Vytvárajte a merajte intervencie

Táto stránka obsahuje nasledovné informácie:

  • screeningové nástroje a ako ich používať
  • idetnifikácia intervencií pre dieťa
  • ako merať intervencie

Kontext

Niektorí žiaci a študenti budú potrebovať dodatočnú podporu pre ich duševné zdravie. Ako ktorí to sú a ako máme rozhodnúť o tom, ktorá intervencia je najefektívnejšia?

Britské ministerstvo školstva zverejnilo príručku na meranie v ktorej odporúča nasledovné:

  • používanie screeningových nástrojov s cieľom čo najlepši využiť dáta
  • vytváranie takého vzťahového systému, v ktorom každého žiaka a študenta dobre pozná aspoň jeden zamestnanec školy, aby zhoršenie správania alebo duševného zdravia neostalo nepovšimnuté.

 

Je veľmi dôležité nezabúdať na to, že zamestnanci školy nemajú byť odborníci na duševné zdravie a nikto to od nich ani neočakáva. nemajú stanovovať diagnózy, ale majú mať jasné procesy na idetnifikáciu možných problémov v oblasti duševného zdravia a nezdravia a majú mať jasné informácie o tom, kam deti, mladých ľudí a ich rodiny v takýchto prípadoch distribuovať ak je to potrebné.

Screeningové nástroje a ako ich používať

Screeningové nástroje sú dotazníky alebo checklisty, ktoré majú pomôcť posúdiť stav duševného zdravia a wellbeingu detí a mladých ľudí.

Okrem všeobecného „odmerania teploty“ žiakov a študentov vám pomôžu identifikovať nasledovné:

 

  • kto môže benefitovať z podpory
  • typ a úroveň ťažkostí, ktoré žiaci alebo študenti zažívajú

 

Môžete použiť screeningové nástroje pre jednotlivých žiakov a študentov, ktorí môžu potrebovať dodatočnú podporu ako súčasť posúdenia väčšej skupiny a jej potrieb – napríklad v prípade úmrtia v triede. tiež môžu byť použité na posúdenie a hodnotenie, či intervencie, ktoré ste iniciovali „zaberajú“ v skupine ročníka alebo celej školy alebo súvisiacej komunity.

Pri používaní screeningového nástroja je dôležité rozprávať sa o tom so žiakmi a študentami. Musia vedieť, prečo sa ich pýtate otázky, akým spôsobom budú odpovede využité a kto ich uvidí. Toto je obzvlášť dôležité v prípade, že sa screeningové nástroje používajú pri jednotlivcovi, kde môžu vzbudiť obavy o ochranu citlivých údajov.

Je tiež veľmi dôležité mať plán a jasnú navigáciu pre deti a mladých ľudí, ktorí majú akékoľvek otázky alebo podnety, rovnako ako linky pomoci, ak majú akékoľvek obavy. Viac v časti Komunikujte o pomoci v časti Riadenie zmeny.

 

Odporúčané screeningové nástroje

Sada nástrojov na meranie wellbeingu, ktorú vytvorilo Anna Freud Centrum pre Deti a Rodiny obsahuje niekoľko screeningových nástrojov, ktoré je možné použiť na idetnifikáciu detí, ktoré potrebujú podporu. Asi najviac používaným je Strengths and Difficulties Questionnaires (SDQ). Liga za duševné zdravie bude spoločne s členmi Koalície škôl za duševné zdravie postupne lokalizovať všetky screeningové nástroje a ich metodické príručky. Veríme, že aj s podporou štátu.

Viac informácii o sade nástrojov na meranie wellbeingu nájdete tu: CORC website.

Screeningové nástroje sú nápomocné, avšak sú len časťou procesu porozmenia potrebám mladého človeka. Ďalšími cennými zdrojmi informácií, ktoré poskytnú dodatočný vzhľad do stavu duševného zdravia žiaka alebo študenta sú skúsenosti a zážitky ostatných v škole, rodičov, opatrovateľov a samotného mladého človeka.

 

Identifikácia intervencií

Aby bolo možné idetnifikovať správnu podporu, musíme vedieť o tom, že je dostupná. V Británii existuje zoznam služieb, ktoré je možné skúmať na rôznych stránkach, ktoré združujú až 1.200 rôznych poskytovateľov služieb.

Na Slovensku takéto masívne zdroje nemáme a preto odporúčame ako najlepší zdroj informácií www.dusevnezdravie.sk, prípadne tu. Postupne budeme budovať zoznamy služieb a zdrojov informácií podobne, ako to vo Veľkej Británii robí Anna Fredu Centrum pre Deti a Rodinu.

Ak máte informácie o dostupnom riešení pokrývajúce potreby dieťaťa, ktoré posúdil aj odborník na duševné zdravie, môžete ich prediskutovať so žiakom alebo študentom, spoločne vyhľadať vhodné služby a spoločne sa rozhodnúť o najlepšej podpore. Je zásadné, aby žiak bol zahrnutý do rozhodovania a aby bol v každom momente jeho hlas vypočutý.

 

Meranie intervencií

Meranie intervencií vám pomôže identifikovať, čo funguje a čo nie a tiež, kam investovať v budúcnosti. Aby ste vedeli odmerať dopad intervencií, potrebujete preddefinovanú sadu kritérií, ktoré vyzdieľate s mladým človekom, jeho rodičom alebo opatrovateľom a ostatnými.

 

Každá škola je iná podobne ako každé dieťa je iné – preto je dôležité používať validované nástroje a nimi merať intervencie, aby bolo jasné, či majú očakávaný dopad a či študenti a žiaci z nich skutočne benefitujú alebo nie. Je vhodné na začiatku aj na konci použiť rovnaký nástroj, aby bola viditeľná zmena. Tento prístup je vhodné zvážiť aj pri plánovaní podporných aktivít do budúcnosti.

 

Viac informácií môžete nájsť v materiáli z Anna Freud Centra pre Dti a Rodiny, v ktorom uvádza sedem štádii implementácie a evaluácie merania duševného zdravia a wellbeingu v školách:

 

Ak máte pochybnosti alebo otázky o konkrétnom žiakovi alebo študentovi, poraďte sa na našej Linke dôvery Nezábudka.

Viac zdrojov priamo od autorov:

 

EBPU: Logic Model

This logic model can help you to set out what you want to achieve with an intervention and how to measure its impact.

Mentally Healthy Schools: Emotional check-in

This written resource supports children and young people not only express their feelings but identify why they are feeling a particular way.