Projekt

Prvá pomoc pre duševné zdravie

Projekt Prvá pomoc pre duševné zdravie.

„V  roku 2021 malo na Slovensku symptómy úzkosti viac ako 19% respondentov vo veku nad 15 rokov a symptómy depresie takmer 25% rovnakých respondentov.“

Liga za duševné zdravie v spolupráci s organizáciou Mental Health First Aid Australia prináša program Prvá pomoc pre duševné zdravie (PPDZ, orig. Mental Health First Aid – MHFA).

Mental Health First Aid je celosvetovo mimoriadne úspešný a rozšírený program, ktorý vznikol v Austrálii a ktorý učí ľudí hovoriť o duševnom zdraví, rozumieť jeho hraniciam a limitom a zlepšuje orientáciu laikov v oblasti duševného zdravia.

Program Prvá pomoc pre duševné zdravie je súčasťou medzinárodne uznávaných a na dôkazoch založených akreditovaných školiacich programov, ktoré dodávajú jednotlivcom vedomosti, zručnosti a sebadôveru potrebné na  podporu priateľa, člena rodiny alebo spolupracovníka s duševným problémom.

Prvá pomoc v oblasti duševného zdravia odstraňuje strach a váhanie pri začatí rozhovorov o duševnom zdraví, zlepšuje pochopenie a poskytuje akčný plán, ktorý ľudí učí bezpečne a zodpovedne identifikovať a riešiť potenciálne duševné ochorenie.

Vyškolený človek vie byť partnerom na diskusiu o duševnom zdraví vo svojej komunite, ale aj vo vnútri pracovného života. Problémy nebagatelizuje, nedáva „dobré rady do života“, empaticky počúva a šíri osvetu, pochopenie a ľudskosť.

Keď máte záujem o program Prvá pomoc, oslovte svojho zamestnávateľa, aby vám ho zabezpečil.

V súčasnosti je program Prvej pomoci pre duševné zdravie prostredníctvom licencie realizovaný vo vyše 25 krajinách po celom svete a doteraz bolo vyškolených viac ako 5 miliónov ľudí.

Certifikačný program pre zamestnávateľov v oblasti prevencie a starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov

Čo je prvá pomoc pre duševné zdravie?

 • Prvá pomoc je pomoc poskytnutá osobe, u ktorej sa rozvíja problém duševného zdravia, ktorá pociťuje zhoršenie už existujúceho problému duševného zdravia, alebo ktorá prežíva krízu v oblasti duševného zdravia. Prvá pomoc je poskytovaná dovtedy, kým nie je poskytnutá vhodná odborná pomoc alebo neskončí kríza.
 • Prvá pomoc pre duševné zdravie býva zvyčajne ponúknutá niekým, kto nie je odborník v oblasti duševného zdravia a je to skôr niekto z okolia danej osoby (ako napríklad člen rodiny, priateľ alebo kolega z práce) alebo niekým, kto “pracuje s ľuďmi”, napríklad učiteľ, policajt, pracovník pracovnej agentúry.
 • Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie vás naučí, ako rozpoznať príznaky rôznych ochorení a kríz duševného zdravia, ako ponúknuť a poskytnúť počiatočnú pomoc a ako viesť osobu k vhodnej liečbe a ďalšej podpornej pomoci. Kurz Prvej pomoci pre duševné zdravie neučí ľudí stanoviť diagnózu alebo poskytnúť terapiu.

 

Prečo prichádzame s programom pre zamestnávateľov?

 • Problémy duševného zdravia sú bežné, najmä depresia, úzkosť a zneužívanie alkoholu alebo iných drog. Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2021 vykazovalo na Slovensku symptómy úzkosti viac ako 19% respondentov vo veku nad 15 rokov a symptómy depresie takmer 25% rovnakých respondentov. Počas celého života človeka je vysoko pravdepodobné, že problém duševného zdravia sa rozvinie buď priamo u jednotlivca alebo u jeho/jej blízkej osoby.
 • Veľa ľudí nie je dostatočne informovaných o tom, ako rozpoznať problémy duševného zdravia, ako reagovať voči danej osobe a aké účinné liečby sú k dispozícii. Exituje veľa mýtov a nedorozumení ohľadom problémov duševného zdravia. Medzi bežné mýty patrí predstava, že ľudia s duševnými ochoreniami sú nebezpeční, že je lepšie sa vyhnúť psychiatrickej liečbe, že ľudia sa sami dostanú z problémov duševného zdravia prostredníctvom sily vôle, a že problémy duševného zdravia zasiahnu len ľudí, ktorí sú slabí. Nedostatok vedomostí môže viesť k tomu, že ľudia sa vyhýbajú alebo nereagujú na
  niekoho s problémom duševného zdravia alebo sa vyhýbajú odbornej pomoci pre seba samých. Vďaka lepším poznatkom o problémoch duševného zdravia v rámci komunity budú ľudia schopní rozpoznať problémy u iných ľudí a budú lepšie pripravení ponúknuť podporu.
 • Veľa ľudí s problémami duševného zdravia nevyhľadávajú pomoc alebo pomoc
  vyhľadajú neskoro. Podľa odborného odhadu sa väčšina ľudí v slovenskej populácii, ktorí majú príznaky najčastejších duševných porúch, nelieči v systéme psychiatrickej starostlivosti (67% ľudí s príznakmi depresívnych porúch, 84% ľudí s príznakmi úzkostných porúch a 68% ľudí s príznakmi porúch spôsobených užívaním psychoaktívnych látok). Aj keď ľudia vyhľadajú liečbu, mnohí čakajú roky pred tým, ako to urobia. Čím dlhšie ľudia nedostávajú pomoc a podporu, tým zložitejšie môže byť ich zotavenie sa. Je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia s problémami duševného zdravia vyhľadajú pomoc, ak im to navrhne blízka osoba.
 • S problémami duševného zdravia je spojená stigma a diskriminácia. Stigma zahŕňa negatívne postoje (predsudky) a s diskrimináciou sa spája negatívne správanie. Stigma môže mať množstvo negatívnych dôsledkov. To môže viesť ľudí, aby skrývali svoje problémy pred ostatnými. Ľudia sa často hanbia diskutovať o problémoch duševného zdravia s rodinou, priateľmi, učiteľmi alebo kolegami v práci. Môže to tiež byť prekážkou vo vyhľadaní pomoci. Môžu sa zdráhať vyhľadať liečbu a podporu pre svoje problémy duševného zdravia kvôli obavám z toho, čo si o nich budú druhí myslieť. Stigma môže viesť k vylúčeniu ľudí s problémami duševného zdravia zo zamestnania, bývania, sociálnych aktivít a vzťahov. Ľudia s problémami duševného zdravia si môžu zvnútorniť
  stigmu až do tej miery, že začnú veriť negatívnym veciam, ktoré o nich druhí hovoria. Lepšie porozumenie skúseností ľudí s problémami duševného zdravia môže znížiť predsudky a diskrimináciu.
 • Odborná pomoc nie je k dispozícii vždy, keď prvýkrát vznikne problém v oblasti
  duševného zdravia. Sú tu odborníci a ďalšie podporné služby, ktoré môžu ľuďom
  s problémami duševného zdravia pomôcť. Keď ale tieto zdroje pomoci nie sú k dispozícii, môže byť ponúknutá okamžitá prvá pomoc, ktorá tejto osobe pomôže, aby dostala vhodnú odbornú pomoc a podporu.
 • Zistilo sa, že prvá pomoc pre duševné zdravie je účinná. Viaceré výskumné štúdie ukázali, že tréning v oblasti prvej pomoci pre duševné zdravie vedie k lepším vedomostiam, postojom a poskytovaniu pomoci.

 

Certifikačný program pre zamestnávateľov v oblasti prevencie a starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov.

Tento program pozýva na zapojenie všetky organizácie naprieč všetkými sektormi, všetkých veľkostí.

Cieľom programu je budovanie firemnej komunity, v ktorej každý človek dokáže poskytnúť prvú pomoc a podporiť tak ľudí, ktorí majú problémy v oblasti duševného zdravia.

Po absolvovaní programu získa  zamestnávateľ  certifikát a odznak Zlaté duše na pracovisku  na úrovni Vyškolené, Skúsené alebo Expertné.

Certifikovaní zamestnávatelia v zahraničí potvrdzujú, že toto ocenenie im výrazne zlepšuje reputáciu, rozvíja kultúru organizácie a pomáha zamestnancom vážiť si a využívať rolu a zručnosti poskytovateľov Prvej pomoci pre duševné zdravie z ich vlastných radov.

Ako môžete získať certifikát?

Certifikácia zamestnávateľov v oblasti prevencie a starostlivosti o duševné zdravie
zamestnancov v rámci Slovenska oceňuje a vyzdvihuje tých zamestnávateľov, ktorí sa dlhodobo usilujú vytvárať pre svojich zamestnancov prostredie, ktoré podporuje duševné zdravie.

Táto certifikácia je inšpirovaná licencovaným austrálskym programom The Mental
Health First Aid® Workplace Recognition Program. V rámci certifikácie prinášame
zamestnávateľom licencovaný program Prvá pomoc pre duševné zdravie (skratka PPDZ, angl. Mental Health First Aid), ktorý vznikol v Austrálii v roku 2000 a odvtedy sa rozšíril do viac ako 25 krajín po celom svete. Táto certifikácia oceňuje prostredie a kultúru organizácie, ktorá prostredníctvom vzdelávania, relevantných politík a cielenej dlhodobej podpory vrcholových lídrov, podporuje duševné zdravie zamestnancov.

Program certifikácie Zamestnávateľ podporujúci duševné zdravie má tri úrovne:

Na každej úrovni sú zamestnávatelia hodnotení na základe percenta preškolenia
zamestnancov za posledné 3 roky, úspešnej implementácie konkrétnych aktivít, ktoré podporujú duševné zdravie a na základe dĺžky trvania jednotlivých úrovní tohto programu.
Opakovaná certifikácia sa vyžaduje 1x za 2 roky. Na základe opakovanej certifikácie
zamestnávateľ môže pôvodnú certifikáciu stratiť, obnoviť alebo získať certifikáciu na vyššej úrovni na základe nasledujúcich kritérií:

Ako prebieha vyškolenie zamestnancov?

Školenie zamestnancov pozostáva z dvoch častí. Prvú časť predstavuje samoštúdium online kurzov. Ide o 5 interaktívnych kurzov, ktoré účastník študuje v čase, ktorý mu vyhovuje a štúdium trvá približne 8-10 hodín. Druhú časť predstavujú dva interaktívne online webináre s lektorom, každý webinár predstavuje 2,5 hodiny, takže spolu celé vzdelávanie trvá približne 15 hodín.

Ako sú zamestnávatelia ocenení?

Certifikácia v oblasti prevencie a starostlivosti o duševné zdravie zamestnancov oceňuje zamestnávateľov nasledovne:

 • Elektronický / Tlačený certifikát „Zamestnávateľ podporujúci duševné zdravie“ v príslušnej úrovni.
 • Digitálny odznak, ktorý môže zamestnávateľ používať v elektronickej komunikácii (webstránka, podpis v emaili a pod.)
 • Zverejnenie loga spoločnosti na webe Ligy za duševné zdravie v časti venovanej Prvej pomoci pre duševné zdravie.

Kto sa môže prihlásiť?

Všetky organizácie s oficiálnym sídlom na Slovensku, ako aj konzorciá, jednotlivé pracoviská organizácií s viacerými sídlami, ako aj jednotlivé organizačné útvary. Pracovisko, ktoré chce byť posudzované, by malo mať minimálne 5 zamestnancov (t.j. 5 FTEs = fulll time equivalent)

Aké aktivity by mali byť implementované na pracoviskách?

Zamestnávatelia majú slobodu vybrať si z aktivít, ktoré ponúka tento program, alebo si môžu vytvoriť svoje vlastné aktivity, ktoré pomáhajú implementovať program Prvá pomoc pre duševné zdravie (vlastné aktivity počítané do hodnotenia sú predmetom odsúhlasenia zo strany LDZ). Zamestnávatelia predkladajú dôkazy o implementácii každej aktivity. Môžu sa použiť rovnaké dôkazy ako pri bežných auditoch a môžu sa použiť opakovane aj rovnaké dôkazy pri rôznych aktivitách, ak je to relevantné.
Vhodnými dôkazmi sú napríklad:
• Zápisy z porád a stretnutí
• Strategické dokumenty
• Akčné plány
• Interné politiky (dokumenty)
• Kópia relevantnej komunikácie
• Fotky tímových aktivít
• Zdroje

Oblasť aktivít: Podpora duševného zdravia a zapojenie vedenia

 1. Zamestnávateľ je aktívnym členom Koalície firiem za duševné zdravie
 2. Tréning PPDZ je súčasťou širšieho rámca a stratégie organizácie.
 3. Na pracovisku je vypracovaný ročný plán tréningov PPDZ.
 4. Vytvorí sa nový tím (board, committee a pod.), alebo využije sa existujúci tím, ktorý bude viesť a koordinovať vzdelávanie v PPDZ na pracovisku spolu s implementáciu celého programu, pričom tento tím pozostáva zo zamestnancov z rôznych oblastí organizácie
 5. Jeden alebo viacerí lídri z najvyššieho vedenie (C-level, reportujúci generálnemu
  riaditeľovi, CEO a pod.) sa stanú ambasádormi programu PPDZ – zodpovedajú za stratégiu implementácie na pracovisku a za podporu celého programu.
 6. Program PPDZ je súčasťou stratégie internej komunikácie v organizácii. Napríklad:
  – Plagáty rozmiestnené po pracovisku
  – Informácie o tréningu MHFA sú publikované na intranete a/alebo v iných
  internokomunikačných kanáloch.
  – Program PPDZ sa propaguje aj pri komunikácii s klientami
  – Program PPDZ sa propaguje aj v rámci iných zamestnaneckých eventov a aktivít
  – Informácie o PPDZ programe sú aj súčasťou externej komunikácie organizácie.
 7. Vrcholoví lídri z najvyššieho vedenia (generálny riaditeľ/CEO a pod a manažéri jemu reportujúci, C-level) sa aktívne zapoja do programu PPDZ, napr. osobne sa zúčastnia na Úvode do Prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý je určení pre seniorných lídrov.
 8. Medzi vyškolenými zamestnancami na PPDZ sú aj manažéri na akejkoľvek riadiacej úrovni v rozsahu minimálne 20% celkovej manažérskej populácie (počítajú sa sem všetci manažéri, ktorí podľa organizačnej štruktúry vedú ľudí, tzv. people manažéri, včítane vedúcich tímov a líniových manažérov).
 9. Zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom Asistenčný program (tzv. EAP), ktorý zahŕňa psychologickú podporu.

  Oblasť aktivít: Zručnosti zamestnancov v oblasti Prvej pomoci pre duševné zdravie

 10. Tréning PPDZ je súčasťou adaptačných školení zamestnancov (noví zamestnanci sú informovaní o PPDZ a aktivitách organizácie v tejto oblasti).
 11. Súčasťou podmienok výberu zamestnancov do určitých pozícií (napr. pracovné pozície v priamom kontakte s klientami a pod.) je aj platný tréning PPDZ (získaný v priebehu posledných 3 rokov), alebo ochota byť vytrénovaný v oblasti PPDZ.
 12. Tréningom PPDZ je prešli zamestnanci napriek všetkými pracoviskami zamestnávateľa (napr. všetky lokality, poschodia, tímy a pod.)
 13. Preškolení zamestnanci prechádzajú každé 3 roky prehlbujúcim preškolením v oblasti PPDZ.
 14. Tréning PPDZ je súčasťou štandardnej ponuky školení pre zamestnancov (napr. je k dispozícii raz za 6 mesiacov a pod. ako súčasť tréningových plánov spoločnosti)
 15. Tréning PPDZ je integrovaný do iných rozvojových programov v rámci organizácie, napr. v rámci leadership programu.
 16. Najmenej jeden zamestnanec organizácie je vytrénovaný ako lektor PPDZ a realizuje tréningy PPDZ pre zamestnancov organizácie v spolupráci s Ligou za duševné zdravie.
 17. Zamestnávateľ vytvára príležitosti na reflexiu a sumarizáciu po uskutočnených tréningoch PPDZ (napr. spoločný obed alebo iné stretnutie absolventov PPDZ s cieľom zrekapitulovať si plánované kroky implementácie alebo sumarizačný email s hlavnými myšlienkami zo školenia.)

  Oblasť aktivít: Rola Ambasádora Prvej pomoci pre duševné zdravie

 18. Zamestnávateľ vytvorí rolu Amdasádora PPDZ a popíše jeho úlohy a zodpovednosti v rámci organizácie.
 19. Zamestnávateľ vytvorí širšiu, rôznorodú a dostupnú sieť Ambasádorov PPDZ naprieč organizáciou.
 20. Popis role Ambasádora a jeho dostupnosť je promovaná v rámci organizácie.
 21. Ambasádori PPDZ majú priebežnú podporu organizácie a príležitosti na odborný rozvoj (napr. pravidelné tímové stretnutia, kontaktovanie s inými Ambasádormi PPDZ medzi organizáciami, stretnutia s odborníkmi alebo iné relevantné vzdelávanie.)
 22. Zamestnávateľ vytvorí a implementuje politiku Podpory duševného zdravia, ktorá môže byť súčasťou inej existujúcej politiky a môže sa týkať nasledujúcich oblastí:
  – Záväzok implementovať Prvú pomoc pre duševné zdravie
  – Rola poskytovateľa PPDZ
  – Rola Ambasádora PPDZ (zameranie, zodpovednosti, dôvernosť, reportovanie a pod.)

  Oblasť aktivít: Vyhodnocovanie a zvyšovanie kvality

 23. Zamestnanci na rôznych úrovniach spoločnosti sa zapájajú do priebežného zlepšovania programu PPDZ na pracovisku.
 24. Zamestnávateľ vyhodnocuje implementáciu, výsledky a /alebo dopad PPDZ na pracovisku s cieľom priebežného zlepšovania.
 25. Zistenia, ktoré vyplývajú z vyhodnotenia a následné nápravné aktivity sú komunikované všetkým zamestnancom spoločnosti.
 26. Hodnotenie PPDZ aktivít a dopadov je súčasťou širšieho pravidelného (napr. ročného) hodnotenia v rámci zamestnaneckých prieskumov (meranie spokojnosti, angažovanosti zamestnancov a pod.)
 27. Zamestnávateľ spolu s Ligou za duševné zdravie vypracuje prípadovú štúdiu na základe zistení z vyhodnocovania efektu PPDZ v organizácii.

 

Investícia, ktorá sa oplatí

CENA KURZOV:

 

Ako sa prihlásiť?

Zamestnávateľ môže požiadať o certifikáciu kedykoľvek v priebehu roka prostredníctvom e-mailu: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk, (predmet mailu prosíme uviesť Prihlásenie do PPDZ)

Liga za duševné zdravie skontaktuje zamestnávateľa a dohodne s ním harmonogram certifikácie, predovšetkým proces vyškolenia zamestnancov a odsúhlasenie a vydokladovanie aktivít podporujúcich duševné zdravie na pracovisku.