06. 02. 2014 Čo pre vás robíme

Vaša podpora

Ďakujeme vám za vašu pomoc. Iba vďaka vám sa nám darí realizovať naše projekty a pomáhať pri prevencii duševného zdravia.

Aj vďaka vám boli realizované tieto projekty:

Okrúhle stoly pre odborníkov i verejnosť zverejnené na konte Vimeo – Liga za duševné zdravie SR
V roku 2013 sme od apríla do novembra organizovali „okrúhle stoly“, stretnutia odborníkov – psychológov a psychiatrov, ľudí z relevantných inštitúcií (ministerstvá, Únia materských centier, CPPPaP, Katedra psychológie FiF UK, Rada duševného zdravia), novinárov a osobností na témy týkajúce sa duševného zdravia detí.
Medzi témy, ktoré sme vybrali patria: „Každá žena chce byť dobrá mama…“ (vzťahová väzba, ako nerobiť chyby pri rodičovstve) v spolupráci s vynikajúcim psychiatrom a terapeutom MUDr. Jozefom Haštom , „Moje dieťa nie je normálne, nezvládam ho“ (hyperknetická porucha a podobné poruchy, ktoré trápia rodičov) s primárom detskej psychiatrie MUDr. Jánom Šubom.
V júni bola téma, ktorá trápi nielen deti ale aj rodičov: „Naše dieťa zrazu nechce chodiť do školy“(šikana, konflikty v škole, šikana cez Internet), v septembri, keď prichádzajú deti po prázdninách znova do školy sa robila téma: “Pomočovanie u detí”

Projekt Duševné zdravie detí pre učiteľov
Projekt Duševné zdravie detí už tretí rok prináša návštevy detských psychiatrov u učiteľov základných škôl, kde sa učitelia dozvedia základné informácie o príznakoch duševných porúch u detí školského veku. Získajú informácie o vzniku a priebehu choroby, tak aby ju vedeli rozpoznať a ak treba, poslať dieťa s rodičom k odborníkovi. Ak sa ukáže u dieťaťa duševná porucha, budú učitelia vedieť, ako s dieťaťom pracovať – tak aby netrpelo dieťa ale ani rodičia, ktorí sa často z nevedomosti obviňujú a myslia si, že urobili chybu vo výchove. Projekt pomáha aj učiteľom, ktorým dieťa s duševnou poruchou môže výrazne narúšať vzdelávací proces v triede. Keď sa správne nastaví individuálny vzdelávací plán pre žiaka s duševnou poruchou, všetkým sa výrazne uľaví – žiak cíti, že konečne nie je nespravodlivo trestaný za chyby, za ktoré nemôže, učiteľ vie ako s dieťaťom správne pracovať a rodič prestáva mať pocit zúfalej bezmocnosti.

Projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách
Na stredných školách sme realizovali vzdelávací projekt pre stredoškolákov Duševné zdravie na stredných školách. Záujem prejavili samotní študenti a ich pedagógovia počas našich zbierok. Základným cieľom projektu bolo oboznámiť študentov stredných škôl interaktívnou formou s problematikou duševného zdravia – aby vedeli rozdiel medzi psychológom a psychiatrom, aby vedeli rozoznať príznaky duševných porúch, prípadne pomôcť kamarátom, ak by zistili niektorý z príznakov. Projekt im pomáha nachádzať odpovede počas ich komplikovaného obdobia dospievania, riešiť konflikty a krízy či v škole alebo doma v rodine.

Internetová Poradňa Nezábudka
Liga za duševné zdravie SR prevádzkuje anonymnú a bezplatnú internetovú Poradňu Nezábudka kde odborníci poskytujú konzultácie tým, ktorí sa z rôznych dôvodov neodvážili navštíviť priamo psychiatra či psychológa. Často píšu mladí ľudia a radia sa o svojich psychických problémoch (v škole, v rodine).
• Informačné kampane o duševnom zdraví
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizujeme každú jeseň celoslovenskú informačnú kampaň Dni duševného zdravia, ktorá je spojená s verejnou zbierku Dni Nezábudiek. Z výnosu zbierky podporujeme zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou v regiónoch celého Slovenska, ktorá im pomáha vrátiť sa do bežného života.

V rámci dlhotrvajúcej destigmatizačnej práce sme vydali sériu edukačných materiálov (letáky a brožúra) pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou, ich rodinných príslušníkov, pre všetkých, ktorí sa o svoje zdravie starajú celostne.
Témy duševného zdravia detí a mládeže v médiách
Organizovali sme aj ďalšie vzdelávacie aktivity, na ktorých sme oboznamovali ľudí s problematikou duševného zdravia a duševných ochorení. Odborníci, ktorí s nami spolupracujú, prinášajú informácie prostredníctvom tlače alebo rozhovorov v televízií a rozhlase. Napr. tlačová konferencia o ADHD, účasť v relácii „Päť minút po dvanástej“ pre tínedžrov, relácia Dámsky klub v STV a podobne.

ĎALŠIE PODPORENÉ PROJEKTY Ligy za duševné zdravie SR v roku 2013

Projekt pre malé deti : Zippy’s Friends / Zippyho priatelia

Nový projekt Zippy’s Friends (Zippyho priatelia), ktorý realizujeme od júla 2013 do júna 2014, sa zameriava na podporu a rozvoj sociálnych zručností detí vo vekovej skupine 5 -7 rokov. Tento projekt využíva edukačný program vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, ktorý bol s veľkým úspechom realizovaný už v takmer 30-ich krajinách sveta a prešlo ním už vyše 700 tisíc detí.

Liga za duševné zdravie ho prvýkrát realizuje na Slovensku zatiaľ pilotne v bratislavskom a trnavskom kraji na dvadsiatich základných a materských školách. Program prebehne počas školského roka 2013/2014, deti sa v dvadsiatichštyroch lekciách budú hravou formou venovať témam ako napríklad: „Pocity“, „Komunikácia“, „Vzťahy“, „Riešenie konfliktov“, „Vysporiadanie sa so zmenou a stratou“, „Zvládanie nových situácií“. Do projektu bude zapojená aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej unvierzity, ktorá má na starosti evaluáciu projektu a ďalej nórska partnerská organizácia Voksne for Barn, ktorá vyškolí trénerov a tí budú ďalej školiť slovenských učiteľov.

Okrúhly stôl v septembri na tému pomočovanie

Okrúhle stoly sú v tomto roku zamerané na problémy duševného zdravia detí. Prvý okrúhly stôl v apríli mal názov: „Chcem byť dobrá mama/otec“ a podtitul: „prečo je dôležitý vzťah medzi rodičom a dieťaťom v útlom veku“ pod vedením psychiatra MUDr. Jozefa Hašta. Druhou témou boli dve najznámejšie duševné poruchy u detí ADHD a autizmus. Na týchto dvoch poruchách odborníci ukázali ako vyzerá priebeh a aké sú možnosti adekvátnej liečby tak, aby sa predchádzalo zbytočnému utrpeniu detí aj ich rodičov. Tretia diskusia v júni artikulovala ťažkosti v škole súvisiace s duševnými problémami detí – teda so situáciami, ktoré robia nešťastnými deti a zároveň narúšajú prácu učiteľov na školách. Ďalší okrúhly stôl v septembri bude o citlivej problematike pomočovania u detí a plánujeme ho na 16.9.2013 o 14,oo v priestoroch LDZ SR a diskutovať budú MUDr. Andrea Černianska, pediatrička a nefrologička z 1. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a MUDr.Terézia Rosenbergerová , detská psychiatrička z 1.psychiatrickej kliniky UNLP a LF UPJŠ v Košiciach.

VIDEO NA WEB : Z celej diskusie počas Okrúhleho stola nakrútime videozáznam a zverejníme na webovej stránke Ligy za duševné zdravie SR, tak aby odbornú diskusiu mohol sledovať každý, koho daná téma zaujíma.

Odborný seminár o zneužívaní alkoholu pod názvom „Alkoholizmus: keď zlyhá prevencia“

Kancelária WHO na Slovensku a Liga za duševné zdravie SR organizujú Odborný seminár o alkoholizme v termíne 28.10.2013 od 9,oo do 16,oo v budove MZ SR na Limbovej ul. v Bratislave. Ciele seminára sú prezentovať Národný akčný plán proti alkoholizmu, ktorý vypracoval Úrad verejného zdravotníctva. Ďalej chceme cez odborníkov pôsobiť na zmeny postojov slovenskej verejnosti k zneužívaniu alkoholu, o ktorom koluje množstvo mýtov a neprávd. Budeme vplývať na kompetentných, aby zvýšili tlaky obmedziť reklamu na alkohol, hlavne v situácii, keď mnohí ľudia nepovažujú napríklad pivo za alkohol a netušia zdravotné riziká konzumácie alkoholu. Podujatie je v súlade s Národným akčným plánom duševného zdravia MZ SR. Na seminári MUDr. Okruhlica zverejní nové smernice pre liečbu alkoholizmu.

Výstava v Galérii 19 „Art brut na Slovensku“

Mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnou poruchou alebo psychickými problémami má výtvarné nadanie s originálnym pohľadom na svet. Dlhodobým cieľom výtvarníkov, psychológov a psychiatrov združených okolo Ligy za duševné zdravie je podchytiť, viesť a podporiť talentovaných autorov v ich autentickej výtvarnej činnosti a ponúknuť im možnosť prezentovať svoju tvorbu verejnosti. Výstava pod názvom „Art brut na Slovensku“ v Galérii 19 v Bratislave je vyústením týchto iniciatív. Každý z autorov zastúpených v projekte je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil názvom „art brut“.

Stredoškolské interaktívne stretnutia s psychológom

Dlhodobý edukačný projekt na podporu zdravia na stredných školách realizuje Liga za duševné zdravie SR od roku 2007. Základným cieľom projektu je oboznámiť študentov stredných škôl diskusnou a interaktívnou formou o problematike duševného zdravia a duševných chorôb. Ďalšími sledovanými cieľmi projektu sú zníženie predsudkov, stereotypov a stigmatizácie spojenej s pacientmi, duševnými ochoreniami a ich liečbou u adolescentov. Projektom plní LDZ Národný program duševného zdravia.

Ciele:

  • vzdelávacími aktivitami rozvíjať, podporovať, chrániť duševné zdravie u stredoškolskej mládeže ako aj predchádzať psychickým ochoreniam a informovať o ich primeranej liečbe a možnostiach pomoci.
  • odstrániť predsudky voči povolaniu psychológ a psychiater a podporiť využívanie ich služieb ako prevenciu či posilnenie duševného zdravia u stredoškolskej mládeže
  • destigmatizácie duševných ochorení a zvyšovanie tolerancie voči znevýhodneným skupinám mládeže
  • napomáhať rozvoju dobrovoľníctva

 

Projekt vznikol z iniciatívy samotných stredných škôl, s ktorými spolupracuje LDZ pri organizovaní celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek. Práve pri práci s dobrovoľníkmi vyvstala potreba osvety v oblasti duševného zdravia na stredných školách, ktorá sa aj samotným študentom a pedagógom javí ako nedostatočná. Cieľové skupiny- študenti a pedagógovia – vyjadrili záujem dozvedieť sa viac o duševnom zdraví a problematike duševných ochorení. Vychádzajúc nielen z týchto vyjadrení, ale i z prieskumu situácie v oblasti duševného zdravia na školách, ktorý poukazuje na kritický stav a to:

  • nedostatok školských psychológov (školského psychológa má len cca 150 škôl v celej SR)
  • a paralelný nárast problémov mladých ľudí (depresie, poruchy správania, závislosti, šikana, zvládanie záťaže a stresu a pod.). Podľa prieskumu Eurostat (2006) každých 48 hodín zomrie v EÚ na samovraždu 1 dieťa mladšie ako 14 rokov, každý deň spácha v krajinách EÚ samovraždu 20 mladých ľudí vo veku 15-29 rokov

 

sa rozhodla LDZ realizovať projekt zameraný na zlepšenie duševného zdravia na stredných školách.

PROJEKT : MOTIVAČNÉ CENTRUM NEZÁBUDKA

Projekt je celoslovenský, zapája ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Cieľom projektu je motivovať ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných k aktívnemu prístupu k ich sociálnemu začleneniu a k presadzovaniu svojich záujmov (iniciácia zlepšenia služieb, legislatívnych zmien). Motivuje ich k zodpovednému prístupu k svojej liečbe, i k ochoreniu svojho príbuzného. To sú základné predpoklady sociálneho začlenenia.

I. Štúdio Open-Art (výtvarné ateliéry pre ľudí s duševnými problémami)

Program „Štúdio Open Art“ je na Slovensku ojedinelý. Je špeciálne zameraný na umeleckú tvorivosť ľudí so psychickými problémami. LDZ po vzore Maria Gugging (Rakúsko) sa stala priekupníkom v podpore umeleckej tvorby neškolených, ale talentovaných autorov.

Tvorba autorov, ktorí nemajú za sebou umelecké vzdelanie sa súhrnne označuje art brut. Diela, ktoré sa ukrývajú pod týmto označením nás často prinavracajú k zabudnutej podstate umenia – k čistej tvorivej spontánnosti a nezištnej autorskej výpovedi. Autori zastupujúci toto umenie svojou tvorbou často prispievajú k odhaľovaniu prvotných prameňov imaginácie, ktorá leží za hranicou nášho racionálneho pohľadu a rozumovej analýzy. Autori pútajú pozornosť svojou absolútnou autenticitou prejavu a napriek duševnej chorobe, sú ich výsledky v nejednom prípade porovnateľné s dielami moderného a post-moderného umenia.

O vizuálnej potencii a atraktívnosti umenia art brut, svedčí pribúdajúci počet podobne zameraných galérií, výstav a zberateľov v zahraničí. Veľkým míľnikom v SR bola v roku 2010 Ligou za duševné zdravie realizovaná výstava autorov pôsobiacich v rámci Galérie Nezábudka s názvom „art brut“, ktorá po veľkom úspechu putuje do Viedne.

II. Program „Podpora“ (podporné stretnutia pre príbuzných)

Pri liečbe duševného ochorenia je veľmi dôležitá spolupráca medzi chorým, lekárom a rodinou. Príbuzní sú tiež „zasiahnutí“ chorobou svojho blízkeho a potrebujú podporu. Môžu mať pocit viny, hnevu, bezmocnosti, strachu. V programe „Podpora“ sa stretávajú príbuzní, priatelia a známi duševne chorých ľudí, ktorí sa môžu zorientovať v ochorení (ako vzniká, ako sa prejavuje, o prognóze, dôsledkoch, liečbe), môžu sa poradiť o správaní sa k svojmu duševne chorému príbuznému. Cieľom programu je podpora príbuzných, ale aj zlepšenie komunikácie s duševne chorým, vytvoriť priaznivé a motivačné prostredie a napomôcť tak k úspešnej liečbe, udržaniu remisie, i k spolupráci s lekárom. Program dáva priestor na riešenie vlastných pocitov a prispieva k prevencii duševných porúch u príbuzných.

III. Literárna dielňa

V priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke sa už viac ako dva roky stretávajú ľudia s duševnými poruchami, ktorí sú zároveň aj autormi zaujímavých prozaických či básnických diel.

Je vynikajúce ak niekto v sebe tento talent slova objaví, pretože písanie môže mať skutočný terapeutický účinok. Pomáha pochopeniu samého seba a uľahčuje aj dialóg s okolím. Umenie je forma komunikácie, ktorá ponúka viac možností ako bežný hovorový jazyk.

Stretnutia Literárnej dielne organizuje a lektoruje Doc. Bohuslava Hábovčíková z Kultúrneho združenia národností a etník (ktoré je aj členom LDZ). Tvorba amatérskych literárnych autorov je publikovaná aj v časopise Bellária a aj v rôznych publikáciách, ktoré sú súčasťou ligovej knižnice.

IV. Pohybom ku zdraviu

Táto aktivita patrí medzi najnovšie aktivity LDZ. Myšlienka je jednoduchá – „v zdravom tele zdravý duch“. S týmto zámerom prebiehajú pravidelné 60 – 90-minútové pohybové stretnutia zamerané na rozvoj osobnosti. Ide o prácu s pohybom a telom s možnými prvkami tanca. Cieľom týchto aktivít ja integrácia osobnosti na linke telo – myseľ. Účastníci pod vedením skúsenej odborníčky pracujú s improvizovaným pohybom a pohybovými cvičeniami zameranými na rozšírenie pohybového slovníka. Lektorkou je tanečno-pohybová terapeutka Zuzana Vasičáková-Očenášová- absolventka výcviku tanečno-pohybovej terapie v Prahe.

V. Poradňa Nezábudka

Mnoho ľudí sa obáva vyhľadať pri duševných problémoch odborníka- psychológa či psychiatra. Preto je k dispozícii internetové poradenstvo na adrese: poradna@dusevnez.sk.

V poradni môžete získať: pomoc pri zorientovaní sa v probléme alebo v sebe samom, podpora a porozumenie pri riešení konkrétneho problému alebo pri riešení vnútorných osobných problémov, dôležité informácie a kontakty na ďalšie služby v oblasti duševného zdravia, pri zorientovaní sa v súčasnom systéme zdravotníckej či sociálnej pomoci.

Zároveň môžu ľudia telefonovať na pevnú linku do kancelárie Ligy a každý štvrtok sa rozprávať cez telefón o svojich akútnych problémoch a získať tak osobnú a okamžitú radu, ako riešiť svoje problémy v oblasti citov a duševnej pohody, resp. duševného zdravia.

Celoslovenská Zbierka „Dni nezábudiek“

Liga za duševné zdravie zorganizovala okrúhly desiaty ročník Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Liga za duševné zdravie SR sa snaží roky znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Informačná kampaň v roku 2013 pre verejnosť bola zameraná na duševné zdravie detí. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Predsudky sú výsledkom šírenia nekorektných informácií, preto sú dôležité destigmatizačné kampane.

Liga za duševné zdravie už desať rokov informuje počas kampane ľudí o dôležitosti duševného zdravia, ale ukazuje sa, že prevenciu treba začať u detí. Okrúhle desiate výročie sme oslávili krásnymi projektmi pre deti, ktoré pripravujeme už niekoľko rokov s našimi odborníkmi : Školenia učiteľov o duševnom zdraví detí, Zippy´s friends – projekt pre deti, Okrúhle stoly o duševných poruchách u detí na webovej stránke LDZ SR, Výstava výtvarných prác detí a dospelých s duševnými poruchami v Galérii 19 v Bratislave.

Zbierku a kampaň dopĺňa aj celá séria sprievodných podujatí, ktoré si organizujú samotné členské združenia Ligy v regiónoch, kde zbierajú a kde žijú. Oni najlepšie poznajú svoje problémy a preto najlepšie vedia ako využiť získané financie.