04. 05. 2020 Aktuality Správy

Vyjadrenie Ligy za duševné zdravie k programovému vyhláseniu vlády

VLÁDA SA ZAMERIA AJ NA ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O DUŠEVNÉ ZDRAVIE.

Liga za duševné zdravie SR víta pozornosť, ktorej sa dostalo téme starostlivosti o duševné zdravie v Programovom vyhlásení vlády.

Bratislava, 1.05. 2020 – Vo štvrtok 30.4. schválil parlament Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024. Liga za duševné zdravie SR (LDZ) víta plán vlády venovať zvýšenú pozornosť reforme starostlivosti o duševné zdravie, po ktorej už roky volajú odborníci, pacientské a príbuzenské organizácie združené v LDZ, ale aj ďalšie zainteresované skupiny. Liga vníma veľmi pozitívne, že sa duševné zdravie dostalo historicky prvýkrát do dokumentu Programového vyhlásenia vlády SR. Aj súčasná doba dokazuje, že bez duševného zdravia nie je človek ani zdravý, ani v pohode.

LDZ považuje za veľmi povzbudivý fakt, že z pohľadu vlády je duševné zdravie nadrezortná téma. Potvrdením toho je plán zriadiť nadrezortný orgán spravujúci oblasť duševného zdravia – podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku, liečbu, následnú starostlivosť duševných ochorení,vzdelávanie odborníkov a podpora príslušných mimovládnych organizácií. Vláda SR v programovom vyhlásení zakotvila aj vytvorenie nadrezortnej platformy pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR.

LZD oceňuje, že vláda SR bude klásť špeciálny dôraz na zvyšovanie dostupnosti preventívnej starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, marginalizované komunity, dôchodcov a ostatné ohrozené skupiny. Za tým účelom Vláda SR plánuje vytvoriť národnú excelentnú inštitúciu na výskum a liečbu duševných porúch.

Navrhované ciele Programového vyhlásenia vlády pôsobia povzbudivo. Kľúčové bude pretaviť ich do reálnych krokov, ktoré pomôžu zlepšiť alarmujúci stav starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. LDZ chce byť aktívna pri realizácii ambicióznych cieľov a ponúka svoje kapacity, odbornosť a dlhoročnú skúsenosť. Spolu s ďalšími partnermi je pripravená diskutovať a podieľať sa na procesoch, ktoré súvisia s prípravou legislatívy potrebnej na realizáciu reformných plánov v oblasti duševného zdravia.

O Lige za duševné zdravie SR:

LDZ už 20 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Hlavný dôraz kladie na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie. Poskytuje širokú škálu dištančného poradenstva pre obyvateľov prevádzkovaním bezplatnej nonstop Linky dôvery Nezábudka 0800 800 566 a online poradne. Hlási sa k odkazu Svetovej zdravotníckej organizácie WHO – “Niet celkového zdravia bez duševného zdravia.”
Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.dusevnezdravie.sk a www.linkanezabudka.sk