03. 11. 2012 Správy

Tlačová správa o ukončení projektu

Bratislava 16. jún 2010

Občianske združenie Liga za duševné zdravie SR ukončí 30. júna 2010
realizáciu projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“, ktorý vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška získaného nenávratného finančného príspevku predstavovala 263 892,64 EUR /7 950 029,97 SKK.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch samostatných aktivít. Od 5. marca do 29. apríla 2009 občianske združenie uskutočnilo v jednotlivých regiónoch 7 školení v rámci Aktivity 1: Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich na školách v rámci projektu „Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“. V týchto regiónoch bolo spolu vyškolených 140 multiplikačných pracovníkov. Slovami Mgr. Alexandry Fischerovej, výkonnej riaditeľky Ligy za duševné zdravie: “Usilujeme sa zlepšiť informovanosť verejnosti o duševnom zdraví, znížiť predsudky a stigmu, s ktorou sú duševné poruchy spojené a prispieť k zlepšeniu starostlivosti o ľudí, ktorí majú problém s duševným zdravím. A to bol aj jeden z cieľov projektu s názvom Posilnenie ľudských zdrojov vzdelávaním“.

Aktivita 2: Vzdelávanie multiplikačných pracovníkov pôsobiacich v pacientských združeniach prebiehalo od 28. mája 2009 až do januára 2010. Počas 5 školení, z ktorých štyri boli 3-dňové a jedno 6- dňové bolo vyškolených 50 lídrov združení pacientov a príbuzných. Počas školení získali pre nich dôležité informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, ako obohatiť svoje komunikačné zručnosti, poznatky z manažmentu dobrovoľníkov, z manažmentu organizácie, z pacientskej advokácie a zo sociálnej práce a poradenstva. Podľa MUDr. Marcely Bárovej, výkonnej riaditeľky neziskovej organizácie ODOS, ktorá je členskou orgsanizáciou Ligy za duševné zdravie a zároveň strešnou organizáciou regionálnych združení pacientov a príbuzných: „Projekt umožnil zvýšiť informovanosť pacientov o ich právach, oboznámili sa so zmenami v legislatíve, ktorá sa dotýka ich každodenného života a v rámci interaktívnych diskusií si mali možnosť vymieňať skúsenosti s prácou v jednotlivých združeniach čo ich vzájomne veľmi obohatilo, inšpirovalo a povzbudilo do ďalšej činnosti.“

V rámci projektu sa tak občianskemu združeniu Liga za duševné zdravie podarilo úspešne vyškoliť 189 osôb.

Oľga Valentová
Manager pre styk s médiami
Liga za duševné zdravie SR
Olga.valentova@dusevnez.sk

Viac informácií poskytuje:
Bc. Viera Jamrišková
odborný supervízor vzdelávania
viera.jamriskova@dusevnez.sk
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
tel: 004212/638 15 592, 0918 591 364
fax: 004212/635 37 0

http://www.sia.gov.sk :: http://www.esf.gov.sk