Projekt

Koalícia miest za duševné zdravie

Mestá majú nezastupiteľnú úlohu pri kultivácii prostredia, v ktorom žijú a pracujú ich obyvatelia. Mestá sú zároveň kumulatívne veľkými zamestnávateľmi, ktorí rovnako ako firmy majú svoj podiel zodpovednosti za ich duševné zdravie a mali by sa oň zmysluplne starať. Rovnako by mali vytvárať také nástroje a programy, aby ich obyvatelia boli v čo najlepšej duševnej kondícii.

V Lige za duševné zdravie vieme, že duševné zdravie je v skutočnosti nástrojom na zvyšovania kvality života jednotlivcov, komunít aj spoločnosti a zároveň na odstraňovanie bariér, ktoré bránia spoločnosti k väčšej otvorenosti, tolerancií, rešpektovaniu odlišností a budovaniu hodnoty.

Preto sme sa spoločne s Úniou miest Slovenska rozhodli založiť Koalíciu miest za duševné zdravie. 

Koalícia miest zabezpečuje rámec pre nasledovné hlavné programy:

  1. Základná starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov zapojených miest. Mestá ako zamestnávatelia sa najlepšie postarajú o duševné zdravie svojich zamestnancov tak, že vytvoria pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci neboja otvorene hovoriť o svojom duševnom zdraví a nezdraví. Destigmatizácia pracovného prostredia je kľúčovým nástrojom na včasnejšie intervencie a starostlivosť o duševné zdravie. Podobne ako firmy, aj pre mestá má takýto prístup najlepšiu návratnosť podľa množstva zahraničných štúdií. Mestám združeným v Koalícii miest za duševné zdravie preto poskytuje Liga rovnaký obsah, ako Liga každý mesiac produkuje pre firmy združené v Koalícii firiem za duševné zdravie. Okrem toho poskytuje Liga mestám spoločne s firmami priestor na výmenu skúseností a outsourcovaný informačný servis pre internú komunikáciu HR oddelení miest ohľadom duševného zdravia. Liga garantuje kvalitu informácii a dlhodobosť ich poskytovania – či už vlastného alebo iného kvalitného obsahu vo frekvencii 1-3 krát mesačne. Viac o obsahu pre zamestnancov nájdete v popise Koalície firiem za duševné zdravie tu.
  2. Členovia Koalície miest za duševné zdravie svojou účasťou v Koalícii verejne deklarujú svoj záujem využívať duševné zdravie ako nástroj transformácie komunít a spoločnosti na duševne zdravú spoločnosť. Za týmto účelom predovšetkým v tzv. územiach mestského rozvoja ale aj na lokálnej úrovni pod patronátom Ligy za duševné zdravie a Únie miest Slovenska vypracujú vlastné stratégie rozvoja duševného zdravia. Stratégia vymenuje existujúce zariadenia, projekty a programy na danom území, ktoré prispievajú k primárnej, sekundárnej alebo terciárnej prevencii v oblasti duševného zdravia. Následne identifikujú chýbajúce miesta a navrhnú v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, aké programy, projekty a zariadenia majú chýbajúce miesta vyplniť. V stratégiách by nemali chýbať aj detailnejšie mapovacie aktivity, aby bolo možné „zdola“ pomôcť kalibrovať optimálny systém starostlivosti o duševné zdravie.  Stratégie sú dôležitým nástrojom na ovplyvňovanie verejných politík v oblasti duševného zdravia a budú nepochybne smerovať k zjednodušovaniu a zjednocovaniu štátnej politiky v tejto oblasti, ktorá trpí nekoncepčnosťou, nejednotnosťou a absenciou spolupráce, čo sa prejavuje množstvom návrhov štátnych orgánov na samostatné centrá, v ktorých sa majú poskytovať partikulárne služby súvisiace s duševným zdravím. Prepojenie potrieb miest s formovaním štátnej politiky má za cieľ, aby štátna politika nebola odtrhnutá od lokálnych reálií samotných miest a ich obyvateľov. Mestá zároveň identifikujú chýbajúce zdroje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie želaného stavu, ako aj bariéry, ktoré mestám okrem nedostatku finančných zdrojov bránia v jeho dosiahnutí.
  3. Ako jeden z prvých praktických krokov v spolupráci s Ligou budú identifikované základné a stredné školy na území členov Koalície, ktoré sa pilotne zapoja do programu, ktorý Liga prinesie na Slovensko zo zahraničia, ktorých cieľom je transformovať ich na duševne zdravé školy podľa najlepších medzinárodných skúseností. Podobným spôsobom budú ďalej združované pod iné programy iné subjekty súvisiace s transformáciou spoločnosti na moderné, tolerantné a duševne zdravé komunity. Vybrané školy sa môžu zapojiť do Koalície škôl za duševné zdravie.

Základné členstvo v Koalícii miest za duševné zdravie je bezplatné. Ak chce mať mesto prístup  obsahu pre zamestnancov, je ročný poplatok na úrovni 1.200 EUR (oproti 6.000 EUR pre firmy). Ročný poplatok obsahujúci aj pomoc s formulovaním a štrukturovaním stratégie rozvoja duševného zdravia na území mesta je 4.999 EUR. Všetky poplatky sú rámcové a vieme o nich rokovať.  Ak máte záujem o viac informácií, ozvite sa na andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk. 

Prvé zasadnutie Koalície miest za duševné zdravie sa uskutočnilo 5.októbra 2021 o 10:00 ako online podujatie pre pozvaných členov – zástupcov miest z Únie miest Slovenska. Predstavenie Koalície miest za duševné zdravie moderovala Daniela Piršelová, diskutoval prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, za Ligu za duševné zdravie sa zúčastnil Andrej Vršanský a Martin Knut a dôležitosť stratégií v oblasti duševného zdravia na regionálnom princípe vysvetlil expert v oblasti zdravotníctva Ján Králik. Záznam z podujatia si môžete pozrieť nižšie.