Projekt

Workshop o Koprodukcii s prezidentkou Mental Health Europe Catherine Brogan

Workshop je súčasťou širšieho kontextu starostlivosti o pacientov a príbuzných. Pre príbuzných a širokú verejnosť s podporou poisťovne UNIQA pripravujeme online kurzy, ktoré zlepšia schopnosť príbuzných komunikovať s pacientami a so sebou navzájom s tými najlepšími odborníkmi v tejto oblasti v Čechách a na Slovensku.

Pre pacientske organizácie a podporné skupiny príbuzných je pripravený nasledovný workshop s cieľom aktívne zapojiť pacientov do konštrukcie systému starostlivosti o duševné zdravie v systémovej ale aj v celkom praktickej rovine.

Ak sa chcete zúčastniť, prosím vyplňte tento dotazník, aby bol obsah lepšie šitý na mieru účastníkov.

 

Kedy: 7. október 2021 o 10:00

Kde: podujatie vzhľadom na epidemickú situáciu bude prebiehať hybridne – 12 ľudí, ktorí hovoria plynule po anglicky sa môže zúčastniť fyzicky v štúdiu Hurricane v Bratislave, kde sa bude workshop natáčať aj pre online prenos cez zoom. 18 ľudí sa môže zúčastniť online. Link na pripojenie sa dostanú prihlásení účastníci do mailu 5.10.2021.

Jazyk: Workshop bude prebiehať v angličtine a je zabezpečený obojsmerný simultánny preklad pre online účastníkov. Na online účasť teda nie je potrebná znalosť angličtiny. Ak by fyzicky prítomných účastníkov hovoriacich po anglicky nebol dostatočný počet, premiestnime ich do online verzie, kde bude preklad zabezpečený.

Pre koho je workshop určený: 1) pre zástupcov pacientov a pacientskych organizácií, 2) pre príbuzných a blízkych a 3) pre poskytovateľov starostlivosti v oblasti duševného zdravia. Vítaní sú aj zástupcovia štátu, ministerstiev, samospráv a iných verejných a neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti duševného zdravia.

Názov seminára: Sila koprodukcie pri rekonvalescencii v oblasti duševného zdravia

Prednášajúci: Spoluautorkou a zároveň aj sprostredkovateľkou seminára je Catherine Broganová, zástupkyňa výkonného riaditeľa organizácie Mental Health Ireland a predsedníčka organizácie Mental Health Europe, ktorá nám priblíži pohľad poskytovateľa týchto služieb. Sonia Rennicksová, vedúca oddelenia vzdelávania, odbornej prípravy a duševného zdravia online pre organizáciu Mental Health Ireland,nám zasa priblíži perspektívu používateľa služieb a skúsenosti s výzvami v oblasti duševného zdravia. Gina Delaneyová, pracovníčka pre rozvoj v organizácii Mental Health Ireland, priblíži situáciu rodinných príslušníkov a predstaví ich vlastné skúsenosti.

 

Cieľ: Zvýšiť povedomie o sile koprodukcie ako nástroji na zlepšovanie duševného zdravia v spoločnosti

 

Rozsah: Počas trojhodinového seminára sa pokúsime zvýšiť povedomie o  koprodukcii a jej sile pri zlepšovaní duševného zdravia v spoločnosti. Proces koprodukcie ilustrujeme prostredníctvom princípu 4P – príslušníkov, princípov, procesov a osobných príbehov. Budeme diskutovať o kolektívnych postupoch v oblasti duševného zdravia s využitím zavedených rámcov pre zapájanie sa v rámci komunity. Podelíme sa o skúsenosti v oblasti koprodukcie z Írska vrátané histórie, kontextu, stratégie a praxe. Spoločne budeme pracovať na stanovení opatrení, ktoré by mali priniesť pokrok v koprodukcii ako prístupe k zlepšeniu duševného zdravia v spoločnosti (služby, vzdelávanie, iniciatívy na podporu duševného zdravia atď.) Účasťou na tomto seminári účastníci zistia, ako funguje koprodukcia v praxi, a získajú podporné zdroje a odkazy na doplnenie pochopenia a hodnoty koprodukcie.

REGISTRÁCIA: Ak máte záujem o účasť na workshope, nápíšte nám na emailovú adresu:  a.dzurekova@dusevnezdravie.sk.

Viac o prednášajúcich:

Catherine Broganová je kvalifikovaná v oblasti ošetrovateľstva, podpory zdravia, projektového manažmentu, riadenia podujatí, výcviku riadiacich pracovníkov, riadenia výkonnosti. Držiteľka akreditácie írskej agentúry QQI v oblastiach odbornej prípravy, poskytovania a hodnotenia právnych služieb v oblasti dobročinnosti, riadenia a správcovstva právnych spoločností. Má skúsenosti s formulovaním, zavádzaním a zdokonaľovaním stratégií, spoluvytváraním a realizáciou vzdelávacích programov, organizáciou podujatí, ako aj v riadení profesionálneho rozvoja zamestnancov. V roku 2001 sa Catherine ako dobrovoľníčka podieľala na založení a koordinácii organizácie Turas Le Cheile, ktorá poskytuje podporu pozostalým, vrátane pozostalých po samovražde, a poskytuje psychologickú prvú pomoc komunitám zasiahnutým tragickými udalosťami. Catherine je predsedníčkou organizácie Mental Health Europe. Je tiež riaditeľkou organizácie Alcohol Action IrelandH.U.G.G. (Healing Untold Grief Groups), rovnako aj zástupkyňou mimovládnych organizácií v medzirezortnej riadiacej skupine írskej vlády pre prevenciu samovrážd, Connecting for Life.

 

Gina Delanyová je pracovníčkou pre rozvoj v organizácii Mental Health Ireland, ktorá pôsobí v juhovýchodnej časti Írska. Gina má skúsenosti s rekonvalescenciou v rámci rodiny a spolupracovala s rôznymi komunitnými a štatutárnymi skupinami a službami. Vďaka svojej angažovanosti v skupinách na juhovýchode Írska, ako sú kolégia pre rekonvalescenciu, fóra pre zapojenie a združenia pre duševné zdravie, prináša zápal pre liečenie, duševnú pohodu a koprodukciu.

 

Sonia Rennicksová je vedúcou oddelenia vzdelávania, odbornej prípravy a duševného zdravia online pre organizáciu Mental Health Ireland. Okrem svojich odborných znalostí s problematikou duševného zdravia, ktoré získala na základe životných skúsenosti a osobnej skúsenosti s írskymi službami v oblasti duševného zdravia, je Sonia absolventkou postgraduálneho štúdia podpory duševného zdravia na Národnej univerzite Írska v Galway, a duševného zdravia v spoločnosti na univerzite v Corku. Sonia spája tieto odborné znalosti so svojou kvalifikáciou a skúsenosťami v oblasti vizuálnej a digitálnej komunikácie, rozvoja odbornej prípravy, stratégie a praxe neziskových organizácií s cieľom podpory duševného zdravia a rekonvalescencie prostredníctvom odbornej prípravy, vzdelávania, elektronického vzdelávania a digitálnych kampaní. Sonia využíva koprodukciu a princípy rekonvalescencie pri vývoji, plánovaní, realizácii a hodnotení celej svojej práce. Vedie celý rad národných koprodukčných iniciatív v oblasti duševného zdravia prostredníctvom svojej práce s organizáciou Mental Health Ireland, v spolupráci so štatutárnymi a mimovládnymi organizáciami, a komunitnými skupinami.