Projekt

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie

Verejné diskusie Ligy za duševné zdravie vznikli z potreby komunikovať o dôležitých témach sektoru. Sú určené ako pre odbornú, tak aj pre širokú verejnosť.

Záznamy verejných diskusií

Verejná diskusia – Hovorme o násilí

Naša spoločnosť obsahuje veľmi veľa deformácií a my akoby sme tieto deformácie historicky pripúšťali. Zatvárame oči a nevieme sa vnútorne zobudiť, aby sme sa postavili voči veciam, ktoré nás, ako spoločnosť, dehonestujú. Jednou z nich je násilie na ženách. My všetci vieme, že tu je. Že existuje. Vieme, že sused bije ženu, ale nič nepovieme. Neprihovoríme sa. Zatvoríme oči… Schopnosť hovoriť o tom otvorene, aj keď je to boľavé, je prvým krokom k tomu, aby sme našu spoločnosť ozdravili. Hovorme o násilí. My všetci. A počúvajme tých, ktorí ho zažili. Iba hovoriť však nestačí, treba sa mu reálne postaviť. Pomôcť ľuďom, čo zažili násilie, môžeme VŠETCI, vypočutím, správnymi slovami a informáciami o možnostiach pomoci. A tým že nezabudneme, že násilie nie je nikdy vinou obete.

Hostia diskusie:
🔵 Oľga Pietruchová – odborníčka na rodovú rovnosť a práva žien
🔵 Lucia Roussier – verejná zdravotníčka, farmaceutka, zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia EQUITA
🔵 Alena Koščálová – primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny a humanitárna pracovníčka

Moderátorkou diskusie je Timea Keresztényiová

Verejná diskusia – Dobra je viac

Zdá sa, že dobro je v týchto časoch akosi zaskočené. Je ukríknuté, nie je ho vidieť a necítime ho, pretože vo verejnom priestore je prekryté napätím a zlobou. V tejto politikou rozdeľovanej poznačenej dobe cíti Liga za duševné zdravie potrebu povedať ľuďom, že je tu stále nádej, pretože dobro bolo, je a bude prítomné v každej spoločnosti. Dať signál, že sa netreba báť, že dobra je tu stále dosť a je ho viacej, než zla. Treba si ho len viac uvedomovať a sprítomňovať.

Zamyslenia a odporúčania, potrebné pre dobré fungovanie zdravej spoločnosti sledujte s našimi hosťami:
🔵 sociologičkou a politologičkou Soňou Szomolányi,
🔵 marketingovým špecialistom a členom Dozornej rady LDZ Mariánom Timorackým
🔵 a teológom, spisovateľom a publicistom Michalom Havranom, moderátorom diskusie. Hovoria spolu aj o dôsledkoch dobra a jeho budúcnosti či vplyve na duševné zdravie jednotlivca a spoločnosti.

Verejná diskusia – Dúhová tolerancia

Dúhová tolerancia – verejná diskusia Ligy za duševné zdravie
Ako sa u nás žije LGBTI+ ľuďom?
Prečo čelia toľkému hnevu a nenávisti?

Láskavý rozhovor aj o traumách dospievania queer ľudí a zlepšení ich postavenia v spoločnosti s tromi výnimočnými hosťami:
🔵 Liberty Blake Simon, transrodovou modelkou, projektová manažérka v Lige za duševné zdravie
🔵 Vierou Hincovou, psychologičkou a mamou transrodovej dcéry
🔵 Romanom Samotným, žurnalistom, majiteľom komunitného priestoru Tepláreň a hovorcom iniciatívy Ide nám o život.

S našimi hosťami sa zhovárala moderátorka a publicistka Timea Keresztényiová.

Verejná diskusia – Násilie ostane vždy len násilím

Každá štvrtá žena na Slovensku zažíva násilie zo strany svojho manžela alebo partnera.
Každý z nás pozná niekoho, komu sa to stalo. Násilie hrozí ženám najväčšmi od ľudí, ktorých poznajú. Fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické, žiadna forma nie je prijateľná, žiaden dôvod nie je ospravedlnením.

Ako sa stane človek násilným?
Ako spoznať a identifikovať násilného muža?
Je takáto osobnosť schopná zmeny?
Čo môžeme urobiť my ako jednotlivci, čo ako spoločnosť?
Má Slovensko isté špecifiká vo vnímaní násilia páchaného na ženách?
Ako kultivujú a naopak deformujú toto vnímanie rôzne bulvárne kauzy doma i vo svete?
Čo znamená trend fascinácie násilím, ktorý momentálne vládne napríklad v knižnej tvorbe ale aj v seriálových hitoch?
Máme nejaké rezervy v mechanizmoch liečby páchateľov, resp. V policajných a súdnych prístupoch k obetiam násilia?
Čo nám ukázal medializovaný prípad vraždy Andrei z Dubnice?

V diskusii sa s hosťom MUDr. MAREKOM ZELMANOM, psychiatrom a hlavným lekárom Detenčného ústavu Hronovce o týchto témam zhovárala moderátorka a publicistka Timea Keresztényiová.

Verejná diskusia – Komunitný život a naše duševné zdravie

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký efekt má na vás to, keď urobíte niečo nezištné pre druhých?

Ako sa cíti človek, ktorý dáva niečo naspäť svojej komunite? Spokojnosť s vlastným životom, pocit zmysluplnosti a užitočnosti úzko súvisia s tým, čo robíme – nie však pre seba, ale pre iných.
Robenie spoločenského dobra, teda čohokoľvek užitočného pre komunitu v ktorej žijeme, má veľký vplyv na naše duševné zdravie. Pri pomoci komunite sa človek často zapája do pozitívnych interakcií s inými ľuďmi, čo zlepšuje jeho sociálne zručnosti a posilňuje medziľudské vzťahy.
Nové záujmy a znalosti, ktoré si robením komunitného dobra rozvíjame, nezriedka vedú k budovaniu sebaúcty a väčšej sebaistote.

V diskusii o tom, ako dobrovoľná a nezištná práca pre dobro celku vplýva na duševné zdravie jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti diskutujú:

Martina Kolesárová – výkonná riaditeľka nadácie PONTIS
Andrej Vršanský – výkonný riaditeľ LIGY ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Zora Inka Grohoľová – medzinárodne certifikovaná koučka a mediátorka
Lucia Pašková – podnikateľka, filantropka a aktivistka v občianskom sektore

Diskusiu moderuje Katarína Strýčková
Podujatie je vytvorené pod záštitou spoločnosti UNIQA
#PoweredbyUniqa

Verejná diskusia – Neviditeľní ľudia. Ako prekonať naše predsudky voči seniorom?

Ako je u nás vnímaná hodnota života a spoločenský prínos staršieho človeka?
Aké sú najčastejšie stereotypy o produktivite a kompetenciách starších ľudí?
Akým problémom čelia seniori na pracovisku a v spoločnosti?
Ako sa ageizmus, strata zamestnania či nútený odchod do dôchodku odrážajú na duševnom zdraví seniorov?
Akú úlohu v prehlbovaní sociálnej izolácie zohrávajú spoločenské postoje a pretrvávajúce predsudky voči seniorom?
Aké máme potenciálne riešenia? Existujú na Slovensku komunitné programy, technológie alebo dobrovoľnícke iniciatívy, ktoré môžu seniorom pomôcť udržať si kontakty, angažovanosť a pocit, že sú pre spoločnosť prínosom?

Hosťky v diskusii na tieto a ďalšie témy:
MUDr. Elena Žigová – psychiatrička, spolupracovníčka OZ Vetulus/ Liga za seniorov
PhDr. Elena Ondrušková, PhD. – psychologička, Liga za duševné zdravie
PhDr. Zora Bútorová, CSc. – sociologička, analytička
Moderuje: Katarína Strýčková

Verejná diskusia – Ako chutí moc? Zneužívanie postavenia v zamestnaní a v univerzitnom prostredí

Ako sa prejavuje zneužívanie moci a postavenia, ktoré psychicky ubližuje inému človeku?
Ako rozoznať a priznať (si), že vám niekto psychicky na pracovisku alebo v škole ubližuje?
Ako sa brániť v situáciách, kedy dochádza k šikanovaniu, mobbingu alebo bossingu ?
K čomu vedie kultúra tolerancie psychického násilia a zneužívania?
Ako takúto zažitú skúsenosť spracovať tak, aby nás dlhodobo neparalyzovala ?

Hosťami Kataríny Strýčkovej a Ligy sú:
Ivana Šáteková, výtvarníčka so zažitou skúsenosťou šikany počas univerzitného štúdia,
Gabriel Hrustič, klinický psychológ a psychoterapeut,
Marián Mesároš, právnik zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Diskusia vznikla v spolupráci s Uniqa.

Verejná diskusia – Škola musí byť miestom na všestranný rozvoj

Vzdelávanie sa často mylne chápe ako úzkoprofilová činnosť, ktorá by mala dať žiakom základné znalosti o svete a pripraviť ich na úspešný vstup na trh práce. Ak by sa ale aj táto činnosť diala profesionálne a autenticky, postačovala by?
– Ako by mala vyzerať moderná škola 21. storočia?
– Aké poznanie by dnes mali žiaci a študenti mať a aké zručnosti si vyžaduje súčasná doba?
– Reflektuje toto aktuálne nastavený vzdelávací systém a ktorým smerom by sa mala uberať reforma?


Hosťami Ligy a moderátora Jakuba Betinského sú:

Alena Kopányiová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie;
Kornélia Ďuríková, školská psychologička na Gymnáziu v Šamoríne a predsedkyňa Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka ;
Ladislav Baranyai z platformy Školský network a Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní

Verejná diskusia – Transrodoví ľudia medzi nami

Sú tu, medzi nami, transrodoví ľudia.
Kto sú a o čom je transrodovosť?
Transrodovosť je o konkrétnych ľudoch a ich osudoch, ide o ich životy a o ich pochopenie. Napriek tomu táto téma vyvoláva predsudky, strach a zneužíva sa aj v politickom marketingu.
Hosťami moderátora Braňa Dobšinského sú:

MUDr. Michal Patarák,PhD., prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS,
Zara Kromková, queer aktivistka a komunitná pracovníčka Prizma Košice o.z.,
Mgr. Viera Hincová, psychologička, lektorka a matka transrodovej dcéry, zakladateľka HANS o.z.

Verejná diskusia – Všetkým na očiach. Ako sa znovu postaviť na nohy po duševnej kríze

Hovorí sa, že životné krízy človeku ponúkajú tú najväčšiu možnosť vnútorne rásť. Avšak v období, keď sa cítime na dne, sa zvykneme uzavrieť do seba. Premýšľať o pozitívnej budúcnosti a osobnostnom raste sa nám nechce a nedá. Neraz máme pocit, že celý svet striehne iba na to, kedy sa celkom zosypeme. Sme presvedčení, že všetci vidia, ako sme zlyhali.

Ako sa vtedy znovu postaviť na nohy?
Ako opäť nájsť zmysel života?
Ako sa poučiť z toho, čím sme si prešli?
Ako sa začať preventívne starať o svoje duševné zdravie?
A aké to je, keď sa z psychickej krízy snaží dostať človek, ktorý je verejnosti skutočne na očiach?
O svojich skúsenostiach a spôsoboch, ako sa s krízovými situáciami vyrovnali nám porozprávajú Celeste Buckingham, speváčka, žena so skúsenosťou vyhorenia Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť, žena so skúsenosťou porúch príjmu potravy Moderuje: Katarína Strýčková

Verejná diskusia – Duševné zdravie a rola médií na Slovensku

Aký obraz duševného zdravia na Slovensku vytvárajú médiá?
Dokážu médiá pomáhať pri destigmatizácii duševných ťažkostí a chorôb a prispievať k osvete v tejto oblasti?
Akú rolu hrajú uvedomelé novinárky a novinári vo verejnom diskurze o duševnom zdraví?

S Katarínou Strýčkovou budú diskutovať :
Vitalia Bella, zástupkyňa šéfredaktora a editorka Dennika N,
MUDr. Vanda Valkučáková, MPH, psychiatrička a členka výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS,
Henrich Krejča, riaditeľ centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza

Verejná diskusia – Prečo a ako hovoriť o duševnom zdraví

Povedomie o duševnom zdraví, prejavoch duševných porúch, ale aj o dostupnosti služieb, ktoré dokážu ľuďom pomôcť je na Slovensku stále veľmi nízke. Problémy spojené s ľudskou dušou totiž patria dlhodobo k témam, ktorým sa v našich rozhovoroch vyhýbame. Stigmatizácia či ignorovanie však neznamená, že naše starosti a trápenia zmiznú. Všetko, čo nedostane priestor byť vypovedané a vypočuté, raz môže spôsobiť veľkú bolesť.

Čo môžeme pre seba urobiť vo chvíli, keď sa necítime psychicky dobre?
Kedy a ako je dobré obrátiť sa na niekoho blízkeho a kedy by sme mali vyhľadať odbornú pomoc?
Ako sa vieme čo najlepšie pripraviť na vypočutie si našich blízkych, ktorí prežívajú krízu?
Ako máme reagovať? Môžeme vôbec ľuďom s duševnými problémami radiť?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedia vo verejnej diskusii Ligy za duševné zdravie s podporou UNIQA hostia: hudobníčka a ilustrátorka Zuzana Smatanová, psychiatrička Mária Matisová a psychológ Michal Bača.
Diskusiu moderuje Katarína Strýčková.
Diskusia voľne nadväzuje na projekt UNIQA – Hovorte úprimne
https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/… , ktorého súčasťou sú edukatívne kurzy Ako pomôcť sebe a svojmu okoliu na ceste za duševným zdravím, vytvorené v spolupráci s Ligou https://kurzy.dusevnezdravie.sk/

Verejná diskusia – Míliť sa je ľudské

Míliť sa je ľudské“- alebo sa mýlime? Táto jednoduchá slovná hračka chce poukázať na to, že robenie chýb je nám ľuďom nie len vlastné, ale dokonca je nevyhnutnou súčasťou nášho celoživotného vzdelávania.

Prečo sa teda bojíme chýb? A ako viesť žiakov, študentov či seba samého k prekonaniu tohto strachu? Aké sú podľa našich hostí tie najhoršie chyby?

Hosťami Jakuba Betinského boli Miroslava Duranková, riaditeľka projektu Akademia veľkých diel, Zuzana Labašová,zakladateľka a lektorka Komenského inštitútu a Živica o.z. a Matúš Bakyta, psychológ, lektor a aktivista.
Diskusia voľne nadväzuje na projekt Ligy za duševné zdravie Robím chyby – www.robimchyby.sk

Verejná diskusia – Tridsať rokov vývoja psychiatrickej starostlivosti po vzniku SR

Ľudská duša je mimo času aj priestoru, starostlivosť o ňu však ovplyvňuje vývoj medicíny, stav spoločnosti, no i spoločenké zriadenie v ktorom psychiatria pôsobí. Ako sme sa posunuli v starostlivosti o dušu od Novembra „89, čo nás tri desaťročia demokratickej pychiatrie naučili a na akej úrovni je slovenská psychiatria 30 rokov od zmeny režimu ?

Veľa dobrých myšlienok zaznelo na verejnej diskusii k tridsiatim rokom vývoja psychiatrickej starostlivosti u nás.
Pripomeňme si spolu tieto zásadné momenty v zázname verejnej diskusie, kde sa zišli skvelí odborníci:
doc.MUDr. Ľubomíra Izáková PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu,
MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD., konateľka neštátneho zdravotníckeho zariadenia Centrum pre psychické funkcie, výkonná riaditeľka ODOS o.z,
MUDr. Peter Breier, zakladajúci člen Ligy za duševné zdravie SR.
Diskusiu moderoval Braňo Dobšinský.

Verejná diskusia – POLITICI vs. ODBORNÍCI

Je Slovensko krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú a koho milujú?

Je Slovensko krajinou, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne, bez ohľadu na to, kým sú a koho milujú?
Duševné zdravie priamo súvisí s tým, nakoľko človek prijíma sám seba a autenticky žije v súlade so svojou identitou. Sebaprijatie je však do veľkej miery ovplyvnené práve prijatím okolia a celej spoločnosti. Možnosť začleniť sa v spoločnosti bez akýchkoľvek prvkov diskriminácie má zásadný vplyv na kvalitu života každého jednotlivca.

Do zraniteľnej skupiny v tomto smere patria okrem iných aj ľudia z LGBTI + komunity, ohrozovaní menšinovým stresom, homo a transfóbiou, stereotypným vnímaním . Veľká časť odborníkov a odborníčok z oblasti pomáhajúcich profesií a medicíny sa snaží svojim dielom zlepšovať a podporovať ich duševné zdravie a pohodu tak, aby mohli byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Vyhlásenia a presadzovania niektorých návrhov zákonov, niektorými politicky činnými a verejne angažovanými osobami, ale tieto snahy deštruujú a vrhajú stav spoločnosti do ďalekej minulosti. V mnohom nerešpektujú odbornosť, vedecký konsenzus, základné ľudské práva a slobody, škodlivo ideologizujú túto tému.

Aké motivácie môžu byť za týmito postojmi politikov hlásiacich sa k tradičným konzervatívnym hodnotám?
Aké sú riziká dopadov takýchto rigidných vyhlásení na životy a duševné zdravie ľudí o ktorých sa diskutuje, ale aj na celú spoločnosť ?
Sme naozaj modernou krajinou rovnoprávnosti pre všetkých?
S moderátorom Michalom OLÁHOM diskutujú:
Ida Želinská – sociálna poradkyňa

Martin Macko – riaditeľ Iniciatívy Inakosť Pavol Hardoš – politológ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Pavol Hardoš – politológ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Verejná diskusia – POLITICI vs. ODBORNÍCI

Prečo je pre túto krajinu dôležitý konštruktívny dialóg medzi politikmi a odborníkmi?

O tom, ako sa u nás darí dialógu medzi vládnou mocou a odbornou verejnosťou, čo sú kľúčové faktory úspešného dialógu a aký má dopad na formovanie názorov verejnosti, destabilizáciu, alebo naopak budovanie dôvery, sa moderátor Braňo Dobšinský rozprával so vzácnymi hosťami:

IDOU ŽELINSKOU, sociálnou poradkyňou a spoluiniciátorkou niekoľkých petícií odbornej verejnosti,

ONDREJOM DOSTÁLOM, bývalým politikom a súčasným štátnym tajomníkom MS SR

so sociológom MICHALOM VAŠEČKOM.

Verejná diskusia – Stratégie zvládania násilia v párových vzťahoch

Dôležitá diskusia sa venuje zisteniam výskumu s názvom Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch podporenému Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a ich prepojeniu na pomáhajúcu prax.
V rámci témy násilia páchaného na ženách sa výskumný projekt venoval čiastkovému problému v rámci témy násilia páchaného na ženách a to stratégiám, ktoré ženy využívajú na manažovanie násilia (jeho predchádzaniu, zmierneniu a vyhýbanie sa mu).

Doterajšie výskumy potvrdzujú, že existujú dve skupiny/ kategórie stratégií a to sú stratégie súkromné a verejné. Z hľadiska ich využívania je dôležitý tzv. bod obratu, po ktorom dochádza k zmene vo využívaní stratégií a ženy sa začínajú aktívne učiť a vyvíjať optimálne stratégie na prežitie a zastavenie násilia. V praxi to znamená, že začínajú využívať viac verejné stratégie.

Na to, aké verejné stratégie ženy využívajú, má vplyv viacero faktorov: postoje verejnosti k násiliu, sociálna podpora a najmä efektívnosť a dostupnosť zdrojov pomoci. Výskum sa venoval zisteniu toho, aké stratégie ženy na manažovanie násilia využívajú v našich podmienkach (na Slovensku) a ktoré faktory (sociálna podpora, dostupnosť pomoci, charakter násilia) majú vplyv na používanie jednotlivých stratégií.

S moderátorkou Katarínou Strýčkovou sa zhovárajú realizátorky výskumu:

doc.PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.Budúcnosť n.o. – poradenské centrum

PhDr. Elena Ondrušková, PhD. – Liga za duševné zdravie SR

Mgr. Daša Malíková, PhD.ALEJ poradenské centrum

Verejná diskusia – Vojna na Ukrajine a duševné zdravie

Máme za sebou mesiac, v ktorom sa Slovensko intenzívne sústredí na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny pred ruskou agresiou. Útočisko u nás hľadajú dospelí aj deti, ktorí prežívajú enormný stres, mnohí sú zasiahnutí ťažkými traumatizujúcimi udalosťami. Potrebujú naše porozumenie, prijatie a podporu.
Mnohé slovenské rodiny poskytli bývanie a existenčnú pomoc, ľudia pracujú množstvo hodín ako dobrovoľníci v prvej línii…… Pravdou ale je, že sa začína hlásiť aj vyčerpanie, frustrácia, pocity bezmocnosti alebo pochybnosti.

Ako si v tom celom porozumieť a ako pomáhať tak, aby sme nevyhoreli, vedeli pomoc poskytovať dlhodobo, predchádzali prípadným nepríjemným emóciám a prispievali k vzájomnému porozumeniu?
– Ako porozumieť tomu čo prežívajú odídenci, dospelí aj detí, ich reakciám, ktoré sa môžu líšiť od našich očakávaní?
– V čom sú najzraniteľnejší a aké sú ich momentálne a aké tie dlhodobejšie potreby pomoci? – – Aké sú možnosti pomoci u nás v oblasti duševného zdravia na oboch stranách?
– Ako v tom vedia pomôcť telefonické linky psychologicko- sociálnej pomoci ?
– Ako by mala vyzerať efektívna systémová podpora a pomoc?

S moderátorom Braňom Dobšinským sa o týchto témach budú zhovárať:

Myroslava Hanáková – psychiatrička, Ukrajinka žijúca a pracujúca na Slovensku – koordinátorka poradcov Linky dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku

Monika Martinézová – riaditeľka Linky dôvery Nezábudka

Ján Orlovský – riaditeľ Migračného úradu MV SR

Verejná diskusia – Duševné zdravie a náboženstvo. Je duša bez Boha chorá alebo slobodná?

Je duša bez Boha chorá alebo slobodná?

Ak použijeme slovné spojenie “duševné zdravie” (namiesto zdravia psychického či mentálneho), intuitívne sa ponúka otázka, či choroba duše nemá do činenia s nejakým vyšším princípom či Bohom. Kde končí empirickosť psychoterapie a kde začína filozoficko-náboženská starostlivosť o dušu (z gréckeho “epimeleia peri tes psyches”)?

Je toto rozlíšenie vôbec potrebné? A nie je náboženstvo (cez pocit viny, hriechu, trestu) práve zdrojom problémov, ktoré psychológia, psychiatria a psychoterapia rieši? Je spiritualita a náboženstvo problémom, či naopak v mnohom riešením pri hľadaní nášho osobného “logos”, teda zmyslu života, ale aj pri otázke spoločenskej súdržnosti (akcentujúc lásku, odpustenie, sebapresahovanie)?

Diskutujú:
psychoterapeutka a teologička Michaela Kuršnieriková

psychiater Michal Patarák

Moderuje: Jakub Betinský

Verejná diskusia – O násilí páchanom na ženách

25.november je Medzinárodný deň proti násiliu páchanom na ženách.

Násilie páchané na ženách úzko súvisí s duševným zdravím jednotlivcov, ktorí ho zažívajú alebo páchajú, ale aj spoločnosti ako celku, ktorá svojim prístupom môže násiliu zamedzovať alebo ho dokonca podporovať.
V diskusii budú odborníci pracujúci každodenne s témou násilia páchanom na ženách formulovať, aké stereotypy a predsudky sú v spoločnosti zažité pri tejto téme, aké mýty o páchateľoch najčastejšie formujú predstavy širokej verejnosti, ale aj politikov či verejne známych osobností.
Odporučia tiež, aké stratégie je rozumné používať v prípade, že zažívame násilie, aké odborníci neodporúčajú a tiež, ako vieme pomôcť svojmu blízkemu, ktorý násilie zažíva. Zadefinujeme spoločne aké kroky je potrebné realizovať na úrovni komunít a spoločnosti, aby prostredie, v ktorom žijeme, predchádzalo a znižovalo výskyt násilia páchanom na ženách.
Moderátor diskusie: Braňo Dobšinský

Diskutujú: Mgr. Dáša Malíková, PhD. – ALEJ poradenské centrum

PhDr. Tatiana Brnová – Žena v tiesni, o.z.

Mgr. Matúš Kanis – advokát a lektor Kliniky domáceho násilia

 

Verejná diskusia – Programy na zlepšenie duševného zdravia spoločnosti

Medzinárodná konferencia Ligy za duševné zdravie „Ako zlepšiť duševné zdravie spoločnosti na Slovensku“ s podporou prezidentky, premiéra a ministra zdravotníctva odštartovala preventívne programy Ligy za duševné zdravie, ktoré na hlavnú otázku odpovedajú.

Ako a kedy začnú, kam budú smerovať a čo majú dosiahnuť v komunitách a spoločnosti, budú hovoriť účastníci jednotlivých programov združených v Koalícii firiem, miest a škôl za duševné zdravie.

Moderuje: Peter Šarkan Novák

Diskutujú: zástupca o.z.ODOS združujúceho ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou MUDr. Dagmar BREZNOŠČÁKOVÁ, PhD.

Z Koalície škôl za duševné zdravie psychologička Mgr. Hana ŠÁNDOROVÁ z Gymnázia C.S.Lewisa

Z Koalície firiem za duševné zdravie za spoločnosť UNIQA Katarína STRÝČKOVÁ 

Za Ligu za duševné zdravie a Koalíciu miest za duševné zdravie Andrej VRŠANSKÝ.

Verejná diskusia – Vyhorieť môže každý.

PODUJATIE ORGANIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI POWERED BY UNIQA

Syndróm vyhorenia sa netýka len ľudí vo vysokom manažmente firiem. Vyhorieť môžu učitelia, lekárky, sociálni pracovníci, vodiči autobusu aj rodičia v domácnosti, ľudia najrozličnejších profesií a povolaní. Najmä tí, v pomáhajúcich profesiách. Vyhorieť môžu ľudia v produktívnom veku, ale aj ľudia starší, študenti či žiaci.

♦ Ako rozpoznať vyhorenie od obyčajnej únavy?
♦ Aké príznaky, ktoré vysiela naše telo a psychika, sú signálom blížiaceho sa vyhorenia?
♦ Čo sa môže stať, aj ich budeme dlhodobo ignorovať?
♦ Ako si na seba a svoju duševnú pohodu začať dávať pozor a udržať si tak dobré zdravie?

V ďalšej z verejných online diskusií Ligy za duševné zdravie „powered by UNIQA“ budú diskutovať ľudia, ktorí syndróm vyhorenia zažili na vlastnej koži:

Ondřej SYNEK – bývalý český reprezentant, olympijský medailista a majster sveta vo veslovaní

Zuzana ŠIMEKOVÁ – právnička, zakladateľka Centra duševného zdravia INLY

Martin ONDREJKOVIČ – psychiater a psychoterapeut z Kliniky duševného zdravia Calma

Moderuje: Katarína STRÝČKOVÁ

Verejná diskusia – Duševné zdravie ako nástroj na zlepšenie spoločnosti.

PODUJATIE V RÁMCI FESTIVALU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DNI NEZÁBUDIEK 2021

Môže byť lepšia starostlivosť o duševné zdravie nástrojom pre zlepšenie stavu spoločnosti? Nedostatočná systémová starostlivosť o duševné zdravie rovnako ako postoj verejnosti k tejto hodnote sú dlhodobo podceňované, čo má za následok horšie zvládanie záťažových situácií, ktoré nám priniesla pandémia. Narastá agresivita, spoločnosť sa polarizuje a masovo podlieha konšpiráciám. Kde je hranica duševného zdravia a ochorenia? Ktoré vládne stratégie doposiaľ priniesli merateľné zlepšenie duševného zdravia našej spoločnosti a ako spraviť Slovensko odolnejšie voči stresu?

Touto zaujímavou diskusiou vás prevedie moderátor:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník

Pozvanie do diskusie prijali:
PhDr. Silvia Porubänová – výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, sociologička
Doc.JUDr. Andrea Erdösová – správkyňa Nadácie otvorenej spoločnosti, právnička
Mgr. Martin Miler – klinický psychológ

Spoluorganizátori podujatia sú: Denník N .týždeň

Verejná diskusia – Ako reagovať na kybernetickú šikanu?

Kybernetická šikana, správanie, ktorým agresor svoju obeť zosmiešňuje, ponižuje, obťažuje, zastrašuje alebo jej inak vedome ubližuje v kybernetickom priestore, sa stala fenoménom aj na školách. Pre psychiku detí a mladých ľudí predstavuje veľkú záťaž a zanecháva na nej značné emocionálne rany – psychosomatické ťažkosti, poruchy správania, traumu aj depresiu.

Až 60 percent rodičov pritom nevie, ako svoje deti naučiť vedieť sa takýmto útokom brániť.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie a inými odborníkmi organizuje UNIQA ďalšiu verejnú online diskusiu, tentokrát venovanú práve fenoménu kyberšikany a tomu, ako jej čeliť.
Moderátorka: Katarína Strýčková
Diskutujú:
– Mgr. Hana Šándorová, psychologička, školská psychologička, Bilgym C.S. Lewisa Bratislava
– Doc. Mgr. Kamil Kopecký,PhD., vysokoškolský pedagóg, odborník na oblasť rizikového správania v prostredí internetu, Česká republika
– Mgr. Kateřina Schmidová, vedúca Rodičovskej linky a E-mailovej poradne RL, Česká republika

Verejná diskusia – Prínos sociálnej práce v starostlivosti o duševné zdravie

Postavenie sociálnej práce v systéme starostlivosti o duševné zdravie je desiatky rokov zaznávané. Sociálni pracovníci sa často vnímajú skôr ako administratívni pracovníci bez ambície participovať na prevencii, liečbe a rehabilitácii ľudí s duševným ochorením.
Pomyselné nožnice medzi rezortmi zdravotníctva a sociálnych vecí sa stále viac roztvárajú v neprospech prijímateľov našej pomoci.
Mnohí psychiatri a psychológovia pritom uznávajú potrebu odpútania sa iba od medicínskeho prístupu k ľuďom s duševným ochorením, sociálni pracovníci naviac sprevádzajú týchto ľudí aj na miestach a v životných situáciách, kam sa psychiater ani psychológ štandardne nedostanú.
Ako môže pomôcť sociálna práca v starostlivosti o duševné zdravie a ľuďom s duševnou poruchou?
Môže sa sociálny pracovník stať psychoterapeutom? Ak áno, tak s akými kompetenciami?
Akú reformu systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku potrebujeme?
Diskusiu moderuje:
prof. PhDr. Michal Oláh – redaktor časopisu .týždeň, sociálny pracovník
Hosťami diskusie sú:
Mgr. Katarína Mažárová – predsedníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
Doc.PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. – riaditeľka Trojlístok n.o., sociálna pracovníčka
MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. – vice-prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, výkonná riaditeľka ODOS o.z., psychiatrička a psychoterapeutka
Mgr. Marek Roháček – predseda Návrat o.z, sociálny pracovník
Mgr. Vladimír Hambálek – Coachingplus, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, sociálny pracovníka a psychoterapeut

Verejná diskusia – Prečo psychickú nepohodu zväčša nevidieť?

Počet pacientov s psychickými ochoreniami sa za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Rapídne sa zvýšil počas pandémie, pričom najviac postihnutí sú mladí ľudia.
Výrazná väčšina ľudí s psychickými problémami sa bojí vyhľadať odbornú pomoc v obave zo stigmatizácie, hanby a strachu, ako ich chorobu bude vnímať okolie. Mnohí radšej skrývajú svoje skutočné pocity a navonok sa snažia pôsobiť sebavedomo, spokojne a veselo. Aká je však cena takéhoto predstierania?
V diskusii sa budeme rozprávať o tom, prečo je pretrvávajúca stigmatizácia duševnej nepohody a chorôb nebezpečná, ako môžeme prejaviť autentický záujem o človeka, ktorý sa nám zdôverí so svojou duševnou nepohodou a pozrieme sa aj na stav starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a v Českej republike.
Diskutujúcim online bude PhDr. Petr Winkler, PhD., riaditeľ, Národní ústav duševního zdraví, Česká republika
V štúdiu bude diskutovať Andrej Vršanský, Liga za duševné zdravie a Katarína Strýčková.

Verejná diskusia – Tlak väčšiny na duševné zdravie menšiny

Témou tejto verejnej diskusie je TLAK VÄČŠINY NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE MENŠINY.

Ako vplývajú predsudky väčšiny na duševné zdravie menšiny? Čo je to menšinový stres? Čo spôsobí jedno vyhlásenie politika alebo verejne známej osoby na tému LGBTQI+ komunity? Aké mýty sú spojené s touto komunitou? Ako sa ku komunite stavajú samotní lekári a pomáhajúce profesie?
Diskusiu moderuje: Braňo Dobšinský
Diskutujú:
Hana Smitková – psychologička
Andrej Kuruc – psychológ
Mária Matisová – psychiatrička

Verejná diskusia – O sexuálnom zneužívaní detí

Témou verejnej diskusie bola spoločnosťou tabuizovaná téma sexuálneho zneužívania detí. Súčasná diskusia je síce zameraná viac na aktuálny prípad a otázku zotrvania v politickej funkcii politika Heráka, ale to je len malý aspekt problému. K zneužívaniu dochádza napríklad aj v rodinách, školách, cirkvi, športových oddieloch a rekreačných zariadeniach. Koľko percent obetí sa dočká pomoci a koľko spravodlivosti? Ako pomôcť a pristupovať k obetiam a ako k páchateľom? Existuje účinná prevencia? A dá sa zmeniť postoj spoločnosti?
Moderátorka diskusie: Ria Gehrerová, Denník N
Diskutujú:
psychologička Mgr. Mária Vargová,
terapeutka Mgr. Daša Malíková,
psychiater MUDr. Daniel Ralaus,
právnik Mgr. Matúš Kanis a
psychologička Mgr. Ľubomíra Mrázová

Verejná diskusia – Budúcnosť liniek pomoci

Čo robia linky pomoci? Prečo existujú? Na akých základoch stoja? Aký je rozdiel medzi službami liniek a službami psychológov a psychoterapeutov? Čo linky trápi a čo potrebujú? Aká je ich budúcnosť na Slovensku? Tentoraz sa so zástupcami liniek pomoci rozprávame o ich práci a ako vidia svoju existenciu na Slovensku v budúcnosti.
Moderátor: – Šarkan
Diskutujú: Eva Dzurindová – Linka detskej istoty
Milan Regec – Krízová linka Modrý anjel
Monika Martinezová – Linka dôvery Nezábudka
Danka Lovašová – Linka detskej dôvery
Katarína Klincová – Linka Liga proti rakovine
Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie

Verejná diskusia o psychickom násilí

Rozpoznať fyzické násilie je často náročné. Ako je to ale psychickým násilím? Existuje akceptovateľná miera psychického násilia? Čo mám robiť, ak ma niekto psychicky týra? Kam sa obrátiť? Pomáha právny poriadok chrániť sa pred psychickými predátormi? Ako ochrániť skupiny ako sú ženy, deti, seniori aj ostatných? Aké následky má psychické násilie na duševné zdravie?
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová
Diskutujúci: JUDr. Viliam Karas, PhD. – predseda Slovenskej advokátskej komory
Mgr. Daša Malíková, PhD. – Alej poradenské centrum
Mgr. Monika Martinezová – riaditeľka Linky dôvery Nezábudka
Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty
Mgr. Matúš Kanis – advokát a lektor Kliniky domáceho násilia
Ak potrebujete pomôcť alebo sa poradiť, neváhajte a volajte kedykoľvek Linku dôvery Nezábudka 0800800566 (www.linkanezabudka.sk) alebo píšte na kontakty uvedené tu: www.advokatinavasejstrane.sk.

Verejná diskusia o pomoci štátu linkám dôvery

Pre kvalitu života pacientov je dôležité, aby reformy, ktoré sa týkajú zmeny starostlivosti o duševné zdravie boli vytvárané systémovo, odborne a po vzájomnej diskusii.
Preto Liga za duševné zdravie iniciovala takúto verejnú diskusiu a pozvala kľúčových partnerov, aby v konštruktívnej debate priblížili Plán obnovy v oblasti duševného zdravia a debatovali o možných pripomienkach.
Sme nesmierne vďační, že úlohy moderátora sa zhostil Braňo Dobšinský z Aktuality.sk a že pozvanie prijali aj vzácni hostia z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ďakujeme aj všetkým odborníkom z radov psychiatrov a psychológov, že sú ochotní s nami konštruktívne diskutovať. Takisto si vážime všetky pripomienky našich členských združení, o ktoré sa s nami delia.
Je nám cťou byť vašim hlasom. Výsledkom má byť predsa dielo, ktoré má priniesť toľko očakávané lepšie podmienky pre starostlivosť o duševné zdravie ľudí na Slovensku.

Účastníci diskusie:
Braňo Dobšinský – moderátor
MUDr. Peter Šomšák – vedúci oddelenia duševného zdravia MZ
Mgr. Viktor Svetský, PhD. – vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie MZ
MUDr. Peter Breier – psychiater a člen správnej rady Ligy za duševné zdravie
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej komory
JUDr. Andrej Vršanský – Liga za duševné zdravie

Príprava verejných diskusií bola podporená aj cez projekt „Interná komunikačná platforma Ligy za duševné zdravie“ podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme.