30. 03. 2022 Nezaradené

Pohodomer – merania duševnej pohody pre školy

Liga za duševné zdravie v spolupráci s prieskumnou agentúrou 2muse pripravila pre školy zapojené do Koalície škôl za duševné zdravie sériu dotazníkov, ktoré nám pomôžu zmapovať a vyhodnotiť duševné zdravie na našich školách.

Dotazníky mapujú duševnú pohodu žiakov a žiačok základných a stredných škôl, ale aj učiteliek, učiteľov a iného personálu škôl (vychovávateľky a vychovávatelia, špeciálne pedagogičky a pedagógovia a pod.).

Dotazníky pomocou jednoducho položených otázok skúmajú, ako sa žiaci a žiačky cítia, nakoľko si veria, či zapadajú do kolektívu a ako trávia čas s ľuďmi aj mimo školy.

Anonymizované výsledky, ktorých profesionálne spracovanie zabezpečuje agentúra 2muse, použijeme ako podklad pre rozvíjanie a nastavovanie parametrov ďalších aktivít, školení či študijných materiálov zameraných na podporu duševného zdravia, ktoré pripravujeme v rámci našej Koalície škôl, ale aj iných projektov, na ktorých sa podieľame.

 

Každá škola, ktorá sa merania zúčastní, dostane svoje výsledky v podobe prehľadných grafov. K dispozícii budete mať výsledky za každú triedu, ročník, stupeň a za celý učiteľský zbor. Dostanete možnosť posúdiť, v čom má vaša škola svoje silné stránky, prípadne rezervy. Na základe toho sa budete môcť rozhodnúť, ktoré aktivity treba podporiť a rozvíjať, prípadne presne lokalizovať a včas zasiahnuť, ak sa niekde objaví zhoršený či alarmujúci stav.

Dotazníky sú štandardizované a odborne certifikované  (Anna Freud Centre for Children and Families a CORC – Child Outcomes Research Consilium), lokalizované v na slovenské podmienky v spolupráci s Mgr. Kornéliou Ďuríkovou (Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka). 

Na duševnom zdraví škôl záleží

Merania duševnej pohody sú dôležitým nástrojom, ktorý pomáha školám naštartovať zmeny, ale aj merať úspešnosť aktivít a opatrení na ceste k duševne zdravým a bezpečným prostrediam. Sú dôležitým signálom, že škole na duševnom zdraví záleží. A pritom neopomína duševnú pohodu všetkých – žiakov a žiačok, učiteliek a učiteľov,  ale aj podorného aj riadiaceho personálu.

Pomáhajú školským kolektívom otvárať tému duševného zdravia a prinášajú spôsob, ako sa o duševnom zdraví začať rozprávať. Zároveň sú prvým krokom k porozumeniu, čo všetko duševná pohoda (wellbeing) znamená a čo naopak môže znamenať problém.

Školám, ktoré už sú zapojené v aktivitách zlepšujúcich duševné zdravie predstavujú tieto merania nástroj na zhodnotenie úspešnosti krokov. Sú užitočným podkladom pri tvorbe celoškolskej stratégie na podporu duševného zdravia. Monitorujú stav v škole a pomáhajú zlepšovať sa v čase. Môžu upozorniť na zhoršené prejavy v jednotlivých triedach či ročníkoch, ale aj v kolektíve zamestnancov školy. Každé meranie je veľkým krokom na ceste k duševne zdravému prostrediu.

Ako sa zapojiť?

Pre školy, ktoré sú členmi Koalície škôl za duševné zdravie, poskytujeme tieto merania zadarmo, rovnako ako poradenstvo a návrhy ďalších aktivít a materiálov na podporu duševného zdravia. Vyplnením registračného formulára svoju školu zapojíte do merania a aj do Koalície škôl. Následne vám pošleme dva linky (zvlášť pre žiakov a učiteľov) spolu s krátkym užívateľským manuálom, ktorý vám poskytne rady a odporúčania pred začatím testovania vašej školy. Manuál, ako s meraním začať, vám poskytneme po registrácii školy do prieskumu. Pokiaľ máte otázky k členstvu v Koalícii škôl, ozvite sa nám a radi vám ich zodpovieme.

Pokiaľ chcete naše dotazníky použiť ako nečlen Koalície škôl, je to možné po uhradení poplatku. Cena za kompletné meranie je 800,- eur. Pre sprocesovanie platby a sprístupnenie dotazníkov nás prosím kontaktujte na: skoly@dusevnezdravie.sk

Manuál, ako s meraním začať, vám poskytneme spolu s linkami po registrácii školy do prieskumu.

 

Príprava tohto projektu bola malou časťou podporená aj cez projekt „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme