26. 01. 2012 Čo pre vás robíme

Motivačné centrum

PROGRAMY

Štúdio Open – Art

V ňom sa pravidelne stretávajú ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Cieľom otvoreného štúdia je rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti používania a experimentovania s výtvarnými technikami, pod odborným vedením profesionálnych výtvarníkov, ktorí sa vo vedení ateliérov striedajú a dopĺňajú.
Okrem týchto výtvarných ateliérov, určených hlavne pre bratislavčanov, sú pripravené víkendové výtvarné workshopy určené pre mimobratislavských záujemcov. Program má rovnakú náplň ako výtvarné ateliéry.

Informácie o programe: Naďa Kančevová
galeria@dusevnez.sk

Pohybom k zdraviu

Práca s telom s prvkami tanca, improvizovaný pohyb a pohybové cvičenia.Tanečno-pohybová terapia – využitie tanca a pohybu v procese, ktorého účelom je dosiahnutie emočnej a fyzickej integrácie osobnosti.

Podpora na ceste

Program má prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných a zvýšiť tak kvalitu ich života. Je určený predovšetkým pre ľudí s duševným ochorením a pre ich príbuzných a blízkych, ale tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázky duševného zdravia a choroby.
Cieľom je:
– sprostredkovať komplexné informácie o duševných ochoreniach, o procese a stratégiách zvládania duševného ochorenia a o možnostiach lekárskej, sociálnej a terapeutickej pomoci;
– poskytnúť orientáciu najmä tým, ktorí majú aktuálnu skúsenosť s prepuknutím duševného ochorenia či už u seba alebo u svojho blízkeho;
– pomôcť k rýchlejšiemu a lepšiemu vyhľadaniu vhodnej odbornej pomoci;
– vytvoriť priestor pre dialóg medzi odborníkmi z oblasti duševného zdravia o potrebáchľudí s duševným ochorením a ich príbuzných, ako aj o spôsoboch ich naplnenia.

Program Literárna dielňa Rozhľady

Určené autorom literárnych diel, ktorí sa chcú podeliť so svojimi prácami alebo dozvedieť sa od nášho odborníka, ako smerovať svoje snaženie a tvorbu. Literárne práce sa posielajú elektronickou poštou, najlepšie budú uverejnené na tejto stránke.

Program Kontinual (Program je dočasne pozastavený)

Ponúka vzdelávacie víkendové workshopy pre pracovníkov v odboroch pomáhajúcich profesií ( psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a pedagógov ) z celého Slovenska. Plánujeme viaceré zaujímavé okruhy ďalšieho vzdelávania.