05. 03. 2012 Správy

Výročná správa Ligy za duševné zdravie za rok 2011

Ligu za duševné zdravie SR na začiatku roku 2011 ovplyvnila tragická udalosť, úmrtie bývalej riaditeľky pani Alexandry Fischerovej. Výročný koncert LDZ SR, na ktorom Liga každoročne udeľuje Ceny LDZ SR bol venovaný jej pamiatke a jej vynikajúcej práci na poli duševného zdravia.

Informačné kampane

Jarná kampaň

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl) sme realizovali Výročný koncert LDZ, súčasťou ktorého je odovzdávanie cien LDZ za prínos pre duševné zdravie pre združenia a jednotlivcov a Cenu pre médiá. Cenu Ligy za duševné zdravie SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom získala bývalá riaditeľka LDZ SR Mgr. Alexandra Fischerová. Cenu LDZ SR pre novinárov alebo médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získalo FUNRADIO – za dlhoročnú podporu a vysielanie tém o duševných poruchách a o duševnom zdraví.

Jesenná kampaň: Dni duševného zdravia

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2011 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa rozhodla LDZ pokračovať v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do života, k rodinám a k práci.
Súčasťou informačnej kampane bola aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k budovaniu komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu pomáha priamo v teréne šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň sme zahájili začiatkom septembra a vyvrcholila zbierkou v uliciach slovenských miest 8. až 12. októbra 2011, počas ktorej mohla verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kúpou „nezábudky“ priamo v uliciach slovenských miest. Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 833 v hodnote 1 Eur mohla verejnosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca novembra.
Priority informačnej kampane v roku 2011:
– upozorniť slovenskú laickú verejnosť, odborníkov a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie, na potrebu dobudovania komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných
– podpora sociálneho začlenenia ľudí s duševnými problémami prostredníctvom prerozdelenia výnosu zo zbierky Dni nezábudiek spolupracujúcim a členským organizáciám LDZ SR. Pacientske a príbuzenské združenia dostali 90% z výnosu, ktoré sami vyzbierali, ostatne neziskové organizácie dostávajú 30% zo sumy
– osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví
– oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a
diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami
Priebeh kampane :
– Mediálna informačná kampaň
– Sprievodné informačné podujatia v regiónoch
– Celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek v uliciach
Kampaň mala prípravnú fázu s tlačovými besedami, komunikačnou kampaňou
v elektronických médiách – TV, rozhlase, v tlačových médiách, v interiéroch MHD,
billboardoch a na internete od začiatku septembra.

Celonárodná zbierka „DNI NEZÁBUDIEK“ v roku 2011

Celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek na pomoc ľuďom s duševnou poruchou organizovala Liga za duševné zdravie SR už po ôsmy krát. Prvou formou je zbierka v uliciach, druhou jepriamy vklad na účet, treťou formou je príspevok zaslaním SMS správy na č.833. V roku 2011 Svetová federácia duševného zdravia – WFMH zvolila výstižné motto: „ Investuj do svojho duševného zdravia“. Celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek 2011 sme odštartovali 8. októbra v EUROVEI eventom a pripravili sme rôzne aktivity pre deti a dospelých.
V dňoch 8. – 12. októbra dobrovoľníci na celom Slovensku rozdávali informačné materiály a nezábudky za dobrovoľný príspevok na celom Slovensku.
Výnos zbierky v r. 2011 predstavoval skoro 80 tisíc euro Eur. Kompletnú informáciu
o výnose z SMS správ, výnose z pouličnej časti Zbierky a z príspevkov priamo na účet
LDZ SR máme na webovej stránke.

Vzdelávacie aktivity

Liga za duševné zdravie SR je celoslovenská platforma, ktorá združuje regionálne organizácie pacientov a príbuzných. Cieľom programov je zefektívniť činnosť organizácií a zvýšiť tak ich vplyv na zlepšenie situácie v oblasti duševného zdravia v regiónoch, zvýšiť ich výkonnosť pri presadzovaní svojich práv a ovplyvňovaní regionálnych a národných politík. Už tradične sme diskusie pre verejnosť uskutočnili aj na festivale Pohoda v Trenčíne.

Tlač edukačných letákov

V r. 2011 sme vytlačili 20 tisíc kusov edukačných letákov „Desatoro duševného zdravia“.
Na tlač 170 tisíc letákov a 4000 kusov brožúr o duševných poruchách u detí sme získali
finančné prostriedky od sponzora, ktorý prefinancoval aj školenia pre učiteľov základných a stredných škôl o vzniku, priebehu a liečbe duševných porúch u detí a o starostlivosti o duševné zdravie učiteľov.Edukačné materiály priebežne distribuujeme do regiónov cez naše členské združenia, dosiete čakární lekárov prvého kontaktu, k pediatrom, na základné a stredné školy a cez sieť CPPPaP (Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie). V roku 2011 sme získali financie z grantov nadácie VUB na projekt: „Prevencia suicídií stredoškolskej mládeže“. Je určený pre stredoškolských psychológov a pedagógov.

Podporné programy pre pacientov a príbuzných v združeniach LDZ SR

V priebehu roka 2011 sme pokračovali v dlhoročných aktivitách LDZ SR ako sú úspešné projekty Galéria nezábudka – pre ľudí s duševnou poruchou venujúcich sa arteterapii, Motivačné centrum Nezábudka, Poradňa Nezábudka v Auparku, sociálnu fóbiu, a pravidelné mesačné stretnutia ľudí z členských združení LDZ SR s odborníkmi psychológmi a psychiatrami v priestoroch Ligy.

Galéria Nezábudka

Galéria Nezábudka v roku 2011 pokračovala vo svojej hlavnej aktivite –v budovaní stálej zbierky, v mapovaní a podpore výtvarných talentov medzi ľuďmi ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením a v akvizičnej a výstavnej činnosti. Z konkrétnych projektov, na ktoré sa nám v uplynulom roku podarilo získať finančné prostriedky boli realizované:
1. Tak ako každý rok sa v areáli Galérie insitného umenia Slov.nár.galérie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku konalo letné výtvarné sústredenie, na ktorom sa v druhom júlovom týždni zúčastnili ocenení amatérski autori s duševnou poruchou. Pod odborným vedením profesionálnych výtvarníkov a arteterapeutov bolo sústredenie pokračovaním spolupráce s ľuďmi, ktorým pri ich psychických poruchách pomáha práve výtvarná tvorivosť.
2. Výstava fotografií Romana Machoviča z Banskej Bystrice. Snímky autora sprítomnili akýsi prienik umenia a života, v ktorom mnohí predstavitelia umenia „art brut“ žijú, a zároveň fotografie predstavili činnosť samotnej Ligy, ktorej činnosť autor už niekoľko rokov fotograficky dokumentuje prácu LDZ SR.
Cieľom všetkých realizovaných výstav bolo prezentovať tvorbu ľudí s duševnou poruchou, nadviazať komunikáciu s verejnosťou a prispieť tak k destigmatizácii duševných ochorení. Zároveň napomáhať verejnosti k väčšej tolerancii ľudí s duševným postihnutím a ich integrácií do spoločnosti.
Dlhodobým partnerom Galérie Nezábudka je spoločnosť Pfizer, vďaka čomu je možné kontinuálne rozvíjanie projektu a kvalitná zbierková práca. Činnosť galérie tiež podporuje Ministerstvo kultúry SR.

Motivačné centrum Nezábudka

V rámci Motivačného centra sme realizovali už štyri roky nastavené programy, ktoré sa tešia dlhodobému záujmu pacientov a podpore odborníkov (psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov).

Program Štúdio Open – Art
V štúdiu Open- Art v rámci Motivačného centra sa aj naďalej pravidelne stretávali ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť príležitosť na tvorivú realizáciu pre ľudí s duševnými poruchami, rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti práce s výtvarnými technikami pod odborným vedením. Ateliéry prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s duševným ochorením.

Program Cesta k pomoci
Program prispieva ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných a zvýšiť tak kvalitu ich života. Je určený predovšetkým pre ľudí s duševným ochorením a pre ich príbuzných a blízkych (ktorí často trpia ochorením svojho blízkeho vďaka stigmatizácii viac ako samotný chorý), ale tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázky duševného zdravia a choroby.
Cieľom je:
– sprostredkovať komplexné informácie o duševných ochoreniach, o procese a stratégiách zvládania duševného ochorenia a o možnostiach lekárskej, sociálnej a terapeutickej pomoci;
– poskytnúť orientáciu najmä tým, ktorí majú aktuálnu skúsenosť s prepuknutím duševného ochorenia či už u seba alebo u svojho blízkeho;
– pomôcť k rýchlejšiemu a lepšiemu vyhľadaniu vhodnej odbornej pomoci;
– vytvoriť priestor pre dialóg medzi odborníkmi z oblasti duševného zdravia o potrebách ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných, ako aj o spôsoboch ich naplnenia.

Program Literárna dielňa Rozhľady
Program je určený autorom literárnych diel, ktorí sa chcú podeliť so svojimi prácami alebo dozvedieť sa od odborníkov, ako smerovať svoju tvorbu. Najlepšiepráce sa čítajú na spoločných stretnutiach a sú uverejnené na webstránke.
Literárna dielňa sa realizuje v spolupráci s členskou organizáciu Kultúrne združenie národností a etník SR. Súčasťou dielne sú aj pravidelné stretnutia autorov v LDZ, vydávanie časopisu BELAARIA, a veľké množstvo diel poézia a prózy.Autori sa zúčastňujú aj zahraničných festivalov a sú mimoriadne úspešní.

Program tanečno – pohybovej skupinovej psychoterapie
Od otvorenej skupiny pre rôznych pacientov prichádzajúcich v rôznom zdravotnom stavesme v roku 2011 pristúpili k uzavretej skupine pacientov s odbornou supervíziou.
Tanečno – pohybová skupinová psychoterapia prebieha v rámci Denného psychiatrického stacionára Hestia, pod terapeutickým vedením Mgr. Zuzany Vasičákovej – Očenášovej.
Psychoterapeutickú skupinu tvorí sedem klientov s duševným ochorením a psychologička koterapeutka. Veľmi sa nám osvedčila kombinácia stabilnej koterapeutky zo stacionára, v ktorom tanečno pohybová terapia prebieha, a ktorá s klientami pracuje celý týždeň a tanečno pohybovej terapeutky prichádzajúcej do stacionára časovo ohraničene.

Odborná knižnica
V roku 2010 sme založili špecializovanú knižnicu s odbornými publikáciami a z knihami z našej „Literárnej dielne“. Knižnica je určená predovšetkým pre členov LDZ SR, ich rodinných príslušníkov, pracovníkov a spolupracovníkov LDZ SR a sympatizantov Ligy.
Výpožičný systém funguje na webovom rezervačnom systéme – zdarma.

Poradňa Nezábudka

Nízkoprahová anonymná a bezplatná poradňa bola v nákupnom centre Aupark:
• Sociálna poradňa
• Psychologická poradňa
• Internetové psycho-sociálne poradenstvo s celoslovenskou pôsobnosťou na adrese:
poradna@dusevnez.sk.

Poradňu v Auparku navštívilo osobne 218 klientov, a prostredníctvom mailov bolo odpovedané 417 klientom. Žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov sme museli poradňu v Auparku postupne zrušiť a udržali sme do roku 2012 „len“ Internetové poradenstvo. V rámci tejto „Internetovej poradne“ odpovedá vynikajúca a skúsená psychologička PhDr. Beňušková denne na otázky cez mailovú poštu.

Iné aktivity členských združení LDZ SR

Z výnosu Zbierky Dni nezábudiek 2011 Správna rada Ligy za duševné zdravie SR rozhodla o prerozdelení prostriedkov z výnosu verejnej zbierky Dni nezábudiek tak, že každé členské združenie LDZ SR dostáva 90% z vyzbieranej sumy. Väčšina finančných prostriedkov tak ostáva v regióne.

mesto: Banská Bystrica

názov: OZ Sanáre

projekt: Zlepšenie kvality duševného zdravia členov OZ Sanáre

mesto: Hronovce

názov: OZ EFKO Psychiatrická nemocnica

projekt: Chceme dať viac – šanca nestratiť sa v živote a lepšie sa uplatniť

mesto: Košice

názov: OZ Pohľad + denný stacionár

projekt: Podporované bývanie

mesto: Košice

názov: OZ Regionálny ODOS

projekt: Arteterapia

mesto: Košice

názov: OZ Radosť

projekt: Technický a integračný progres v rehabilitačnom stredisku RADOSŤ

mesto: Michalovce

názov: OZ Pozdrav

projekt: Zabezpečenie prevádzkových nákladov OZ Pozdrav a podporu voľnočasových aktivít členov

mesto: Michalovce

názov: OZ Pro mente

projekt: Financovanie podlahovej krytiny

mesto: Michalovce

názov: OZ Integra

projekt: Maškarný ples pre ľudí s duševným postihnutím

mesto: Partizánske, Topoľčany

názov: OZ Prvosienka

projekt: Prevádzkové náklady, internet a rekondičný pobyt

mesto: Pezinok

názov: OZ Dotyk

projekt: Rekondično-rehabilitačný pobyt členov OZ

mesto: Považská Bystrica

názov: OZ Zdravá duša

projekt: Rekondičný pobyt členov v Štúrove

mesto: Prešov

názov: OZ PO Art

projekt: Prevencia duševného zdravia v prostredí stredných škôl mesta Prešov

mesto: Prešov

názov: OZ Most do duše

projekt: Povedz mi o sebe viac

mesto: Prievidza, Bojnice

názov: OZ Šťastie si ty

projekt: Sedem dní v týždni

mesto: Rimavská Sobota

názov: OZ Betlehem

projekt: Podpora činností chránených dielní pre pacientov s duševnou poruchou a podpora ich voľnočasových aktivít

mesto: Stará Ľubovňa

názov: OZ No a čo?!

projekt:

mesto: Trenčín

názov: OZ Ars Vivendi

projekt: Leto s ľudovými remeselníkmi

mesto: Trnava

názov: OZ Kruh

projekt:

mesto: Zvolen

názov: OZ Delfín

projekt: Prácou a športom k duševnému zdraviu

mesto: Žilina

názov: OZ Mozaika

projekt: Chod kancelárie, voľnočasové aktivity

mesto: Bratislava

názov: OZ MOST

projekt: Komplexná podpora sociálnych služieb pre ľudí s duševnou poruchou

mesto: Bratislava

názov: OZ Krídla

projekt: Posvieťme si na ping-pong!

mesto: Bratislava

názov: OZ Sofia

projekt: Terénne sociálne rekondičné pobyty v roku 2012

mesto: Bratislava

názov: OZ Opora

projekt: Podporné a psychoedukačné stretnutia pre príbuzných a ľudí s duševným ochorením

mesto: Bratislava

názov: OZ Betlehem

projekt: Pacientská keramická dieľňa v DPS-Hestia

Mental Health Europe

LDZ SR je členská organizácia MHE – Mental Health Europe a národný informačný bod pre MHE, v rámci ktorého komentovali rôzne dokumenty a vyhľadávame údaje a štatistiky pre MHE.

Chránená kaviareň „Medzi nami“

Od roku. 2009 v priestoroch Ligy prevádzkuje chránenú dielňu naša členská organizácia
DSS Most. Chránená kaviareň je podporovaná zo zbierky Nezábudka.

Multifunkčný priestor v Lige za duševné zdravie

Priestory Ligy okrem nášho administratívneho centra naďalej využívali aj členské organizácie – jednak pre ich pravidelné stretnutia, trávenie voľného času a iné svojpomocné aktivity (Krídla, DSS Most, Kultúrne združenie etník a národnosti SR, združenie Sofia, Opora Bratislava, ODOS : Otvorme dvere – otvorme srdcia a mnohé iné).

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú:

Astra Zeneca, Aupark, Kaufland, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, Nadácia Slovenskej Sporiteľne, Nadácia VUB banky, Orange Slovensko, Slovak Telekom, Telefonica Slovakia, Eli Lilly, Pfizer, Servier, Jansen Cilag, ENEL – Slovenské elektrárne, VOLKSBANK banka Slovensko, TNT Expres Worldwide, Nycomed, HB Reavis, Poštová banka, Glaxo Smith Kline, ČESMAD s.r.o.

Za pomoc pri našej činnosti si našu vďaku zaslúžia:

Anka Šišková, Maťo Landl, Ján Kroner, Dado Nagy, Edo Kaluš, Kristína
Farkašová, Soňa Müllerová, Jarmila Hargašová, Peter Niňaj, Robert Puškár,
Andrea Zimányiová, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková, Nora Krchňáková,
Thomas Puskajler, Zuzana Smatanová

Naši mediálni partneri:

Big media, FUN Radio, Jemné melódie, Rádio Expres, RTVS, TV Bratislava,
Unimedia, Medmedia

Spracovala:
Ing. Olga Valentová
Zastupujúca riaditeľka
Liga za duševné zdravie SR