Projekt

Koalícia škôl za duševné zdravie

Koalícia škôl na duševné zdravie je neformálne združenie škôl, ktoré sa rozhodli pre tranformáciu na duševne zdravé a bezpečné prostredia. Naším spoločným cieľom je lepšia príprava mladých ľudí na kvalitný život, lepšia schopnosť učiť sa vedomosti a nadobúdať sociálne aj iné zručnosti. Zároveň, pomocou preventívnych opatrení, máme za cieľ destigmatizáciu duševných porúch a ťažkostí v prostredí školy, zamedzenie patologickému či násilnému správaniu v školských komunitách, ale aj minimalizáciu negatívnych dopadov závažných spoločenských javov a udalostí na duševné zdravie mladých ľudí.

Členstvo v Koalícii škôl za duševné zdravie prináša

  • príležitosť participatívne, zdola a na princípoch dobrovoľnosti rozvíjať oblasti, ktoré samotné školy pokladajú vo svojom prostredí za dôležité
  • platformu pre výmenu skúseností, programov, projektov medzi školami
  • napojenie na osvedčenú metodiku Anna Freud Centre for Children and Families (5 krokov transformácie), podpora Ligy pri realizácii 5 krokov na dosiahnutie transformácie tak, aby ste sa mali čas sústrediť na to podstatné

Na pravidelnej báze vám poskytneme

 

Do Koalície škôl sa môžete pridať bezplatne po absolvovaní osobného rozhovoru. Prosím, dohodnite si termín na skoly@dusevnezdravie.sk

Päť krokov pre transformáciu školy

Liga za duševné zdravie prináša so súhlasom tvorcov metodiky osvedčený model Anna Freud Centre for Children and Families, ktorý pozostáva z piatich jednoduchých krokov. Vďaka nemu sa môžete rozhodnúť pre svoj vlastný spôsob ako pristupovať k duševnému zdraviu a pohode. Tento model vyvinuli odborníci na duševné zdravie spolu s učiteľmi.

Je prehľadný, jednoduchý a bezplatný. Pomôže vám podporiť zamestnancov, viesť zmenu a spolupracovať s rodičmi, opatrovateľmi a komunitou tak, aby ste mohli naplniť potreby svojich žiakov a študentov.

Môžete prechádzať jednotlivými krokmi v ľubovoľnom poradí, vlastným tempom. Najdôležitejšie v tomto štádiu je však začať. Prihláste svoju školu do Koalície škôl za duševné zdravie, získajte podporu vášho zriaďovateľa, informujte o vašom záujme učiteľov, žiakov a rodičov a začnite spoločne s Ligou rozmýšľať o tom, ako prakticky uchopiť túto skvelú metodiku na transformáciu školy na prostredie, ktoré neprodukuje iba vzdelaných mladých ľudí, ale aj mladých ľudí s vyššou mierou duševnej gramotnosti.

Ako transformovať školy na duševne zdravé prostredia, nájdete tu:

  1. Riadenie zmeny
  2. Spoločná práca
  3. Porozumenie potrebám
  4. Osveta a popularizácia duševného zdravia
  5. Podpora učiteľov

 

Merania duševnej pohody na školách

SÚ NAŠE ŠKOLY BEZPEČNÉ PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ?

Liga za duševné zdravie v spolupráci s agentúrou 2muse pripravila merania duševnej pohody (wellbeingu) žiakov (prvý a druhý stupeň – od ôsmich rokov, študenti stredných škôl) a zamestnancov škôl (učitelia, riadiaci a iný odborný personál).

Merania duševnej pohody sú dôležitým nástrojom, ktorý pomáha školám naštartovať zmeny k lepšiemu. Zároveň umožňujú merať úspešnosť aktivít a opatrení na ceste k duševne zdravým a bezpečným školám. Sú dôležitým signálom, že škola oblasti duševného zdravia pripisuje náležitý význam. Pomáhajú školským kolektívom prekonávať prvotné prekážky pri otváraní často stigmatizovaných tém a prinášajú spôsob, ako sa o duševnom zdraví začať rozprávať. Realizácia meraní môže byť prvým krokom k porozumeniu, čo všetko duševná pohoda (wellbeing) znamená a čo naopak môže predstavovať problém. Každé meranie je veľkým krokom na ceste k duševne zdravému prostrediu.

ČO NAŠE DOTAZNÍKY SKÚMAJÚ?

Dotazníky mapujú duševnú pohodu žiakov a žiačok základných a stredných škôl, ale aj učiteliek, učiteľov a iného personálu škôl (vychovávateľky a vychovávatelia, špeciálne pedagogičky a pedagógovia a pod.). Anonymizované výsledky, ktorých profesionálne spracovanie zabezpečuje agentúra 2muse, používame ako podklad pre rozvíjanie ďalších aktivít, školení či študijných materiálov zameraných na podporu duševného zdravia. 

Každá škola, ktorá sa merania zúčastní, dostane svoje výsledky v podobe prehľadných grafov. K dispozícii má výsledky za každú triedu, ročník, stupeň a za celý učiteľský zbor. Dostanete tak možnosť posúdiť, v čom má škola svoje silné stránky a kde má, naopak, rezervy. Na základe toho sa môže rozhodnúť, ktoré aktivity treba podporiť a rozvíjať, prípadne presne lokalizovať a včas zasiahnuť, ak sa niekde objaví zhoršený či alarmujúci stav. Nejde o diagnostiku duševných ťažkostí či porúch správania, avšak môžu zachytiť zhoršené vzťahy v kolektívoch či systémové a komunikačné problémy.

Dotazníky sú štandardizované a odborne certifikované  (Anna Freud Centre for Children and Families a CORC – Child Outcomes Research Consilium), lokalizované v na slovenské podmienky v spolupráci s Mgr. Kornéliou Ďuríkovou (Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka). 

AKO SA ZAPOJIŤ? 

Pre školy, ktoré sú členmi Koalície škôl za duševné zdravie, poskytujeme tieto merania zadarmo, rovnako ako poradenstvo a návrhy ďalších aktivít a materiálov na podporu duševného zdravia. Vyplnením registračného formulára svoju školu zapojíte do merania a aj do Koalície škôl. Následne vám pošleme dva linky (zvlášť pre žiakov a učiteľov) spolu s krátkym užívateľským manuálom, ktorý vám poskytne rady a odporúčania pred začatím testovania vašej školy. Manuál, ako s meraním začať, vám poskytneme po registrácii školy do prieskumu. Pokiaľ máte otázky k členstvu v Koalícii škôl, ozvite sa nám a radi vám ich zodpovieme. 

Pokiaľ chcete naše dotazníky použiť ako nečlen Koalície škôl, je to možné po uhradení poplatku. Cena za kompletné meranie je 800,- eur. Pre sprocesovanie platby a sprístupnenie dotazníkov nás prosím kontaktujte na: skoly@dusevnezdravie.sk 

Dôležité kontakty:

Registračný formulár – vyplnením svoju školu zapojíte do merania a aj do Koalície škôl

 

 

Príprava tohto projektu bola malou časťou podporená aj cez projekt „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujem