Vytvorte bezpečné prostredie

Táto stránka obsahuje nasledovné infromácie:

  • o prostredí v škole

Kontext

Školy by mali byť bezpečným prostredím pre žiakov aj zamestnancov, miestami, ktoré podporujú rešpekt a diverzitu. O bezpečí je nevyhnutné rozmýšľať nielen z hľadiska emočného, ale aj z hľadiska fyzického. Vieme, že ak dieťa a mladý človek cíti pocit bezpečia a istoty, jednoduchšie sa zapája do učenia, riadenia vlastných pocitov a pravdepodobnejšie si vypýta pomoc keď ju potrebuje.

 

Fyzické prostredie v škole

Môžete vziať do úvahy nasledovné odporúčania:

 

  • vytvorenie tichého kútika v triede, ktorý je vyčlenený z vyučovacích aktivít. Umožnite žiakom starať sa o vlastný wellbeing v týchto miestach.
  • vytvorenie samostatnej miestnosti pre učiteľov – inej ako sú kabinety alebo zborovne. Podporujte zamestnancov, aby miestnosť využívali a doniesli do nej vlastné predmety alebo knihy pre ostatných kolegov a kolegyne.
  • vytvorenie osobitnej miestnosti pre žiakov mimo tried na vypustenie pary a premýšľanie – miestnosť určenú pre wellbeing ako alternatívu za miestnosť určenú na izoláciu
  • fyzické hranice, kde sa končia priestory školy: či sa v pri nich nachádzajú zamestnanci školy a či vytvárajú pocit prijatia a bezpečia
  • jasná navigácia v škole je nevyhnutná pre jasné a predvídateľné prostredie – jasná navigácia sa týka aj externej pomoci v oblasti duševného zdravia a wellbeingu.
  • vytvorenie procesov pre žiakov, sštudentov, rodiny aj zamestnancov, aby sa zoznámili so školským prostredím.

 

Viac odporúčaní nájdete tu: signposting for staff, governors, pupils, parents and carers.

Ďalšie zdroje priamo od autorov:

Schools in Mind Expert Advice Videos

Anna Freud Centre’s Dr. Rina Bajaj speaks about how schools can help to create a safe environment for both pupils and staff members.

Anna Freud Centre: Moving Up! The transition to secondary school

This animation and accompanying teacher toolkit is aimed to help year 7 and 6 pupils feel more confident, less anxious and better equipped to cope with the changes associated with moving to secondary school.

Mentally Healthy Schools: Wellbeing poster for pupils

Pin this poster up in classrooms, corridors and toilets to encourage (primary) children to think about their general wellbeing and do things that makes them feel good.

Mentally Healthy Schools: Rebuild and recover resources

Our Mentally Healthy Schools team have created a set of practical resources to help make the transition back to school post-lockdown easier for everyone.

Mentally Healthy Schools: Mindfulness calendar

This is a two-week calendar with daily mindfulness activity suggestions. The simple, short activities encourage children to focus on what’s around them to find a sense of calm.