Projekt

Usmernenia a odporúčania

Usmernenia a odporúčania
pre potreby angažovania ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v praxi.

V nadväznosti na naše projekty SPOLUTVORBA a AKADÉMIA ZOTAVENIA, sme pripravili sériu usmernení a odporúčaní pre potreby angažovania ľudí s osobnou skúsenosťou do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v praxi.

1. Ako angažovať ľudí s osobnou skúsenosťou a ich príbuzných do poskytovania služieb v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory.
Odporúčania pre školy zotavenia a vytvorenie siete peer podpory na Slovensku.

Tento dokument bol vytvorený za účelom zosúladenia pohľadov hlavných stakeholderov v oblasti zapojenia ľudí s osobnou skúsenosťou s výzvami v oblasti duševného zdravia ako aj ich rodinných príslušníkov pre poskytovanie optimálnych služieb v oblasti psychosociálnej podpory duševného zdravia na Slovensku. Tvorba dokumentu bola podporená grantom WHO pre Ligu za duševné zdravie SR, o.z. v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Tvorivý kolektív na základe princípov spolutvorby (co-production) vytvoril tento dokument za účelom poskytnutia odporúčaní pre všetky ostatné subjekty súkromného, verejného aj tretieho sektora, ktoré majú záujem angažovať sa v oblasti využívania expertízy ľudí so zažitou skúsenosťou a rodinných príslušníkov pri poskytovaní služieb pre kohokoľvek, kto má pocit, že takéto služby potrebuje.
Tvorcami dokumentu sú zástupcovia združení Liga za duševné zdravie, o.z., Nájdi sa, o.z., Recovery Prešov, EDI Slovensko, o.z., ODOS o.z., Psychiatria nie je na hlavu o.z. Špeciálne poďakovanie patrí Světlane Soldánovej, bývalej členke tímu zakladateľov peer podpory v oblasti duševného zdravia v Českej republike, za jej cenné pripomienky, rady a konzultácie.

Účelom toho dokumentu je tiež poskytnúť odporúčania pre vládu, Ministerstvo zdravotníctva SR, ale aj pre Radu vlády pre duševné zdravie, akým spôsobom je prakticky najlepšie a najefektívnejšie podľa spoločného názoru tvorcov dokumentu postupovať pri zavedení škôl a akadémií zotavenia, siete peer pracovníkov v oblasti duševného zdravia na Slovensku.

Liga za duševné zdravie SR spoločne s ostatnými tvorcami tohto dokumentu zároveň vyhlasujú, že všetky aspekty tohto dokumentu začali realizovať bez štátneho financovania zo zdrojov súkromných darcov a medzinárodných organizácií. Implementácia tu uvedených princípov a postupov teda už začala. Tento dokument dáva preto odporúčania, akým spôsobom sa štát najefektívnejšie vie napojiť na začatý proces, ako môže zabezpečiť jeho udržateľnosť a ďalší rozvoj pilotných projektov.

Tento dokument je založený na odporúčaniach v oblasti MHPSS (Mental Health Psycho Social Support) pod vedením WHO a ostatných organizácii OSN ako je UNHCR, UNICEF, IOM, UNFPA a iných, združených v IASC MHPSS (Inter Agency Standing Committee) a predovšetkým na odporúčaniach Mental Health Ireland a iných organizácií realizujúcich diskutované témy v Írsku. Prvá verzia tohto dokumentu bola predbežne konzultovaná s Mental Health Europe a inými medzinárodnými organizáciami ako Global Leadership Exchange. Druhá verzia tohto dokumentu bude zohľadňovať pripomienky týchto a ďalších renomovaných organizácií.

Tento dokument je v súlade s princípmi predstavenými v pripravovanom Národnom programe duševného zdravia, ktorý je tvorený Radou vlády pre duševné zdravie Slovenskej Republiky.

2.  Právne stanovisko Zavedenie peer konzultantov do systému pomoci pri starostlivosti o duševné zdravie.

Toto právne stanovisko vypracovala pre Ligu za duševné zdravie SR právna kancelária POLÁČEK & PARTNERS, 2023.

3. Spolutvorba – záverečný dokument

Tento dokument je záverečnou správou projektu SPOLUTVORBA, v ktorom naši koordinátori po celom Slovensku zozbierali počas jedného roku pri hĺbkových rozhovoroch s ľuďmi s osobnou skúsenosťou ich názory a návrhy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Autori dokumentu: Martina Krivošová, Petra Hofierková, Mgr. Kristína Petrovičová, Alica Uchytilová, Nina Zibolenová, Marína Trnovcová, Mgr. Peter Melek, PhD, PhDr. Eva Kacejová, Miloš Šviderský, JUDr. Andrej Vršanský
Liga za duševné zdravie, 2023

Ďakujeme za finančnú podporu humanitárnej organizácii Direct Relief, ktorá umožnila aplikovať zmeny v oblasti systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Takisto ďakujeme Mental Health Europe za odborné vedenie a predstavenie princípov spolutvorby, ako aj Mental Health Ireland za všemožnú podporu pri zmene pohľadu na spôsob, akým je možné systémové zmeny presadiť.

Materiály na stiahnutie