15. 06. 2023 Nezaradené

Reakcia na komplexný prístup Európskej komisie k duševnému zdraviu.

Článok je prevzatý z domovskej stránky Mental Health Europe.

Koalícia Európskeho parlamentu pre duševné zdravie a wellbeing víta oznámenie Európskej komisie o komplexnom prístupe k duševnému zdraviu. Oznámenie, ktoré bolo zverejnené 7. júna v nadväznosti na Mesiac povedomia o duševnom zdraví a Európsky týždeň duševného zdravia, predstavuje významný míľnik, keďže ide o prvé oznámenie Európskej únie o duševnom zdraví tohto druhu.

Členovia Koalície Európskeho parlamentu pre duševné zdravie a pohodu sa od začiatku aktívne zúčastňovali na jej tvorbe tým, že počas plenárnych diskusií a zasadnutí vyzývali na konkrétne opatrenia v oblasti duševného zdravia a spoločne reagovali na výzvu iniciatívy na predloženie dôkazov a nadväzovali kontakty s kľúčovými zainteresovanými stranami.

Koalíciu teší, že sa kladie dôraz na sociálno-ekonomické a environmentálne determinanty duševného zdravia, na ktorých sme pevne trvali a ktoré sú nevyhnutné na riešenie štrukturálnych prekážok a poskytovanie podpory šitej na mieru. Výzva koalície, aby bolo duševné zdravie zahrnuté do všetkých politík EÚ, bola začlenená do oznámenia vrátane koordinovaného úsilia v rámci systému zdravotníctva aj mimo neho.

Okrem toho koalícia uznáva, že v oznámení sa venuje zvýšená pozornosť významu podpory, prevencie, včasných intervencií, riešenia stigmy a zabezpečenia sociálneho začlenenia ľudí s problémami duševného zdravia. Chválime Európsku komisiu za to, že zabezpečila, aby sa iniciatíva zamerala nielen na blaho a prevenciu, ale aj na jasné prepojenie s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) a na prístup presahujúci rámec zdravia.

Koalíciu teší najmä veľký dôraz a opatrenia na podporu ľudí v zraniteľných situáciách, ktorí sú neprimerane postihnutí problémami duševného zdravia, vrátane detí a mladých ľudí, ľudí vo vidieckych oblastiach, starších ľudí, komunít LGBTQIA+ a ľudí so zdravotným postihnutím. V oznámení sa uznáva, že zatiaľ čo niektoré skupiny sú častejšie vystavené nerovnakému zaťaženiu, je tiež menej pravdepodobné, že dostanú prispôsobenú podporu v oblasti duševného zdravia. Hoci chválime Komisiu za zmienku o ľuďoch v zraniteľných situáciách a o hlavných iniciatívach zameraných na zvyšovanie informovanosti, je potrebné viac odkazov na konkrétne opatrenia alebo zdroje na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem toho, hoci oceňujeme záväzok EÚ voči ukrajinským migrantom, vyjadrujeme prekvapenie nad obmedzenou zmienkou o iných utečencoch a migrantoch.

Pokiaľ ide o podporné služby v oblasti duševného zdravia, koalícia oceňuje technickú pomoc pre reformy v oblasti duševného zdravia vo viacerých sektoroch s cieľom zvýšiť dostupnosť a cenovú prístupnosť medzisektorových služieb. Naopak, chýba zmienka o hodnotení kapacity vnútroštátnych zdravotníckych služieb v oblasti duševného zdravia na základe prieskumu vypracovaného v spolupráci s WHO, a to napriek tomu, že ho komisár Kyriakides spomenul v marci 2023.

Koalícia a Európsky parlament už dlhodobo žiadajú vytvorenie prierezovej európskej stratégie duševného zdravia s komplexnými cieľmi, jasne stanovenými referenčnými hodnotami a ukazovateľmi, ako aj primeraným rozpočtom vyčleneným na jej realizáciu. V tomto zmysle sme nespokojní s tým, že pri vypracúvaní dlhodobej európskej stratégie duševného zdravia chýba odkaz na plány EÚ.

Okrem toho, hoci sa vyzdvihol Európsky rok zručností a Rok mládeže, považujeme za sklamanie, že iniciatíva neobsahuje žiadne plány na vyhradený Európsky rok duševného zdravia, ktorý by posilnil implementačné úsilie. Na záver oceňujeme vyčlenenie 1,23 miliardy EUR na financovanie duševného zdravia a zavedenie 20 hlavných iniciatív. Trváme však na našej výzve na dôslednejšie financovanie duševného zdravia vzhľadom na celkový rozpočet vyčlenený na Úniu zdravia EÚ4.

Záverom možno konštatovať, že Koalícia Európskeho parlamentu pre duševné zdravie a pohodu vrelo víta oznámenie o komplexnom prístupe k duševnému zdraviu. Ako už bolo uvedené, táto iniciatíva je prvým a zásadným krokom na zrovnoprávnenie duševného zdravia s telesným zdravím a na zabezpečenie nového, medzisektorového prístupu k otázkam duševného zdravia. S napätím očakávame, ako sa bude oznámenie implementovať, aby sa zaručili dlhodobé, komplexné a koordinované opatrenia členských štátov EÚ v oblasti duševného zdravia. Koalícia je naďalej odhodlaná poskytovať podporu a monitorovať pokrok pri dosahovaní tohto dôležitého cieľa.