15. 07. 2009 Správy

Stanovisko Ligy za duševné zdravie k prípadu pacienta liečeného v Pinelovej nemocnici

Občianske združenie Liga za duševné zdravie SR je celoslovenská platforma združujúca organizácie pacientov, organizácie príbuzných ako aj profesionálov pôsobiacich v oblasti duševného zdravia. Našim cieľom je zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia, zlepšenie komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, destigmatizácia duševných porúch ako i zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví.

Na podnet MUDr. Juraja Gajdoša, v ktorom upozorňuje na porušovanie ľudských práv pacienta hospitalizovaného v Pinelovej nemocnici v Pezinku na základe súdneho rozhodnutia o ochrannej psychiatrickej liečbe, sa prípadom začala zaoberať aj naša organizácia. Listom zo dňa 25.6.2009 sme vyzvali Ministerstvo zdravotníctva SR, aby našlo urýchlené riešenie situácie tak, aby ľudské práva pacienta neboli naďalej porušované a aby sa systémovým opatrením zamedzilo porušovaniu ľudských práv ďalších psychiatrických pacientov ako aj zdravotníckeho personálu.

Iniciovali sme stretnutie s vedením Pinelovej nemocnice, na ktoré sme prizvali predsedkyňu a podpredsedu Zhromaždenia zástupcov organizácií občanov s duševnými poruchami a poruchami správania pri Rade vlády občanov zo zdravotným postihnutím. Na stretnutí dňa 10.7.2009 vedenie nemocnice a primár mužského oddelenia informovali prítomných o dôvodoch, ktoré viedli k použitiu výnimočnej formy obmedzenia pohybu pacienta. Konštatovali, že za danej situácie a daných podmienok vyčerpali všetky dostupné prostriedky na liečbu pacienta a ochranu vlastného personálu i spoločnosti, a že takéto opatrenie je vynútené mimoriadnymi okolnosťami. Zástupcovia LDZ a RVOZP zobrali informáciu na vedomie a po odpovediach na doplňujúce otázky sme navštívili pacienta priamo na oddelení AG. V čase našej osobnej návštevy na uzavretom oddelení bol pacient fixovaný pomocou špeciálnej manžety reťazami o rám postele na oboch rukách. Pacient odpovedal na otázky, dožadoval sa uvoľnenia z fixácie na niekoľko hodín denne aspoň v rámci izby. Zároveň si uvedomoval, že súčasná sprísnená fixácia je dôsledkom jeho agresívneho správania zo dňa 7.7.2009, kedy zaútočil na sestru v službe. Argumenty nemocnice nás presvedčili, že za daných okolností a v súčasných materiálnych a personálnych podmienkach nemocnice nie je možné iným spôsobom zabezpečiť bezpečnosť ostatných pacientov ako i zdravotníckeho personálu.

Zároveň sa však aj my domnievame, že základné ľudské práva pacienta môžu byť týmto obmedzovaním jeho slobody porušované. Sme presvedčení, že duševné ochorenie nemôže v žiadnom prípade pacienta diskriminovať a že je nevyhnutné vytvoriť zariadenie, ktoré poskytuje dôstojné podmienky pre liečbu a ochranu okolia zároveň.

Je dôležité, že sa poukazuje na porušovanie ľudských práv v psychiatrii. Zároveň sa však obávame, že mimoriadny prípad pacienta RA bude viesť k stigmatizácii ľudí s duševnými poruchami a ich rodín, k strate dôvery verejnosti k psychiatrickej liečbe ako i nárastu obáv pacientov o vlastnú bezpečnosť počas hospitalizácie na psychiatrii.

Kto je však za vzniknutú situáciu zodpovedný a ako ju riešiť. Ľudské práva má totiž nielen individuálny pacient, ale aj ostatní pacienti a aj zdravotnícky personál. A to sa v podmienkach „bežnej“ psychiatrie nedá zabezpečiť. Je nutné systémové riešenie na zabezpečenie liečby tých pacientov na ochrannej psychiatrickej liečbe, ktorí svojou agresivitou predstavujú bezpečnostné riziko pre ostatných pacientov, personál a v prípade úteku i pre celú spoločnosť.

Odborná verejnosť už roky volá po zriadení detenčného ústavu pre pacientov, ktorí majú súdom nariadenú ústavnú liečbu a predstavujú bezpečnostné riziko tak, ako je to napr. v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku. Účelom detencie je umiestnenie páchateľa trestnej činnosti, ktorý z dôvodu duševnej poruchy nie je trestnoprávne zodpovedný, do špecializovaného zariadenia, aby sa zabezpečila jeho izolácia a zároveň primeraná liečba.

Problém detenčného ústavu rieši Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo spravodlivosti SR od r. 2004. V r. 2008 bolo prijaté Uznesenie vlády SR, ktoré schvaľuje zriadenie detenčného ústavu v Psychiatrickej nemocnici Hronovce. Uznesenie vlády ukladá ministrovi zdravotníctva v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti zriadiť a sprevádzkovať detenčný ústav do 31. decembra 2009. V súčasnosti nemáme oficiálnu informáciu v akom štádiu je proces zriadenia detenčného ústavu.

Liga za duševné zdravie SR považuje za dôležité nájsť urýchlené riešenie konkrétnej situácie pacienta rovnako ako systémové riešenie, aby sa zamedzilo porušovaniu ľudských práv ďalších psychiatrických pacientov ako aj zdravotníckeho personálu. Prípad budeme naďalej sledovať a podnikneme kroky, aby sme proces urýchlili.

Mgr. Alexandra Fischerová, výkonná riaditeľka Ligy za duševné zdravie

Stanovisko LDZ

Stanovisko Pinelovej nemocnice