23. 08. 2021 Nezaradené

Preukážte odhodlanie

Na tejto stránke nájdete informácie o:

  • Zahrnutie duševného zdravia a pohody do vašich plánov zlepšení na škole

  • Príklady plánov na zlepšenie školy

 

Kontext

Plány zlepšovania/rozvoja definujú priority školy a kľúčové opatrenia na zlepšenie v rámci vášho nastavenia, zdroje určené na jednotlivé opatrenia a ich plánované výsledky. Tieto plány sú príležitosťou na to, aby sa duševné zdravie a pohoda dostali do centra plánovania školy. Zahrnutie celoškolského alebo kolektívneho prístupu k duševnému zdraviu a pohode by ukázalo záväzok a pomohlo by zabezpečiť monitorovanie pokroku.

Založenie plánov na dôkazoch

Jednotlivé kroky plánu zlepšenia by mali byť založené na dôkazoch a vychádzať z výsledkov školy. Ak sú údaje o duševnom zdraví obmedzené, môže to byť príležitosť začať monitorovať pohodu žiakov a zamestnancov (monitoring pupil and staff wellbeing) a začleniť ju do procesu plánovania zlepšovania. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré by mohli byť zahrnuté, patrí počet zamestnancov, ktorí majú možnosti odbornej prípravy.

Z britského prieskumu medzi učiteľmi v roku 2020 vyplynulo, že 22 % učiteľov uviedlo, že ich škola vykonáva pravidelné prieskumy o zdraví a pohode žiakov, a približne štvrtina robí to isté v prípade zamestnancov. V porovnaní so základnými školami (27 %) má oveľa viac stredných škôl (43 %) vypracované zásady týkajúce sa pohody zamestnancov. 29 % respondentov zo základných škôl a 34 % zamestnancov stredných škôl uviedlo, že ich škola poskytuje možnosti odbornej prípravy na pomoc pri identifikácii žiakov, ktorí môžu mať problémy s duševným zdravím.

Uvedené čísla, ktoré sa netýkajú Slovenska uvádzame preto, aby sme upozornili na rozdiel medzi stavom v Británii a na Slovensku a aby sme motivovali slovenské školy, aby sa k britskej úrovni začali približovať tak, aby duševné zdravie bolo prirodzenou súčasťou rozmýšľania škôl o svojom prostredí aj učebnom pláne.

Keď už máte prehľad o potrebách v oblasti duševného zdravia a pohody vo vašej škole a o tom, čo už máte zavedené a ako dobre to funguje – môžete do plánu zlepšovania školy zahrnúť ciele v oblasti duševného zdravia a pohody. Je dobré zahrnúť duševné zdravie a pohodu do cyklu plánovania zlepšovania školy, aby ste mohli monitorovať pokrok a prehodnocovať a revidovať aktivity.

 

Zahrnutie duševného zdravia a pohody do vášho plánu rozvoja

Pri vypracúvaní svojho plánu môžete zvážiť:

  • načrtnúť kľúčové zmeny, ktoré plánujete vykonať na podporu duševného zdravia a pohody v rámci celej školskej komunity. Napríklad, akú podporu máte k dispozícii pre žiakov, rodičov a opatrovateľov a zamestnancov a ako na tom budete každoročne stavať?

  • meranie a monitorovanie pohody žiakov a zamestnancov

  • hľadanie rád a usmernení u jednotlivcov alebo skupín, ktoré zastupujú rodičov a žiakov – napríklad akčná skupina pre duševné zdravie Mental Health Action Group   – a ich začlenenie do vášho plánu zlepšovania.

  • zverejnenie plánu zlepšovania v oblasti duševného zdravia a pohody na webovej stránke školy, aby ste ukázali svoj záväzok k programu zlepšenia duševného zadravia a pohody

 

Zdroje priamo od autorov:

Tapton School’s mental health and wellbeing statement

Tapton School recognises that poor mental health undermines educational attainment. They have published a mental health and wellbeing statement on their school website. The statement outlines the school’s commitment to the mental health and wellbeing of the whole school community – including staff, pupils and parents – and how it is fundamental to its philosophy and ethos of ‘valuing everyone, caring for each other, achieving excellence’.

 

Ormiston Victory Academy’s wellbeing strategy

Ormiston Victory Academy has created a wellbeing strategy that demonstrates their commitment to the ‘development of the whole child’ and outlines the tangible ways in which they support their students’ wellbeing. Support mechanisms in their school include a dedicated academy mental health lead, mental health first aid trained staff and a Wellbeing Change Team, made up of staff, parents and student representatives.

 

Príklady dobrej praxe priamo od autorov:

 

Embedding and sustaining the promotion of mental health and wellbeing

Lotti Newlove explains how Gordon Primary School have made improvements in promoting and sustaining mental health and wellbeing in their school.