol odkázaný na invalidný dôchodok. Až štvrtinu práceneschopností totiž tvoria duševné choroby a sú treťou najčastejšou príčinou invalidizácie. Pre štát to predstavuje vysoké finančné náklady. Naopak kvalitné služby pomáhajú vrátiť sa do života, k rodinám a k práci. Je to jediná šanca ľudí s duševnou poruchou na návrat do života! To je dôvod prečo Liga zacielia Zbierku na dobudovávanie komplexnej siete služieb.

Výsledky celoslovenskej Zbierky Dni nezábudiek 2008

Počas minuloročnej Zbierky sa vyzbieralo 89 953,95 EUR. Na krytie nákladov súvisiacich s jej konaním bolo použitých 30 835,26 EUR. Čistý výnos verejnej zbierky je 59 118,69 EUR. Sumou 21 773,56 EUR podporila LDZ činnosť organizácií zameranú na podporu duševného zdravia a sociálneho začlenenia ľudí s duševnými poruchami , ktoré sa na zbierke aktívne zúčastnili. Sumu 12 256,22 EUR použije LDZ na projekt Motivačné centrum Nezábudka, ktorý je zameraný na sociálne začlenenie ľudí s duševnou poruchou
Sumu 25 057,09 EUR prerozdelila LDZ prostredníctvom Grantovej schémy Nezábudka na projekty v súlade s cieľmi zbierky na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ.

Najviac vyzbierali občianske združenia OZ Prvosienka z Partizánskeho, OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice a OZ Mozaika zo Žiliny s výrazným nárastom oproti minulým rokom. Zo škôl bolo najúspešnejšie Bilingválne gymnázium Metodova v Bratislave a z materských centier MC MYMAMY z Prešova, ktorí sú už roky rovnako úspešní.

Grantová schéma Nezábudka

Liga za duševné zdravie SR z výnosu zbierky Dni nezábudiek 2008 pridelila financie projektom zameraným na podporu existujúcich a zriaďovanie nových služieb cez Grantovú schému NEZÁBUDKA. Financie putujú do slovenských regiónov, aby si ľudia s duševnými poruchami v podporených zariadeniach udržiavali sociálne a pracovné návyky a zvyšovali tak svoje šance na trhu práce. Problém so zamestnaním ich totiž trápi najčastejšie a ohrozuje ich existenčne.

Podporené projekty z grantovej schémy Nezábudka

Z výnosu Zbierky Dni Nezábudiek 2008 Správna rada Ligy za duševné zdravie SR rozhodla na svojom zasadnutí dňa 26.3. 2009 o nasledovnom prerozdelení prostriedkov
z Grantovej schémy Nezábudka vytvorenej z čistého výnosu verejnej zbierky Dni nezábudiek 2008:

 • DSS MOST n. o., Bratislava,
 • Chránená kaviareň Medzi nami: 8 385 EUR (252 606 Sk)
 • PRO MENTE n. o., Michalovce,
 • Zlepšenie kvality služieb rozvinutím novej chránenej dielne: 2 790 EUR (84 051 Sk)
 • PRVOSIENKA o. z., Partizánske,
 • Rehabilitačné stredisko: 5 942 EUR (179 000 Sk)
 • KOMPAS n. o., Trnava, Analýza stavu duševného zdravia obyvateľov a zdravotnej starostlivosti v Trnavskom samosprávnom kraji: 83 EUR (2 500 Sk)
 • OPORA o. z., INTEGRA o. z., PRO MENTE o. z., KOMPAS n. o., Michalovce, Trnava, Bratislava,
 • Cesta k pomoci – psychoedukačný program pre ľudí s duševnou poruchou a pre príbuzných: 3 319 EUR (99 988 Sk)
 • Krídla, o.z. Bratislava,
 • Štart – chránená keramická dielňa: 4 538 EUR (136 712 Sk)

 

Komplexná starostlivosť na Slovensku stále buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a pracovné zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť samostatný život. Cez riedku sieť môže človek ľahko prepadnúť, dostať sa nie vlastnou vinou na spoločenské dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci. Liga za duševné zdravie pomohla finančnými prostriedkami dopĺňať neúplnú sieť služieb starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, Bratislava
0903 / 65 85 95
olga.valentová@dusevnez.sk