25. 07. 2014 Nezaradené

Zippyho kamaráti na Slovensku – pokračovanie projektu

V školskom roku 2013/2014 Liga za duševné zdravie úspešne realizovala medzinárodný program Zippy’s Friends (Zippyho kamaráti, ZF) na 20 vybraných základných a materských školách bratislavského a trnavského kraja. Projekt bol podporený grantom Nadácie pre deti Slovenska z prostriedkov fondov EEA.

Pre pokračovanie tohto úspešného projektu aj v školskom roku 2014/2015 dostala Liga za duševné zdravie (LDZ) grant od Nadácie Orange.
Realizácia tohto programu bude rozšírená do ďalších dvoch regiónov Slovenska (celkovo sa program bude realizovať v krajoch: bratislavský, trnavský, trenčiansky, nitriansky).

Program ZF bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children a je schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5-7 rokov, cieľom programu je posilnenie sociálnych zručností detí.
Prostredníctvom tohto programu sa deti učia lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, spracovávať a zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi. Deti sa naučia, že je v ich rukách, aký prístup zvládania situácie si zvolia. Naučia sa nové spôsoby zvládania problémov.

Skúsenosti z realizácie tohto programu v iných krajinách dokazujú, že deti po jeho absolvovaní majú lepší pocit zo seba samých, aj zo svojho okolia, dosahujú lepšie výsledky v škole. Väčšina rodičov detí, ktoré program ZF absolvovali, pozoruje u svojich detí zmenu – lepšie komunikujú, viac si vážia priateľov a priateľstvo, sú rozvážnejšie, pozornejšie, priateľskejšie, úprimnejšie a lepšie chápu iných. Učitelia z tried, ktoré program ZF absolvovali, hovoria, že v kolektívoch sa znížila miera konfliktov, a že program im pomohol lepšie chápať žiakov. Evaluácia programu ZF z viacerých krajín ukázala, že jeho absolvovanie prinieslo deťom zlepšenie v spolupráci, asertivite, sebavedomí, empatii a zníženie problémového správania.

Tieto výsledky potvrdzujú aj učitelia a rodičia 450 detí, ktoré program Zippyho kamaráti absolvovali vďaka Lige za duševné zdravie v školskom roku 2013/2014 v 20 vybraných školách bratislavského a trnavského kraja.
Veľmi sa tešíme, že vďaka Nadácii Orange môžeme v realizácii toho krásneho a veľmi prínosného projektu pokračovať a budeme doň môcť zapojiť viac detí a škôl ako doteraz.