08. 08. 2012 Nezaradené

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

Svetová zdravotnícka organizácia už viac než 50 rokov vyhlasuje 7. apríl za Svetový deň zdravia. Tento deň je vždy venovaný inej oblasti zdravotníctva. V roku 2001 ho po prvý raz vyhlásila za Svetový deň duševného zdravia.

Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života. Stále však stúpa počet ľudí s duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich najbližšiemu okoliu. Na Slovensku navštívi psychiatra ročne 250 000 ľudí, ak každý z nich pochádza zo štvrorčlennej rodiny, má každý rok s duševnou chorobou bezprostrednú skúsenosť milión ľudí.

Duševné zdravie má veľký význam aj pri vzniku mnohých závažných telesných ochorení ako sú napr. srdcocievne alebo nádorové choroby a podieľa sa tak na predčasnej úmrtnosti. Priemerný vek dožitia obyvateľov Slovenska patrí k najnižším v Európe.

Napriek týmto faktom sa duševnému zdraviu venuje nedostatočná pozornosť. Napriek tomu, že duševné poruchy sú také isté choroby ako telesné, chorí sú v porovnaní s telesne chorými naďalej diskriminovaní nielen pri možnostiach primeranej liečby, ale aj pri návrate späť do spoločnosti. Veľká väčšina verejnosti nemá o duševných poruchách dostatočné vedomosti, má o nich skreslené predstavy a predsudky, čo vedie k strachu vyhľadať pomoc psychiatra. Hoci posledné roky priniesli mnohé nové vedomosti o duševných poruchách a ich liečbe, z najrôznejších príčin sa prehlbuje priepasť medzi tým, čo by sme pacientom vedeli poskytnúť a medzi tým, čo im skutočne poskytujeme.

Tieto dôvody a snaha upozorniť na význam duševného zdravia viedli Svetovú zdravotnícku organizáciu k vyhláseniu 7. apríla 2001 za Svetový deň duševného zdravia.

V priloženom príspevku je vidieť, v akom stave sa nachádza duševné zdravie obyvateľov Slovenska (Audit zo septembra 2003, anglická verzia)