Projekt

Členstvo v Mental Health Europe

Mental Health Europe (MHE)

Mental Health Europe je európska mimovládna sieťová organizácia, ktorá sa zaviazala pozitívne podporovať duševné zdravie, predchádzať duševným poruchám v spoločnosti, zlepšovať starostlivosť o ľudí s psychickými ťažkosťami, presadzovať ich sociálne začlenenie a chrániť práva (aj bývalých) používateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie, osôb s psychosociálnym postihnutím, ich rodín a opatrovateľov, na základe Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Liga za duševné zdravie je riadnym členom Mental Health Europe.

Mental Health Europe úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami a medzinárodnými orgánmi s cieľom začleniť duševné zdravie do všetkých politík a ukončiť stigmu duševných porúch. Mental Health Europe zastupuje združenia a jednotlivcov v oblasti duševného zdravia vrátane používateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie, profesionálov, poskytovateľov psychosociálnych služieb a dobrovoľníkov. Spolu so svojimi členmi MHE formuluje odporúčania pre tvorcov politík na vypracovanie takých politík, ktoré budú priaznivé pre duševné zdravie. MHE stavia užívateľov služieb starostlivosti o duševné zdravie do centra svojej práce, tak, aby zabezpečili, že v celej Európe bude počuť hlas ľudí, ktorí mali skúsenosť s duševnými poruchami. Liga za duševné zdravie je stálym a riadnym členom Mental Health Europe.

V roku 2021 sa historicky prvýkrát stala členkou Správnej rady MHE zástupkyňa z krajín V4, MUDr. Darina Sedláková, MPH, nominantka Ligy za duševné zdravie SR. Z tohoto úspechu sme veľmi šťastní a veríme, že spolupráca so sieťou inštitúcií v Európe prinesie prospešné nápady aj pre tvorbu našich národných stratégií v oblasti starostlivosti a ochrany duševného zdravia.

V roku 2022 MUDr. Darinu Sedlákovú na poste člena správnej rady MHE vystriedal riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR JUDr. Andrej Vršanský. 

Európsky týždeň duševného zdravia 2023

Duševne zdravé komunity

22. mája 2023 sa začína Európsky týždeň duševného zdravia, ktorého hlavnou témou je podpora duševného zdravia komunít. Cieľom tejto celoeurópskej aktivity, ktorú založila a riadi najväčšia európska nezávislá mimovládna organizácia duševného zdravia Mental Health Europe (MHE), je zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia v našom každodennom živote. Liga za duševné zdravie má ako jediná krajina z V4 svojho zástupcu v správnej rade Mental Health Europe. Je ním riaditeľ Ligy JUDr. Andrej Vršanský.
Pri príležitosti Európskeho týždňa duševného zdravia Liga pripravila niekoľko zaujímavých komunitných programov a jej najnovšou aktivitou je Akadémia zotavenia.

„Duševná pohoda je nevyhnutná pre zdravé komunity. Nezáleží na veku ani postavení, všetci potrebujeme lepšie pochopenie, podporu, vedomosti a zručnosti, aby sme sa mohli starať o svoju duševnú pohodu. Preto je kľúčové riešiť duševné zdravie v našich komunitách, v školách, domácnostiach a na pracoviskách. Duševne zdravé komunity nám umožňujú vyššiu podporu prosperovať bez strachu zo stigmy alebo diskriminácie v spoločnosti,“ vysvetlil Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR.

Tento týždeň je dobrou príležitosťou pre každého, aby si vymenil informácie o všetkých aspektoch duševného zdravia, podelil sa o osobné príbehy o tom, ako sa vyrovnať s ťažkosťami v čase krízy a tí, ktorí pomoc potrebujú, vedeli, kde ju vyhľadať a čo od nej očakávať.

Liga za duševné zdravie dlhodobo poskytuje konkrétne nástroje a metodiky na zlepšenie duševného zdravia celých komunít. Vďaka jedinečným programom Koalícií firiem, škôl a miest za duševné zdravie prináša zmeny k lepšiemu pochopeniu úlohy starostlivosti o duševné zdravie v celej spoločnosti.

Našou najnovšou aktivitou je spustenie  Akadémie zotavenia, ktorá bude
postavená na programe vzdelávania v oblasti duševného zdravia. Predovšetkým však otvorí príležitosť na stretávanie sa ľudí s rôznymi životnými skúsenosťami, rôznou mierou prežívanej pohody a zdravia, sociálneho zázemia, kultúry či odborných profesií.
Cieľom Akadémie zotavenie nebude nahrádzať psychiatrické či sociálne služby, ale prinášať ľuďom s duševnými ťažkosťami možnosť byť niečím viac ako len pacientom, možnosť učiť sa a rozvíjať. V škole zotavenia sa z pacientov stávajú študenti a lektori. Tento koncept má korene v USA v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes funguje viac ako 100 škôl zotavenie v 20 krajinách na celom svete a ich počet rýchlo narastá. Všetky kurzy v slovenskej Akadémii zotavenia vytvárajú ľudia s prežitou skúsenosťou s duševnými problémami, tzv. peerovia, spoločne s ďalšími odborníkmi.

Akadémia zotavenia je veľká príležitosť na vytvorenie silnej komunity, kde sa ľudia nedelia na poskytovateľov a príjemcov, profesionálov a klientov. V priestore akadémie sa tento vzťah bude vyrovnávať, každého skúsenosť bude rovnako dôležitá,“ dodal Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR.

Svetový deň duševného zdravia 2022 – Duševné zdravie v kontexte migrácie

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia vyzýva Mental Health Europe (MHE) na silnejšiu, inkluzívnejšiu a dostupnejšiu podporu duševného zdravia, prevenciu a služby pre utečencov a migrantov.

Migrácia, vrátane ľudí, ktorí žiadajú o azyl, sa týka takmer všetkých krajín sveta. Európa zažíva najväčší pohyb ľudí od druhej svetovej vojny, pričom okrem utečencov z iných krajín (napr. zo Sýrie, Jemenu, Afganistanu atď.), ktorí vstúpili do Európy, ušlo približne 6,6 milióna ľudí z vojnou zmietanej Ukrajiny. Toto kladie dôraz na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé dôsledky konfliktu, vysídlenia a exilu na duševné zdravie.

Ľudia v pohybe môžu viackrát čeliť ťažkostiam v oblasti duševného zdravia, či už ide o znepokojujúce udalosti v krajine ich pôvodu, ako je vojna a nútené vysídlenie, pozdĺž migračných trás a počas náročných prijímacích podmienok. Nedávna správa WHO (júl 2022) odhaduje, že prevalencia závažných duševných problémov je medzi obyvateľstvom postihnutým konfliktom, vrátane utečencov vysoká (až 22 %).

Utečenci a migranti patria k najzraniteľnejším a zanedbávaným členom mnohých spoločností. Vo svojej podstate nie sú menej zdraví ako hostiteľské populácie. Avšak neadekvátna úroveň zdravotných determinantov, ako je príjem, bývanie, vzdelanie alebo prístup k službám, negatívne ovplyvňujú ich duševné zdravie. Utečenci a migranti čelia aj ďalším ťažkostiam (právne postavenie, diskriminácia, sociálne, kultúrne, administratívne, jazykové a finančné prekážky), čo ešte viac znižuje ich všeobecnú úroveň dobrého života.

Riešenie potrieb duševného zdravia utečencov a migrantov by sa malo stať prioritou a neoddeliteľnou súčasťou zásady práva na zdravie pre všetkých.Politici by mali tiež posilniť systémy duševného zdravia a zabezpečiť, aby boli citlivé voči utečencom a migrantom a aby boli inkluzívne.

Pripomíname, že Liga za duševné zdravie prevádzkujem nonstop bezplatnú psychologickú pomoc pre odídencov z Ukrajiny na telefónnom čísle 0800 222 450.

Taktiež zamestnávame cca 135 odborníkov priamo z Ukrajiny, ktorí v každom kraji na Slovensku pracujú v komunitách, kde rozvíjajú programy na dobré duševné zdravie detí, dospelých a seniorov z Ukrajiny.

Vo videu k tejto sa kampani vystupuje naša súčasná kolegyňa Tetiana Kulish, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine našla dočasný domov na Slovensku a v Lige za duševné zdravie.