15. 12. 2021 Čo pre vás robíme Nezaradené

Špeciálny dokument o psychických problémoch detí a dospievajúcich

Unikátny dokument Bolesti detskej duše nepoznajú hranice

České združenie Ars Anima na čele s publicistom Jeronýmom Janíčkom a Liga za duševné zdravie predstavujú unikátny dokument o najčastejších psychických problémoch detí a dospievajúcich. Je určený jednak laickej verejnosti, rodičom, blízkym, ale pracovať s ním môžu aj učitelia či školskí psychológovia – všetci, ktorým záleží na duševnom zdraví detí a mladých.

V štrnástich tematicky rozdelených kapitolách vystupuje až 27 odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa duševným zdravím detí a ich sociálno právnej ochrany.

„Primárnym cieľom nášho dokumentu je upozorniť českú a slovenskú verejnosť na rozsah duševného utrpenia, ktoré tisíce detí a dospievajúcich denne zažívajú. A zďaleka nejde len o psychické ochorenia ale aj o problematiku sexuálneho zneužívania či domáceho násilia.“
Jeroným Janíček, autor dokumentu

Spomedzi odborníkov, ktorí zaznejú v dokumente môžeme spomenúť napríklad mená ako napríklad MUDr. Jana Trebatická, PhD. detská psychiatrička, prednostka Kliniky Detskej psychiatrie LF UK NÚDCH, MUDr. Ján Šuba,MPH, detský psychiater, primár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH, Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. 
klinický psychológ a psychoterapeut, 
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN ČR, Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 
klinický psychológ a psychoterapeut, prednosta kliniky
, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, ČR a mnohí ďalší.

„Detstvo by malo byť dobou lásky, bezpečia, hier a objavovania. Tak je to v ideálnom svete. Žiaľ, tento náš svet má niekedy k ideálnemu ďaleko a preto pre niektorých z nás je detstvo skôr dobou úzkostí, strachu a utrpenia. A tam, kde sa o príčinách tohto utrpenia mlčí, tam je patológie najviac. Preto mi pripadá zmysluplný a prospešný aj tento dokument. Aby sa o tom nemlčalo.“

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.
klinický psychológ a psychoterapeut,
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, ČR

Nápad na natočenie česko-slovenského špeciálneho dokumentu sme mali spoločne s Ars Anima a Jeronýmom janíčkom už dlhšiu dobu. Spája nás rovnaký pohľad na problematiku aj spoločné porozumenie, avšak v ceste nám stála pandémia i nedostatok financií. Ten vyriešil partner projektu, spoločnosť UNIQA, ktorá prispela finančnými prostriedkami na vznik diela, za čo sme nesmierne vďační.
Hoci sa dokument točil v dvoch krajinách, myslíme si, že tým, čo rieši je univerzálny a mal by byť užitočný českým aj slovenským rodičom, pedagógom, pediatrom, a ďalším záujemcom o oblasť duševného zdravia detí a dospievajúcich. Ako dopĺňa režisér dokumentu Jeroným Janíček: „až na neveľké rozdiely v legislatíve organizácií starostlivosti o deti s duševným ochorením, alebo v preferenciách konzumentov návykových látok, je možné zodpovedne povedať, že hranice mezi Českou a Slovenskou republikou nájdeme v kontexte bolestí detskej duše len na mape.“

Čo trápi naše deti?

Z práce na dokumente vyplynulo niečo, čo možno ako spoločnosť síce tušíme, ale moc sa o tom nehovorí – a to je, že niektorí dospelí akoby stále žili v ilúzii, že deti v skutočnosti nemôžu ochorieť na depresiu, alebo nikdy nezažijú samovražedné myšlienky. Niektorí stále bagatelizujú ich vnútornú bolesť a myslia si, že je to „len“ dospievanie. Zľahčujú problematiku šikany a čo je úplne najhoršie, deťom často ich psychické problémy neveria. S nedôverou sa deti často stretávajú aj v prípade, keď sa zveria dospelému, že sú, alebo boli sexuálne zneužívané. V našich predstavách je sexuálne zneužívanie naviac skôr aktom vynúteného pohlavného styku. V skutočnosti ide o celú škálu sexuálneho uspokojovania, kedy sa dospelý dieťaťa nemusí vôbec fyzicky dotknúť a napriek tomu mu spôsobí hlboké rany a krutú duševnú bolesť na celý život. Z nich vznikajú neskôr úzkosti, depresie i samovražedné jednanie, s neschopnosťou žiť uspokojivý plnohodnotný partnerský život. Preto je tejto vážnej problematike venovaná jedna z najobsiahleších kapitol dokumentu.

Veríme, že dôležité posolstvo prinesie dokument aj rodičom detí a dospievajúcich, ktorí hľadajú odpovede, ako čo najlepšie porozumieť svetu ich detí. V skutočnosti nejde o to, aby sme boli najlepší rodičia na svete. Stačí byť dosť dobrými rodičmi, čo v preklade znamená istú dávku sebareflexie v rodičovskej role, vôľu na sebe pracovať, vytvárať a udržať vytýčené hranice a hlavne skutočne aktívne načúvať svojmu dieťaťu. pretože to je podľa všetkého to, čo deti naozaj potrebujú. Avšak tým univerzálnym zdrojom je úprimná a skutočná otcovská a materinská láska.

Nedostupnosť pedopsychiatrickej starostlivosti a systematickej psychoterapie pre deti a dospievajúcich

Nedá nám neupozorniť na slabosť celého systému starostlivosti o duševné zdravie detí. Tým je ignorovanie a zanedbávanie potrieb vybraných skupín detí zo strany štátu. Áno, často počúvame, že o deti nám ide predovšetkým. Či už v Českej ale aj v Slovenskej republike. Ako hovorí autor dokumentu Jeroným Janíček: „Táto fráza sa mi opakovane vracala pri návštevách psychiatrických lôžkových zariadení, krízových centier, aj neziskových organizácií, starajúcich sa o tých najzraniteľnejších. Asi si štát myslí, že deti na psychiatrii trpia menej ako na kardiológii či chirurgii. Tomu zodpovedá tragické podfinancovanie detskej psychiatrie a nezáujem, s ktorým je vo všeobecnosti k tomuto odboru pristupované. Povedzme si pravdu – nebyť pandémie a lockdownu, kedy počet detí trpiacich psychickými problémami výrazne vzrástol, že to už nebolo možné ignorovať, tak si ani nevšimneme, ako málo máme detských psychiatrov, ako málo dostupná je podopsychiatrická starostlivosť alebo že pre väčšinu detí a dospievajúcich je systematická psychoterapeutická starostlivosť takmer nedostupná. Pokiaľ teda nie sú ich rodičia dobre ekonomicky situovaní a nežijú v mestách.“

Jeroným Janíček ďalej pokračuje: „V priebehu natáčania sme boli prakticky neustále konfrontovaní s tým, ako je pre psychickú pohodu dieťaťa dôležitá funkčná rodina. Lenže potom narazíte na realitu, v ktorej u nás vyrastajú tisíce detí v neúplných rodinách, žijú v chudobe alebo presnejšie v núdzi, kedy je problém nielen dôstojné bývanie, ale aj dostatok jedla a oblečenia. Také dieťa má všetko ťažšie – a tiež liečba jeho potenciálneho duševného ochorenia bude veľmi pravdepodobne náročnejšia.  No nemálo z nás sa tvári, že tu také deti ani nie sú, alebo že ide o výnimky, ktoré pochádzajú z rodín, ktoré sú výrazne zasiahnuté sociálno patologickými javmi, čo ale nie je pravda. Podobne tiež nie je pravda to, že dieťs vyrastajúce v optimálnych podmienkach nemôže trpieť duševnou chorobou.

Čo od dokumentu očakávame?

Našim neskromným očakávaním by bolo, že sa vďaka dokumentu niektorí rodičia prestanú báť psychiatrie a psychofarmakologickej liečby. Že si uvedomia, že tak ako aj pri iných ochoreniach, čím rýchlejšie je ich deťom poskytnutá odborná pomoc, tým väčšia bude šanca na zlepšenie ich stavu. Vôbec to nie je o tom, aby sa z nich stali laickí psychológovia, či psychiatri. Už aj bez toho sme v spoločnosti ako rodičia zahlcovaní stále novými informáciami, požiadavkami, ako správne vychovávať. Zaručene správny postup ale neexistuje. Robiť chyby je prirodzené, aj to skrátka k rodičovstvu patrí. Ale to, čo môžeme urobiť všetci bez rozdielu a o čo by sme sa mali usilovať je snažiť sa pozorne načúvať svojmu dieťaťu a veriť mu. A tiež vedieť, kam sa obrátiť, keď zistíme, že ho jeho detská duša bolí.

„Každý deň sa presviedčame o tom, ako krehká je naša psychika. Obzvlášť je to vidieť na deťoch a dospievajúcich. Až hrozivý nárast psychických porúch a ťažoby, ktorá na deti padla je v príkrom rozpore s tým, ako málo je im dnes k dispozícii detských odborníkov, detských psychiatrov a psychológov. Tisíce detí trpia duševnými problémami ale len zlomok sa dostane do odbornej starostlivosti. Rodičia sa prirodzene boja a hľadajú odpovede na mnohé otázky. Verím, že aspoň časť problematiky sme zrozumiteľným spôsobom predstavili v špeciálnom diely dokumentu o Bolestiach detskej duše. Každopádne, toto je téma, ktorá si zaslúži celospoločenskú pozornosť nielen laickej verejnosti, ale najmä pozornosť politických elít a úradníkov.“
Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR

Jednotlivé diely dokumentu sú tematicky rozdelené

  1. Od počatia k dospelosti

Účinkujú: MUDr. Vladislav Chvála – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, PhDr. Ludmila Trapková – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Mgr. Hedvika Hrušková – Terapeutické centrum Modré dveře

2. O detskej psychiatrii, rodičoch a deťoch

Účinkujú: MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Peter Pöthe, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma

3. Úzkosti

Účinkujú: MUDr. Peter Pöthe, MUDr. Ján Šuba, MPH – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum, Bc. Barbara Harčárová, záchranárka

4. ADHD, hnev a agresia

Účinkujú: Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum, MUDr. Peter Pöthe

5. Depresia

Účinkujú: doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia CALMA, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Bc. Barbara Harčárová

6. Sebepoškozování

Účinkujú: MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia CALMA, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM

7. Samovražda

Účinkují: MUDr. Petr Kolouch, MBA, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH., Mgr. Hedvika Hrušková – Terapeutické centrum Modré dveře

8. Sexuálne zneužívanie a domáce násilie

Účinkujú: pplk. Mgr. Martina Petrovičová, LLM. – Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. – Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Mgr. Matúš Kanis – Advokátska kancelária Kanisová & Kanis, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, Mgr. Rita Kramerová – Psychologická a psychiatrická klinika AdiCare, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, MUDr. Hana Fifková

9. Gender a transsexualita

Účinkujú: MUDr. Hana Fifková, prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. – Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

10. Závislosti

Účinkujú: prof. PhDr. Michal Miovský – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, MUDr. Pavel KubůCzech Hemp Cluster, Mgr. Martina Školníková – NEO Centrum

11. Poruchy príjmu potravy

Účinkujú: PhDr. František Krch, Ph.D. – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum

12. Krízová intervencia

Účinkujú: Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty, Mgr. Michal LazarovLinka detskej istoty, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

13. Pomoc psychiatra a psychoterapeuta

Účinkujú: MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia Calma, MUDr. Kateřina Duchoňová – Fakultní Thomayerova nemocnice a PN Bohnice, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice

14. Hospitalizácia

Účinkujú: doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Ján Šuba, MPH. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice