01. 02. 2022 Aktuality Správy

Tadiaľto vedie červená čiara-(iniciatíva)

Tadiaľto vedie červená čiara…

V polovici marca 2021, 44 poslankýň a poslancov, takmer každý tretí z parlamentu, zdvihol ruku za návrh zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom návrhu bolo obmedziť práva transrodových ľudí žiť v súlade so svojou skutočnou identitou a vziať status rodín LGBTQI+ ľuďom, ktorí spoločne vychovávajú deti. Vo verejnom priestore sme si potom vypočuli, ako premýšľajú o osudoch ľudí, ktoré chceli týmto zákonom zmeniť. Niektorí z nich si len povzdychli: „Čo s nimi… ťažko povedať.“ (1). Iní povedali, že „Je to veľmi citlivá téma.“ (2) a viacerí si myslia, že je o tom „potrebné viesť odbornú diskusiu.“ (3).

Vyjadrenia formálnych autorít, politikov a političiek, majú vo verejnom priestore veľkú váhu. Ľudia ich vnímajú, citujú, šíria ďalej sociálnymi sieťami, diskutujú o nich a často ich preberajú ako pravdivé či správne. Teraz, tridsať rokov po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyradila z medzinárodnej klasifikácie chorôb homosexualitu, a dva roky potom, čo vyradila transrodovosť, sme svedkami toho, ako sa zo strany niektorých z nich reprodukujú nepodložené tvrdenia, predsudky, či dokonca dehonestujúce a ponižujúce vyjadrenia voči LGBTQI+ ľuďom a ich rodinám. A následne sme svedkami nenávistných diskusií, diskriminácie a odsudzovania.

Poslankyňa a psychologička PhDr. Katarína Hatráková v rozhovore pre portál Aktuality.sk (4) dokonca v kontexte LGBTQI+ rodín (k otázke moderátora o paralele s tzv. židovským kódexom z roku 1941) pripúšťa, že hoci by napríklad proti zväzkom Rómov a Slovákov „zajtra“ nehlasovala, pokojne by išla na odbornú konferenciu o tejto otázke. Máme jej slová chápať tak, že je podľa nej v 21. storočí potrebné otvárať diskusiu o tom, či sú rasovo alebo etnicky zmiešané vzťahy v poriadku? Naozaj máme vôbec na odbornej pôde zvažovať návrat diskriminačných praktík voči rasám, rodu či pohlaviu, ktoré už dávno nielen Slovensko, ale aj všetky demokratické štáty postavili mimo zákona?

S tým sa ako odborníčky a odborníci z pomáhajúcich profesií nevieme a nemôžeme stotožniť.

Političky a politici, ktoré a ktorí zneužívajú svoje profesionálne pozadie a oháňajú sa tým, že „dnes je tých štúdií milión“ (5), verejnosti podsúvajú, že LGBTQI+ ľudia a ich rodiny sú hrozbou pre spoločnosť. Pokúsili sa vytvoriť obraz, že LGBTQI+ osoby sú „iné“ v negatívnom smere – k svojim deťom sa správajú rizikovým, dokonca devastačným spôsobom. Spochybňujú dlhoročné odborné výskumy v tejto oblasti, ako aj vlastnú a vypovedanú skúsenosť generácií transrodových ľudí.

Na základe výhradne subjektívneho úsudku, ale aj rigidných predsudkov a nedostatku odborných znalostí vytvárajú premisu, že jedna časť občianok a občanov Slovenskej republiky nemá nárok na rovnaké práva ako väčšinová populácia. Systematicky a bez zábran tým posilňujú ich menejcenné postavenie v spoločnosti, v ktorej by ich intimita a ich vzťahy boli kontrolované, skúmané a posudzované štátom.

Takýto vážny zásah do ľudských práv my so všetkou svojou expertnou skúsenosťou považujeme za neprípustný.

Naše profesie sa nazývajú pomáhajúcimi. Sme s ľuďmi vtedy, keď sa ocitnú v ťažkých situáciách, vchádzame do ich súkromia. Sprevádzame ich obdobiami, v ktorých zápasia s bezmocnosťou či strachom, hľadajú cestu von z neľahkých situácií. Naším poslaním je pomôcť im mobilizovať vnútorné zdroje a nájsť spôsoby, ktoré povedú k úľave a zlepšeniu ich životov. Pomáhame im vytvárať siete, v ktorých nájdu podporu, aby našli východisko. Spoločne s nimi sme svedkami situácií, na riešenia ktorých štát zabudol alebo ich vo svojej legislatíve vôbec
nerieši.

Vo svojej práci si neustále uvedomujeme svoju zodpovednosť. Vieme, že sa musíme riadiť nielen našimi postojmi a intímnou životnou filozofiou, ale aj to, že sme povinné a povinní dodržiavať základné etické štandardy rámcované kódexmi a zákonmi. Preto si neustále nastavujeme zrkadlo s jediným cieľom – aby sme prostredníctvom svojich predsudkov neublížili tým, ktorí sú zraniteľní.

My, odborníčky a odborníci, ktoré a ktorí sme pod touto reakciou na výroky poslancov a poslankýň podpísaní, odmietame morálny relativizmus voči LGBTQI+ ľuďom, ktorý zaznel z úst a najmä z hlasovania poslancov a poslankýň. Odmietame posúvanie odborného diskurzu z roviny vedeckého skúmania, z diskusie, ako zlepšiť život sexuálnych a rodových menšín, do roviny legitimizácie obmedzovania ich ľudských práv a stigmatizácie. Odmietame odborný diskurz postavený na predsudkoch a na politickej agende.

Píšeme túto reakciu a premýšľame, ako musí byť ľuďom, ktorí boli niektorými poslancami a poslankyňami Národnej rady Slovenskej republiky označkovaní, vyhlásení za občanov a občianky druhej kategórie, aké zraňujúce sú pre nich ich vyjadrenia, ako ťažko sa im žije s pocitom, že ich práva, a práva ich detí môžu byť v (blízkej) budúcnosti obmedzené zákonmi. Medzi nimi sú nielen naši „klienti a klientky“. Sú to naši priatelia, naši susedia a susedy a áno, aj niektorí z nás.

Chceme odkázať všetkým LGBTQI+ ľuďom, ale aj poslancom a poslankyniam, že nebudeme mlčať. Nebudeme sa len ticho prizerať ich snahe o návrat metód, ktoré veda už dávno odmietla. Nebudeme sa prizerať snahám o reštrikciu práv identity, intimity, vzťahov, rodín a bezpečného prostredia sexuálnych a rodových menšín. Sme „v tom“ spoločne s nimi. Zásah do ich práv vnímame ako ohrozenie aj nás všetkých.

Naše podpisy vyjadrujú naše presvedčenie, súlad s hodnotami, o ktorých hovoríme v texte vyššie – a budú smerovať tak do verejného priestoru ako aj k poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako predstaviteľom moci. Tej moci, ktorá naše životy môže na dlhý čas ovplyvniť.

1, 2, 3 Gehrerová, R., Osvaldová, L., Barcíková, M. Koaliční poslanci tvrdia, že nie sú za odoberanie detí gejom a lesbám. DenníkN, 20. 3. 2021.

4, 5 Dobšinský B. Poslankyňa Hatráková: V hodnotových otázkach môžeme hlasovať aj s ľudákmi, máme prieniky (podcast). Aktuality.sk, 1. 4. 2021.

V Bratislave, 03. apríla 2021

Kolegyne a kolegovia z pomáhajúcich profesií, ktoré a ktorí podporili reakciu:

1. Mgr. Paula Jojárt, psychologička
2. Mgr. Ivana Klimentová, PhD., sociálna poradkyňa
3. Mgr. Nikoleta Kuglerová, sociálna a pracovná psychologička
4. Mgr. Daša Malíková, PhD., terapeutka
5. PhDr. Ida Želinská, sociálna poradkyňa
6. Mgr. Viera Hincová, psychologička a lektorka
7. Uršuľa Kovalyk, spisovateľka a principálka Divadla bez domova
8. Mgr. Alena Martonová, vychovávateľka
9. Mgr. Lucia Petričková, poradenská psychologička
10. Beáta Farkašová, opatrovateľka
11. Mgr. Dobromila Balogová, pedagogička
12. Mgr. Barbora Burajová, právnička
13. Mgr. Janette Knoteková, historička, hlavná koordinátorka Jeden Rodič, n. o.
14. Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., psychologička, psychoterapeutka, lektorka
15. JUDr. Emília Sibiková, právnička
16. Peter Humay, učiteľ, mentor
17. Mgr. Katarína Kárászová, psychologička
18. Mgr. Veronika Melicherova, psychologička
19. JUDr. Katarína Dolnáková, právnička
20. Mgr. Klaudia Schneiderová, PhD., sociálna pracovníčka
21. Mgr. Lucia Pajszerová, liečebná pedagogička
22. Mgr. Petronela Blahovcová, sociálna poradkyňa
23. PhDr. Rita Švihranová, psychologička
24. Mgr. Oleg Šuk, psychológ
25. Mgr. Janka Debrecéniová, MJUr, PhD., právnička
26. Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., psychologička
27. Mgr. Daniela Strýčková, PhD., sociálna pracovníčka, koordinátorka
28. Mgr. Hana Bednaříková, psychologička
29. Mgr. Hana Vojtová, psychologička, psychoterapeutka
30. PhDr. Karin Štrofová, sociálna pracovníčka a koordinátorka
31. PhDr. Kristína Kačaljaková, psychologička
32. PhDr. Tatiana Brnová, PhD., krízová poradkyňa, lektorka, riaditeľka
33. Ing. Jarmila Klobušníková, učiteľka
34. Mgr. Jana Solárová, psychologička
35. Mgr. Miroslav Zahumenský, klinický psychológ
36. Mgr. Roland Cagáň, psychológ
37. Mgr. Matúš Bakyta, psychológ
38. Mgr. Hana Ševčíková, psychologička
39. Mgr. Matúš Kanis, advokát
40. Bc. Nikola Fejková, sociálna pracovníčka, poradkyňa
41. Mgr. Petra Brandoburová, PhD., klinická psychologička
42. Mgr. Mária Jaššová, psychologička
43. Mgr. Karolína Krutá, psychologička
44. Mgr. Hana Kiáts, psychosociálna pracovníčka
45. Mgr. Katarína Zjavková, sociálna pracovníčka
46. PhDr. Iveta Šefarová, PhD., psychologička
47. Mgr. Veronika Hartsfield, klinická psychologička, psychoterapeutka
48. Mgr. Jana Vyskočil, psychologička
49. MUDr. Monika Poslušná, psychiatrička
50. Mgr. Veronika Kolejáková, psychologička
51. Mgr. Adriana Mesochoritisová, politologička
52. Mgr. Andrea Sajenková, psychologička
53. Mgr. Andrea Vanyová, psychologička, psychoterapeutka
54. Mgr. Katarína Debnárová, právnička
55. Mgr. Beáta Piliarová, psychologička
56. PhDr. Jolana Kusá, manželská a rodinná poradkyňa
57. Mgr. Miriama Bírešová, klinická psychologička
58. Mgr. Vlasta Piecková Beňová, sociálna pracovníčka
59. Mgr. Inès Bernadette Limberg, študentka psychológie
60. Mgr. Petra Páneková, klinická psychologička a psychoterapeutka
61. Mgr. Zuzana Hradilekovå, PhD., psychologička
62. Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD., vysokoškolská pedagogička
63. Mgr. Adriana Juraskova, sociálna pracovníčka a terapeutka
64. JUDr. Jaroslava Farkasova, právnička
65. Mgr. Jana Šléšková, psychologička
66. Mgr. Juraj Végh, kouč
67. MUDr. Juraj Ružek, vedúci lekár novorodeneckého oddelenia FNsP Skalica
68. Mgr. Barbora Hreusová, psychologička
69. Mgr. Katarína Štukovská, psychologička
70. Mgr. Zuzana Palenčárová, klinická psychologička a psychoterapeutka
71. Mgr. Peter Švatarák, učiteľ
72. Mgr. Lívia Beňová, sociálna pracovníčka
73. Mgr. Mária Tömösváryová, pedagogička
74. Ing. Ján Novosad, kouč
75. Mgr. Soňa Pekarovičová, špeciálna pedagogička
76. Martina Rundes, učiteľka, sociálna pedagogička
77. Mgr. Viera Bieliková, ekonómka, právnička
78. PhDr. Jaromíra Jánošková, klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka a súdna znalkyňa
79. Katarína Makara, content creatorka, koučka
80. Silvia Bartosova, sociálna pracovníčka
81. Barbora Holubová, PhD., sociologička – výskumníčka v oblasti rodových nerovností
82. Mgr. Dagmar Sedileková, učiteľka
83. Mgr. Daniela Pikulová, psychologička
84. PhDr. Jozef Javorský, psychológ
85. Mgr. Dagmara Jurikovičová, koučka, poradkyňa
86. Mgr. Jana Messerschmidtová, psychologička
87. Kristína Boydová, terénna sociálna pracovníčka
88. Mgr. Norbert Uhnák, klinický psychológ a psychoterapeut
89. Hana Kolibiarová, MSW, sociálna pracovníčka
90. Mgr. Lenka Šurinová, psychologička
91. Mgr. Lenka Uherová, psychologička
92. MUDr. Zuzana Matzová, PhD., detská psychiatrička a psychoterapeutka
93. RNDr. Michal Pitoňák, PhD., výzkumný pracovník v oblasti lidské sexuality
94. Mgr. Gabriela Pokorná, psychologička
95. PhDr. Michal Kotian, psychológ
96. Mgr. Katarína Trošoková, psychologička
97. PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH, riaditeľka Ružinovského domova seniorov, sestra s pokročilou
praxou, odborník na riadenie verejného zdravotníctva, manažér kvality v sociálnych službách
98. Barbora Hrdličková, klinická psychologička, psychoterapeutka
99. Mgr. Slávka Takáčová, psychologička, psychoterapeutka
100. Michaela Bubelíniová, PhD., koučka, mentorka, lektorka
101. Mgr. Alexandra Trošoková, psychologička
102. Mgr. Lenka Marenčíková, psychologička
103. Mgr. Mária Fraňová, poradenská psychologička
104. Mgr. Mária Borovská, učiteľka, predtým aj výchovná poradkyňa
105. JUDr. Natália Stahovcová, advokátka
106. Mgr. Michaela Svečulová, psychologička

107. Mgr. Karola Martáková, psychologička
108. Mgr. Danica Thanki, opatrovateľka postihnutého dieťaťa, vzdelaním psychologička
109. Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, facilitátorka, školská poradkyňa, doktorandka v odbore
psychológia
110. Mgr. Zuzana Neupauer, PhD., psychologička, terapeutka
111. Mgr. Ivana Senková, klinická psychologička, psychoterapeutka
112. Mgr. Karolína Hlobilová, klinická psychologička, psychoterapeutka
113. Mgr. Gabriela Bačová, psychologička
114. Zuzana Tordová, sociálna pracovníčka
115. Mgr. Eliška Kostelníková, psychologička
116. Mgr. Daniela Hudecová, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie, sociálna pedagogička
117. Mgr. Kristína Kotrčová, klinická psychologička a psychoterapeutka
118. PhDr. Hana Smitková, PhD., psychologička
119. Mgr. Mária Andrášiova, PhD., psychologička
120. Mgr. Radovan Kyrinovič, psychológ, výchovný poradca
121. Mgr. Klaudia Trojanová, klinická psychologička
122. Mgr. Alexandra Dzureková, liečebná pedagogička
123. PhDr. Jiřina Kántorová, psychologička – špeciálna pedagogička
124. Mgr. Petronela Brown, psychologička
125. MUDr. Mária Habarová, mediátorka
126. Mgr. Simona Priesolová, psychologička
127. Dagmar Kusá, PhD., vysokoškolská pedagogička
128. Glynis Hull-Rochelle, terapeutka, Montessori pedagožka
129. Mgr. Miroslava Žilinská, psychologička
130. Mgr. Ľudmila Smoroňová, psychologička
131. Mgr. Natália Kalužná, klinická psychologička
132. MUDr. Veronika Brezová, lekárka
133. Bc. Radovan Gofjar, učiteľ
134. Mgr. Stanislav Fila, psychológ
135. JUDr. Lucia Plaváková, PhD., advokátka
136. Mgr. Peter Kolarčik, PhD., psychológ, vedecký pracovník
137. MUDr. Ľubica Ondrisová, psychiatrička
138. JUDr. Dávid Lenčéš, právnik
139. Sandra Pazman Tordová, šéfredaktorka, sociálna pracovníčka
140. Mgr. Jitka Gunišová, psychologička
141. Mgr. Katarina Melova, špeciálna pedagogička, detská terapeutka
142. Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, lekár
143. Prof. PhDr. Silvia Miháliková, sociologička
144. Ing. Mgr. Andrej Kuruc, psychológ
145. MUDr. Katarína Gáfriková, lekárka
146. doc. Marek Káčer, PhD., právnik
147. Marianna Vlašičová, opatrovateľka
148. Mgr. Anna Pittnerová, psychologička
149. PhDr. Dušan Ondrušek, psychológ
150. PhDr. Viera Žúborová, PhD., politologička, executive director
151. Mgr. Dávid Šingovský, marketingový špecialista, absolvent sociálnej práce
152. MUDr. Denisa Marcišová, lekárka
153. PhDr. Stanislava Segečová, klinická psychologička, psychoterapeutka a súdna znalkyňa
154. Mgr. Vanessa Chovancová, školská špeciálna pedagogička
155. MUDr. Vanda Lukáčová, psychiatrička
156. Otto Huneny, psychológ
157. Mirjam Valkovičová, učiteľka na dôchodku

158. Bc. Michal Beneš, študent 5. ročníku psychológie
159. Mgr. Katarína Lesayová, psychologička
160. Mgr. Karin Belovičová, sociálna antropologička
161. Mgr. Ondrej Maťko, psychológ
162. doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., vysokoškolský pedagóg
163. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička
164. Maria Tiňová, ClinPsyD, psychologička
165. Mgr. Mária Miličevičová, psychologička, psychoterapeutka
166. Mgr. Michaela Vargová, PhD., učiteľka, riaditeľka materskej školy
167. MUDr. Miloš Sedláček, psychiater
168. Mgr. Barbara Bohony, PhD., psychologička
169. Mgr. Art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie
170. Mgr. Petra Dzúriková, psychologička
171. Maťa Lichnerová, psychologička
172. Ing. Martina Langová, koučka, študentka psychológie
173. Mgr. Stanislava Knut, sociálna andragogička, Liga za duševné zdravie SR
174. Ing. Mgr. Eva Kozelnická, psychologička
175. Mgr. Radoslav Blaho, PhD., psychológ, pedagóg
176. MUDr. Petra Fuchsová, lekárka
177. Mgr. Mária Víteková, sociálna pracovníčka, poradkyňa
178. PhDr. Zdenka Kubišová, klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka
179. Bc. Petra Bíliková, sociálna pracovníčka
180. Ing. PhDr. Peter Daubner, politológ, filozof, štátny radca
181. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., právnička
182. Mgr. Kristína Mózešová, PhD., sociálna pracovníčka
183. Mgr. Daniela Kevélyová, sociálna pracovníčka
184. Alena Madlena Rjabininová, psychoterapeutka
185. Mgr. et Mgr. Jana Olexová, psychologička
186. Simona Barátová, študentka psychológie
187. PhDr. Petra Melikantová, PhD., sociálna pracovníčka
188. Mgr. Andrea Tóthová, učiteľka
189. Mgr. Marcela Mironov, psychologička
190. Mgr. Renáta Mátejová, špeciálna pedagogička
191. Hana Fábry, ľudskoprávna aktivistka a publicistka
192. Izabela Zlatkovská, študentka sociológie
193. Mgr. Zuzana Mrvová, PhD., vysokoškolská pedagogička
194. Martina Bollová, občianska aktivistka, koučka
195. Mgr. Natália Kačániová, sociálna pracovníčka
196. Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., psychologička
197. Kristína Kironská, PhD., výskumníčka
198. Ing. Zuzana Krišková, PhD., aktivistka
199. Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD., výskumná pracovníčka
200. MUDr. Miroslava Ďuricová, lekárka psychiatrického oddelenia
201. Mgr. Kristína Blažeková, psychologička
202. MUDr. Mária Matisová, psychiatrička
203. Mgr. Marián Kráľovič, poradca
204. MUDr. Barbora Vašečková, PhD., psychiatrička
205. Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička
206. Mgr. Milada Bohovicová, sociálna pracovníčka
207. Bc. Zuzana Labancová, študentka psychológie
208. MUDr. Peter Breier, psychiater
209. Mgr. Petra Andelová, psychologička
210. Ing. Mgr. Monika Chvalníková, sociálna pracovníčka
211. PhDr. Mária Kvasničková

212. Mgr. Tatiana Klepová, psychologička
213. PhDr. Mária Krýslová, psychologička, psychoterapeutka
214. Ivana Repová, učiteľka a študentka psychológie
215. Katarína Cagáňová, učiteľka
216. Mgr. Mária Berdisová, pedagogička
217. Kristína Kramarič, supervízorka
218. PaedDr. Vladimíra Ďurčová, špeciálna pedagogička
219. Mgr. Katarína Šubová, sprievodkyňa detí v detskom lesnom klube
220. MUDr. Vanda Valkučáková, psychiatrička
221. JUDr. Rebecca Hörömpöliová, advokátska koncipientka
222. Mgr. Lukáš Bomba, PhD., sociológ
223. Mgr. Monika Reitšpís, psychologička, psychoterapeutka
224. Mgr. Zuzana Kalaninová, psychologička
225. MUDr. Gabriela Bezáková, lekárka
226. Ing. Bronislava Švehláková, mediátorka
227. MUDr. Martin Vatrál, detský psychiater
228. Mgr. Xenia Poslon, doktorandka v odbore psychológia
229. Mgr. Michaela Ujházyová, PhD., pracovníčka s mládežou
230. PhDr. Elena Ondrušková, PhD., psychologička
231. Mgr. Katarína Gruszczyk, psychologička
232. Mgr. Beatrix Slobodová, psychologička
233. Mgr. Bc. Stanislava Kováčová, školská psychologička
234. Mgr. Dušan Gábor, psychológ
235. Mgr. Patrik Dilong, sociálny pracovník
236. Mgr. Jana Jarabicová, psychologička
237. PhDr. Ingrid Červeňanová, poradenská terapeutka, andragogička
238. Mgr. Pavol Kardoš, psychológ
239. Bc. Markéta Fialová, študentka psychológie a genderových studií na UK
240. PhDr. Nadežda Feketeová, psychologička, psychoterapeutka
241. doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., vysokoškolský pedagóg
242. Alena Dudova, sociálna pracovníčka
243. MUDr. Jana Kollerová, lekárka
244. MUDr. Peter Gábriš, psychiater, súdny znalec
245. MUDr. Klára Dzúriková, lekárka
246. Mgr. Petra Šteinecker, liečebná pedagogička
247. MUDr. Ivana Fuseková, detská psychiatrička
248. Soňa Slobodníková, analytička zdravotníckych politík
249. Juraj Marušiak, PhD., politológ
250. PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka, lektorka
251. Mgr. Jana Randa, lektorka
252. Mgr. Karin Brániková, MPH., zdravotná sestra, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka
253. JUDr. Jana Juchová, advokátka, aktivistka
254. Mgr. Irena Leczová, stredoškolská učiteľka
255. Mgr. Katarína Divulit, psychologička
256. Veronika Borkovičová, právnička
257. Mgr. Eva Kempná, školská psychologička
258. JUDr. Zuzana Vašeková, právnička
259. Mgr. Miroslav Šubrt, psychológ
260. Mgr. Miroslava Kumančíková, psychologička
261. MUDr. Romana Hanuštiaková, lekárka
262. Mgr. Ecaterina Catasonova, terénna sociálna pracovníčka, koordinátorka
263. Mgr. Ing. Róbert Bindas, psychológ
264. Mgr. Gabriela Križanová, sociálna pedagogička a terapeutka
265. Mgr. Michaela Píšová, sociálna pracovníčka

266. Mgr. Petra Strnádová, PhD., VŠ učiteľka
267. Mgr. Jana Fúsková, PhD., výskumníčka v oblasti sexuality
268. Mgr. Dana Sidorová, psychologička
269. Mgr. Mária Jančinová, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka
270. JUDr. Stanislava Majerová, advokátka
271. PhDr. Mária Balážová, psychoterapeutka
272. Doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., vysokoškolská učiteľka, pedagogička
273. Mag. phil. Viera Lichtnerová, psychologička
274. Mgr. Zuzana Vanková, psychologička
275. Mgr. Eva Rezáková, psychologička
276. prof. PhDr. Peter Weiss, PhD, DSc., psychológ
277. Mgr. Andrej Zemandl, psychológ
278. PhDr. Kristína Široká, psychologička
279. Mgr. Marta Putz Somogyi, PhD., klinická psychologička, psychoterapeutka
280. Mgr. Jana Hamajová, opatrovateľka
281. Mgr. Ivana Cienka, psychologička
282. Mgr. Alžbeta Štefancová, psychologička
283. Natália Jarábková, špeciálna pedagogička
284. Ing. Nikol Ostrihoň, aktivistka
285. Tomáš Hrustič, PhD., sociálny antropológ
286. Mgr. Lucia Kubíny, špeciálna pedagogička, lektorka, dula
287. MUDr. Mariana Balážová, lekárka
288. PhDr. Oľga Kostelnílová, psychologička
289. Mgr. Ivana Květenská, klinická psychologička
290. Mgr. Katarína Cenková, klinická psychologička
291. Mgr. Alexandra Totková, školská psychologička
292. PaedDr. Viktor Blaho, špeciálny pedagóg
293. Mgr. Lenka Galbová, psychologička
294. Mgr. Peter Bodiš, liečebný pedagóg, arteterapeut
295. Mgr. Martina Šandor, psychologička
296. Mgr. Júlia Švecová, psychologička v CPPPaP ZA
297. Mgr. Natália Kochanová, právnička
298. Mgr. Katarína Menyhardt, právnička
299. Mgr. PhDr. Zuzana Belánová, sociálna pracovníčka pracujúca s rodinami
300. Mgr. Soňa Mayerová, psychologička
301. Mgr. art. Juraj Korec, ArtD., choreograf, terapeut, vysokoškolský pedagóg
302. Mgr. Eva Kukumbergová, učiteľka
303. Mgr. Veronika Mrázová, liečebná pedagogička
304. Mgr. Iveta Országhová, klinická psychologička, psychoterapeutka
305. Roberta Drugová, špeciálna pedagogička
306. Dominika Kráľová, sociálna asistentka
307. JUDr. Zdenka Boušková, právnička
308. Mgr. Silvia Dančiaková, psychologička
309. PaedDr. Dagmar Lidayová, terapeutka
310. Mgr. Petra Feriková, psychologička, terapeutka
311. Mgr. Boris Sopko, psychológ, psychoterapeut
312. Mgr. Janka Potančoková M.A., učiteľka na bilingválnom gymnáziu
313. PhDr. Jana Olíková, psychologička
314. Alexandra Kello, lektorka, facilitátorka, mentorka
315. Mgr. Veronika Kuricová, klinická psychologička a psychoterapeutka
316. Mgr. Barbara Lášticová, PhD., sociálna psychologička
317. Mgr. Nina Oravcová, psychologička
318. doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc, psychiater a detský psychiater
319. Michaela Danišová (MSSc.), učiteľka, lektorka

320. Mgr. Věra Zika, psycholožka
321. Mgr. Katarína Šurdová, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
322. Mgr. art. Michal Huštaty, učiteľ, školský poradca
323. Ing. Martina Kusenda, kariérna poradkyňa a koučka
324. Mgr. Erika Bíliková, psychologička, psychoterapeutka
325. Mgr. Tatiana Poláková, psychologička
326. Mgr. Ján Pračko, psychológ
327. Mgr. Paulína Kubicová, psychologička
328. Mgr. Lucia Csenkey, učiteľka, psychologička
329. Mgr. Margita Kovalčíková, terapeutka
330. Mgr. Lenka Molnárová, psychologička
331. MUDr. Monika Karlíková, lekárka
332. Mgr. Elena Medzihradská, klinická psychologička, psychoterapeutka
333. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD., neurologička
334. Mgr. Tomáš Chlapečka, koordinátor psychosociálnych projektov/komunitný pracovník
335. Tomáš Kubiš, sociálny pracovník
336. Jana Pešková, psychologička
337. Mgr. Ivana Biznárová, psychologička
338. Mgr. Mária Hušlová Orságová, pedagogička
339. Mgr. Soňa Rossi, PhD., psychologička, pedagogička
340. Mgr. Eva Uhríková, sociálna poradkyňa
341. Mgr. Lenka Rušarová, psychoterapeutka, klinická psychologička
342. PaedDr. Janka Kličková, učiteľka
343. Mgr. Tina Gažovičová, PhD., sociologička
344. MUDr. Kamila Ivanová, psychiatrička
345. Ivana Uličná, MSc, rozvojová pracovníčka
346. Mgr. Zuzana Maďarová, M.A., PhD., vedecká pracovníčka, VŠ pedagogička
347. Mgr. Jana Molentová, psychologička
348. Bc. Justin Turzík, študent andragogiky a sociálnej práce
349. Mgr. Pavol Altuchov, personalista
350. Mgr. Anton Michalka, pedagóg
351. Mgr. Monika Ištvánová, učiteľka
352. Jana van’t Land, UX designer, rodičovský coaching
353. Jana Prümmerová, zdravotná sestra
354. Mgr. Jana Jablonická Zezulová, analytička v oblasti rodovej rovnosti, historička
355. Mgr. Dominika Pavlovčinová, covid team manager
356. Veronika Fajbíková, MA, politologička
357. MUDr. Kristina Trebulova, lekárka
358. Mgr. René Skácal, psychológ
359. Veronika Valkovičová, PhD., výskumníčka a pedagogička
360. Mgr. Gabriela Vojtková, psychologička
361. Mgr. Rastislav Ollé, interný lektor vzdelávania 3. sektora
362. Iveta Barková, učiteľka
363. RNDr. Kamila Fabianová PhD., vedecká pracovníčka
364. Mgr. Jaroslav Obertan, sociálny pracovník
365. Veronika Pšenáková, študentka špeciálnej pedagogiky
366. Dana Jančinová, učiteľka
367. Lenka Martinkovičová, PhD., psychologička, facilitátorka, koordinátorka
368. MUDr. Zuzana Hapalová, psychiatrička
369. Ľubomír Rindoš, živnostník – opatrovateľ
370. Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD., vysokoškolská pedagogička, analytička
371. Mgr. Júlia Prablesková, učiteľka
372. Mgr. Jana Dejová Hánová, psychologička
373. Barbora Vinczeová, učiteľka

374. Mgr. Kristína Kačmárová, psychologička
375. PhDr. Eva Birčáková, koučka
376. Ing. Edita Klembasová, PhD., učiteľka
377. Ing. Bc. René Bergmann, vzdelávanie, HR, psychológia
378. Mgr. Miroslava Hapalová, psychologička
379. Mgr. Silvia Suránová, psychologička
380. Mgr. Peter Kilian, učiteľ
381. Danijela Jerotijevič, PhD., sociálna antropologička
382. MUDr. Veronika Režnáková, psychiatrička
383. Mgr. Katarina Gáliková, pedagogička, lektorka
384. Mgr. Daniela Košecká, PhD., psychologička, výskumníčka
385. Tomáš Bujna, VŠ lektor a kouč
386. Bc. Lino Webbink, záchranár, študent medicíny
387. Ing. Pavol Csiba, vedecký pracovník
388. Mgr. Lenka Gregoríková, psychologička
389. Mgr. Lucia Šuplatová, psychologička
390. Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD., vedecký pracovník
391. Mgr. Katarína Vítková, psychologička
392. Mgr. Petra Fürbecková, psychologička
393. PhDr. Mojmír Kališ, PhD., psychológ
394. MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD., detská psychiatrička
395. Mgr. Veronika Žilková, psychologička
396. Lukáš Lehotský, PhD., politológ
397. Bc. Radomíra Plišková, študentka psychológie
398. Mgr. Alexandra Parnicová, učiteľka
399. Mgr. Zita Haklová, psychologička
400. Mgr. Zuzana Štrbáková, lektorka
401. Silvia Stolarová, dôchodkyňa a aktívne pracujúca operačná sestra
402. Mgr. Zuzana Hitková, liečebná pedagogička, psychoterapeutka
403. Mgr. Igor Ďurčík, psychológ
404. Mgr. Petra Hubinská, psychologička
405. Mgr. Simona Vytykáčová, doktorandské štúdium v klinickej psychológii
406. Ing. Branislav Kunca, PhD., vedecký pracovník
407. Eva Mária Samcová, Life & Business Coach, študentka psychológie
408. JUDr. Peter Nemec, PhD., právnik
409. Mgr. Dávid Bosý, PhD., sociológ
410. Mgr. Lenka Brinčíková, špeciálna pedagogička
411. MUDr. Hana Miháľová, lekárka psychiatrického oddelenia
412. PaedDr. Dušana Priehradná, špeciálna a liečebná pedagogička
413. Mgr. Patrik Lenghart, univerzitný pedagóg
414. MUDr. Bianka Branišová, lekárka psychiatrického oddelenia
415. Daniel Godany, učiteľ a tréner
416. MUDr. Martin Polakovič, lekár
417. JUDr. Diana Turčíková, právnička
418. MUDr. Dana Šedivá, psychiatrička a sexuologička
419. Mgr. Marianna Bachledová, PhD., vysokoškolská učiteľka
420. Mgr.art. Mária Čorejová, výtvarníčka a pedagogička
421. Mgr. Miriam Remišová, PhD., sociálna a pracovná psychologička, reteaming kouč
422. PardDr.et Mgr. Klaudia Šanková, klinická psychologička, psychoterapeutka
423. MUDr. Mária Kubalová, lekárka
424. Mgr. Zuzana Sališová, psychologička
425. MUDr. Linda Korčeková, lekárka
426. MUDr. Zuzana Venczelova, lekárka
427. Mgr. Magdaléna Sadovská, psychologička

428. MUDr. Róbert Ölvedy, psychiater, psychoterapeut
429. Mgr. Michaela Vargová, psychologička
430. Prof. Jana Plichtová, PhD., sociálna psychologička, vedkyňa
431. Mgr. Inka Radošovská, psychologička
432. MUDr. Roman Čierny, lekár
433. MUDr. Jana Oleárniková, psychoterapeutka
434. MUDr. Katarína Csicsaiová, lekárka
435. Doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., učiteľka
436. Ing. Gabriela Zelíková, učiteľka
437. Veronika Susková, učiteľka, SZČO
438. Bc. Richard Kotrč, študent psychológie
439. MUDr. Daniela Geljenová, MPH, lekárka
440. Mgr. Ivana Morvayová, sociálna pracovníčka
441. PhDr. Jana Kordacová, CSc., psychologička, terapeutka a vedecká pracovníčka
442. Mgr. Flóra Neradilová Beňová, psychologička
443. Katarína Halamová, pôrodná asistentka
444. JUDr. Soňa Košičiarová, právnička
445. Katarína Tobiášová, študentka medicíny
446. Mgr. Beata Jurik, odborná asistentka na VŠ
447. Mgr. Ing. Katarína Knížová, klinická psychologička a psychoterapeutka
448. Mgr. Martina Večereková, sociálna pracovníčka, kariérová poradkyňa
449. Mgr. Tereza Svobodova, klinická psychologička
450. Mgr. Milina Ferkovâ, učiteľka
451. Mgr. Barbora Brichtová, sociálna pracovníčka
452. Dr. Dominik Želinský, sociológ
453. PhDr. Eleonóra Veresová, psychologička
454. MUDr. et. MDDr. Michal Novomestský, zubný lekár
455. Mgr. Ivana Klobušníková, psychologička
456. Mgr. Marta Špaleková, sociálna pracovníčka
457. Natália Adamíková Hronská, učiteľka
458. Doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD., docentka na STU
459. MUDr. Adrián Križan, lekár
460. Mgr. Kamila Valachová, sociálna pracovníčka
461. Mgr. Katarína Bolfová, pedagogička
462. PhDr. Radoslava Petrik Pastvová, psychologička
463. Anita Kardum, manažérka a koučka
464. Mgr. Petra Belešová, psychologička, psychoterapeutka
465. Ing. Katarína Ilčíková, PhD., študentka
466. Bc. Monika Mareková, zdravotná sestra
467. Mgr. Barbora Mešková, klinická psychologička
468. MUDr. Oľga Sadovská, lekárka
469. JUDr. Petra Kodajova, právnička
470. Mgr. Zuzana Kršáková, psychologička
471. Mgr. Adriána Hrončová, PhD., psychologička a psychoterapeutka
472. Mgr. Natália Városiová, psychologička
473. Mgr. Katarína Kiseľáková, liečebná pedagogička
474. Marek Mikuš, PhD., sociálny antropológ
475. MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD., lekárka
476. Mgr. Ing. Katarína Lacušková, pedagogička, prekladateľka, tlmočníčka
477. JUDr. Helga Güllová, právnička
478. Ondrej Hronský, študent psychológie
479. Ondrej Vydarený, pedagóg, zvukár
480. Matúš Surovčák, študent medicíny
481. Mgr. Ladislava Zavadinková, psychologička

482. Mgr. Sabína Brédová, sociálna pracovníčka, koordinátorka kontaktného centra OZ PRIMA
483. MUDr. Zuzana Korsáková Rundesová, lekárka
484. Mgr. Gustav Matijek, psychológ
485. Mgr. Alena Matijeková, psychológ
486. Mgr. Ivan Vyskočil, psychológ
487. Mgr. Adriána Matia, sociálna pracovníčka
488. Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., VŠ pedagogička
489. Mgr. Alica Gažová, psychologička
490. Mgr. Štefan Šimko, opatrovateľ
491. Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD., vysokoškolská pedagogička a školská psychologička
492. Mgr. Lucia Pribullová, psychologička
493. Mgr. Dana Cervanová, sociálna pracovníčka
494. Mgr. Petra Lastivkova, psychologička
495. PhDr. Ľubica Sládeková, psychologička
496. Mgr. Martina Švecová, učiteľka
497. Oľga Olšinová, sociálna pracovníčka
498. Mgr. Andrej Zvodár, psychológ
499. Mgr. Petra Rapošová, PhD., vysokoškolská pedagogička
500. Mgr. Hana Štefucová, psychologička
501. Mgr. Dana Cipárová, psychologička, psychoterapeutka
502. Mgr. Daniel Raček, pedagóg, umelec
503. PaedDr. Dorota Smetanová, PhD., sociálna pedagogička, vysokoškolská pedagogička
504. doc. Monika Bosá, PhD., VŠ pedagogička
505. MUDr. Katarína Bielichová, lekárka
506. Mgr. et. Mgr. Vladimír Cipár, právnik a knihovník
507. Mgr. Katarína Potúčková, ACC profesionálna koučka, psychologička
508. Mgr. Dáša Štefancová Gregorová, psychologička
509. Mgr. Zuzana Wernerová, psychologička, psychoterapeutka
510. Bc. Ján Cipár, študent 5. ročníka psychológie, asistent školskej psychologičky
511. Kubo Kováč, IT, vysokoškolský učiteľ
512. Mgr. Ľubica Melocíková, psychologička
513. Veronika Morháčová, sociálna pracovníčka
514. Mgr. Zuzana Kuncova, psychologička
515. Mgr. Anna Danková, psychologička
516. prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., vysokoškolský učiteľ
517. Katarína Danová, učiteľka
518. PhDr. Elena Tomková, poradenská psychologička
519. Mgr. Zuzana Kundláková, školský špeciálny pedagóg
520. Mgr. Eva Chalupecká, učiteľka
521. PhDr. Peter Klubert, PhD., klinický psychológ, psychoterapeut
522. Mgr. Lucia Dilská, sociálna pracovníčka
523. MUDr. Lubomír Ondrůšek, lekár kardiológ
524. Mgr. Jana Halíková, učiteľka
525. Mgr. Ružena Mojíková, PhD., liečebná pedagogička
526. Veronika Serátor, študentka medicíny
527. Mgr. Radoslava Schubertová, psychologička
528. MUDr. Martina Serátor, lekár
529. Mgr. Andrea Kapráliková, galerijná pedagogička
530. Mgr. Radana Hvorecká, liečebná pedagogička
531. PhDr. Ivana Ilavská, sociálna pracovníčka, terapeutka
532. MUDr. Peter Tatár, lekár
533. Mgr. Gabriela Krivdová, právnička
534. Mgr. Ing. Jana Sarah Kašáková, psychologička, psychoterapeutka
535. Mgr. Mária Bačíková, PhD., psychologička, vysokoškolská pedagogička

536. Bc. Tereza Franzová, študentka liečebnej pedagogiky
537. Lucia Tesárová, študentka liečebnej pedagogiky
538. Mgr. Štefan Cipár, právnik
539. Mgr. Martin Čajko, psychológ, lektor, konzultant
540. MUDr. Ján Olej, psychiater
541. Rebecca Murray, učiteľka
542. Mgr. Miroslava Olle, sociálna pedagogička
543. MUDr. Petra Paučová, lekárka, psychiatrička
544. Mgr. Edita Markosová, sestra
545. Klára Slováková, študentka – liečebná pedagogička
546. Mgr. Katarína Vincová, psychologička
547. Mgr. Martin Macko, ľudskoprávny expert
548. Mgr. Katarína Sivčová, psychologička
549. Mgr. Eva Kormaníková, psychologička
550. Mgr. Zuzana Javornícka, psychologička
551. Mgr. Anna Polcková, evanjelická farárka
552. Mgr. Zuzana Adamčíková, psychologička, psychoterapeutka
553. Mgr. Bronislava Plešková, psychologička
554. Mgr. Martina Petríková, PhD., psychologička, študentka, lektorka Ústavu celoživotného
vzdelávania
555. MUDr. Tetiana Modynets, lekárka
556. MDDr. Branislav Gális, PhD., lekár
557. MUDr. Ing. Oľga Žitkovič, lekárka
558. MUDr. Zuzana Jamrichová, lekárka
559. MUDr. Michaela Omaníková, lekárka
560. MUDr. Slávka Trojákova, lekárka
561. PhDr. Jana Cviková, PhD., feministka
562. MUDr. Juraj Jurík, lekár Kliniky detskej psychiatrie
563. Lenka Brečková, zdravotnícka záchranárka
564. MUDr. Alena Škutchanová, lekárka
565. MUDr. Pavel Doležal, lekár
566. PaedDr. Ján Cangár, vedecký pracovník – dôchodca
567. Mgr. Veronika Habajová Zelmanová, psychoterapeutka
568. PhDr. Dana Žemberyová, psychologička
569. MUDr. Hana Krutá, lekárka
570. Ján Žabka, učiteľ
571. Mgr. Iveta Harváneková, pedagogička
572. Mgr. Silvia Sodomová, PhD., psychologička
573. MUDr. Branislav Remiš, lekár
574. PhDr. Linda Hidvegi, psychologička
575. PhDr. Zuzana Hoschek, liečebná pedagogička
576. MUDr. Daniela Osuská, lekárka
577. Mgr. Michaela Mala, detská arteterapeutka, učiteľka
578. Mgr. Rebeka Káploczká, sociálna pracovníčka, O.Z. Proti prúdu
579. MUDr. Stanislava Imrichová, lekárka
580. Mgr. Silvia Aziriová, PhD., psychologička
581. Mgr. Jana Záchejová, psychologička
582. Ing. Ivan Furar, PhD., vedec
583. Mgr. Mária Pavuková, psychologička
584. Mgr. Marek Mocker, sociológ
585. MDDr. Peter Laluch, zubný lekár
586. Mgr. Daniela Budinská, sociálna poradkyňa
587. MUDr. Andrea Vrabcová, psychiatrička a psychoterapeutka
588. PhDr. Anna Janovská, PhD., psychologička

589. MUDr. Viktor Kopas, psychiater a psychoterapeut
590. MUDr. Jakub Šulgan, anestéziológ
591. Mgr. art. Pavlína Fichta Čierna, ArtD., VŠ učiteľka, vizuálna umelkyňa
592. Mgr. Veronika Holíková, psychologička
593. Mgr. Hana Bartová, psychologička
594. MUDr. Barbora Micháleková, lekárka na psychiatrickom oddelení
595. Ing. Mgr. Helena Kusá, špeciálna pedagogička
596. Mgr. Christian Havlíček, poradca, komunitný pracovník
597. Mgr. Lenka Miterková, psychologička
598. MUDr. Eva Dzian, lekárka
599. Zuzana Šebeková, VŠ pedagogička, textilná dizajnérka
600. MUDr. Ondrej Šedivý, lekár
601. Mgr. Miroslav Poleč, učiteľ
602. MUDr. Ľubomír Dzurík, lekár
603. MUDr. Barbora Polgárová, lekárka
604. Mgr. Miroslava Lemešová, PhD., vysokoškolská pedagogička
605. Mgr. Katarína Farkašová, matka, pedagogička
606. PhDr. Daša Kožuchová, psychologička
607. MUDr. Jakub Vallo, lekár
608. Mgr. Kamila Pisančíková, psychologička
609. Mgr. Ľudmila Vysocká, sociálna pracovníčka
610. Mgr. Lucia Čierňavová, psychoterapeutka, klinická psychologička
611. Mgr. Jurina Orosová, fyzioterapeutka, manažérka
612. Mgr. Aneta Svingerová, psychologička
613. Mgr. Shoshana Chovan, výskumníčka, psychologička
614. MUDr. Eva Adamcová, lekárka
615. Mgr. Alžbeta Krištienová, psychologička
616. Mgr. Rastislav Bílik, psychológ, psychoterapeut
617. Tatiana Ivanická, sociálna pracovníčka, reprezentantka – zákaznícky servis
618. Mgr. Dominika Peterke, psychologička
619. MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., lekár
620. Mgr. Jakub Kapičiak, PhD., vysokoškolský pedagóg
621. Mgr. Zuzana Zimenová, analytička v oblasti vzdelávania
622. Martin Čaprnda, lekár
623. MUDr. Miroslav Slanina, PhD., MBA, LL.M, lekár
624. Bc. Martin Kőrmendy, zdravotná sestra, adiktológ
625. Bc. Vladimír Jágrik, pedagóg
626. Mgr. Tomáš Farkaš, PhD., VŠ pedagóg
627. PhDr. František Šebej, CSc., psychológ
628. RNDr. Alena Minárová, PhD., učiteľka
629. PhDr. Mária Vojtová, psychologička, psychoterapeutka na dôchodku
630. PhDr. Monika Uhlerová, PhD., odborárka – viceprezidentka, politologička
631. Mgr. Lubica Kečkešová, psychologička
632. Michal Kabát, PhD., pedagóg
633. doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD., psychologička
634. Tatiana Slivková, učiteľka
635. Michal Falath, učiteľ
636. Mgr. Zuzana Jagerčíková, logopedička
637. Mgr. Erika Ester Čajková, učiteľka
638. MUDr. Ľubomír Šucha, stomatológ
639. Mgr. Ľubica Lukšíková, psychologička
640. prof. Ivan Lukšík, vysokoškolský profesor
641. PhDr. Zdenka Alexy, psychologička
642. Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., právnička a odborná asistentka

643. Mgr. Daniela Hlobíková, PhD., advokátska koncipientka
644. Bc. Jakub Kadlic, študent medicíny
645. Karolína Šofranková, špeciálna pedagogička
646. Mgr. Lucia Jendroľová, právnička
647. Fedor Papánek, psychológ
648. Mgr. Miroslava Zimányiová, psychologička
649. Mgr. Radovan Kováč, právnik
650. JUDr. Zuzana Tužilová, advokátka
651. PhDr. Oľga Hodálová, psychologička
652. MUDr. Eva Brečková, lekárka
653. Tímea Fedušová, študentka psychológie
654. Mgr. Martina Zboroňová, sociologička
655. prof. Viera Bačová, výskumníčka v odbore psychológia
656. Mgr. Peter Gubiš, poradenský psychológ
657. MUDr. Branislav Chrenka, lekár
658. Mgr. Jana Antošková, klinická psychologička, psychoterapeutka
659. MUDr. Daniel Mago, psychiater, psychoterapeut
660. PhDr. Bača Ladislav, psychológ
661. Mgr. Michaela Szirmaiová, psychologička
662. Marek Sebesta, PhD., vedecky pracovník
663. MUDr. Daniela Frankova, lekárka, interná medicína
664. Renata Papcunova, riaditeľka London School of Childcare Studies
665. MUDr. Marián Streško, PhD., onkológ
666. PhDr. Martina Fedorová, psychoterapeutka
667. Mgr. Katarína Svoreňová, psychologička
668. MUDr. Daniel Keder, onkogynekológ
669. Mgr. Dominika Kovaříková, školská psychologička
670. PhDr. Roman Orosklinický, psychológ, psychoterapeut
671. MUDr. Katarína Romsauerová, psychiatrička
672. Bc. et Bc. Vanda Hojnošová, študentka psychológie
673. Mgr. Ema Oriňáková, psychologička
674. Mgr. Ivana Rapoš Božič, sociologička
675. PhDr. Petra Labašová, psychologička
676. Mgr. Zuzana Vitkovičová, sociálna pracovníčka
677. PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc., psychologička
678. Božena Michalcová, DiS.art., učiteľka
679. Michaela Guldanová, sociálna pracovníčka
680. Mgr. Michal Kreps, PhD., VŠ učiteľ – Fyzika
681. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD., sociálna antropologička
682. MUDr. Martin Schon, PhD., lekár, vedec
683. MUDr. Anežka Imrišková, psychiatrička, sexuologička
684. MUDr. Pavlína Bojňanská, lekárka
685. Mgr. art. Peter Buš, PhD., FHEA, architekt, vysokoškolský pedagóg
686. PhDr. Ľubica Fedorková, psychologička
687. Mgr. Richard A. Kunec, právnik
688. MUDr. Eva Čolláková, lekárka
689. Mgr. Boris Kužnár, absolvent odboru sociálna práca
690. Petra Filipová, učiteľka
691. Miriama Halajová, medička
692. Laco Oravec, aktivista
693. doc. Marek Šulík, pedagóg, režisér
694. Marian Pecha, opatrovateľ
695. Mgr. Patrícia Mirdaliková, špeciálna pedagogička
696. MUDr. Michaela Pavlíková, lekárka

697. Tibor Tóth, bývalý pedagóg, dôchodca
698. Marta Viková, dôchodkyňa-opatrovateľka
699. JUDr. Božena Gašparíková, CSc., právnička
700. JUDr. Lenka Bodnárová, právnička v oblasti ľudských práv
701. RNDr. Ivana Valachová, PhD., učiteľka, predtým vedkyňa
702. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., docent na STU
703. Mgr. Dana Tóthová, učiteľka, v súčasnosti SZČO
704. RNDr. Anna Jurkechová, stredoškolská učiteľka na dôchodku
705. Zuzana Búciová, pedagogička
706. Mgr. Alena Kostelníková, psychologička
707. JUDr. Juraj Szalay, právnik, správca konkurznej podstaty, podnikateľ
708. Mgr. Peter Bernát, učiteľ
709. MUDr. Vanda Chovanová, lekárka
710. PhDr. Dagmar Horná, PhD., mamina, babina, politologička, ľudská bytosť, svetoobčianka,
pacifistka
711. Amy Zoyomi, aktivistka
712. PhDr. Marta Heroutová, fyzioterapeutka
713. PhDr. Miroslav Cangár, PhD., sociálny pracovník
714. Dana Majzelova, opatrovateľka
715. MUDr. Maroš Jenča, lekár
716. Ing. Jan Ontkoc, špecialista vzdelávania
717. MUDr. Ingrid Janošková, psychiatrička
718. Mgr. Dominika Olešová, doktorandka, farmaceutka
719. MUDr. Natália Malčeková, lekárka
720. JUDr. Ivana Hutňanová, advokátka
721. Mgr. Monika Štubňová Kvasnová, učiteľka
722. JUDr. Sona Mesiarkinova, sudkyňa
723. MUDr. Bronislava Čermanová, lekárka
724. MUDr. Marek Bartovic, lekár
725. Mgr. Ľubomír Rešovský, učiteľ
726. MUDr. Ľudmila Hutňanová, lekárka
727. JUDr. Monika Chovancová, právnička
728. MUDr. Zdenka Trokanová, MPH, psychiatrička
729. Mgr. Soňa Hudáková, koordinátorka zdravotnej starostlivosti
730. Mgr. Ivan Niko, pedagóg
731. MUDr. Katarína Sovová, gynekologička
732. Mgr. Martina Bočkayová, školská psychologička
733. Bc. Monika Kubričanová, študentka psychológie
734. Mgr. Patrik Alieh, sociálna práca
735. Kristína Adamovská, študentka environmentalistiky, pedagogička, členka LGBT komunity
736. Mgr. Zuzana Macanová, právnička
737. Mgr. Nadežda Bittnerová, učiteľka
738. MUDr. Peter Kovačovič, lekár
739. Mgr. Adela Pregová, učiteľ
740. Miroslava Nitonová, učiteľ
741. Mgr. Adriana Vančová, pedagogička
742. Mgr. Monika Rybárova, učiteľka
743. Ing. Marian Dubík, dôchodca, bývalý vysokoškolský pedagóg
744. Bc. Nicole Šefranková, študentka práva
745. Mgr. Kaťa Farkašová, filmárka, sociálna pracovníčka
746. MUDr. Lenka Feketeova, lekárka
747. Mgr. Anna Jagos, PhD., vedecko-výskumný pracovník
748. Zuzana Hrdinova, učiteľka
749. Mgr. Ján Frankovský, genetik

750. prof. Ľubica Lacinová, DrSc., učiteľka, vedecká pracovníčka
751. PhDr. Janka Zacharovská, psychologička
752. PhDr. Milan Zacharovský, psychológ, lektor
753. Viera Civáňová, učiteľka
754. Mgr. Miriam Kazimírová, špeciálna pedagogička
755. Mgr. Zuzana Lehocká, učiteľka
756. Mgr. Robert Klobucký, PhD., sociológ
757. doc. Alojz Ritomský, PhD., emeritus
758. PhDr. Silvia Porubänová, sociologička
759. Mgr. Jana Kružliaková, špeciálna a predškolská pedagogička
760. Mgr. Eduard Mrva, politológ, jazykový korektor a učiteľ slovenčiny pre cudzincov
761. JUDr. Radovan Pala, LL.M., PhD., advokát
762. PhDr. Potengová Lýdia, klinická psychologička, psychoterapeutka
763. Miroslav Repka, psychológ, psychoterapeut
764. MUDr. Svetlana Seiter, lekárka
765. Mgr. Mariana Ťapušiková, klinická psychologička, psychoterapeutka
766. JUDr. Jana Filinová, právnička
767. MUDr. Pavol Balasič, psychiater
768. Ing. Eva Urgeová, PhD., vysokoškolská pedagogička
769. MUDr. Henryk Zajac, lekár
770. Martin Michna, právnik
771. Radoslav Nedorost, školiteľ
772. Martina Mašlárová, PhD., vysokoškolská pedagogička
773. Mgr. Terézia Ravasová, učiteľka
774. MDDr. Maroš Seryj, lekár
775. MUDr. Dana Pridavková, PhD., lekárka, VŠ učiteľka
776. JUDr. Jana Urbanová, právnička
777. Ing. Andrea Kosorinská, stredoškolská učiteľka
778. Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD., pedagóg, prekladateľ
779. doc. PhDr. Milica Schraggeová, psychologička
780. Mgr. Veronika Selešová, učiteľka, manažérka
781. Grigorij Mesežnikov, politológ
782. Mgr. Tomáš Struňák, pedagóg
783. Mgr. Denisa Filová, učiteľka
784. Vladimír Kršjak, výskumný pracovník
785. RNDr. Pavel Lizoň, CSc., dôchodca (emeritný vedecký pracovník)
786. Mgr.art Katarína Hitzingerová, ArtD., pedagogička, divadelníčka
787. Mgr. Jana Laláková, PhD., vedkyňa
788. Mgr. Oľga Pastiriková, psychologička
789. Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., vysokoškolský učiteľ
790. Gabriela Špaková, dôchodkyňa, bývalá učiteľka na strednej škole
791. Mgr. Zuzana Krištofičová, Mgr., sociálna pedagogička
792. Mgr. Lenka Vašková, školská psychologička
793. Mgr. Jana Sitárová, špeciálna pedagogička, učiteľka
794. Oľga Pietruchová, rodová expertka
795. Mgr. Michal Bittšanský, PhD., lekársky fyzik
796. Mgr. Matej Gaži, psychológ
797. Lukáš Zorád, PhD., vzdelávanie
798. RNDr. Judita Stimmelova, PhD., vysokoškolská učiteľka, matka a babka
799. Mgr. Filip Kostelanský, farmaceut
800. Ing. Ivana Tyukosová, študentka psychológie
801. Mgr. Viera Lutherová, psychologička
802. Denisa Rešovská, učiteľka
803. PhDr. Petra Ferenčíkova, psychologička

804. MDDr. Zuzana Dobakova, zubná lekárka
805. Mgr. Júlia Šimeková, psychologička
806. doc. Ing. Ján Reguli, CSc., VŠ učiteľ, dôchodca
807. prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., VŠ pedagogička
808. Mgr. Daniela Turoňová, PhD., vysokoškolská pedagogička
809. doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., psychológ
810. Mgr. Martina Kopasová, klinická psychologička, psychoterapeutka
811. Ing. Anna Kidová, PhD., vedecká pracovníčka
812. Mgr. art. Stanislav Králik, dokumentarista, pedagóg
813. Mgr. Peter Kara, špecialista vzdelávania
814. MUDr. Katarína Balasičová, PhD., gynekologička
815. Veronika Rybanska, D.Phil., kognitívna antropologička, analytička
816. Mgr. Katarina Dobrovodska, psychologička
817. Mgr. Renáta Široká, lekárnička
818. Bc. Iveta Ugroczká, pôrodná asistentka
819. Richard Ančic, študent medicíny
820. Mgr. Marek Kravjar, novinár a ľudskoprávny aktivista
821. Ing. Denisa Keruľová, sociálna pracovníčka
822. David Zolcer, podnikateľ, učiteľ
823. Paula Vašinová, študentka všeobecného lekárstva
824. Mgr. Jana Mojšová, sociálna pracovníčka
825. JUDr. Eva Fajbíková, právnička
826. PhDr. Bronislava Kundrátová, psychologička
827. MUDr. Karol Zdravecký, lekár
828. Adriena Pekárová, dobrovoľníčka v soc. oblasti, kunsthistorička
829. MUDr. Jana Hoozová, lekárka – odbor geriatria a paliatívna medicína
830. Bc. Nikola Juráčková, študentka sociálnej a pracovnej psychológie
831. Bc. Jakub Ladecký, študent psychológie
832. Mgr. Soňa Žovincová, právnička
833. Peter Jurkovič, zdravotná sestra
834. JUDr. Daniela Čičkánová, PhD., LL.M., advokátka
835. Anna Soltesova, zdravotná sestra špecialistka
836. Natália Šedivá, študentka medicíny
837. Mgr. Andrea Kušnírová, učiteľka
838. Natália Frťalová, študentka psychológie
839. doc. Paedr. Erik Žvovinec, PhD., špeciálny pedagóg, terapeut, vysokoškolský pedagóg
840. Bc. Mináriková Zuzana, študentka psychológie
841. MUDr. Martin Skubák, lekár
842. Mgr. Lucia Rožárová, psychologička
843. Bc. Miroslava Pašková, študentka psychológie
844. JUDr. Martin Žovinec, sudca
845. Mgr. Marcela Kratkoczká, učiteľka SŠ
846. Mgr. Kristína Ďurišová, psychologička
847. Mgr. art. Kristián Kohút, ArtD., vedecký pracovník
848. Mgr. Juraj Hausleitner, sociálny pracovník
849. Gabriela Pavleová, študentka psychológie
850. MUDr. Martin Balko, lekár, súdny znalec
851. Mgr. Zuzana Mikuška, M.S., psychologička
852. Natalia Nash, aktivistka
853. Mgr. Janette Šimková, koučka
854. Mgr. Eva Bagarová, učiteľka na dôchodku
855. Bc. Katarína Petruláková, študentka psychológie
856. PhDr. Katarína Lukáčová, psychologička
857. Bc. Agáta Porubská, záchranárka

858. Adam Kubinec, študent psychológie
859. Mgr. et Mgr. Soňa Očkášová, psychologička a sociálna pracovníčka
860. MUDr. Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut
861. Mgr. Paulína Severíniová, liečebná pedagogička
862. Pavol Hardoš, PhD., politológ
863. Mgr. Jana Štefániková, PhD., klinická psychologička
864. Mgr. Milada Walková, PhD., FHEA, vysokoškolská pedagogička
865. Mgr. Petra Hricová, psychologička
866. Bc. Barbora Folkmanová, študentka psychológie
867. Martin Hric, sociológ
868. JUDr. Jozef Kirst, právnik
869. Mgr. Katarína Búřilová, psychologička a psychoterapeutka
870. PhDr. Ľudmila Skalská, psychologička
871. Mgr. Renáta Vargová, psychoterapeutka, mediátorka
872. Vlado Krajnak, vedec
873. Mgr. Marcela Smolárová, špeciálna pedagogička
874. Mgr. Lucia Dudláková, psychologička
875. Mgr. Pavol Kováč, fyzioterapeut
876. Mgr. Tatiana Bakkaiová, sociálna pracovníčka
877. Mária Leitmanová, expertka pre práva detí
878. Mgr. Ivan Leitman, psychológ
879. Zuzana Munková, učiteľka
880. Dana Kirstová, ľudská bytosť/právnička
881. PaedDr. Ján Kvak, učiteľ
882. Priv. Doz. MUDr. habil. Ivan Matia, PhD., lekár
883. Mgr. Tomáš Regec, pedagóg
884. Mgr. Peter Macsek, experimentálny biológ
885. Katarína Trešťanská, osobná asistentka pre ľudí s postihnutím
886. Mgr. Dominika Ľuptáková, sociálna pracovníčka
887. Mgr. Tomáš Hubinák, právnik
888. Mgr. Zuzana Krchňavá, sociálna pracovníčka
889. Hana Kuc, psychologička
890. Mgr. Alexandra Martinská, psychologička
891. Mgr. Anna Steinerová, psychologička
892. PhDr. Peter Kusý, PhD., psychológ, terapeut a VŠ pedagóg
893. Mgr. Viera Hojnošová, špeciálna pedagogička, hrová terapeutka
894. Mgr. Zuzana Pažitná, špeciálna pedagogička
895. Bc. Chmurčiaková Tereza, študentka psychológie
896. MUDr. Kristina Križanová, paliatologička
897. Ing. Mgr. Matúš Búran, sociálny pracovník
898. Mgr. Rastislav Letnický, psychológ
899. Mgr. Katarína Balko Glosová, psychologička
900. MUDr. Martin Prívozník, lekár
901. Mgr. Petra Lukacsova, sociálna pracovníčka
902. Ing. Monika Martišková, výskumníčka
903. Mgr. Katarína Mihinová, psychologička
904. doc. RNDr. Peter Matúš, PhD., vedecký pracovník
905. Mgr. Marek Slovák, PhD., vedecký pracovník SAV, vysokoškolský pedagóg, Univerzita
Karlova
906. PaedDr. Jana Višňovská, PhD., vysokoškolská lektorka
907. Gabriel Cséfalvay, kouč
908. Mgr. Gergely Lovász, liečebný pedagóg, pracovník s mládežou, učiteľ
909. JUDr. Barbara Pavlíková, PhD., právnička
910. PhDr. Ladislav Ďurkovič, sociálny pedagóg

911. PhDr. Sidka Horváthová, učiteľka
912. Štefan Gulik, hasič, záchranár
913. Mgr. Anita Geletová, sociálna pracovníčka
914. Mgr. Andrea Hinštová, psychologička
915. Zuzana Polačková, PhD., výskumná pracovníčka
916. Mgr. Zuzana Tomanová, pedagogička, koordinátorka
917. Mgr. Robert Sabo, PhD., liečebný pedagóg, vysokoškolský pedagóg
918. MUDr. Zuzana Giblová, lekárka v špecializácií detská psychiatria
919. Paul Hutton, učiteľ
920. Mgr. Lenka Patyiová, sociálna pracovníčka
921. MUDr. Ľubica Semanová, lekárka
922. Mgr. Eva Gašparíková, psychologička
923. Mgr. Zuzana Gavláková, psychologička
924. Mgr. Jakub Krchňavý, pedagóg
925. MUDr. Jana Trebatická, detská psychiatrička
926. Mgr. Lenka Vargová, interná doktorandka, psychológia
927. Mgr. Lenka Kolcunová, psychologička
928. Mgr. Veronika Pekárová, psychologička
929. Mgr. Jaroslav Baričák, učiteľ
930. Zora Bútorová, sociologička
931. Mgr. Roman Burič, psychológ
932. Sandra Palenčárová, PhD., lektorka
933. PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg
934. Mgr. Jakub Szabó, výskumný pracovník, psychológ
935. Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička
936. Michal Štassel, vychovávateľ
937. Ing. Soňa Borovská, PhD., konateľka OZ
938. MUDr. Marek Gajdoš, pediater
939. JUDr. Iveta Vanková, advokátska koncipientka
940. Mgr. Eliška Mordelová, školská psychologička
941. Natália Klopanová, študentka psychológie
942. Mgr. Miroslava Albertová, sociálna pracovníčka
943. Mgr. Mária Krkošková, PhD., sociálna pracovníčka
944. Barbora Cehelníková, zubná sestra
945. Mgr. Lýdia Koňaková, poradenská pracovníčka
946. Mgr. Jarmila Zsírosová, výskumná pracovníčka, psychologička
947. Mgr. Hana Poláčková, liečebná pedagogička, t. č. RD
948. PhDr. Zlatica Bartíková, psychologička
949. Mgr. Viera Stráňavová, sociálna pracovníčka, riaditeľka OZ – domáce násilie, dospelí v kríze
950. Mgr. Robert Brada, psychológ, koordinátor
951. PhDr. Róbert Schwarcz, pedagóg
952. Mgr. Martin Kolenič, prekladateľ – tlmočník, dobrovoľník SIGNUM – Dúhoví kresťania, o.z.
953. Mgr. Natália Nágelová, psychologička
954. Mgr. Martina Filická, poradenská pracovníčka
955. Mgr. Soňa Poprocká, učiteľka
956. MUDr. Daniel Ralaus, psychiater
957. MUDr. Michal Patarák, PhD., psychiater
958. Mgr. Daniela Gáliková, riaditeľka Krízového centra
959. RNDr. Vladimír Repáš, učiteľ
960. Mgr. Lýdia Blaho, psychologička
961. Mgr. Judita Majerová, psychologička
962. Mgr. Broňa Korec Terenová, sociálna pracovníčka
963. Mgr. Katarína Ružičková, učiteľka
964. Janka Kottulová, VŠ pedagogička

965. Gabriela Bucherová, fyzioterapeutka
966. Mgr. Ladislav Onderčin, PhD., učiteľ, hudobník
967. Mgr. Miroslava Berkyová, učiteľka
968. Rado Chalupka, učiteľ
969. Emese Kuczman, študentka psychológie
970. Mgr. Radka Smataniková, sociálna pracovníčka
971. Mgr. Dominika Nagyová, sociálna pracovníčka
972. Bc. Katarína Balašková, sociálna pedagogička, študentka sociálnej práce
973. Bc. Monika Malčeková, študentka posledného ročníka psychológie
974. Mgr. Denisa Chorváthová, psychologička
975. Mgr. Shane Tylor, klinický psychológ, psychoterapeut
976. PaedDr. Juliana Greňová, učiteľka
977. Mgr. Jaroslava Macková, doktorandka, psychologička
978. Mgr. Ján Ostrolucký, učiteľ
979. Mgr. Ján Korec, sociálny pedagóg
980. Mgr. Katarína Franeková, psychologička
981. Doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD., právnička, VŠ pedagogička
982. Mgr. Zuzana Rybanská, podnikateľka, zdravotná sestra
983. Mária Michalková, psychologička
984. MUDr. Barbora Röder, lekárka
985. RNDr. Patrik Bubelíny, PhD., učiteľ
986. Mgr. Patrícia Szantová, učiteľka
987. Mgr. Laura Kyžňanská, psychologička
988. Patrik Galovič, študent medicíny
989. Miroslav Maťavka, dobrovoľník podporného spoločenstva
990. Kristína Ondušková, študentka 3. ročníka psychológie
991. Mgr. Miroslava Robinson, špeciálna pedagogička
992. Mgr. Kateřina Klapilová, PhD. (ECPS), vedoucí výzkumní pracovnice, vysokoškolská
pedagožka, psychosexuologička
993. MUDr. Táňa Nováková Janovicová, lekárka
994. Mgr. Katarína Vlašičová Čičáková, psychologička
995. Mgr. Dominika Rajznerová, psychologička
996. Sarah Glozneková, študentka všeobecného lekárstva
997. Mgr. Michal Božík, psychológ a výskumný pracovník
998. PhDr. Juraj Žilinčík, psychológ
999. Łukasz Wojciechowski, vysokoškolský pedagóg
1000. Mgr. Zuzana Benková, psychologička
1001. PhDr. Lucia Adamovská, študentka psychológie
1002. Mgr. Lenka Mikulíková, psychologička
1003. Mgr. Adriana Kurincová, opatrovateľka a asistentka dieťaťa ZŤP
1004. MUDr. Jana Bíziková, lekárka – pediatrička
1005. Mgr. Roman Vydra, advokát
1006. Mgr. Margaréta Markechová, advokátka
1007. Tomas Melus, MA učiteľ
1008. prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., liečebný pedagóg
1009. Mgr. Katarína Maťová, sociálna pracovníčka
1010. Mgr. Magdaléna Markechová, advokátka
1011. Mgr. Karol Kleinmann, klinický psychológ
1012. Mgr. Juraj Víg, školiteľ a pracovník s mládežou
1013. MUDr. Slávka Zákuťanská, lekárka
1014. Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc., vedecká pracovníčka
1015. Mgr. Margaréta Hapčová, PhD., klinická psychologička
1016. Mgr. Stanislava Bírová, PhD., výskumná pracovníčka
1017. Mgr. Dávid Marcel, magister teológie a dobrovoľník v LGBT organizácii

1018. MUDr. Dávid Gomola, lekár
1019. PhDr. Nina Kurz, psychologička
1020. MUDr. Jakub Prídavka, psychiater
1021. doc. Mgr. Martina Ivanová, PhD., vysokoškolská pedagogička
1022. Mgr. Lukáš Patro, učiteľ
1023. Bc. Romana Homolová, asistentka učiteľa
1024. PhDr. Viera Páleníková, klinická psychologička, psychoterapeutka
1025. Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD., vysokoškolská pedagogička a lektorka
1026. Mgr. Viera Bosáková, liečebná pedagogička
1027. Mgr. Marianna Richtáriková, učiteľka
1028. Mgr. Lukáš Molnár, učiteľ
1029. RNDr. Vladimír Kubanka, IT-špecialista, aktivista LGBTI+
1030. Mgr. Monika Maljačková, učiteľka
1031. Mgr. Michaela Smidová, výskumná pracovníčka
1032. Martin Čičo, aktivista, dobrovoľník v Afrike
1033. MUDr. Patrícia Čunčíková, lekárka
1034. Mgr. art. Zuzana Uhalová, učiteľka
1035. Mgr. Monika Gibová, učiteľka
1036. MUDr. Viera Lysová, psychiatrička
1037. Mgr. Iveta Venglošová, učiteľka
1038. MSc. Simona Spišáková, absolventka psychológie
1039. PhDr. Michal Chovanec, PhD., klinický psychológ, psychoterapeut
1040. Mgr. Romana Mikušincová, teoretická fyzička, dobrovoľníčka humanitárnej organizácie
1041. PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD., psychologička
1042. Mária Dudžáková, študentka sociológie
1043. Mgr. Viera Stefinova, sociálna antropologička/projektová manažérka
1044. Mgr. Anna Kollárová, klinická psychologička, psychoterapeutka
1045. Olga Pokorná, dôchodkyňa – vychovávateľka
1046. Bc. Viktória Alžbeta Sutórisová, právnička
1047. Mgr. Katarína Števčeková, psychologička
1048. Mgr. Alexandra Bonková, psychologička
1049. Mgr. Mária Sarkerová, špeciálna pedagogička
1050. doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., vysokoškolský pedagóg
1051. Ing. Peter Reťkovský, pedagóg
1052. Mgr. Simona Oľhová, PhD., vysokoškolská pedagogička
1053. Bc. Marko Šafár, študent psychológie
1054. MUDr. Ján Ballx, psychiater
1055. Júlia Lažová, právnička
1056. doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., hudobník, pedagóg
1057. JUDr. Jana Dubovcová, právo, advokátka
1058. MUDr. Lucia Šarvaicová, lekárka
1059. MUDr. Martina Paulinyová, psychiatrička
1060. Mgr. Peter Seirna, advokát
1061. Mgr. Anna Hubčíková, psychologička
1062. Mgr. Teťana Ustohalová, školská psychologička, špeciálna pedagogička, učiteľka
1063. PhDr. Zdena Šlesarová, konzultantka, kouč, poradenská psychológia
1064. MUDr. Tatiana Leitmann, lekárka
1065. JUDr. Nina Kováčová, právnička
1066. MUDr. Marína Nvotová Slančíková, psychiatrička, psychoterapeutka
1067. prof. Mgr. art. Juraj Nvota, režisér a vysokoškolský pedagóg

1068. Mgr. Jozef Kurucár, sociálny pracovník, andragóg
1069. PhDr. Lucia Krajčovičová, penitenciárna psychologička
1070. Mgr. Zuzana Lepková, vychovávateľka
1071. Marek Hanáček, študent ošetrovateľstva
1072. Mgr. et Mgr. Jana Ftáčnik Pastorková, pedagogička
1073. Ing. Tatiana Klempová, PhD., vysokoškolská pedagogička
1074. Ing. Vanda Gomolčáková, študentka psychológie
1075. Alexandra Malangone, MA, MSc., právnička
1076. Silvester Lavrík, prozaik, dramatik, pedagóg
1077. Mgr. Eliška Sadíleková, vzdelávanie
1078. Ing. Irena Ritomská, terapeutka a lektorka
1079. PhDr. Eva Farkašovská, lektorka, pracovníčka s mládežou
1080. Štefan Haládik, učiteľ hudby, hudobník, muzikoterapeut
1081. Mgr. Oľga Bindasová, psychologička
1082. PhDr. Kristína Rybárová, klinická psychologička
1083. Mgr. Alena Petrželková, sociálna pedagogička
1084. Mgr. Zuzana Senciová, psychologička
1085. prof. Erich Mistrík, vysokoškolský pedagóg (multikultúrna výchova)
1086. Mgr. Gabriela Bírová, sociálna pracovníčka
1087. Mgr. Lucia Bafiová, školská psychologička

Mimo kolegov a kolegýň z pomáhajúcich profesií reakciu podporili aj:

1. Mgr. art. Nataša Holinová, editorka a publicistka
2. Ing. Peter Gemeiner, DrSc., biochemik, biotechnológ
3. Ľubomír Bukový, aktivista
4. Ing. Zuzana Harvanová, účtovníčka
5. Natália Jarembákova, grafická dizajnérka
6. RNDr. Maruska Papsikova, biologička
7. Daniela Németová, koncipientka
8. Joan Ros, zamestnanec obecného úradu
9. Peter Tóth, bankový úradník
10. Lenka Antalová Plavuchová, viceprimátorka hlavného mesta Bratislavy
11. Vladimíra Jurásková, študentka
12. Ing. Rastislav Lorenz, projektant
13. Mgr. Marek Brinzík, environmentalista
14. MgA. Oliver Kleinert, architekt
15. Erik Kovacs BA, ekonóm
16. Mgr. Boris Štítnický, biológ
17. Mgr. art. Lucia Klimekova, interiérová dizajnérka
18. Radoslav Cvik, obchodný manažér
19. Ing. Milota Sidorová, PhD., urbanistka
20. Ing. arch. Ivana Nemethová, architektka
21. Mgr. Art. Libuša Bachratá, ArtD., umelkyňa
22. Daša Šimeková, fotografka
23. Richard Mareček, marketér
24. Dorota Zacharová, filmová distribútorka
25. Matúš Václavik, invalidný dôchodca
26. Tomáš Bzdušek, DrSc., fyzik
27. Jana Bertóková, zamestnankyňa SND
28. Mgr. Marcela Sedlačková Přidalová, doktorandka

29. Ing. arch. Ingrid Krajčovičová, grafička
30. Martin Ftáčnik, zberateľ umenia
31. Mgr. Tomáš Dukes, projektový manažér
32. Pavol Bednár, mechanik – údržbár
33. Zora Jaurová, producentka
34. Silvia Křeháčková, študentka
35. Martina Dúbravská, študentka
36. Zuzana Demianová, PhD., biochemička, výskumníčka
37. Ing. Rudolf Bíro, ekonóm
38. Mgr. Juraj Brezány, obchodný zástupca
39. Ľudovít Leczo, úradník
40. Ivan Kubica, IT špecialista
41. Mgr. Martina Kedrová, manažérka prípravy a implementácie projektov z oblasti environmentálnej
výchovy
42. Robert Szabó, IT
43. Mária Mlynarčíková, tlmočníčka
44. Mgr. Dagmar Behunova, manažérka
45. Ing. Pavol Farkaš, PhD., chemik
46. Juraj Harach, dôchodca
47. Viera Brunovska, výtvarníčka, šperkárka
48. Daniel Franko, kultúra a kreatívny priemysel
49. Elena Benova, IT
50. Waldemar Švábenský, grafický dizajnér a fotograf
51. Anton Halúska, občan
52. Mária Šarišská, dôchodkyňa
53. Mgr. Ivan Švajlen, tlmočník a prekladateľ
54. Mgr. Lucia Halová, literárna prekladateľka
55. Dalia Gregorova, Architecte DEA, architektka
56. Ing. Erin Zeleňáková, IT aplikačná administrátorka
57. Ivor Švihran, sprievodca CR
58. Mgr. Petra Jarošová, lektorka výroby obuvi
59. Peter Kováč, softvérový vývojár
60. Miroslava Urbanová, MA, kurátorka súčasného umenia
61. Balla, spisovateľ
62. Mgr. art. Ján Púček, ArtD., spisovateľ a scenárista
63. Mgr. Blažena Prieložná, výtvarníčka
64. Barbora Papsikova, módna návrhárka
65. Andrej Felix, geodet
66. Mgr. Mikuláš Sliacky, publicista
67. Mgr. Martina Mackanicova, manažérka
68. JUDr. Andrej Vršanský, manažér
69. Mgr. Zuzana Bakošová, predavačka
70. Matej Sanitrár, občan
71. Simona Mihok, asistentka predaja
72. Mgr. Nikola Kissová, online marketingová špecialistka
73. RNDr. Marián Zima, dátový analytik, bývalý učiteľ
74. Mgr. Tomáš Štrbík, tlmočník, prekladateľ
75. Igor Rjabinin, kníhkupec
76. Bc. Helena Hudáčeková, filmová scenáristka, blogerka
77. Andrea Pernicová, dátová analytička
78. Martin Katuščák, prekladateľ
79. Erika Strapkó, podpora predaja
80. Simona Fatulová, IT
81. Naďa Majerová, občianka

82. Gabriela Múčková, invalidná dôchodkyňa 83. Mgr. Lucia Lackova, projektová manažérka 84. Andrea Milbank, IT
85. Ivan Baltay, storage architect
86. Silvia Taha, podnikateľka
87. Mgr. Scarlett Čanakyová, scenáristka a dramaturgička 88. Mgr. Tomáš Rozvadský MBA, manažér
89. Mgr. Ivana Pifková, biologička
90. Darina Farkašová, občan
91. Karol Strážnický, režisér v. v.
92. Mgr. art. Štefan Richtárech, herec
93. Mgr. art. Alžbeta Halušková, freelancer
94. Ing. Lucia Vérffy, ekonómka
95. Veronika Jurasova, IT aplikačná manažérka
96. Elena Teplanová, redaktorka a prekladateľka
97. Jana Bažíková, IT technička
98. Ing. Mgr. art Mária Martiniaková, režisérka
99. Ivan Pavlačič, občan
100. Marta Thaller, občan
101. Mgr. Kristína Karabová, prekladateľka
102. Mgr. Linda Magáthová, prekladateľka a tlmočníčka
103. Mgr. Juraj Petrovič, projektový manažér
104. Dana Kunc, manažérka finančného oddelenia
105. Klára Kusá, umelkyňa, študentka fotografie
106. Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie
107. Alžbeta Sagulová, audítorka
108. Mgr. Daniel Sloboda, manažér v marketingu
109. Mgr. Ivana Čellárová, softvérová testerka
110. JUDr. Eleonora Barcziova, HR
111. Ing. Magdaléna Bernátová, PhD., konzultantka
112. Mgr. Mária Vaic, konateľka s.r.o. (bývalá učiteľka)
113. Ing. Zlatica Fulajtárová, ekonómka
114. Ing. Beata Suchá, ekonómka
115. Katarína Zemková, interiérová dizajnérka
116. Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., dramaturgička
117. Katarina Sucha, hypošpecialistka
118. Lucia Lukáčová, účtovníčka
119. Marek Bereš, telefonický operátor
120. Ing. Zuzana Kudlová, personalistika
121. Elena Kuzmova, dizajnérka
122. Martina Čierna, analytička
123. Juraj Gigac, prekladateľ
124. Ing. Oxana Beláková, manager v cestovnom ruchu
125. Ing. Tatiana Gážiová, IT Špecialista
126. Lucia Rosáková, laické poradenstvo v nútenom homeschoolingu
127. Ing. Michaela Bliščáková, manažérka
128. Alena Mundokova, vedúca predajne
129. Mgr. Jan Zavřel, dôchodca, environmentalista
130. Rajnincová Svetluška, Kultúrne centrum AKTIVITY – riaditeľka
131. Bc. Viliam Michalek, účtovník
132. Ing. Jana Fečová Cienka, audítorka, systémová inžinierka
133. Mgr. Viera Kundrátová, editorka
134. Barbora Tomasovicova, obchod
135. Mgr. Mária Nemcová, účtovníčka

136. Mgr. Zuzana Hromcová, manažérka
137. Mgr. Andrea Čusová, osobný bankár
138. Emil Halik, občan
139. Ing. Zuzana Šajánková, dátová analytička
140. Lukáš Hach, športovec
141. Mgr. Michal Holeščák, PhD., archeológ
142. Jozef Koleják, scenárista
143. Ing. Lenka Fitzova, personalistka
144. Denisa Nováková, HR
145. Eva Šipöczová, etnologička
146. Dagmar Volková, podnikateľka
147. Ivana Taranenková, literárna vedkyňa
148. Alena Rusiňáková, občan
149. Mgr. Mira Sikorová, historička umenia, kurátorka
150. M.Sc. Michal Nemethy, ekológ
151. Mgr. Miroslava Rašmanová, aktivistka
152. Ing. Pavla Gatialová, dôchodkyňa
153. Mgr. Maria Olvedyova, novinárka
154. Ing. Lukáš Hlásny, statik
155. Matej Almáši, občan
156. Ľubica Hamarová, špecialistka obstarávania
157. Zuzana Dudíková, prekladateľka
158. Barbora Jurečková, občan
159. Ing. Jaroslava Musilová, asistentka riaditeľa
160. Marek Matej, systémový inžinier
161. Ing. arch. Natália Benčíková, architektka
162. Peter Malec, dramaturg
163. Arpád Soltész, novinár a spisovateľ
164. Mgr. Tomáš Kriššák, odborník na informačnú bezpečnosť
165. Dalibor Danko, študent
166. Mgr. Lenka Mazal Šinková, MBA, finančná analytička
167. Martina Zatkalikova, manažérka
168. Mgr. Michal Blaško, finančný analytik v IT sektore
169. Mgr. Katarína Kretter, PR manažérka
170. Dominika Rai, lektorka angličtiny, prekladateľka
171. Ing. Ľubomír Kubík, SZČO
172. Vladimír Filipko, grafik
173. Mgr. Tomáš Hrnčiar, IT špecialista
174. Barbora Kuchárová, administratívna pracovníčka
175. Mgr. Peter Farkaš, manažér
176. Mgr. art. Radoslav Dubravsky, filmový strihač
177. Ing. Ľubomír Tomas, občan
178. Silvester Csémy, IT
179. Mirka Vargová, kultúrna manažérka
180. Viktória A. Bartová, študentka
181. Ladislav Dánóczi, profesionálny vojak
182. Mgr. Agnesa Viragova MBA, manažérka
183. Lukáš Horvatovič, pracovník obchodného oddelenia
184. Mgr. Igor Stančík, novinár
185. Samuel Marec, publicista, prekladateľ
186. Edina Perašínová, študentka
187. Zuzana Zambojová, prekladateľka
188. Jakub Krakovský, študent
189. Matej Hirják, analytik nákupu

190. Mgr. art., Mgr. Jozef Vaľo, performer
191. Silvia Petríková, liberálny občan
192. Tomas Kotula, občan
193. Mgr. Zuzana Mezencevová, konzulka/diplomatka
194. Mgr. Peter Korba, nezamestnaný
195. Mgr. Veronika Dobálová, kultúrna manažérka v neziskovom sektore
196. Mgr. Tomáš Dado, PhD., fyzik
197. Soňa Elízová, baristka
198. Peter Mayer, fotograf
199. Monika Skukálková, matka/manželka/žena/človek
200. Mgr. Martin Jurkovič, podnikateľ
201. Jakub Dlhopolec, študent
202. Mário Gešvantner, manažér
203. Branislav Nacík, občan
204. Mgr. Alena Gregušová, dôchodkyňa
205. Tatiana Lehocká, produkčná
206. Tomáš Piovarcsy, IT siete
207. Michal Behun, špecialista obchodu
208. Michaela Vojtaššáková, obchodná referentka
209. Samuel Nagy, študent
210. Tatiana Hnatová, študentka
211. Oliver Lippo, robotník
212. Zuzana Trstenská, prekladateľka
213. Kristína Veiglová
214. Zuzana Šumská, manažérka komunikácie pre vzdelávacie inštitúcie
215. Mgr. Marcel Glasa, MSc., koordinátor kampaní
216. Ing. Boris Maťko, IT manažér
217. Bc. Karolína Laura Začková, študentka, tlmočníčka a prekladateľka
218. Peter Lipovský, ochranár
219. Mgr. Tekla Hornáková, PhD., fyzička, molekulárna biologička, manažérka
220. Ing. Július Pánik, IT biznis
221. Ing. Ladislav Gála, človek
222. Petra Kotláriková, podnikateľka
223. Ing. Tomáš Škultéty, finančný poradca
224. Romana Štangová, projektová manažérka
225. Soňa Gáliková, študentka
226. Juraj Ružek, HR manažér
227. Jana Hegedusova, manažérka
228. Ing. Katarína Janošová, občianka
229. Tomáš Fintor, web developer
230. Mgr. Petra Imrichova, IT manager
231. Mgr. Zuzana Peterčáková, sales department assistant
232. Ing. arch. Jakub Hanták, architekt
233. Mgr. P. Sisovský, farmaceut
234. David Bednar, konateľ
235. Ondrej Sarnecky, programátor
236. Ivan Tiko, občan
237. Ing. Barbora Šátková, inžinierka vo výrobe
238. Mgr. art. Roman Ďuriš, režisér
239. Ing. Ľubica Adamkovičová, ekonómka
240. Veronika Hanova, občan SR
241. Ing. Zuzana Pitková, projektová manažérka, pracovníčka s mládežou
242. Ján Šácha, manažér
243. David Engel, animátor

244. Ing. Zuzana Maťková, SZČO
245. Lucia Gmitterova, vedúca
246. Jakub Ivanco, Agile Mentor
247. Mgr. Ján Hromada, event manager
248. Mgr. Silvia Sedláčková, personalistka
249. Jaromír Novak, novinár
250. Mgr. art. Natalia Rau Guzikiewiczova, filmová a televízna produkcia
251. Róbert Varga, technik
252. Lukáš Záhorák, tanečný performer
253. Ing. Anton Molčan, IT špecialista
254. Peter Olejník, rušňovodič
255. Ing. Stanislav Skýva, verejná správa
256. Viera Satinská, starobná dôchodkyňa
257. Ing. Alexander Lenart, analytik
258. Ing. Andrea Gondová, dohľad nad finančným trhom
259. Martina Bezakova, matka
260. Mgr. Lýdia Glezgová, projektová manažérka
261. Bc. Denisa Požgaiová, štátny zamestnanec, občan
262. Zuzana Vojteková, podnikateľka
263. Gorazd Lazorík, marketingový manažér
264. Ľudmila Bargerová, matka
265. Martin Krč, študent
266. Slavomíra Husarova, študentka
267. Peter Janoviček, občan
268. Mgr. Miroslav Macko, konzultant
269. Adam Gallas, študent medicíny
270. Ing. Pavel Srnak, manažér
271. Daniela Kopecka, PR špecialista
272. Mgr. Zuzana Chmurova, nákupca
273. Linda Chopin, spisovateľka
274. Ing. Jana Belovova, stavebná inžinierka
275. Richard Pienčak, vedúci oddelenia
276. Doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD., astrofyzik
277. Katarína Jablonicka, slobodná umelkyňa
278. Tomáš Nejedlý, úradník
279. Erik Kliment, produkcia
280. Katarína Uhrová, scenáristka, osobná asistentka
281. Miro Hudak, IT/SW ENG
282. Dáša Šikorská, produktová manažérka
283. Ľudmila Vícenová, občianka
284. Ing. Miroslav Čupka, marketing
285. Miroslava Bukovinská, výrobný pracovník
286. Tereza Vašičková, kníhkupkyňa
287. Marek Hudák, IT pracovník
288. Vladimír Kravčík, IT analytik
289. Michal Prusák, dátový analytik
290. Dáša Šebíková, predavačka
291. Marcela Kravčíková, administratívna pracovníčka
292. Ing. Eva Pokorná, ekonómka
293. Petra Chebenová, občan
294. Andrea Gubova, manažérka
295. Lucia Čuriová, prekladateľka, tlmočníčka
296. MgA. Jana Bučka, režisérka
297. Mgr. art. Michal Fulier, kameraman

298. Katarína Fialová, freelancerka
299. Marko Konečný, občan
300. Mgr. Zuzana Husárová, PhD., poetka a literárna vedkyňa
301. Ing. Csaba Boros, PhD., vývojár, konštruktér
302. Mgr. Vladimír Holina, dizajnér
303. Miroslav Škrha, finančný sektor
304. Michael Ruman, študent
305. Mgr. Matej Gyárfáš, ArtD., komunikátor
306. Marcela Spiššáková, občianka
307. Ivo Konečný, občan SR
308. Jana Kunická, manažérka
309. Ľubica Spiššáková, rodič
310. Boris Rigo, dôchodca
311. Bc. Magdaléna Biščová, študentka
312. Romana Kontírová, MSc., konzultantka
313. Tomáš Horňák, občan SR stojaci na strane LGBTI ľudí
314. Boris Meluš, dizajnér
315. Ing. Zuzana Lehocká, štátna zamestnankyňa
316. Ing. Milan Jurik, profesionálny športovec
317. Gábor Tuhársky, libernyák
318. Dušana Lukáčová, žurnalistka
319. Viera Javornicka, IT
320. Nina Petriskov, študentka medzinárodných vzťahov a diplomacie
321. Mgr. art. Radovan Kuštek, servisný technik
322. Mgr. Milica Subotič, projektová koordinátorka
323. Margita Košťálová, administratívna pracovníčka
324. Martin Kruzlik, IT
325. Mgr. Katarína Dendysová, účtovníčka
326. Ing. Martin Benetin, programátor
327. Ronald Karkoška, človek, ktorý má priateľov i v LGBTQI kruhoch
328. Mgr. Jana Erdélyiová, HR-istka
329. Bibiana Haynes, Customer Care Adviser in health and hearingcare industry
330. Ing. Martin Mikuš, produktový manažér
331. Andrej Čierny, projektový manažér
332. Ing. Marcela Habarová, projektantka, občan, matka
333. Peter Gál, podnikateľ
334. Dominika Tomášová, študentka
335. Ing. Alena Synková, CSc., občianka
336. Dorota Sedminova, administratívna pracovníčka, lektorka
337. Marián Chmelár, podnikateľ
338. Alžbeta Hájková, PhD., študentka
339. Mgr. Robert Stach, manažér
340. Ing. Pavol Varga, systémový inžinier
341. Mgr. Tatiana Tóthová, PR konzultantka
342. Mgr. Zuzana Vongrejová, žurnalistka
343. Ľubomír Šintal, manager
344. Ing. Martin Májek, euroúradník
345. RNDr. Veronika Boorová, PhD., administratíva
346. Mgr. Kristína Líšková, asistentka
347. Mgr. Marek Ševčík, projektový manažér
348. Ing. Michal Juran, letecká doprava
349. Ing. Zuzana Demjanová, baristka
350. Nataša Cipárová, študentka bilingválneho gymnázia
351. Martin Šušol, monitoring specialist

352. Rudolf Dovičín, anti-totalitarista
353. Veronika Baričičová, študentka
354. Roland Prno, študent
355. Mgr. Katarína Mikulova, matka
356. Ing. Martina Jurcova, dátová analytička
357. Ing. Viera Smutná, finančná manažérka
358. Ľubica Pavelková, účtovníčka
359. Ing. Vlasta Brlejova, ekonómka rozpočtárka
360. Ing. Katarína Chomová, marketérka
361. Marcel Blahut, komoditný nákupca
362. Dagmar Cipárová, inžinierka
363. Natália Henselová, študentka
364. Mgr. Michala Cellerová, marketingová špecialistka
365. Elena Katonová, odborná inštruktorka
366. Bc. Michal Janega
367. Ing. Fabiola Mokrá, mzdová účtovnícka
368. Mgr. Gabriela Máteová, DevOps Engineer
369. Mgr. Zuzana Lobotková, eventová manažérka
370. Bruno Prikler, BSBA, Freelance Translator
371. Dana Fiľova, IT špecialistka
372. Ing. Stefan Godó, PhD, MBA, človek
373. Anja Šepraková, študentka
374. Mgr. Katarína Koščová, HR špecialista
375. Bianka Masničáková, študent
376. Filip Markovič, študent magisterského stupňa filmovej akadémie
377. PhDr. Ing. Jaroslava Neubauer, PhD., kurátor
378. Mgr. art. Ivan Martinka, umelec
379. Mário Oravský, hudobník
380. Mgr. Gabriela Ondrišáková, kurátorka
381. Mgr. Lenka Bokesová, IT sektor – manažment
382. Ing. Martin Trupl, občan a rodič
383. Petra Čuperková, referentka vo verejnej správe
384. Matúš Nakata, Network engineer
385. Ing. Július Šofranko, ekonóm
386. Ing. Hana Hronská, ekonómka
387. Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, herečka
388. Ing. Viera Hrivnakova, ekonomické vzdelanie
389. Ján Michalko, PhD., výskumník a projektový manažér
390. Mgr. Jana Ambrózová, PhD., etnomuzikologička
391. Helena Sládok, ekonómka
392. Ing. Štefan Sládok, ekonóm
393. Katarína Glončáková, študentka
394. Mgr. Mikuláš Prokop, SEO Consultant
395. Jergus Holeczy, marketér
396. Daniela Čunderlíková, účtovníčka
397. Oto Stahl, IT manažér
398. Zuzana Tökölyová, manažérka
399. Ján Glut, študent
400. Zuzana Harčaríková, softvérová vývojárka
401. Bc. Ivona Juhásová, ICT Administrátor
402. Jaroslava Augustínová, matka a nevlastná matka
403. Mgr. Táňa Hojčová, fotografka
404. Mgr. Monika Hogerova, človek
405. Zuzana Kepplová, redaktorka, publicistka

406. Sára Kiklicová, študentka
407. Jarmila Zavarska, občan
408. Tomáš Paronai, DiS., vývojár mobilných aplikácii
409. Branislav Jamriška, študent
410. Mgr. Ľudovít Hamaj, IT špecialista
411. Ing. Agnesa Lovecká, vinárka, poľnohospodárka
412. Bc. Sára Hacajová, media specialist
413. Vlastimil Lalík, manažér
414. RNDr. Slávka Tóthová, PhD., ekologička
415. Pavlína Zemanová, výrobná pracovníčka
416. Tomáš Ružiak, architekt
417. Maroš Cuník, MSc., štátny zamestnanec – analytik
418. Ing. Linda Májeková, matka
419. Claude Johann Čierny, študent gymnázia
420. Eduard Stloukal, PhD., biológ
421. Ing. Radovan Vojtko, majiteľ, IT firmy
422. Eva Kalkan, matka troch detí, ktorej nezáleží na ich sexualite, ale na ich osobnosti
423. Dominika Haríňová, študentka
424. Mgr. Kamila Adameková, administratívna pracovníčka
425. Ing. Romana Pistovčáková, občianka, matka
426. Kvetoslav Šakový, fotograf
427. Mgr. Anabela Benedekova, HR
428. Viliam Štrelinger, novinár
429. Mgr. Peter Tomčík, PhD., manažér
430. Mgr. Petra Ježeková, environmentalistka
431. Ing. Erika Kusyová, konzultantka obcí v oblasti IT a e-governmentu
432. Ľudmila Škurlová, administratívna pracovníčka
433. René Lesko, manažér
434. Mgr. Martina Rybarikova, manažment – administratíva
435. Ing. Tamara Tóthová Markovičová, dizajnérka
436. Mária Eliášová, organizátorka kultúrnych podujatí
437. Mgr. Michal Mikita, manažér
438. MVDr. Jana Freyová, veterinárka
439. Ing. Nadežda Melicherová, rodič
440. Mgr. Lenka Sucháňová, softvérová konzultantka
441. Mgr. Juraj Bakoš, prekladateľ
442. Matúš Mihaľák
443. Blažena Rolníková, fotografka
444. David Lipa, gay
445. Alan Schmiedl, otec
446. Ing. arch. Katarína Štefková, architektka
447. Mgr. Anastázia Volárová, 3D Artistka
448. Zuzana Dancikova, doktorandka
449. Dana Freyová, podnikateľka, idealistka
450. Mgr. Katarína Kováčiková, novinárka
451. Mgr. Dávid Pelošjan, odborný pracovník v oblasti výskumu
452. Mgr. Valeria Scholtz, administratívna pracovníčka
453. Ing. Hana Marcin Jakubikova, PhD., MBA, občianka
454. Ing. Marian Kirsch, dôchodca
455. Silvia Korenková, lektorka
456. Mária Kollárová, dôchodkyňa, matka, stará matka
457. Tobias Valúch, Študent
458. Bc. Pavel Mišove, študent
459. Mária Hanulová, PhD., špecialistka v optickej mikroskopii

460. Jakub Mikšík, študent
461. Ing. Stanislava Stahlova, finančná riaditeľka
462. Ing. Viliam Malina, projektový manager
463. Ing. Milan Soják, informatik, tohto času dôchodca
464. Naďa Hrušovská, projektová asistentka
465. Mgr. Michaela Kolenová
466. Ing. Roman Smatana, hasič
467. Jozef Jonáš, IT sektor
468. Ing. Richard Kellner, IT špecialista
469. Alexander Pribelský, divadelný osvetľovač
470. Alica Blechová, fotografka
471. Mgr. Petra Zvijač, matka
472. Mgr. Bc. Samuel Buch, doktorand
473. František Hudák, solutions developer
474. Mgr. Andrea Farkasova, redaktorka
475. Martina Erdélyiová, analytička
476. Mgr. Lenka Krčmárová, človek
477. Ing. Gabriela Hrobáková, ľudská bytosť
478. Ing. Eva Mosnáková, pripájam sa k výzve
479. Ing. Jozef Vojta, občan
480. Monika Matejkovičová, študentka
481. Mgr. Marián Horváth, doktorand
482. Jana Rusová, MSc., projektová manažérka
483. Imrich Orlický, občan
484. René Mráz, konzultant
485. Ján Bořik, dôchodca
486. Mgr. Jitka Dvořáková, projektová manažérka
487. Ing. Jozef Labaj, HR špecialista
488. Ing. arch. Peter Kucharovič, stavebný architekt
489. Veronika Šokyová, projektová manažérka
490. Mgr. Alexandra Kukumbergová, doktorandka
491. Ing. Martin Nėmeth, manažér
492. Ing. Benovičová Lenka, administratívna pracovníčka
493. Zuzana Kozáková, informátor
494. Barbora Krnáčová, budúca queer matka
495. Michal Schnek, grafik
496. MGR. Katarína Vanečková, matka na RD, reprezentant informačno-technickej podpory
497. Ing. Mária Mandelíková, dôchodkyňa
498. Ján Odzgan, dôchodca
499. Stanislava Balážová, študentka vysokej školy
500. Mgr. Ján Výbošťok, PhD., geograf
501. Ing. Alexander Kočiš, dôchodca
502. Ing. Ján Miško, bankový úradník
503. Marek Kubov, študent VŠ
504. Jana Grujbarova, HR-istka
505. Mgr. Karolína Bošotová, personálna špecialistka
506. Viera Sasova, občianka
507. Ivan Gontko, bábkar a verklikár
508. Mgr. art. Martin Hnát, režisér
509. Martin Venhart, jadrový fyzik, člen Predsedníctva SAV
510. Peter Handzuš, občan
511. Peter Nemšák, developer
512. Prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., matematik
513. Mgr. Veronika Mikitová, doktorandka

514. Ing. Slavomír Kubínyi, dôchodca, občan, človek
515. Patrícia Gerendová, študentka
516. Lýdia Chobotová, študentka
517. RNDr. Miroslav Chotváč, dôchodca
518. Michal Kulhavý, Queer ľudská bytosť/deviant vraj
519. Ing. Milada Šalapová, občan
520. Richard Direr, štátny zamestnanec
521. Michael Mačica, študent univerzity
522. Branislav Konopka, IT
523. Ján Bagar, dôchodca
524. JUDr. Iva Dudášová, doktorandka/lektorka
525. Marian Jánsky, slobodný občan
526. Mgr. Ľubomír France, občan
527. Mgr. Alexander Horák, PhD., úradný prekladateľ
528. Mgr. Dominika Hakošová, koordinátorka zákazníckeho servisu
529. Marcel Mihok, hudobník
530. Tomáš Stredl, strážca prírody
531. Mgr. Martin Graca, PhD., odborný asistent
532. Ing. Peter Vereš, programátor
533. Bc. Sebastián Pavelka, študent VŠ
534. Dobromil Bachleda, občan
535. Emília Danáková, dôchodkyňa, som angažovaná verejnosť, ktorej nie je jedno, v akej krajine
žije.
536. Peter Molnár, hudobník
537. RNDr. Lukáš F. Pašteka, PhD., chemický výskumník
538. Matej Gábriš, grafik/umelec
539. Ing. Ivana Balážová, telko inžinier
540. Tomáš Fech, študent
541. Igor Hudcovský, manažér
542. Jindra Sekal, občianka
543. Dušan Buran, historik umenia
544. Martin Sušienka, študent diplomacie
545. Denis Anovčin, študent vysokej školy
546. Bc. Šimon Kasman, študent
547. Ing. Ján Hornyák, management konzultant
548. Peter Pavilek, občan
549. Ing. Patrik Gajdošík, softvérový developer
550. Bc. Matúš Hudec, architekt
551. Ing. Ľubomír Dubeň, dopravný inžinier
552. Mgr. Ľubica Zapachová, projektová manažérka
553. Daniel Ag, majster expedície
554. Adam Sasinek, študent vysokej školy
555. Ing. Tatiana Baníková, manažérka v oblasti turizmu
556. Milan Orszagh, podnikateľ
557. Ing. Slávka Nováková, manažérka
558. Tímea Mátéová, personalistka
559. Matej Marcina, manažér
560. Robert Klöckler, referent vo verejnej správe
561. Mgr. Tomáš Cilling, svetoobčan
562. Martina Uhrinova, architekt
563. Ing. Iveta Zacharová, nie ľahostajný občan
564. Katarína Mináriková, prekladateľka
565. Ing. Miriam Dugovičová, podnikateľka
566. Olga Kundratova, dôchodkyňa

567. Dominik Horváth, študent
568. Samuel Kováč, študent
569. Jana Tekeľová, manažérka
570. Maja Krpelanová, občan
571. Radovan Geist, publicista
572. Ing. Ľubomír Svetlík, štátny zamestnanec, tohto času dôchodca
573. Petet Sicak, manager
574. Mgr. Tomáš Šugár, medical device specialist
575. Ing. Milan Ševera, dôchodca
576. PhDr. Ester Mateášiková, kulturologička
577. Eva Karkošiaková, občan
578. Iva Fabušová, občianka
579. Irena Hajdúová, občan
580. Robert Koltas, manažér
581. Mgr. Erik Eles, manažér
582. Dominik Schrimpel, študent
583. Mgr. Viktor Lenárt, prekladateľ, tlmočník
584. Ing. Viktor Herout, IT
585. Ing. Dušan Godár, dôchodca
586. Denisa Kehlova, človek
587. Monika Čolláková, študentka
588. Krisztián Bató, finančný kontrolór
589. Bc. Jana Ranková, webová developerka
590. Peter Čiba, IT
591. Katarína Latečková, administratíva
592. Ing. Daniela Slováková, manažér
593. Ing. Libor Marko, IT
594. MgA. Tereza Nvotová, filmová režisérka
595. Ing. Eva Krascenicova, liberálna dôchodkyňa
596. Ing. Lýdia Leppäkorpi Matiašková, PhD., statička
597. Katarína Palčová, M.A., vysokoškolská administrátorka
598. Ing. Martin Roman, podnikateľ
599. Matej Juračka, SW developer
600. Zuzana Jesenská, SZČO
601. Viola Orosová, študent
602. Bc. Martina Pekárová, SZČO
603. Dominika Juhaszova, finančná manažérka
604. Mário Kundrát, študent
605. Martin Jenčo, študent
606. Oliver Ploščica, občan
607. Mgr. Peter Oravec, manažér
608. PhDr. Ondrej Kotúček, súkromný podnikateľ
609. Peter Hrabovský, podnikateľ
610. Jan Kostaa Kostolansky, umelec
611. Samuel Niko, MSc., trhový analytik
612. Ing. Martina Jakubec, PR manager
613. Ing. arch. Štefan Ürge, architekt
614. Ing. Vladimir Fabian, dôchodca
615. Miriam Franklova, dôchodkyňa
616. Zdeno Majerik, občan
617. Juraj Gajdoš, dôchodca
618. Marian Oravec, IT konzultant
619. Ľubica Mudráková, dôchodkyňa
620. Mgr. Milan Hajóssy, občan

621. Jana Kittnerová, občianka
622. Mgr. Peter Blahut, súkromný podnikateľ s históriou dobrovoľníka v práci s mládežou
623. Tatiana Gábriková, dôchodkyňa
624. Martin Hodoň, študent
625. Mgr. Matej Hudak, programátor
626. Matúš Fabian, programátor
627. Ing. Jaroslav Varga, IT špecialista
628. Mgr. Ľudmila Černáková, štátna zamestnankyňa
629. Dušan Poliščák, manažment v kultúre
630. Ing. Vladimír Pavlišin, programátor
631. Ing. Lucia Michalovičová, projektový inžinier
632. Dušan Černák, podnikateľ
633. Richard Matiaška, UW analyst
634. Matúš Kišša, grafický dizajnér
635. Michal Škrobák, IT
636. Anna Cvrkalová, študentka
637. Ing. Viktor Pásztor, administratívny pracovník
638. Alexandra Guttmanová, občianka
639. Mgr. art. Jana Martinovičová, výtvarníčka/dôchodkyňa
640. Stanislav Žiak, dôchodca
641. Bc. Andrea Masná, občianka
642. Ing. Vladimir Lacko, analytik
643. Pavol Štverák, študent
644. Tomas Hajek, inštruktor lyžovania
645. Mgr. Andrej Vilim, SAAAP, občan
646. Mgr. Janka Podkrivacka, telco služby
647. Ing. Juraj Sporer, finančný kontrolór
648. Eva Demeková, občianka
649. Martin Podkrivacky, telco služby
650. Ing. Igor Čillík, IT manažér, dôchodca
651. Ing. Roman Lipka, bankový manažér
652. Mgr. Martina Turečková, IT špecialista
653. Mgr. Katarina Vassalová, slobodne mysliaca žena, ktorej je cudzie vnucovanie akejkoľvek
ideológie
654. Pavol Moravčík, dôchodca
655. Dorota Nvotová, hudobníčka
656. Zora Roth, marketérka
657. Jana Svobodova, referentka
658. Bc. Jakub Škriniar, akustik, zvukár
659. Rastislav Rakoci, človek
660. Ing. Tibor Sitar, pracovník v ovocnom sade
661. Mgr. Veronika Lazea, konzultantka
662. RNDr. Jana Navratilova, dôchodkyňa,
663. Mgr. Jana Turzová, PhD., manažérka, podnikateľka
664. Ing. Juraj Jánošík, softvérový inžinier
665. Mgr. Vladimír Nemček, environmentalista
666. Matej Kerekrety, software engineer
667. Ing. Ladislav Táborský, obchodný riaditeľ
668. Juraj Johanides, režisér
669. Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, výrobca športových pomôcok
670. Branislav Baláž, študent
671. Nikola Moravcikova, MSc., financial researcher
672. Ján Liga, ekológ/environmentalista
673. Štefan Mrosko, manažér

674. Martin Šiška, geodet
675. Ing. Andrej Podolak, inžinier
676. Drahoslav Páluš, grafický dizajnér
677. Kristína Vorčáková, študentka
678. Ing. Gabriela Augustinyova, zamestnankyňa
679. Roman Macko, liberálny občan
680. Ing. Peter Šuranský, technik
681. Ing. Jaroslava Rosenfelderova, business analyst
682. Mária Fischerová, dôchodkyňa
683. Martin Zámečník, otec
684. Ing. Ivan Kasanický, Manager
685. Ing. Martin Hlavata, účtovník
686. David Beran, materská dovolenka
687. Maria Beran, matka
688. Alexandra Rusová, študentka
689. Helga Lechnická, občianka
690. Mgr. art. Jana Hýbalová Ovšáková, ArtD., výtvarníčka
691. Peter Demek, občan
692. Ing. Dušan Hochel, občan
693. Ing. Gabriel Ternovszky, finančný analytik
694. Ing. arch. Barbara Wiedermann, architektka
695. Zdeno Plank, audítor
696. Ing. Roman Repa, občan
697. Ing. Ivan Kováč, programátor
698. PhDr. Danica Ilievová, historička umenia, dôchodkyňa
699. Ing. Vladimír Kükemezey, dôchodca
700. Mgr. art. Adam Macko, výtvarník a kurátor
701. Mgr. Júlia Šagátová, štátny zamestnanec
702. Mgr. Jana Kvardová, SZČO
703. Ing. Adriana Kissova, bussiness konzultantka v oblasti IT
704. Mgr. Róbert Blaško, PhD., biológ – ekológ
705. Mgr. art. Romana Rýdza, občan SR v 21. storočí
706. Dušan Jerome Ostertag, administratívny pracovník
707. Marek Kišucký, programátor
708. Peter Stolc, SW specialista
709. Silvia Čaňová, pracovníčka mimovládnej organizácie
710. Michal Kvasničák, software engineer
711. Ing. Michal Mokráň, občan
712. Ing. Miroslav Charwot, dôchodca
713. Peter Kelemen, marketingový manažér
714. Mgr. Katarína Tánczosová, pamiatkárka
715. Mária Charwotova, dôchodkyňa
716. Ondrej Čurilla, človek
717. Ing. Peter Pulc, IT consultant
718. Jozef Magula, dôchodca
719. Anna Kýpeťová, SZČO, mama-manželka, človek ako aj ostatný ….
720. Dr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór
721. Ing. Martin Lizuch, konštruktér
722. PhDr. Peter Mulík, PhD., historik
723. RNDr. Darina Fodorová, informatička, tohto času dôchodkyňa
724. Ing. Milan Kundrát, občan
725. Tomáš Štrba, študent
726. Ľuboš Brozman, IT manager
727. Miloslav Ďuroška, konateľ spoločnosti – projektový manažér

728. Jarmila Gurska, ekonómka
729. Gabriela Kapráliková, laborantka
730. Peter Šimovec, občan
731. Radovan Šuška, podnikateľ
732. Ing. Jozef Chovanec, PhD., výskumný a vývojový pracovník
733. Matúš Pincar, sales compensation advisor
734. Magdaléna Galášová, mama
735. Beáta Foltýnová, SZČO
736. Ing. Vladimír Synek, CSc., občan
737. Ing. Klaudia Kvaková, PhD., študentka
738. Ing. Ján Koník, PhD., projektant
739. Mgr. Miroslav Činčár, občan
740. Ing. Mária Ondáková, ekonómka
741. Sebastián Pokrývka, SZČO
742. Mgr. art. Roman Ondak, výtvarník
743. MVDr. Michal Kopka, CSc., dôchodca
744. Matej Otajovic, M&A senior executive
745. František Deák, občan
746. Adrián Tišťan, úradník
747. Henrich Kolényi, občan
748. Ing. Pavel Horal, občan
749. Hana Bogdanova, lektor
750. Ing. Igor Bakoš, IT, dôchodca
751. Mgr. Olga Volekova, občianka
752. Silvia Slivková, občan
753. Ing. Jana Detková, absolventka biotechnológií
754. Ing. Dominika Puzderova, IT sektor
755. Katarína Matysová, programátorka
756. Mgr. Soňa Pochybova, IT
757. Ing. Vanda Rogovská, PhD., občan slobodnej krajiny
758. Erik Kmotorka, študent filológie
759. Katarina Durechova, projektová manažérka
760. Simon Oros, cestovateľ
761. Mgr. Veronika Kuniková, sales leader
762. Ing. Eva Majdánová, finančná účtovníčka
763. Jan Salko, konzultant
764. Ing. Marián Keruľ, zamestnanec FS
765. Milan Otajovič, konzultant
766. Mgr. art. Patrícia Klöcklerová, výtvarníčka
767. Pavel Nikodem, manažér v oblasti médií
768. Ing. Vladislav Berežný, dôchodca
769. Iveta Šramelová, angažovaná občianka
770. Ing. Július Mišutka, finančný poradca
771. RNDr. Ján Helbich, IT, dôchodca
772. Ing. Pavol Tokár, občan
773. Mgr. Slávka Molnárová, občianka
774. Anna Kuricová, účtovníčka
775. Mgr. Barbara Heyes, prekladateľka/tlmočníčka
776. Mgr. Eva Sládková, redaktorka
777. Ing. Silvia Žákovicová, ekonómka, občan, človek
778. Ing. Andrej Anger, manažér majúci pocit, že tu žijeme v 19. st.
779. Veronika Danadajova, SZČO
780. Lukáš Jaborka, občan
781. Ivana Paudičová, živnostníčka

782. Iveta Civáňová, lektorka
783. Mgr. Dániel Péter, projektový manažér
784. Martin Štěpánek, programátor
785. Mgr. Jakub Ondrušek, SZČO
786. Michal Hlinka, IT admin
787. Max Pokorny, IT analytik
788. Anton Karpita, fotograf
789. Vlastimil Ďurovič, elektrotechnik
790. Mgr. Petra Horníková, prekladateľka cudzích jazykov
791. Ing. Peter Oravec, účtovník
792. Vladimíra Semenakova, customer service
793. Zuzana Múdra, kamarátka homosexuálnych párov
794. Ing. arch. Viera Filová, dôchodkyňa
795. Mgr. Ľudmila Hudáková, občianka, ktorá vyštudovala fakultu verejnej politiky a verejnej
správy
796. Ing. Ľudovít Psenicka, projektant
797. Matúš Benko, študent
798. Edita Kaiserova, občan slobodnej krajiny
799. Mgr. Dušan Marochnič, IT špecialista
800. Samuel Fichna „Eliška“ – trans žena, študentka informatiky, programátorka pomocnej
aplikácie pre deti s cystickou fibrózou, CF Hero
801. Marek Pánik, IT
802. Bc. Marek Orihel, študent
803. Adam Žovinec, recepčný
804. Michal Nemcok, zástupca riaditeľa výrobného úseku
805. Ing. Peter Hodúl, MEACivil Servant
806. Samuel Abrahám, nezamestnaný
807. Lenka Konečná, manažérka rock baru
808. Alžbeta Hluchanova, študentka
809. Ing. Renata Dubéci, spoluobčan
810. Ing. Viera Magáthová, účtovníčka
811. Mgr. Maria Defense, executive relation
812. Andrea Vrtelová, študentka
813. RNDr. Jozef Šibík, PhD., ekológ
814. Henrich Fichna, grafik
815. Adam Matej, hudobník
816. Jana Šimoníková, SZČO
817. Viktor Gajdošík, marketing
818. Mgr. Eliška Furtkevičová, administratívna pracovníčka
819. Ing. Jana Pedersenova, občianka tejto krajiny
820. Želmíra Huskova, občianka tohto storočia, senior
821. Mgr. Peter Pavlík, programátor
822. Mgr. Martin Kováč, PhD., starokatolícky kňaz a teológ
823. Mgr. Monika Kozelová, poslankyňa NRSR, Oľano
824. Mgr. Petra Tószegi, UX dizajnérka
825. Michal Babic, občan
826. Pavol Jakubík, IT
827. Roman Kubinec, IT Telekom
828. MUDr. Dalimír Zobka, predseda Kontrolného výboru Slovenskej lek. komory
829. Mgr. Vladimír Klimeš, dôchodca
830. Janka Lukacova, ajurvédska terapeutka
831. Marek Ročkár, štátny úradník
832. Ing. Gabriela Digoňová, upratovačka
833. Ing. Tomáš Hlatky, softvérový inžinier

834. Ing. Adriána Kemková, SZČO
835. Milan Matejovic, dôchodca
836. Mgr. Ľubica Attia, projektová manažérka
837. Milan Štefan, kreatívny konzultant
838. Peter Bestvina, marketingová komunikácia
839. Patrik Martinec, nezamestnaný
840. Richard Molnár, kníhkupec
841. Lenka Urbančoková, študentka
842. Sindy Ďurošová, občan
843. Ing. Michal Žuffa, občan
844. Mgr. Tatiana Klamova, IT
845. Daniel Loja, marketér
846. Daniela Jenisová, študentka
847. Mgr. Tibor Lipiansky, riaditeľ
848. Dana Rádiková, asistentka marketingu
849. Katarína Jenisová, web-editorka
850. Ing. Tomáš Šmajda, živnostník
851. Derek Palko, podnikateľ
852. Petr Munk, dôchodca
853. Mgr. Martin Kršjak, novinár
854. Tomáš Ozaniak, študent
855. Jan Fabian, manager
856. Mgr. art. Peter Ševčík, špecialista pamiatkovej starostlivosti
857. Ing. Anton Marci, PhD., odborný asistent
858. Mgr. Zuzana Neuschlová, vyšší súdny úradník
859. Zuzana Bojdová, živnostníčka
860. Alžbeta Jancekova, administratívny pracovník
861. Ing. Juraj Melichár, koordinátor projektov
862. Bc. David Manca, IT
863. MUDr. Peter Križan, genetik
864. Boris Farkaš, umelec
865. Mgr. Katarina Škvareninová, podpora predaja IT
866. Mgr. art. Terézia Matkuliaková, scenáristka, video producentka, kamarátka
867. Andrej Probst, IT inovátor
868. Štefan Peťovský
869. Ing. Jana Švecová, štátny zamestnanec
870. Mgr. Daniela Poláková, nezamestnaná
871. Mgr. Eva Adamove, občianka
872. Mgr. art. Lucia Gregorová, reštaurátorka
873. Bc. Matej Janiš, IT security specialist
874. Diana Kraus, MBA, analytik
875. Peter Gabriš, hydro-informatik
876. Ing. Ivan Kováč, programátor
877. Slávka Magurová, študentka
878. Tomáš Géze, administratívny pracovník
879. Bc. Branislav Buzek, študent marketingu
880. Jakub Hatina, študent
881. Dáša Kotíková, IT analytička
882. Lucia Žilineková, študentka
883. Ing. Tatiana Šomská, manažérka vo farmaceutickej firme
884. Eva Fifiková, producent
885. Filip Lobík, železiar
886. Mgr. Petra Petrovicova, prekladateľka
887. Mgr. Rozália Vlasková, redaktorka, dramaturgička

888. Mgr. Matej Bányi, manžel a otec “tradičnej” rodiny
889. Julo Ujlacký, občan
890. Alica Rosová, občianka
891. Ing. Lubos Iskra, IT manager
892. Tomáš Korkoš, študent
893. Viktor Chladnuch, študent
894. Gregor Sobinkovič, študent kinematografie
895. Ing. Veronika Burzová, energetika
896. Mgr. Rastislav Šenkirik, kulturológ
897. Mgr. Renata Murgaš Banášová, dizajnérka
898. Bc. Elena Hutton, prekladateľka
899. Tamara Mižáková, študentka nových médií
900. Mgr. Selma de Donnová, študentka
901. Lukáš Moyš, vodič MKD
902. Tomáš Donoval, prekladateľ
903. Marek Gabonay, predseda okresnej organizácie Progresívneho Slovenska, Bratislava
Ružinov
904. Lenka Tichá, konateľka
905. Ing. Vladimír Eckert, človek, otec
906. Lukáš Mužík, občan
907. Bc. Filip Streďanský, študent
908. RNDr. Ivana Potočová, PhD., občan
909. Adam Olšiak, študent
910. Adam Kriváček, študent
911. Kristína Musilová, študentka
912. Mgr. art. Linda Ballová, operná speváčka
913. Ema Brunovská, študentka
914. Ing. Alexander Balla, občan
915. Paulína Šimonová, SZČO
916. Erika Belicová, programátorka
917. Mgr. Lucia Gertli, manažérka
918. Mgr. art. Jozef Gertli, výtvarník
919. Matej Haviernik, študent fyziky
920. Soňa Mokrá, software engineer
921. Martina Pavleová, účtovníčka
922. Milan Majoros, študent
923. Mgr. Terézia Valkovičová, PhD., študentka, genetika
924. Mgr. Jarmila Vaňová, poslankyňa NR SR
925. Vanesa Opšenáková, študentka
926. Bc. Jakub Ivan Vanko, študent hospodárskej informatiky
927. Cand. musicae Lucie Szabová, umelkyňa, operná speváčka
928. Mgr. Anna Majerechová, japanologička
929. Denisa Nešťáková, PhD., historička
930. Ondrej Tomčík, ekonóm
931. Ladislav Valica, študent
932. Veronika Smidová, finančná analytička
933. Lucia Tóthová, študentka
934. Filip Hano, študent
935. Ing. Michal Kvetko, ekonóm
936. Mgr. Radka Činčurová, recruiterka
937. Mgr. art. Bc. Marek Franko, režisér
938. Mgr. et Mgr. Štefan Oreško, interný doktorand, etik
939. Mgr. Barbara Sigmundová, PhD., prekladateľka
940. Jana Vašičková, referentka VO

941. Dominika Nemcova, študent
942. Mgr. Zuzana Agricolová, projektová manažérka
943. Mgr. Zuzana Molnárová, PhD., ekonomická analytička
944. Ing. Daniel Makiš, stavebný projektant
945. Eva Kederová, hudobná dramaturgička
946. Jana Čevelová, editorka
947. JUDr. Alexandra Letková, PhD., právna historička
948. Laura Váradyová, študentka politológie
949. Paulína Smolárová, študentka
950. Mgr. Iveta Štefániková, IT – kontrakt manažment
951. Ivana Godulová, znepokojená občianka
952. Mgr. Emília Richtáriková, občianka
953. Mgr. Matúš Hulík, IT tester
954. Mgr. Lenka Peterová, project manager
955. Mgr. Peter Kočan, etnológ
956. Peter Strakuš, logistika
957. Beáta Halásová, študentka
958. Ing. Elza Horňáková, bankový manažér
959. Ing. Ivana Bednaříková, podpora predaja
960. Ing. Ladislav Hegyi, environmentalista
961. Braňo Ondruš, politológ
962. Katarína Revayova, lektorka IT
963. Ľubomír Comor, analytik
964. Tibor Gloznek, podnikateľ
965. Mgr. et Mgr. Ivana Viteková, PhD., copywriterka
966. Jana Karasová, recepčná
967. PaedDr. Martina Kabátová, PhD., zástupkyňa výrobcu zdravotníckeho materiálu
968. Mgr. Barbora Šišková, ľudské zdroje
969. Petra Bulankova, biologička
970. Mgr. Anita Baráth, podnikateľ
971. Ing. Ladislav Malacký-Bakay, softvérový inžinier
972. Mgr. Tomáš Pšenka, hlavný štátny radca
973. Olga Václaviková, nezamestnaná
974. Dušan Václavik, podnikateľ
975. Bc. Šimon Dlhopolček, konzulárny úradník
976. Mgr. Mario Comisso, archeológ
977. Lenka Matejovicova, MPhil., výpočtová biologička
978. Tomáš Čelovský, redaktor
979. Patrik Florek, študent filológie
980. Pavol Hodas, zamestnanec mimo zdravotníctva
981. Michaela Hubova, recruiter
982. Ing. Kristián Šalgó, materiálový Inžinier
983. Ondrej Vrábel, IT
984. Tatiana Paučinová, redaktorka
985. Mgr. Zuzana Marcinová, asistentka
986. Ing. Monika Rimóciová, HR koordinátorka
987. Eliska Markova, IT
988. Ivana Mikulová DiS., umelecká brúsička skla, kuchárka, kreatívna duša
989. Ing. arch. Filip Pipiška, architekt
990. RNDr. Róbert Mikóci, zamestnanec samosprávy
991. Mgr. Miroslava Eltohamy, IT Service Manager
992. RNDr. Viktória Matáková, biznis analytička
993. Mgr. András Ürge, softvérový vývojár
994. Eduard Kukuruc, prevádzkový mechanik

995. Nina Bašistová, študentka
996. Marcela Lukáčová, mama, podnikajúca v účtovníctve, študujúca žurnalistiku
997. Karolína Valentová, študentka
998. Radoslav Rašovec, ekonóm
999. Simona Strelková, autobusárka
1000. Tereza Krejzová, asistentka
1001. Mgr. art. Natália Jaburková, novinárka
1002. Bc. Benedikt Slamka, PR pracovník
1003. Mgr. Tomáš Dubravec, absolvent mediačnej a probačnej práce
1004. Mgr. et Bc. Zuzana Kravcová, marketingová konzultantka
1005. Jana Kubáňová, študentka
1006. Ing. Peter Ludrovský, dôchodca
1007. Oľga Hlatká, podnikateľka
1008. Mgr. Oliver Vavro, Erasmus, koordinátor, Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
1009. Ivan Rádik, SW developer
1010. Lukáš Vízner, filmový režisér
1011. Mgr. Iveta Bozuľová, imigračná konzultantka
1012. Ján Benec, projektový manažér
1013. Dominik Konček, administratívny pracovník
1014. Martin Lednár, IT
1015. Katarína Jančaříková, človek, ktorému to nie je jedno…
1016. Mgr. art. Martin Plch, vydavateľ
1017. Mgr. Erik Mičian, štátny zamestnanec
1018. Zuzana Cibulová, scenáristka
1019. Andrea Mahdalová, asistentka služieb zákazníkom
1020. Viktória Mahdalová, študentka
1021. Ing. Martin Nakata, inžinier priemyselného dizajnu
1022. Jana Hlatká, vydavateľka
1023. Bc. Ján Richter, dôchodca
1024. Mgr. Rastislav Švarba, programátor
1025. Ing. Ján Gula, programátor
1026. Jana Hazuchová, administratíva
1027. Mgr. Zuzana Miškeová, ekologička, environmentalistka
1028. Mgr. Erik Laktič, SZČO
1029. Zuzana Masárová, PhD., matematička
1030. Dana Kašparová, environmentalistka
1031. Greta Grega, študentka umenia, slobodná matka
1032. Celestína Minichová, študentka umenia
1033. Alexander Zigo, študent umenia
1034. Jakub Ďurian, študent
1035. Jaromír Štefanik, manažér
1036. Ing. Diana Rybanská, IT developer
1037. Pavel Ševčík, dôchodca
1038. Mgr. Ivana Škodová, výstupová poradkyňa, dôchodkyňa
1039. Eliška Katonová, študentka vysokej školy
1040. Sarah Valovičová, študentka
1041. Július Majerník, umelec
1042. Katarina Otajovicova, manažér

1043. Peter Koska, personalista
1044. Michal Michal, preč s tou sektou
1045. Ing. Michal Pigoš, IT
1046. Iris Szeghy, ArtD., hudobná skladateľka
1047. Katarina Hideghethyova, administratívna pracovníčka
1048. Ondrej Kajuch, polygraf
1049. prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD., etnologička
1050. Mikuláš Fekete, storyteller
1051. Juraj Svrček, študent ekonómie, podnikateľ
1052. Marián Zienkovský, prekladateľ
1053. Daniel Patrick Giertl, študent
1054. Alexander Bennet, bussines analyst
1055. Mgr. Andrea Jurkovičová, administratívny pracovník
1056. Bc. Dušan Vaš, umelec