06. 09. 2022 Aktuality Čo pre vás robíme

Podpísali sme Memorandum o spolupráci

Spolupráca, ktorá má zmysel.

Pri práci na zlepšení úrovne psychiatrickej starostlivosti na Slovensku je najdôležitejšie zapojenie samotných ľudí so skúsenosťou s psychickou poruchou a vzájomná dôvera pri spolupráci organizácií, aktívne zapojených do procesov skvalitňovania života ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou.

S radosťou a hrdosťou sme preto spojili svoje sily a skúsenosti s ďalšími občianskymi združeniami Psychiatria nie je na hlavuOtvorme Dvere, Otvorme Srdcia (ODOS) o. z..  Spoločne sme podpísali Memorandum o spolupráci a pracujeme na Projekte aktivácie ľudí so skúsenosťou na Slovensku.

Naše spoločné memorandum je motivované zámerom spolupracovať pri reforme systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, ktorej výsledkom má byť systém založený na komunitnej starostlivosti a na prevencii v najširšom zmysle slova.

Podpisom Memoranda o spolupráci sme sa zaviazali:

  • identifikovať ľudí so skúsenosťou, ktorých môže Liga za duševné zdravie alebo iné strany memoranda zamestnať, ak na to majú alebo budú mať finančné zdroje,
  • identifikovať a podporovať ľudí vhodných na pozície peer konzultantov,
  • identifikovať ľudí so skúsenosťou (zažitou alebo sprostredkovanou) vhodných na mediálne výstupy so zohľadnením spoločných etických princípov založených na ochrane týchto ľudí,
  • získavať zdroje na krytie nákladov súvisiacich so zisťovaním potrieb ľudí so skúsenosťou a ich predstavy o ideálnej forme systému starostlivosti o duševné zdravie,
  • spoločne podporovať ľudí zamestnaných za účelom realizácie cieľov a aktivít uvedených v tomto Memorande.

Dokument Memorandum o spolupráci