15. 05. 2009 Čo pre vás robíme

Výzva na predkladanie projektov do Grantovej schémy Nezábudka

Nemocničná a ambulantná a starostlivosť o ľudí s duševnými problémami je v súčasnosti u nás na dobrej úrovni. V EÚ však v psychiatrii dobre funguje komplexná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sleduje individuálne potreby klienta a je dostupná tam, kde človek žije. Komplexná starostlivosť na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť samostatný život. Cez riedku sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci.

Liga za duševné zdravie zorganizovala v októbri minulého roka 5. ročník informačnej kampane Dni duševného zdravia spojenej s celoslovenskou verejnou zbierkou Dni nezábudiek. Z výnosu zbierky v súlade s témou „Podpora komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou ako predpoklad sociálnej integrácie“ sa Liga rozhodla podporiť projekty zamerané na podporu existujúcich a zriaďovanie nových služieb a to najmä:

· stacionárov a rehabilitačných stredísk pre deti, mládež a dospelých

· chráneného a podporovaného bývania

· chránených dielní a chránených pracovísk

· denných a krízových centier

· poradenských a informačných centier

· iné služby pre ľudí s duševnou poruchou

Žiadosti o finančnú podporu môžu LDZ SR predkladať organizácie, nie jednotlivci. Tlačivá, kritériá posudzovania projektu a všetky informácie nájdu záujemcovia na webovskej stránke LDZ SR: www.dusevnezdravie.sk.

T e r m í n uzávierky žiadostí je 15. február 2009.

Každoročne sú financie získané zo zbierky použité na projekty pre ľudí s duševnou poruchou. Finančný výnos Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2008 bude prerozdelený prostredníctvom tejto grantovej schémy na dobudovanie komplexnej siete služieb. Spoločne budeme vypĺňať prázdne miesta v starostlivosti o ľudí s duševnými problémami, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny, do práce a do života vôbec.
Projekty a združenia podporené v roku 2008

Správna rada LDZ SR v minulom roku rozhodla o pridelení finančných prostriedkov občianskym združeniam: MOZAIKA OZ Žilina – Základy PC vzdelávania, Zdravá duša OZ Považský Bystrica – Rekondičný pobyt, Šťastie si ty Prievidza – terapeutická práca s rodinnými príslušníkmi , EFKO OZ Hronovce – Zlepšenie služieb Chráneného domova, Ars Vivendi Trenčín – tvorivá dielňa, OPORA Bratislava – rodinno-terapeutické stretnutia, OPORA G +N Rimavská Sobota – chránené bývanie, Pedagogicko-psychologická poradňa Bardejov – školský projekt pre ZŠ, Kultúrne združenie národnotí a etník SR Bratislava – dotlač debutu autorky s duševnou poruchou, RADOŤ Košice – Psycho -rehabilitácia a rodinná sociálna terapia, POZDRAV Michalovce – Pokračovanie v projekte pacientská advokácia, ODOS – Vzdelávanie lídrov regionálnych združení pacientov a príbuzných, PREMENY – Koordinačné sociálno-poradenské centrum asociácie.