01. 02. 2022 Aktuality Správy

List poslancom NR SR k voľbe Komisára pre deti

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

už čoskoro budete rozhodovať o tom, kto sa stane novou komisárkou pre deti. Tento post by mal obsadiť človek, ktorý je svojimi odbornými a ľudskými kvalitami zárukou, že bude stáť vždy na strane detí a bezpodmienečne zastupovať ich najlepší záujem.

Jednou z dvoch kandidátok na túto pozíciu je Katarína Hatráková, ktorej vyjadrenia a postoje vzbudzujú u odbornej a laickej verejnosti vážne obavy, či bude skutočne vždy prihliadať na najlepší záujem detí a v tomto zmysle zo svojej pozície aj konať. Dôvodom týchto obáv sú jej opakované verejné vyjadrenia, ktorými relativizuje a bagatelizuje domáce násilie i násilie páchané na deťoch. 

Katarína Hatráková sa viackrát vyjadrila, že pri domácom násilí sa strieda rola obete a páchateľa a že jedného od druhého nie je možné vždy odlíšiť. Nie je to pravda. Zamieňa tak násilie za konflikt, teda jednostranné násilie za stret dvoch rovnocenných strán. Jej tvrdenia nemajú oporu v žiadnych výskumoch, či odborných štúdiách a odporujú vedeckým poznatkom o charaktere domáceho násilia. 

Namiesto nulovej tolerancie násilia pripúšťa určitú mieru telesných trestov voči deťom za niektorých okolností. Namiesto jasného stanoviska, že pri násilí ide o porušovanie ľudských práv a narúšanie fyzickej a psychickej integrity obete, pripúšťa posudzovanie závažnosti násilia podľa regiónu a miery tolerancie násilia v tom ktorom regióne. 

Katarína Hatráková opakovane prezentuje názor, že “rodičia násilníci môžu byť pre dieťa dobrým rodičom” a že “vôbec nemáme kapacitu to rozoznávať”. Ani toto nie je pravda. Dobré rodičovstvo má dve rovnocenné zložky – ako sa správa rodič k dieťaťu a ako sa jeden rodič správa k druhému. Obidve majú na dieťa a jeho vývoj významný vplyv, čo však Katarína Hatráková aj napriek tomu, že je psychologička, ignoruje. Tento jej postoj je v priamom rozpore s mnohými medzinárodnými dokumentami ľudskoprávnych a zdravotníckych organizácií. Svetová zdravotnícka organizácia pokladá prítomnosť dieťaťa pri násilí na jednom z rodičov za jeden z typov násilia páchaného na deťoch a za psychické týranie detí. Európsky hospodársky a sociálny výbor uvádza, že  násilie voči matke je zároveň̌ aj formou násilia páchaného na deťoch (Stanovisko EHaSV 2006/C 325/15, čl. 2.2.4). Tieto postoje sú taktiež v priamom rozpore so  základnými zásadami slovenského zákona o rodine, ktorý v čl. 5 písm. e) uvádza, že pri určovaní a  posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje aj „ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou“. Násilie páchané na druhom rodičovi je násilím páchaným na deťoch. Budúca komisárka pre deti by si toho mala byť jasne vedomá, nie to popierať a spochybňovať.

Vyššie uvedené vyjadrenia a názory nielenže nemajú oporu v odbornej literatúre, ale nezodpovedajú realite, ani skúsenostiam obetí násilia, či ľudí z pomáhajúcich profesií na Slovensku i v zahraničí. Ako odborníčky a odborníci dlhodobo pracujúci v oblasti duševného zdravia, násilia páchaného na deťoch a na ženách, ako aj v oblasti ľudských práv sme navyše svedkami toho, aké dopady majú slová Kataríny Hatrákovej na naše klientky a klientov a aké sú pre nich zraňujúce. Rovnako vnímame, ako sú necitlivé voči ďalším ľuďom, ktorí sú jej vyjadreniami dotknutí. Svoje tvrdenia nikdy nepodloží odbornou literatúrou alebo vedeckými štúdiami. Ide len o jej osobné názory, ktoré však predkladá ako fakty.

Voči neodborným a necitlivým tvrdeniam K. Hatrákovej sme sa ako odborná verejnosť už viackrát ohradili, napríklad vo vyhlásení Ligy za duševné zdravie https://dusevnezdravie.sk/vyhlasenie-ligy-za-dusevne-zdravie-sr-ku-kauze-poslanca-nr-sr-jana-heraka/ alebo prostredníctvom petície Tadiaľto vedie červená čiara https://dusevnezdravie.sk/tadialto-vedie-cervena-ciara-iniciativa. 

Na vypočúvaní kandidátok na pozíciu komisárky pre deti dňa 25.1.2022 sa Katarína Hatráková vyjadrila, že petícia odbornej verejnosti, ktorá smerovala voči jej vyjadreniam vo verejnom priestore, „trvala dva dni na facebooku“. Nie je to pravda. Petíciu “Tadiaľto vedie červená čiara”, ktorú v médiách a na vypočutí prezentovala ako osobný útok proti nej, podpísali stovky odborníčok a odborníkov z pomáhajúcich profesií. Nikdy predtým sa odborná obec tak masívne nezomkla a tak hlasno neozvala.  A o pár týždňov neskôr ďalšie desiatky expertov považovali za potrebné reagovať na ďalšie vyhlásenia pani poslankyne ďalším stanoviskom.

Naše výhrady voči vyjadreniam a verejne prezentovaným názorom Kataríny Hatrákovej nie sú osobné, ale výsostne odborné a ľudské. Našou motiváciou nie je závisť, antipatia, ani vytváranie sporov, ako sa to pokúša prezentovať. Nemôžeme však mlčať, nakoľko vnímame, že vnášanie takýchto názorov do verejného priestoru vážnym spôsobom ubližuje ľuďom v ťažkej situácii, ktorým sa v našich profesiách snažíme pomáhať.

Medzi signatármi petície Tadiaľto vedie červená čiara a vyjadrenia Ligy za duševné zdravie sú ľudia, ktorí roky pôsobia v prvej línii boja proti násiliu na ženách a deťoch. Ľudia, ktorí budovali systémy terénnej a komunitnej práce, ľudia z mimovládnych organizácií, aj z odbornej sféry, štátne úradníčky a úradníci, ako aj pedagógovia a pedagogičky, ktorí budujú povedomie o možnostiach pomoci. Tí všetci považujú názory, ktoré sa snaží presadzovať Katarína Hatráková vo verejnom priestore za neodborné, necitlivé a zraňujúce, a preto nebezpečné a nezodpovedajúce očakávaniam, aké by sme mali mať vo vzťahu k budúcej komisárke pre deti.

Nežiadame vás, aby ste hlasovali, či nehlasovali za konkrétnu kandidátku. Považujeme však za svoju povinnosť upriamiť vašu pozornosť na vyjadrenia Kataríny Hatrákovej, ktorých problematickosti by ste si mali byť vedomí pri rozhodovaní o tom, komu dáte svoju dôveru pri obsadzovaní tejto pre deti veľmi dôležitej funkcie. 

Bude to vaša voľba a vaša zodpovednosť. 

Želáme vám, aby ste v nadchádzajúcej voľbe mysleli predovšetkým na najlepší záujem detí, ktorých práva má komisárka pre deti chrániť a obhajovať.

Signatári listu v abecednom poradí:

MUDr. Peter Breier – psychiater

PhDr. Tatiana Brnová PhD. – riaditeľka OZ Žena v tiesni

Eva Dzurindová – Linka detskej istoty, n.o.

Mgr. Matúš Kanis – advokát

Róbert Furiel – riaditeľ občianskeho združenia Saplinq

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. – výskumníčka, lektorka, supervízorka, odborníčka na tému sexuálneho zneužívania

Ing. Daniela Konečná, Únia materských centier

Mgr.art. Martin Knut – štatutár a predseda správnej rady Ligy za duševné zdravie SR

Zara Kromková – PRIZMA Košice, poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí

Mgr. Daša Malíková, PhD. – terapeutka, riaditeľka ALEJ – poradenské centrum 

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty, n.o.

Mgr. Hana Ševčíková – psychologička, psychoterapeutka

Mgr. Hana Vojtová – klinická psychologička, psychoterapeutka

JUDr. Andrej Vršanský – riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR

PhDr. Ida Želinská – sociálna poradkyňa

Prílohy:
Tadiaľto vedie červená čiara – petícia + signatári
https://dusevnezdravie.sk/tadialto-vedie-cervena-ciara-iniciativa/

Stanovisko Ligy za duševné zdravie ku kauze poslanca NR SR Jána Heráka + signatári
https://dusevnezdravie.sk/vyhlasenie-ligy-za-dusevne-zdravie-sr-ku-kauze-poslanca-nr-sr-jana-heraka/