22. 09. 2009 Zbierky

Svetový deň duševného zdravia: Liga za duševné zdravie SR organizuje informačnú kampaň Dni duševného zdravia a 6. ročník Zbierky Dni nezábudiek

Téma duševného zdravia je u nás dlhé desaťročia tabuizovaná a naša verejnosť má veľmi skreslené a nesprávne názory na psychické poruchy. Duševne chorí ľudia trpia stigmou a sú vylučovaní zo spoločnosti. Podľa Zdravotnej štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2003 bol počet psychiatrických vyšetrení približne 1 110 000 a v roku 2008 to bolo približne až 1 673 000 vyšetrení – to je nárast za päť rokov o viac ako o pol milióna vyšetrení v slovenských psychiatrických zariadeniach. Vo svete podľa štatistík WHO len menej ako polovica chorých dostane pomoc. Zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou je jedným z cieľov Ligy za duševné zdravie SR.

Duševné zdravie sa týka každého z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zložke. Pritom dobre vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa o neho rovnako, ako o telesné zdravie. Podľa informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch (Zelená kniha), depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie. Napriek týmto faktom je verejnosť je nedostatočne informovaná o duševných poruchách. Sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, ktoré stigmatizujú a diskriminujú duševne chorých a ich blízkych. Liga za duševné zdravie sa podieľa svojimi aktivitami na ich destigmatizácii objektívnymi informáciami o duševných poruchách. S rovnakým cieľom organizuje aj celoslovenské informačné kampane pri príležitosti 10.októbra – Svetového dňa duševného zdravia.

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku:
„10. október slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie si udržať duševné zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete. Počet ľudí s diagnostikovanou a liečenou duševnou chorobou v ostatných dvadsiatich rokoch výrazne zvýšil. Dôvodov je niekoľko. Nie je to len lepšia diagnostika a odhaľovanie skrytých a zatajovaných foriem ochorení, ale aj absolútny nárast počtu ochorení vo všetkých vekových skupinách, bohužiaľ vrátane detí a mládeže. Podľa štatistík WHO trpelo napríklad v roku 2002 len na depresiu 154 miliónov ľudí na celom svete.“

Témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia, ktorú podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je: „Primárna zdravotná starostlivosť: základ pre podporu duševného zdravia a správnu liečbu“. Vzhľadom na túto tému vydistribuovala Liga do čakární lekárov prvého kontaktu informačné materiály o duševnom zdraví.

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009 sa rozhodla LDZ pokračovať v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do bežného života, k rodinám a k práci.

Komplexná sieť starostlivosti – šanca na návrat

Komplexná sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou je dôležitým predpokladom sociálneho začlenenia. Je to široký súbor služieb, programov a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou v čo najprirodzenejších podmienkach a je dostupná tam, kde človek žije. Podľa vzorov z vyspelejších krajín by mali byť súčasťou komplexnej siete okrem moderných klinických a ambulantných pracovísk aj krízové centrá, denné stacionáre, rôzne formy rezidenčných služieb, napr. chránené bývanie a služby pracovnej či sociálnej rehabilitácie. Všetky by mali byť dostupné priamo v komunite, kde človek žije. Komplexná starostlivosť v rôznych regiónoch Slovenska stále buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje pracovné zručnosti a schopnosť znovu viesť samostatný život. Cez riedku sieť môže človek prepadnúť, ocitnúť sa nie vlastnou vinou na spoločenskom dne.

Na Slovensku nemáme denné krízové centrá s mobilnými tímami, stále je málo chránených dielní a chráneného bývania. Výrazne nedostatočný je počet denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti. Zatiaľ úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti a mládež. Chýba celoslovenská nízkprahová krízová telefonická linka. Sú to služby, ktoré pomáhajú pacientovi zostávať čo najviac integrovaný v bežnom živote, aby nebol trvalo odkázaný na invalidný dôchodok. Až štvrtinu práceneschopností totiž tvoria duševné choroby a sú treťou najčastejšou príčinou invalidizácie. Pre štát to predstavuje vysoké finančné náklady. Naopak kvalitné služby pomáhajú sociálne sa začleniť, vrátiť sa k práci. Je to jediná šanca na návrat do života – a dôvod prečo Liga zacielia kampaň a zbierku na dobudovanie komplexnej siete služieb. Informáciami chce Liga motivovať verejnosť, aby sa dožadovala služieb a kompetentné inštitúcie, aby si uvedomili ich potrebnosť. Verejnou zbierkou chce Liga podporiť iniciatívy na ich vybudovanie.
Niektoré služby už vznikajú „zdola“, zakladajú ich samotné organizácie pacientov a príbuzných, ktorých sa ich nedostatok najviac dotýka a potrebujú zlepšiť podmienky pre seba, iných ľudí s duševnou poruchou, alebo svojich príbuzných. Liga tieto iniciatívy podporuje z výnosu Zbierky DNI NEZÁBUDIEK. V minulom roku vzniklo vďaka zbierke nové rehabilitačné stredisko a chránená dielňa. Z výnosu zbierky sa tiež podarilo skvalitniť služby v ďalších dvoch chránených dielňach.

(V prílohe č.1 uvádzame podporené projekty v minulom roku.)

MUDr. Eva Pálová, prednostka 1. psychiatrickej kliniky FNLP a LFUPJŠ v Košiciach, členka odbornej rady Ligy za duševné zdravie:
„V roku 2006 prišlo k psychiatrom viac ako 78 000 ľudí prvýkrát v živote a v roku 2008 to bolo už vyše 93 000 prvovyšetrení – teda nárast za tri roky viac ako 250 000 úplne nových pacientov. Pritom nárast pacientov bol oveľa strmší ako nárast počtu psychiatrov. Pre porovnanie: v roku 2003 bolo na Slovensku 573 psychiatrov a v roku 2008 „len“ 619. Po prerátaní sa zistilo, že lekár má aj s „vypisovaním dokumentácie“ na jedného pacienta zhruba 20 minút.“

Čo sa týka detí – v roku 2006 bolo zo všetkých prvovyšetrení asi 19 000 detí, pri tomto trende by nám za 5 rokov pribudlo 100 000 nových detí v ambulanciách psychiatrov!
Duševné poruchy sú podľa posledných údajov na 3. mieste príčinou invalidizácie (za kardiovaskulárnymi a onkologickými). Kým „kardio“ aj „okno“ prichádzajú väčšinou v dospelom veku, tak najzávažnejšie duševné poruchy začínajú v adolescencii, resp. v ranej dospelosti. Z čoho vyplýva vzhľadom na závažnosť ochorení, že človek sa stáva veľmi mladý invalidným dôchodcom a nikdy nebude plne funkčným členom spoločnosti, ak sa tejto problematike nebude venovať patričná pozornosť nielen zo strany zdravotníctva, ale aj sociálnej sféry.

Na Slovensku už po druhýkrát prebieha kampaň k 17. októbru – Európskemu dňu depresie, ktorá beží pod záštitou ministra zdravotníctva. Témou je vzťah telesného zdravia a telesných ochorení a duševných porúch. Kampaň poskytne informácie o výskyte depresie na Slovensku, informácie o príznakoch depresie a kontakty na inštitúcie, kde sa dajú získať informácie.“

Kampaň vyvrcholí celoslovenskou Zbierkou DNI NEZÁBUDIEK

Popri informačnej kampani bude súčasťou Dní duševného zdravia aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k budovaniu komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu na podporu konkrétnych projektov pomáha priamo v teréne šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň sa začala už začiatkom septembra a vyvrcholí zbierkou v uliciach slovenských miest 12.- 14. októbra 2009, počas ktorej môže verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami priamo v uliciach slovenských miest. V dňoch 12., 13. a 14. októbra budú dobrovoľníci za dobrovoľný príspevok rozdávať informačné materiály a nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku.
Druhá možnosť ako podporiť Zbierku je zaslať ľubovoľnú SMS na číslo 833 v hodnote 1 Eur v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko až do konca októbra. A tretia možnosť ako podporiť ľudí s duševnými poruchami je poslať peniaze priamo na účet LDZ SR.

Sprievodné aktivity Dní duševného zdravia

Súčasťou kampane sú informačné podujatia v regiónoch, ktoré organizujú členské organizácie Ligy. V Bratislave je úvodným podujatím výstava fotografií amatérskeho fotografa Romana Machoviča z Banskej Bystrice v priestoroch Auparku v termíne od 24.9. do 30.9.2009. Záverečným podujatím Dní duševného zdravia bude výstava diel autorov zapojených do Výzvy „Hľadá sa talent 2009“ ktorú realizuje Liga v spolupráci so spoločnosťou Pfizer už viac ako štyri roky. Výstava sa bude konať v poslednom októbrovom týždni od 26.10. do 1.11.2009 v Auparku a oficiálne odovzdanie cien všetkým finalistom bude 26.10. 2009 v priestoroch spoločnosti Pfizer. Uvedené výstavy chcú osloviť širokú verejnosť a ľudí, ktorí majú problémy s duševným zdravím, nadviazať medzi nimi komunikáciu, poznanie a pochopenie.

(Prehľad o aktivitách a sprievodných aktivitách spolupracujúcich pacientských a príbuzenských združení nájdete v prílohe č. 3.)

Okrem šesťdesiatich slovenských miest, viac ako stošesťdesiat stredných škôl, dvadsaťdva materských centier, päťdesiatsedem občianskych združení je dlhoročným partnerom LDZ SR pri Zbierke aj ODOS – celoslovenská organizácia pre združenia pacientov a príbuzných. ODOS realizuje aj vďaka finančnej podpore z grantu spoločnosti Janssen-Cilag na Slovensku v roku 2009 projekt „Pacientská advokácia ako nástroj znižovania stigmy ľudí s duševnými poruchami“. Dlhodobým cieľom tohto projektu je položiť v budúcich rokoch základ na vytvorenie siete tímov pacientských advokátov v tých mestách na Slovensku, kde dobre fungujú združenia pacientov.

(Podrobnosti o projekte nájdete v prílohe č. 2.)

Informačnú kampaň Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek podporili:

Generálny partner:
Nadácia Dexia bank Slovensko

Partneri:
Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Servier, Janssen-Cilag, Pfizer, Destitin, Zentiva, Volksbank, Poštová banka, TNT, Kaufland

Mediálni partneri:
TV Markíza, Jemné melódie, STV, Rádio Slovensko, bigmedia, ISPA, Nubium, euroAWK, akzent media, Zdravie.sk, Fun radio

Prílohy:
Príloha č.1 : Podporené projekty zo Zbierky Dni nezábudiek 2008
Príloha č.2 : Projekt ODOS o pacientskej advokácii
Príloha č.3 : Aktivity a sprievodné akcie združení pacientov a príbuzných k celoslovenskej Zbierke Dni nezábudiek 2009