23. 08. 2021 Nezaradené

Vytvorte akčnú skupinu

Táto stránka obsahuje informácie o:

  • cieli akčnej skupiny pre duševné zdravie

  • výbere členov skupiny

  • plánovaní skupinových činností

 

Kontext

Aby sme mohli integrovať duševné zdravie a pohodu v rámci celej školskej komunity, názory všetkých členov tejto komunity musia byť zastúpené ako v jej politike, tak aj v praxi. Zriadenie akčnej skupiny pre duševné zdravie je dobrým východiskovým bodom na zabezpečenie toho, aby každý zohrával úlohu pri podpore duševného zdravia.

Zmyslom akčnej skupiny pre duševné zdravie je poskytovať poradenstvo vrcholovému manažmentu školy alebo vysokej školy v oblasti stratégií na zlepšenie a podporu duševného zdravia v rámci celej komunity školy alebo vysokej školy.

Členovia skupiny

Skupina by mala zahŕňať reprezentantov širšej školskej komunity. Uveďme si príklady:

  • študenti zo všetkých ročníkov

  • rodičia a opatrovníci rôznych vekových kategórií

  • zamestnanci – pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci

  • vedúci školy – pokiaľ je to možné, vedúci, ktorý má na starosti duševné zdravie a pohodu

 

Plánovanie skupinových činností

Akčná skupina pre duševné zdravie by sa mala stretávať aspoň raz za polrok, mala by mať jasne stanovené kompetencie a načrtnuté očakávania toho, čo bude robiť alebo vytvárať počas roka. Činnosti by mohli pozostávať napríklad z:

  • každoročného zhodnotenia školskej politiky v oblasti duševného zdravia a blahobytu

  • pozvania na pravidelné stretnutia vedenia školy a riaditeľov, s cieľom informovať o činnosti a prispieť k stratégii v oblasti duševného zdravia a blahobytu

  • možností odbornej prípravy pre všetkých členov skupiny

 

Zdroje priamo od autorov:

 

Template Terms of Reference

We have put together a template Terms of Reference which you can use to help guide you when drafting your own Terms of Reference for your Mental Health Action Group.