28. 04. 2011 Zbierky

Použitie výnosu zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2010

Tlačová správa 28. 2011

Liga za duševné zdravie SR organizuje informačné kampane a celonárodnú Zbierku už sedem rokov. Duševné ochorenia sú po onkologických a srdcovo-cievnych ochoreniach na 3. mieste medzi príčinami invalidizácie našich občanov. To okrem osobného nešťastia týchto ľudí znamená aj ohromné náklady zo štátneho rozpočtu, ktoré by nemuseli byť. Ročne pribudne asi stotisíc pacientov v ambulanciách psychiatrov. To sú fakty, ktoré Liga za duševné zdravie už roky zdôrazňuje, pretože verejnosť je o problematike duševných porúch a ich liečiteľnosti stále nedostatočne informovaná.

Ľudia u nás na Slovensku si často nepripúšťajú existenciu duševných problémov, nevieme si prestaviť, ako vyzerá človek s duševnou poruchou. Telesná choroba je nám zdanlivo zrozumiteľná, ale duševná porucha vyzerá zvonku ako by bol človek neschopný a zrejme aj nebezpečný. Vzniká tak nesprávny dojem, že človek si za svoju duševnú poruchu môže sám. Navyše nevieme, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Liga za duševné zdravie sa svojimi aktivitami snaží o zlepšenie prístupu k rýchlej a kvalitnej liečbe pre ľudí s psychickými problémami. Vlani už po siedmy krát zorganizovala informačnú kampaň na šírenie správnych a korektných informácií o duševnom zdraví a duševných poruchách spojenú so zbierkou.

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2010, ktorá sa konala v októbri 2010 upozornila na osamelú situáciu ľudí trpiacich duševnými poruchami. Hrubý výnos Zbierky Dni nezábudiek za rok 2010 je 77 937,- Eur, v ktorom sú započítané príspevky do pokladničiek dobrovoľníkov, dary na účet a finančné príspevky cez SMS od mobilných operátorov. Čistý výnos zo Zbierky vo výške 49 391,- Eur bude použitý na programy na sociálne začleňovanie ľudí s duševnou poruchou, ktoré bude realizovať Liga za duševné zdravie a občianske združenia, ktoré sa na Zbierke Dni nezábudiek aktívne v regiónoch Slovenska zúčastnili.

AKO SME ZBIERALI

Najlepšia škola na Slovensku, ktorá vyzbierala 2 270,- Eur bolo Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave. Ako už tradične dostali odmenu vo výške 200,- Eur od spoločnosti Kaufland, ktorá každoročne odmeňuje najlepšiu školu v Zbierke Dni nezábudiek.

Najlepšie členské združenia Ligy za duševné zdravie SR vlani boli:
PO ART, Prešov vyzbierali 3 553,- Eur
MOZAIKA, Žilina vyzbierala 2 688,- Eur
DSS MOST z Bratislavy 2 339,- Eur
PRVOSIENKA, Partizánske 2 289,- Eur
Najlepšie materské centrum bolo MC HALIGANDA z Košíc, ktorí vyzbierali 2 496,- Eur.

Použitie finančných prostriedkov zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2010 v roku 2011

Občianske združenie OPORA- VEDIEŤ ŽIŤ realizuje už roky podpornú skupinu pre príbuzných ľudí s duševným ochorením formou mesačných stretnutí s odborníkmi. V tomto roku 2011 pripravilo program „Podpora na ceste 2“. Budú to podporné a psychoedukačné stretnutia pre príbuzných a ľudí s duševným ochorením. Lepšia informovanosť o chorobe a liečbe zmierňuje záťaž a emočnú zaangažovanosť príbuzných, ktorí môžu pochopiť a pomáhať svojmu chorému, čo vedie k znižovaniu relapsov.
Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ v Košiciach pripravilo projekt „Symbióza tela a duše“ na zvyšovanie psychickej a fyzickej kondície pacientov, ich zapájanie do života a spoločnosti a zároveň zvýšenie informovanosti košickej verejnosti o aktivitách strediska.
Bratislavské združenie a rehabilitačné stredisko Krídla, získalo vlani Cenu LDZ SR od Kancelárie WHO na Slovensku. Plánuje zrealizovať štvordenný pobyt pre ľudí s duševnou poruchou v lokalite Malých Karpát. Pobyt bude mať vzdelávacie ciele, športovo-relaxačné aktivity a psychosociálne ciele v rámci zdravej sociálnej komunikácie. Pacientska organizácia POZDRAV z Michaloviec pripravuje projekt chránenej dielne a vydávanie tradičného časopisu Tetralóg. Regionálne združenie Ars Vivendi v Trenčíne použije peniaze na projekt „Leto s ľudovými remeselníkmi“ – resocializačný pobyt v rámci ergoterapie (liečba prácou) pre 50 ľudí. Združenie Sofia v Bratislave zrealizuje z výnosu projekty na zmiernenie následkov ochorenia a dlhodobej hospitalizácie ľudí so závažným duševným ochorením prostredníctvom pracovnej terapie v tradičných remeslách a kondičných tréningov (športový turnaj E.A.S.I. Cup 2011). Občianske združenie DOTYK z Pezinka zorganizuje rehabilitačný pobyt v Tatranskej Štrbe, na ktorom sa rôznymi športovými a zážitkovými aktivitami rozvíjajú schopnosti pacientov a zvyšuje sa možnosť liečby (napr. fóbií). Prvosienka o.z. v Partizánskom je združenie pre ľudí trpiacich duševnými poruchami. Poskytuje rôzne poradenské, vzdelávacie a tvorivé aktivity na odstraňovanie sociálnej izolácie, zvýšenie komunikačných zručností a podobne. Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY v Prievidzi použije financie na prevádzku chránenej dielne a klubovne SEVER a na plánované sťahovanie v roku 2011 (úprava priestorov). Občianske združenie BETLEHEM v Bratislave podporí zo získaných financií pacientsku keramickú dielňu v Dennom psychiatrickom stacionári Hestia, v ktorom sa pacienti doliečujú a absolvujú psychosociálnu rehabilitáciu. Tieto aktivity sú dôležité z hľadiska spätného začlenenia do života a do pracovného nasadenia. OZ POHĽAD v Košiciach si vlani vytýčili náročný cieľ – vybudovať chránené bývanie pre psychiatrických pacientov v Košiciach, v ktorom usporiadajú workshop o podporovanom bývaní. Z vyzbieraných peňazí zrekonštruujú byty pridelené pre podporované bývanie. Do denného stacionára zakúpia športové, výtvarné a hudobné pomôcky. Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. poskytuje komplexnú pomoc ľuďom s duševnou poruchou v Bratislave. Vlani získali nové priestory na Haanovej ul. v Bratislave a vyzbierané prostriedky venujú rekonštrukcii väčších a vhodnejších priestorov pre svoju rozsiahlu prácu, ktorá zahŕňa rehabilitačné stredisko, sociálne poradenstvo, chránená kaviareň, podporované bývanie.
Občianske združenie SANARE v Banskej Bystrici využije vyzbierané prostriedky na vybavenie klubových priestorov občianskeho združenia a časopis Druhý breh. OZ MOZAIKA zo Žiliny plánuje investovať výnos na rekondičný pobyt, nákup materiálu na klubovú činnosť, na kultúrne aktivity a časopis. DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie vo Zvolene si naplánovalo štyri rôznorodé aktivity v novom projekte „Poznávaj seba aj iných“, v ktorom budú pokračovať v komunikačných zručnostiach, v spracovávaní projektov a v rôznych pestrých kultúrnych aj športových aktivitách.
OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice využije financie na ozdravovací rekondičný pobyt na termálnom kúpalisku v Štúrove. 3lobit, o.z. v Bratislave vybudoval terapeutické centrum pre deti a mládež s autizmom, v ktorom je multisenzorická miestnosť Snoezelen. V tomto roku chcú rozšíriť informačný a servisný portál k terapeutickej metóde Snoezelen. INTEGRA, o.z. Michalovce zorganizuje každoročne vo februári svoj tradičný tetralógový Maškarný ples, ktorý je dôležitou spoločenskou udalosťou pre príbuzných, priateľov ľudí s duševnými poruchami, profesionálov a verejnosti. PRO MENTE, n.o. v Michalovciach použije financie na zariadenie priestorov komunitnej miestnosti, ktorá je súčasťou podporovaného bývania pre ľudí s duševnými poruchami. Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o. vo Vranove nad Topľou (KPC) založili vlani občianske združenie, poradňu a webovskú stránku. V projekte „Otvorené srdce“ budú informovať o možnostiach zamestnania v chránených dielňach, pomáhať nájsť stratené pracovné návyky a tak sa ľahšie začleniť do spoločnosti. BETLEHEM – Združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v Rimavskej Sobote pri Dennom stacionári podporí chránené dielne: keramickej, krajčírskej, stolárskej dielne a výtvarného ateliéru. Zakúpia výtvarné a športové potreby. Občianske združenie EFKO, Hronovce, okres Levice plánuje z finančných prostriedkov zo Zbierky podporiť projekt chráneného bývania združenia kúpou chladničky a športových potrieb pre socioterapeutický úsek. Celoslovenské združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia využije financie na prácu združenia a jeho členov, a na vydávanie časopisu Druhý breh. Regionálne občianske združenie ODOS – Košice zrealizuje destigmatizačný projekt FORUM (výtvarné aktivity a besedy v komunite) a vydá k nemu odborné publikácie. OZ No a čo? Zo Starej Ľubovne chystá pre svojich klientov návštevu kultúrnych a športových podujatí, kurz prvej pomoci a školenie o zdravej životospráve, a nákup výtvarných a kancelárskych potrieb. Ďalej školenie „Právnické minimum“ zamerané na práva v oblasti ZŤP občanov. OZ PO ART v Prešove zorganizuje v chránenom pracovisku MabajEnergy podpornú skupinu pre klientov v rámci pravidelných týždenných stretnutí s cieľom motivovať, rozvíjať rôzne talenty a poskytovať odbornú terapeutickú pomoc.

Liga za duševné zdravie SR použije financie na projekty v súlade s cieľmi zbierky ako napríklad: Poradňa Nezábudka, ktorá slúži v priestoroch bratislavského Auparku. Galéria Nezábudka, ktorá roky podporuje výtvarnú tvorbu autorov trpiacich duševnými poruchami vo svete nazývanú „art brut“. Motivačné centrum, ktoré už od roku 2007 pripravuje priestor pre rozvoj ľudí s duševnými poruchami ale aj ich príbuzných, ktorí často trpia nepochopením okolia. Liga realizuje programy literárne, výtvarné, pohybové a pre poruchy príjmu potravy.

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami

Riešenie ťažkej situácie, v ktorej sa ocitli ľudia s duševnou poruchou je v lepšej legislatíve, ktorá bude vychádzať z trendov v EÚ. Žiaľ stále nám chýbajú zariadenia a služby, chýbajú denné stacionáre, chránené dielne, podporné bývania, rehabilitačné strediská a pod. Duševné poruchy patria medzi ochorenia, ktoré významne zaťažujú rozpočet každej krajiny, nakoľko prispievajú k práceneschopnosti a strate zamestnania. Potešiteľné je, že už nie sú lekári v liečbe takí bezmocní, zmenili sa metódy liečby podľa najmodernejších výskumov. Keď prekonáme predsudky – pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia vrátiť sa do práce, nestratiť svoju ekonomickú a ľudskú nezávislosť.

Venujme im 2% svojej pozornosti, venujme im 2% zo svojich daní.

Ing.Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
0903 / 658595, olga.valentova@dusevnez.sk