27. 02. 2013 Správy

Výročná správa Ligy za duševné zdravie za rok 2012

Informačné kampane

Jarná informačná kampaň a výročný koncert spojený s odovzdaním cien

Každoročne v rámci jarnej informačnej kampane a pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl) realizuje LDZ SR výročný koncert, na ktorom sa odovzdávajú ceny LDZ SR za prínos pre duševné zdravie – a to združeniam alebo jednotlivcom a médiám. Koncert sa konal 6.III.2012 v Primaciálnom paláci a mal charitatívny charakter, umelci účinkovali bez nároku na honoráre, magistrát poskytol Zrkadlovú sieň zdarma. Cenu LDZ SR za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam Správna rada LDZ udelila občianskemu združeniu „Šťastie si Ty“ z Prievidze. Ocenenie odovzdal generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR pán MUDr. Mário Mikloši a cenu prebrala pani Adriana Karáseková, predsedníčka združenia „Šťastie si Ty“ z Prievidze. Cenu LDZ SR pre médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal Rozhlas a televízia Slovenska. Cenu odovzdala PhDr. Jana Štúrová, členka Správnej rady LDZ SR a riaditeľka Občianskeho združenia „Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ“. Poďakovanie patrí aj ďalším nominovaným osobnostiam a médiám, z ktorých najviac hlasov ďalej získali: Eva Fulajtárová, ktorá sa venuje publikačnej činnosti prostredníctvom blogu: fulajtarova.sme.sk, redaktorka miestnej televízie MISTRAL z Michaloviec Janka Fedorová a časopis Druhý breh, ktorý vydáva združenie ODOS pod vedením MUDr. Marcely Barovej. Cenu Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získalo občianske združenie Radosť, Košice. Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková a cenu prevzala riaditeľka združenia Radosť z Košíc Mgr. Drahoslava Kleinová.

Jesenná destigmatizačná kampaň: Dni duševného zdravia

V rámci destigmatizačnej kampane Dni nezábudiek 2012 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia LDZ pokračuje v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do života, k rodinám a k práci.

Celoslovenská zbierka Dni nezábudiek

Súčasťou kampane bola aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k budovaniu komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu pomáha priamo v uliciach slovenských miest šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň sme zahájili začiatkom septembra a vyvrcholila zbierkou v uliciach slovenských miest od 10. októbra do 13. októbra 2012, počas ktorej mohla verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kúpou „nezábudky“ priamo v uliciach. Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 833 v hodnote 2,- Eur mohla verejnosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca decembra a v tomto termíne aj formou priameho príspevku na zbierkový účet LDZ. Priority kampane v roku 2012: upozorniť slovenskú laickú verejnosť, odborníkov a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie, na potrebu dobudovania komplexnej siete služieb pre ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných – podpora sociálneho začlenenia ľudí s duševnými problémami prostredníctvom prerozdelenia výnosu zo zbierky Dni nezábudiek spolupracujúcim a členským organizáciám LDZ SR. Pacientske a príbuzenské zduženia dostali 90% z výnosu, ktoré sami vyzbierali, ostatne neziskové organizácie dostávajú 30% zo sumy – osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví – oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami – upozorniť na zvyšujúci sa počet ľudí trpiacich depresiou podľa prieskumov Svetovej federácie duševného zdravia. Priebeh kampane : – Mediálna informačná kampaň – Sprievodné informačné podujatia v regiónoch – Celoslovenská verejná zbierka „Dni nezábudiek“ v uliciach a formou SMS a priamych vkladov Kampaň mala prípravnú fázu s tlačovými besedami, komunikačnou kampaňou v elektronických médiách – TV, rozhlase, v tlačových médiách, v interiéroch MHD a na internete od začiatku septembra.

Výstava na ambasáde USA ako súčasť jesennej kampane

V priestoroch veľvyslanectva USA v Bratislave sa v septembri konala výstava diel autorov trpiacich duševnou poruchou, ktorí sa v Lige venujú výtvarným aktivitám. Výstavu podporila manželka veľvyslanca USA na Slovensku pani Kate Sadgwick, ktorá ju za prítomnosti médií a ambasádora slávnostne otvorila. Cieľom výstav bolo prezentovať tvorbu ľudí s duševnou poruchou, nadviazať komunikáciu s verejnosťou a prispieť tak k destigmatizácii duševných ochorení. Zároveň napomáhať verejnosti k väčšej tolerancii ľudí s duševným postihnutím a ich integrácií do spoločnosti. Dlhodobým partnerom Galérie Nezábudka je spoločnosť Pfizer, vďaka čomu je možné kontinuálne rozvíjanie projektu a kvalitná zbierková práca. Činnosť galérie tiež podporuje Ministerstvo kultúry SR.

Projekt „Kampaň proti alkoholizmu, ktorý je tiež duševnou poruchou“

Projekt sa začal Tlačovou konferenciou v júni a pokračoval piatimi diskusiami v septembri 2012 na tému Dopady nadmerného pitia alkoholu v mestách Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Liga za duševné zdravie sa už viac ako 12 rokov snaží podávať slovenskej verejnosti presné informácie o rovnosti duševného a telesného zdravia. V rámci svojich edukačných kampaní vysvetľuje, že aj závislosti ako nikotinizmus či alkoholizmus sú duševné poruchy, a že sú rovnako liečiteľné. Odborníci spolupracujúci s Ligou už roky tvrdia vo svojich výskumoch, že alkoholizmus je jednou z najvážnejších duševných porúch u nás. Podrobné informácie a štatistiky týkajúce sa negatívnych dopadov nadmerného pitia na Slovensku nájdete v brožúre, ktorú Liga vydala spolu s jej autorom, hlavným odborníkom MZ SR MUDr. Ľubomírom Okruhlicom, CSc.

Celoslovenská zbierka „DNI NEZÁBUDIEK“ v roku 2012

Celoslovenskú Zbierku Dni nezábudiek na pomoc ľuďom s duševnou poruchou organizovala Liga za duševné zdravie SR už po deviaty krát. Prvou formou je zbierka v uliciach, druhou je priamy vklad na účet, treťou formou je príspevok zaslaním SMS správy na č.833. V roku 2012 Svetová federácia duševného zdravia – WFMH zvolila výstižné motto: „ Depresia: Globálna kríza“. Celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek 2012 sme odštartovali 10. októbra v AUPARKU eventom a pripravili sme rôzne aktivity pre deti a dospelých. V dňoch 10. – 13. októbra dobrovoľníci na celom Slovensku rozdávali informačné materiály a nezábudky za dobrovoľný príspevok. Výnos zbierky v r. 2012 predstavoval 72 413,23 Eur. Kompletnú informáciu o výnose z SMS správ, výnose z pouličnej časti Zbierky a z príspevkov priamo na účet LDZ SR máme na webovej stránke.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Liga za duševné zdravie SR je celoslovenská platforma, ktorá združuje regionálne organizácie odborníkov, pacientov a príbuzných. Cieľom programov, ktoré realizuje LDZ SR je zefektívniť činnosť organizácií a zvýšiť tak ich vplyv na zlepšenie situácie v oblasti duševného zdravia v regiónoch, zvýšiť ich výkonnosť pri presadzovaní svojich práv a ovplyvňovaní regionálnych a národných politík. V spolupráci so špičkovými detskými psychiatrami Liga realizuje už druhý rok školenia pre učiteľov základných a stredných škôl o vzniku, priebehu, príznakoch a liečbe duševných porúch u detí – tak aby učitelia boli schopní tieto poruchy rozpoznať. Na školeniach je prítomný aj psychológ, ktorý radí učiteľom ako sa starať o ich vlastné duševné zdravie. Už tradične sme diskusie pre verejnosť na témy atraktívne pre mladých ľudí uskutočnili aj na festivale Pohoda v Trenčíne.

Tlač informačných a edukačných letákov

V r. 2012 sme vytlačili 30 000 kusov informačných letákov určených pre verejnosť v celoslovenskej zbierke Dni nezábudiek. Vytlačili sme 50 000 tisíc letákov „Aj deti môžu mať duševné poruchy“ a 120 000 tisíc letákov „ADHD – hyperkinetická porucha“ a 2 000 kusov brožúr o duševných poruchách u detí. Edukačné materiály priebežne distribuujeme do regiónov cez naše členské združenia, do siete čakární lekárov prvého kontaktu, k pediatrom, na základné a stredné školy a cez sieť CPPPaP (Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie).

Podporné programy pre pacientov a príbuzných v členských združeniach LDZ SR

V priebehu roka 2012 sme pokračovali v dlhoročných aktivitách LDZ SR ako sú úspešné projekty Galéria nezábudka – pre ľudí s duševnou poruchou venujúcich sa arteterapii, Motivačné centrum Nezábudka, Internetová Poradňa Nezábudka a pravidelné mesačné stretnutia ľudí z členských združení LDZ SR s odborníkmi psychológmi a psychiatrami v priestoroch Ligy. Galéria Nezábudka Galéria Nezábudka v roku 2012 pokračovala vo svojej hlavnej aktivite –v budovaní stálej zbierky, v mapovaní a podpore výtvarných talentov medzi ľuďmi ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením a v akvizičnej a výstavnej činnosti. Z konkrétnych projektov, na ktoré sa nám v uplynulom roku podarilo získať finančné prostriedky boli realizované: Letné sústredenie Schaubmarov mlyn K dôležitým projektom v letných mesiacoch bude patriť už tradičné letné výtvarné sústredenie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku (SNG), ktoré v auguste (8.8. – 12.8. 2012) zúčastneným autorom opäť ponúkne jedinečnú možnosť rozvíjať tvorivé schopnosti pod vedením odborníkov – profesionálnych výtvarníkov, psychológa a historika umenia. Sústredenie bolo ukončené výstavou prác zúčastnených autorov, ktorá sa konala priamo v priestoroch Schaubmarovho mlyna.

Motivačné centrum Nezábudka

V rámci Motivačného centra sme realizovali programy, ktoré sa tešia dlhodobému záujmu pacientov a podpore odborníkov (psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov). Program Štúdio Open – Art V štúdiu Open- Art v rámci Motivačného centra sa aj naďalej pravidelne stretávali ľudia s duševnými problémami, ktorí javia záujem o výtvarné aktivity. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť príležitosť na tvorivú realizáciu pre ľudí s duševnými poruchami, rozšíriť ich výtvarné vnímanie a vzdelanie v oblasti práce s výtvarnými technikami pod odborným vedením. Ateliéry prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s duševným ochorením. Program Cesta k pomoci pre priateľov a príbuzných Program prispieva ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných a zvýšiť tak kvalitu ich života. Je určený predovšetkým pre ľudí s duševným ochorením a pre ich príbuzných a blízkych (ktorí často trpia ochorením svojho blízkeho vďaka stigmatizácii viac ako samotný chorý), ale tiež pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázky duševného zdravia a choroby. Cieľom je: – sprostredkovať komplexné informácie o duševných ochoreniach, o procese a stratégiách zvládania duševného ochorenia a o možnostiach lekárskej, sociálnej a terapeutickej pomoci; – poskytnúť orientáciu najmä tým, ktorí majú aktuálnu skúsenosť s prepuknutím duševného ochorenia či už u seba alebo u svojho blízkeho; – pomôcť k rýchlejšiemu a lepšiemu vyhľadaniu vhodnej odbornej pomoci; – vytvoriť priestor pre dialóg medzi odborníkmi z oblasti duševného zdravia o potrebách ľudí s duševným ochorením a ich príbuzných, ako aj o spôsoboch ich naplnenia. Program Literárna dielňa Rozhľady Program je určený autorom literárnych diel, ktorí sa chcú podeliť so svojimi prácami alebo dozvedieť sa od odborníkov, ako smerovať svoju tvorbu. Najlepšie práce sa čítajú na spoločných stretnutiach a sú uverejnené na webstránke. Literárna dielňa sa realizuje v spolupráci s členskou organizáciu Kultúrne združenie národností a etník SR. Súčasťou dielne sú aj pravidelné stretnutia autorov v LDZ, vydávanie časopisu BELAARIA, a veľké množstvo diel poézia a prózy.Autori sa zúčastňujú aj zahraničných festivalov a sú mimoriadne úspešní. Program tanečno – pohybovej skupinovej psychoterapie Od otvorenej skupiny pre rôznych pacientov prichádzajúcich v rôznom zdravotnom stave sme v roku 2011 pristúpili k uzavretej skupine pacientov s odbornou supervíziou. Tanečno – pohybová skupinová psychoterapia prebieha v rámci Denného psychiatrického stacionára Hestia, pod terapeutickým vedením Mgr. Zuzany Vašičákovej – Očenášovej. Veľmi sa nám osvedčila kombinácia stabilnej koterapeutky zo stacionára, v ktorom tanečno pohybová terapia prebieha, a ktorá s klientami pracuje celý týždeň a tanečno – pohybovej terapeutky prichádzajúcej do stacionára časovo ohraničene.

Dotácie

Úrad vlády SR

V roku 2012 sme získali financie z grantovej schémy Úradu vlády na projekt „ Destigmatizačné programy a destigmatizačná kampaň“ v rámci výzvy „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd“. Projekt patrí k dlhodobým a stabilným projektom. Ťažiac zo dlhoročnej histórie Ligy a zo skúseností sme presvedčení o efektívnosti jednotlivých vzdelávacích, osvetových, motivačných a informačných aktivít, ktoré sú a naďalej budú predmetom nášho snaženia. Vďaka podpore dotácie Úradu vlády sa nám darí udržať kontinuitu projektu. Veríme, že aj v budúcnosti sa nám bude dariť získavať zdroje na jeho udržanie, a tiež aj rozvoj existujúcich aktivít, pretože je to predpoklad najefektívnejšieho prístupu v súvislosti so špecifikáciou cieľovej skupiny a jej potrieb.

Nadácia VÚB

Poskytnutím grantu z nadácie VÚB sa nám podarilo uskutočniť projekt „Prevencia suicídií u stredoškolskej mládeže. Projekt bol určený pre školských psychológov, poradenských psychológov a odborným pedagogickým pracovníkom. Oblasť, na ktorú bol projekt prioritne zameraný je vzdelávanie školských pracovníkov. Zámerom projektu bolo vyškoliť cieľovú skupinu v prípade rozpoznania suicidiálneho správania adolescentov a vyškoliť ich v preventívnych aktivitách pre toto rizikové správanie. Školenia prebiehali formou jednodňových školení v rozsahu 8 hodín a zahŕňalo teoretické a zážitkové vzdelávanie.

Mestská časť Bratislava Petržalka

V rámci poskytovania účelových dotácií poskytla LDZ mestská časť Bratislava Petržalka finančnú podporu, ktorú sme použili ako čiastkové prefinancovanie projektu modernizácie internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk. Internetová stránka bola zastaralá a neplnila svoju informačnú funkciu v napĺňaní cieľov LDZ. Modernizácia predstavovala nainštalovanie redakčného systému, zlepšila sa orientácia pri prehľadávaní stránky, čím sa zvýšila flexibilita vkladania nových informácií pre ľudí s duševnou poruchou, ale aj pre širokú verejnosť.

Konferencie

Úrad verejného zdravotníctva pozval odborníkov na konferenciu pod názvom „Bez duševného zdravia niet zdravia“, na ktorej vystúpili MUD.Eva Pálová, MUDr.Terézia Rosenbergerová, MUDr.Marcela Barová a Ing.Olga Valentová. Konferencia sa konala v októbri 2012 vo Vysokých Tatrách.

Odborná knižnica

Od roku 2010 prevádzkujeme špecializovanú knižnicu s odbornými publikáciami a z knihami z našej „Literárnej dielne“. Knižnica je určená predovšetkým pre členov LDZ SR, ich rodinných príslušníkov, pracovníkov a spolupracovníkov LDZ SR a sympatizantov Ligy. Výpožičný systém funguje na webovom rezervačnom systéme – zdarma.

Poradňa nezábudka

Od roku 2012 Liga prevádzkuje internetové poradenstvo pre ľudí, ktorí nevedia alebo sa z rôznych dôvodov hanbia vyhľadať odborníka. V rámci tejto „Internetovej poradne“ odpovedá vynikajúca a skúsená psychologička PhDr. Beňušková denne na otázky cez mailovú poštu na adrese: poradna@dusevnez.sk.

Iné aktivity členských združení LDZ SR

Z výnosu Zbierky Dni nezábudiek 2012 každé členské združenie LDZ SR dostáva 90% z vyzbieranej sumy. Väčšina finančných prostriedkov tak ostáva v regióne. Prehľad použitia finančných prostriedkov: Mesto: Banská Bystrica Názov: OZ Sanáre Projekt: Činnosť OZ Sanáre v roku 2013-terapeutické aktivity Mesto: Košice Názov: OZ Regionálny ODOS Projekt: Arteterapia v nás Mesto: Košice Názov: OZ Radosť Projekt: Technickým progresom a vzdelávaním k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami Mesto: Michalovce Názov: OZ Pozdrav Projekt: Zabezpečenie prevádzkových nákladov OZ Pozdrav a podporu rekondičných pobytov členov Mesto: Michalovce Názov: OZ Pro mente Projekt: Oprava plota v zariadení podporovaného bývania Mesto: Michalovce Názov: OZ Integra Projekt: Maškarný ples pre ľudí s duševným postihnutím Mesto: Partizánske Názov: OZ Prvosienka Projekt: Prevádzkové náklady, internet a rekondičný pobyt Mesto: Pezinok Názov: OZ Dotyk Projekt: Rekondično-rehabilitačný projekt Tatranská Štrba Mesto: Považská Bystrica Názov: OZ Zdravá duša Projekt: Spestrime si život tvorivou činnosťou -práca s pedigom Mesto: Prešov Názov: OZ PO Art Projekt: Prevencia duševného zdravia v prostredí stredných škôl mesta Prešov Mesto: Prešov Názov: OZ Most do duše Projekt: Robme viac toho, čo funguje Mesto: Prievidza Názov: OZ Šťastie si ty Projekt: Sedem dní v týždni Mesto: Rimavská Sobota Názov: OZ Betlehem Projekt: Podpora činností chránených dielní a denného stacionáru pri psych.odd. Mesto: Stará Ľubovňa Názov: OZ No a čo?! Projekt: Spoločne za šťastím Mesto: Trenčín Názov: OZ Ars Vivendi Projekt: Leto s ľudovými remeselníkmi Mesto: Trenčín Názov: OZ OMEGA Projekt: Športový deň OZ spojený s workshopmi Mesto: Trnava Názov: OZ Kruh Projekt: Návrat ZP osôb s psychickým ochorením do pracovného procesu Mesto: Zvolen Názov: OZ Delfín Projekt: Práca nás baví Mesto: Žilina Názov: OZ Mozaika Projekt: Chod kancelárie, voľnočasové aktivity Mesto: Bratislava Názov: OZ MOST Projekt: Komplexná podpora sociálnych služieb pre ľudí s duševnou poruchou Mesto: Bratislava Názov: OZ Krídla Projekt: Tvorivé dielne s krídlami Mesto: Bratislava Názov: OZ Sofia Projekt: Terénne akcie v SOFII Mesto: Bratislava Názov: OZ ODOS Projekt: Časopis Druhý breh – Fórum pre duševné zdravie 1, 2 Mesto: Bratislava Názov: OZ Betlehem Projekt: Podpora psychoedukácie klientov Denného psych.stacionára a ich príbuzných

Mental Health Europe

LDZ SR je členská organizácia MHE – Mental Health Europe a národný informačný bod pre MHE, v rámci ktorého dlhoročne komentujeme rôzne dokumenty a vyhľadávame údaje a štatistiky pre MHE. Aktivity v roku 2012 – zastupovali sme LDZ SR na Konferencii Mental Health Europe : „Sociálne determinanty duševného zdravia – od jednotlivca ku kolektívnej zodpovednosti“ v Splite 15-16.6. 2012, ktorá sa zamerala hlavne na kultúrne a sociálne determinanty duševného zdravia a pohody a na rozdiely týkajúce sa duševného zdravia v jednotlivých krajinách EÚ – odpovedali sme na viaceré dotazníky týkajúce sa starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku a porovnania s inými EU krajinami – analyzovali sme Národný program reforiem SR – zapojili sme sa do projektu mapujúceho deinštitutionalizáciu na SLovensku „Mapping Exlusion“.

Multifunkčný priestor v LDZ SR

Priestory Ligy okrem nášho administratívneho centra naďalej využívali aj členské organizácie – jednak pre ich pravidelné stretnutia, trávenie voľného času a iné svojpomocné aktivity (Krídla, DSS Most, Kultúrne združenie etník a národnosti SR, združenie Sofia, Opora Bratislava, ODOS : Otvorme dvere – otvorme srdcia a mnohé iné).

Informácie o príčinách a príznakoch duševných porúch

V spolupráci s psychologičkou Mgr. Hanou Ševčíkovou sme pripravili ďalšie popisky o duševných poruchách na webovskú stránku Ligy, tak aby návštevníci postupne získali prehľad o vzniku, prejavoch a možnostiach liečby u všetkých duševných porúch.

Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú:

Astra Zeneca, Aupark, Kaufland, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Ministerstvo kultúry SR, Úrad vlády SR, mestská časť Bratislava Petržalka, Nadácia VUB banky, Orange Slovensko, Slovak Telekom, Telefonica Slovakia, Eli Lilly, Pfizer, Servier, Jansen Cilag, ENEL – Slovenské elektrárne, VOLKSBANK banka Slovensko, TNT Expres Worldwide, Nycomed, HB Reavis, Poštová banka, Glaxo Smith Kline, RECAR, TESCO, JEDNOTA, Železnice SR, A hold Retail, RETRO, WINGROUP, Miriam Kučerová CLEAN SERVICE

Za pomoc pri našej činnosti si našu vďaku zaslúžia:

Anka Šišková, Maťo Landl, Ján Kroner, Dado Nagy, Edo Kaluš, Adriena Bartošová, Kristína Farkašová, Soňa Müllerová, Jarmila Hargašová, Peter Niňaj, Robert Puškár, Andrea Zimányiová, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková, Peter Cmorík, Nora Krchňáková, Thomas Puskajler, Zuzana Smatanová.

Naši mediálni partneri:

Big media, FUN Radio, Jemné melódie, Rádio Expres, RTVS, TV Bratislava, Unimedia, Medmedia, TV Markíza, Spracovala: Ing. Olga Valentová, Liga za duševné zdravie SR