Projekt

Koalícia škôl za duševné zdravie

Koalícia škôl na duševné zdravie je neformálne združenie škôl, ktoré sa rozhodli pre transformáciu na duševne zdravé a bezpečné prostredia. Naším spoločným cieľom je lepšia príprava mladých ľudí na kvalitný život, lepšia schopnosť učiť sa vedomosti a nadobúdať sociálne aj iné zručnosti. Zároveň, pomocou preventívnych opatrení, máme za cieľ destigmatizáciu duševných porúch a ťažkostí v prostredí školy, zamedzenie patologickému či násilnému správaniu v školských komunitách, ale aj minimalizáciu negatívnych dopadov závažných spoločenských javov a udalostí na duševné zdravie mladých ľudí.

Členstvo v Koalícii škôl za duševné zdravie prináša

 • príležitosť participatívne, zdola a na princípoch dobrovoľnosti rozvíjať oblasti, ktoré samotné školy pokladajú vo svojom prostredí za dôležité
 • platformu pre výmenu skúseností, programov, projektov medzi školami
 • napojenie na osvedčenú metodiku Anna Freud Centre for Children and Families (5 krokov transformácie), podpora Ligy pri realizácii 5 krokov na dosiahnutie transformácie tak, aby ste sa mali čas sústrediť na to podstatné
 • vzdelávanie v oblasti duševného zdravia
 • podporné materiály, zaujímavé články a newslettre
 • webináre a online kurzy pre učiteľov i žiakov
 • nástroje na meranie duševnej pohody (wellbeingu) pre učiteľov a žiakov

 

Päť krokov pre transformáciu školy

Liga za duševné zdravie prináša so súhlasom tvorcov metodiky osvedčený model Anna Freud Centre for Children and Families, ktorý pozostáva z piatich jednoduchých krokov. Vďaka nemu sa môžete rozhodnúť pre svoj vlastný spôsob ako pristupovať k duševnému zdraviu a pohode. Tento model vyvinuli odborníci na duševné zdravie spolu s učiteľmi.

Je prehľadný, jednoduchý a bezplatný. Pomôže vám podporiť zamestnancov, viesť zmenu a spolupracovať s rodičmi, opatrovateľmi a komunitou tak, aby ste mohli naplniť potreby svojich žiakov a študentov.

Môžete prechádzať jednotlivými krokmi v ľubovoľnom poradí, vlastným tempom. Najdôležitejšie v tomto štádiu je však začať. Prihláste svoju školu do Koalície škôl za duševné zdravie, získajte podporu vášho zriaďovateľa, informujte o vašom záujme učiteľov, žiakov a rodičov a začnite spoločne s Ligou rozmýšľať o tom, ako prakticky uchopiť túto skvelú metodiku na transformáciu školy na prostredie, ktoré neprodukuje iba vzdelaných mladých ľudí, ale aj mladých ľudí s vyššou mierou duševnej gramotnosti.

Ako transformovať školy na duševne zdravé prostredia, nájdete tu:

 1. Riadenie zmeny
 2. Spoločná práca
 3. Porozumenie potrebám
 4. Osveta a popularizácia duševného zdravia
 5. Podpora učiteľov

 

Pohodomer – merania duševnej pohody na školách

Liga za duševné zdravie v spolupráci s agentúrou 2muse pripravila merania duševnej pohody (wellbeingu) žiakov (prvý a druhý stupeň – od ôsmich rokov, študenti stredných škôl) a zamestnancov škôl (učitelia, riadiaci a iný odborný personál).

Merania duševnej pohody sú dôležitým nástrojom, ktorý pomáha školám naštartovať zmeny k lepšiemu. Zároveň umožňujú merať úspešnosť aktivít a opatrení na ceste k duševne zdravým a bezpečným školám. Sú dôležitým signálom, že škola oblasti duševného zdravia pripisuje náležitý význam. Pomáhajú školským kolektívom prekonávať prvotné prekážky pri otváraní často stigmatizovaných tém a prinášajú spôsob, ako sa o duševnom zdraví začať rozprávať. Realizácia meraní môže byť prvým krokom k porozumeniu, čo všetko duševná pohoda (wellbeing) znamená a čo naopak môže predstavovať problém. Každé meranie je veľkým krokom na ceste k duševne zdravému prostrediu.

Vzdelávanie v oblasti duševného zdravia

V spolupráci s EDULAB akadémiou sme pre našich členov pripravili zvýhodnený prístup ku kurzu PREVENCIA ŠIKANOVANIA. Formou kurzu a doplnkových materiáloch chceme priniesť nový formát pomoci školám a ich učiteľom.

Pozývame vás pozrieť úvodný blok na stránke kurzu tu:

V prípade, že sa stále rozhodujete, či vstúpiť do koalície škôl ponúkame ukážku jedného z benefitov.

Vzdelávacie kurzy pre nás predstavujú nový rozmer pomoci, ktorej sa aktívne chceme aj naďalej venovať s tímom lektorov v EDULABe a prizývaním odborníkov z konkrétnych vedných disciplín.

Kampane, aktivity a materiály o duševnom zdraví

Našim členom poskytujeme aj rôzne materiály a aktivity na podporu duševného zdravia na škole a podklady pre vlastné malé kampane. Jednou z nich je napríklad aj Deň duševného zdravia, ku ktorému sme pripravili sériu aktivít, plagátov a letákov, ktoré školy mohli voľne používať alebo inšpirovať sa.

Na školy sa obraciame aj pri našich väčších kampaniach, ako napríklad robimchyby.sk  so 4kou.

Ako sa zapojiť?

Zapojiť sa do Koalície škôl za duševné zdravie sa môžete bezplatne. Podmienkou členstva je aktívna participácia na stretnutiach (1x mesačne online), realizácia meraní Pohodomerom (min. 1x do roka) a spolupráca na celoškolskej stratégii pre podporu duševného zdravia (do 1 roka po vstupe do Koalície). Vyplňte registračný formulár alebo sa priamo ozvite na skoly@dusevnezdravie.sk a my sa vám radi ozveme.