07. 03. 2023 Nezaradené

Verejná diskusia-Škola musí byť miestom všestranného rozvoja

Vzdelávanie sa často mylne chápe ako úzkoprofilová činnosť, ktorá by mala dať žiakom základné znalosti o svete a pripraviť ich na úspešný vstup na trh práce. Ak by sa ale aj táto činnosť diala profesionálne a autenticky, postačovala by?

Ako by mala vyzerať moderná škola 21. storočia?
Aké poznanie by dnes mali žiaci a študenti mať a aké zručnosti si vyžaduje súčasná doba? Reflektuje toto aktuálne nastavený vzdelávací systém a ktorým smerom by sa mala uberať reforma?

Hosťami Ligy a moderátora Jakuba Betinského sú:
Alena Kopányiová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie;
Kornélia Ďuríková, školská psychologička na Gymnáziu v Šamoríne a predsedkyňa Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka ;
Ladislav Baranyai z platformy Školský network a Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní