23. 08. 2021 Nezaradené

Začleňte všetkých do rozhodovania

Táto stránka obsahuje informácie o:

 • nápadoch na zabezpečenie spolupráce v rámci celej školskej komunity

 • pestovaní inkluzívnych a prepojených škôl a stredných škôl

 

Kontext

Školy a rodičia s opatrovníkmi patria k dvom hlavným vychovávateľom v živote detí. Pri zapojení dieťaťa do školského procesu a pri jeho úspechoch zohrávajú kľúčovú úlohu, a ich pozitívny vplyv je ešte väčší, keď spolupracujú. Preto je dôležité, aby boli hodnoty školy postavené na dôležitosti prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza, rodinnej situácii a kľúčových vzťahoch.

Integrácia duševného zdravia a pohody v rámci celej školskej alebo vysokoškolskej komunity znamená najmä vypočutie si všetkých hlasov a zohľadňovanie názorov a spätnej väzby jednotlivcov. Žiaci, rodičia, opatrovníci a zamestnanci školy by mali mať možnosť ovplyvňovať rozhodnutia a formovať pravidlá školy. V rámci tohto kroku pozri taktiež „Založenie akčnej skupiny pre duševné zdravie“ odkaz).

Na pohodu vplýva aj prístup a prostredie školy alebo vysokej školy. Kultúra začleňovania a prepojenia, v rámci ktorej žiaci chápu, že ich blahobyt a vzdelávanie sa berú vážne, má pozitívny vplyv na blahobyt celej komunity a prispieva k zlepšeniu študijných výsledkov.

i] Janis L. Whitlock (2006) Youth Perceptions of Life at School: Contextual Correlates of School Connectedness in Adolescence, Applied Developmental Science, 10:1, 13–29, DOI: 10.1207/s1532480xads1001_2

Inkluzívne a prepojené školy

Pri snahe o vytvorenie inkluzívnej a prepojenej školy či vysokej školy sa nám ako východiskový bod môžu zísť nasledujúce otázky:

 • Ako kultúra a prístup vašej školy podporuje otvorenú komunikáciu, najmä čo sa týka vyjadrovania obáv?

 • Ako v súčasnosti preukazujete svoj záväzok voči spolupráci so žiakmi, rodičmi a opatrovníkmi v oblasti duševného zdravia a pohody?

 • Prikladá sa všetkým obávam Vašich zamestnancov rovnaká váha?

 • Ako informujete o svojich zásadách týkajúcich sa duševného zdravia a pohody? Sú zverejnené? Má Vaša škola vyhradené priestory, napríklad tiché zóny, ktoré sú k dispozícii študentom a zamestnancom v prípade, že potrebujú čas na oddych?

 

Zapojenie celej školskej komunity

Pravidelné a naozajstné zapojenie celej školskej komunity – vrátane rodičov a opatrovníkov, zamestnancov a žiakov – do procesov rozhodovania a plánovania pomáha posilniť myšlienku súdržnosti a prepojenosti.

Zapojenie celej školskej komunity môže zahŕňať množstvo aktivít, napríklad:

 • Výber rodičov a opatrovníkov, študentov a zamestnancov, ktorí budú prehodnocovať kľúčové pravidlá školy a prispievať k nim.

 • Vytvorenie kľúčových komunikačných kanálov a príležitostí pre študentov, aby sa mohli podeliť o spätnú väzbu s vedúcimi škôl či vysokých škôl v súvislosti s otázkami duševnej pohody.

 • Konzultácie so študentmi v otázkach súvisiacich s pohodou a wellbeingom – napríklad s cieľom zlepšiť pocit bezpečnosti na školách a v ich okolí.

 • Zapojenie zamestnancov, študentov a rodičov a opatrovníkov do plánovania a realizácie týždňov wellbeingu a duševného zdravia.

 • Organizácia pravidelných stretnutí rodičov a opatrovníkov s rôznymi pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi školy.

 • Zriadenie viacčlenných školských skupín na podporu žiakov, ktorí sa môžu stretávať s problémami týkajúcimi sa duševného zdravia.

 • Vymenovanie žiackych šampiónov v oblasti wellbeingu a pohody v rámci tried alebo ročníkov a zabezpečenie toho, aby títo žiaci boli súčasťou niektorej školskej akčnej skupiny pre duševné zdravie.

 • Zapojenie žiakov a rodičov/opatrovateľov do vypracovania programu duševnej pohody na jeden kalendárny rok, ktorý by mal zahŕňať aj „záťažové obdobia“, ako je skúškové obdobie, a tipy a nástroje na osobnú starostlivosť v takýchto obdobiach.

 

Zdroje priamo od autorov:

 

Resources

Parent Champion Nicola, gives advice about how schools can best engage with parents and carers

Young Champion Michelle, talks about her own experiences of school and how schools can best support their pupils

Including pupil voice

Our Mentally Healthy Schools team have put together some information about what including pupil voice looks like in practice and how schools can work towards it.

Mentally Healthy Schools

Includes information about involving parents in school. This material is aimed at primary schools but the principles may be useful for secondary schools and colleges.

Engaging with all parents and carers

This booklet includes information about involving parents and carers, having difficult conversations with parents and carers and some examples of engagement.