11. 02. 2010 Zbierky

Dni nezábudiek 2009

Liga prerozdelila výnos so Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Podľa Zelenej knihy asi tretina populácie EÚ trpí niektorou z duševných porúch, duševné ochorenia sú po onkologických a srdcovo-cievnych ochoreniach na 3. mieste medzi príčinami invalidizácie. Za roky 2003 až 2008 sa zvýšil počet vyšetrení u psychiatrov o 563 tisíc, teda ročne pribudne asi stotisíc pacientov v ambulanciách našich psychiatrov. To sú fakty, ktoré Liga už roky zdôrazňuje a organizuje informačné kampane, pretože napriek týmto faktom je verejnosť stále nedostatočne informovaná.

Ľudia si často ani nevedia prestaviť, ako vyzerá človek s duševnou poruchou. Ak zažijete, že sa niekto chová čudne, nezvláda pracovné úlohy, má bizarné nápady, vy vidíte len jeho trpiacu tvár a nakoniec sa ocitne v psychiatrickej nemocnici, tak máte predstavu o tom, ako začína duševná porucha. Tento dojem môže spôsobiť nesprávne presvedčenie, že ten kto „má niečo spoločné s psychiatriou“, má byť a priori vylúčený z bežného života. Telesná choroba je nám zdanlivo zrozumiteľná, ale duševná porucha vyzerá ako by bol človek neschopný, nespoľahlivý a možno aj nebezpečný. Vzniká tak nesprávne stotožnenie príznakov duševnej poruchy s charakterovými vlastnosťami človeka.

Slovenská verejnosť je málo informovaná o tom, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Liga za duševné zdravie sa svojimi aktivitami snaží podporovať akceptáciu ľudí s psychickými problémami v spoločnosti a zlepšenie podmienok pre ich rýchlu a kvalitnú liečbu. Každoročne organizuje informačné kampane pre šírenie správnych a korektných informácií o duševnom zdraví a poruchách.

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009, ktorá sa konala na jeseň roku 2009, Liga pokračovala v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia. Súčasťou informačnej kampane je každoročne aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek, ktorá pomáha priamo v uliciach Slovenska šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane.

Hrubý výnos Zbierky Dni nezábudiek za rok 2009 je 88 946,87 Euro, v ktorom sú započítané príspevky do pokladničiek dobrovoľníkov, dary na účet a finančné príspevky cez SMS od mobilných operátorov. Čistý výnos zo Zbierky vo výške 59 789,00 Euro bude použitý na programy na sociálne začleňovanie ľudí s duševnou poruchou, ktoré bude realizovať Liga za duševné zdravie a občianske združenia, ktoré sa na Zbierke Dni nezábudiek aktívne zúčastnili.

Použitie finančných prostriedkov zo Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2009 v roku 2010:

Občianske združenie OPORA realizuje podpornú skupinu pre príbuzných ľudí s duševným ochorením formou mesačných stretnutí s odborníkmi.
Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ v Košiciach pripravilo projekt „Kultúrou a vzdelávaním k zlepšeniu kvality sociálnej služby pre ľudí s duševnými poruchami“, formou rehabilitácie a rôznorodých kultúrnych a spoločenských aktivít.
Bratislavské združenie Krídla, ktoré získalo aj tohtoročnú Cenu LDZ SR, úspešne buduje Chránenú keramickú dielňu, na vytvorenie pracovného priestoru pre chránenú prácu ľudí s duševnou poruchou.
Pacientska organizácia POZDRAV z Michaloviec vybuduje z vyzbieraných peňazí Klub duševného zdravia v Michalovciach v areáli PN – Stráňavy. V klube bude prebiehať ergoterapia, muzikoterapia, remeselné práce a rôzne športové a rekondičné aktivity.
Regionálne združenie Ars Vivendi v Trenčíne použije peniaze na týždenný resocializačný pobyt s výučbou ľudových remesiel v rámci ergoterapie pre 40 ľudí s duševným ochorením.
Združenie pacientov Viktória v Bratislave zrealizuje z výnosu novú webovskú stránku, zúčastní sa zahraničnej stáže o vzdelávaní lídrov a podobne.
Občianske združenie DOTYK z Pezinka zorganizuje rehabilitačný pobyt v Slovenskom Raji pre osem členov združenia, na ktorom sa rôznymi športovými a zážitkovými aktivitami rozvíjajú schopnosti pacinetov.
Prvosienka o.z. na podporu duševného zdravia v Partizánskom chce zriadiť Rehabilitačné stredisko, pre ľudí trpiacich duševnými poruchami a s tým spojenými problémami – so zníženou schopnosťou reagovať na zmeny v sociálno-ekonomických podmienkach. Cieľom je poskytovanie sociálnych služieb a odstraňovanie sociálnej izolácie, zvýšenie komunikačných zručností a podobne.
Občianske združenie ŠŤASTIE SI TY v Prievidzi uskutoční pre svojich členov náučný výlet do Arboréta v Mlyňanoch a návštevu zámku Topoľčianky.
Občianske združenie BETLEHEM v Bratislave podporí zo získaných financií tkáčsku dielňu v Dennom psychiatrickom stacionári Hestia, v ktorom sa pacienti doliečujú a absolvujú psychosociálnu rehabilitáciu. Tieto aktivity sú dôležité z hľadiska spätného začlenenia do života a do pracovného nasadenia.
OZ POHĽAD v Košiciach si vytýčili náročný cieľ, vybudovať chránené bývanie pre adekvátne podmienky života psychiatrických pacientov v Košiciach. Pri tomto projekte im budú pomáhať aj orgány samosprávy a chcú sa uchádzať aj o európske fondy.
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. bude prostredníctvom fungujúcej chránenej kaviarne „MEDZI NAMI“ v Petržalke s pracovnými a zácvikovými príležitosťami dopĺňať systém rehabilitácie a reintegrácie dospelých s duševnou poruchou v Bratislave.
Občianske združenie SANARE v Banskej Bystrici využije vyzbierané prostriedky na kultúrno – poznávací zájazd do Bratislavy spojený s návštevou divadla, múzeí a galérií.
OZ MOZAIKA zo Žiliny plánuje investovať výnos na rekondično – rehabilitačný pobyt, nákup materiálu na pracovnú terapiu a na stretnutia s odborníkmi.
DELFÍN, občianske združenie pre duševné zdravie vo Zvolene si naplánovalo „Vzdelávanie a rozvoj zručností pri práci s informáciami“ o.i. pre zvýšenie možnosti práce znevýhodnených občanov na niektorých postoch v OZ. Okrem toho plánuje edukáciu príbuzných, pretože je známe, že človek s duševnou poruchou býva v rodine izolovaný a príbuzní nevedia, ako riešiť prípadné problémy a konflikty.
OZ Zdravá duša z Považskej Bystrice využije financie na zakúpenie techniky a zriadenie webovskej stránky pre združenie. Vo svojich aktivitách budú pokračovať v pacientskej advokácii, edukácii rodiny a tvorivom využívaní voľného času.
3lobit, o.z. v Bratislave sa snaží o vybudovanie terapeutického a relaxačného centra pre deti a mládež s autizmom, v ktorom bude multisenzorická miestnosť Snoezelen a bude prevádzkovať terapeutickú metódu EEG-biofeedback. Projekt je náročný a má niekoľko fáz: rekonštrukcia priestorov, vyškolenie terapeutov a odborných pracovníkov, vybavenie a spustenie prevádzky.
INTEGRA, o.z. Michalovce zorganizovala vo februári 2010 svoj tradičný tetralógový Maškarný ples, ktorý je dôležitou kultúrnou a spoločenskou udalosťou pre príbuzných, priateľov ľudí s duševnými poruchami, profesionálov a verejnosti.
PRO MENTE, n.o. v Michalovciach použilo financie na dobudovanie priestorov určených pre klientov Zariadenia podporovaného bývania.
Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o. vo Vranove nad Topľou (KPC) plánuje založiť občianske združenie, vybaviť priestory, založiť poradňu a vytvoriť webovskú stránku. Cieľmi sú upozorňovanie verejnosti na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a o ľudí trpiacich duševnou poruchou v regióne.
BETLEHEM – Združenie na podporu duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v Rimavskej Sobote podporuje činnosť Denného stacionára a chránených dielní, presnejšie keramickej, krajčírskej a stolárskej dielne a výtvarného ateliéru.
Občianske združenie EFKO, Hronovce, okres Levice plánujú z finančných prostriedkov zo Zbierky doplniť zariadenie kuchyne v Chránenom bývaní združenia.
KRUH n.o. v Trnave realizuje projekt „Návrat klientov s psychickým ochorením do pracovného procesu – využitie vlastného programového modulu centra psycho-sociálnej rehabilitácie“. Projekt sa realizuje formou sociálneho poradenstva, chránenej práce, rodinných výletov a formou bezplatnej právnej pomoci rodinným príslušníkom. Ďalej sa budú klienti Kruhu prezentovať na predajných trhoch a pracovníci Kruhu pripravia kalendár pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je dobrým zdrojom informácií a vzájomných kontaktov.
Celoslovenské združenie ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia využije financie na projekt „Vzdelávaním pacientov a príbuzných podporovať zníženie stigmy spôsobenej duševnou poruchou“.
Regionálne občianske združenie ODOS – Košice zorganizuje rehabilitačný pobyt, ktorého cieľom je integrácia nových členov rehabilitačného strediska do spoločnosti.
Občianske združenie Profesora Matulaya, FN LP, Košice rozšíri aktivity Denného psychiatrického stacionára o filmový klub a vzdelávacie aktivity pre priateľov a príbuzných ľudí s duševnými poruchami.
Liga za duševné zdravie SR použije financie na projekty v súlade s cieľmi zbierky ako napríklad: Poradňa Nezábudka, ktorá slúži v priestoroch bratislavského Auparku. Galéria Nezábudka, ktorá roky podporuje výtvarnú tvorbu autorov trpiacich duševnými poruchami, vo svete nazývanú „art brut“. Motivačné centrum, ktoré už od roku 2007 pripravuje priestor pre rozvoj ľudí s duševnými poruchami, ich príbuzných, ktorí často trpia nepochopením okolia a aj pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách.

Podporme akceptáciu ľudí s duševnými poruchami.

Riešenie ťažkej situácie, v ktorej sa ocitli ľudia s duševnou poruchou je v lepšej legislatíve, ktoré budú vychádzať z trendov v EÚ. Žiaľ stále nám chýbajú zariadenia a služby, chýbajú denné stacionáre, podporné bývania, rehabilitačné strediská a pod.
Duševné poruchy patria medzi ochorenia, ktoré významne zaťažujú populáciu každej krajiny, nakoľko prispievajú k práceneschopnosti a strate zamestnania. Potešiteľné je že už nie sú lekári v liečbe takí bezmocní, zmenili sa metódy liečby a výskumy, ktoré pomáhajú porozumieť ľudskému mozgu. Keď prekonáme predsudky – pomôžeme ľuďom s problémami duševného zdravia vrátiť sa do práce a k svojim blízkym.

(Aupark, pondelok 13.10. 2009)

Aj oni si pripli Nezábudku

Nenápadná vzrastom, veľká symbolom – nezábudka

Každý poznáme milý, drobný, nežný, modrý kvietok nenápadného vzrastu s krásnym menom – nezábudka. Špekulujem ako prišla k takému názvu. Žeby ho dostala preto, že hoci je nenápadná, je krásna a tak nik na ňu nezabudne? Možno sa mýlim. Neviem. Pamätám si na detské časy, keď som s radosťou behala po lúke a tešila sa z jej modrého nezábudkového šatu. Vždy som priniesla maminke malú kytičku, odjakživa milovala modrú farbu a tak tento kvietok jej vždy urobil veľkú radosť.

V týchto dňoch sa nezábudka mení z nenápadného kvietka na obrovský symbol duševného zdravia. Od začiatku septembra vyvíja Liga za duševné zdravie mediálnu kampaň, ktorá vrcholí 12.-14. októbra v uliciach slovenských miest verejnou zbierkou pod názvom „Dni nezábudiek“. Kúpou tohto skromného kvietku sa dá prispieť na ušľachtilú vec, podporiť ľudí s duševnou poruchou. Prispieť môžu aj tí, ktorým sa nechce von do daždivého počasia, z pohodlia svojich domovov môžu zaslať darcovskú smsku. Je na každom z nás, či sa pripojíme.

CH. Džibrán: Duša je väčšia než priestor,
presahuje čas, je hlbšia než oceán
a siaha vyššie než hviezdy…

Súhlasím. Duša je však aj najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej mláke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie svojich pochodov a ochorie.

Nie je to však vírus, čo to spôsobí. Je to niečo omnoho väčšie, nebezpečnejšie aj zradnejšie. Chorú dušu nevyliečime tým, že pár dní strávime v posteli s hrnčekom medového čaju, hltaním vitamínov a aspirínu. Chorá duša sa hojí ťažko a nezriedka potrebuje pomoc zvonku, potrebuje odbornú pomoc a prinúti k zaklopaniu na dvere pschychologickej či psychiatrickej ambulancie.

Svet, v ktorom žijeme prináša veľa dôvodov na nezvládnutie situácie jednotlivcom. Mnoho ľudí je bez práce, bez dostatku finančných prostriedkov, nezvláda spoločenskú ani sociálnu klímu, panuje šikana, nevera, choroby, obavy, pocit zlyhania, stres…. Koktail duševnej choroby býva často namiešaný z celej škály negatívnych ingrediencií, ktoré už pretiekli okraj pohára. Depresie, úzkosti sa dostávajú čoraz viac do zdravotných kariet jednotlivcov. Pribúda receptov vypísaných na antidepresíva.

Nie je ľahké odhodlať sa k návšteve odbornej ambulancie. Rokmi si psychiatria vyslúžila dehonestujúce pomenovanie – „cvokáreň“ a hlboko sa tak vpísala do našich podvedomí. Nik si nechce dať predsa na čelo vizitku-cvok. Na šťastie, vďaka osvete, vďaka existencii už spomínanej Ligy pre duševné zdravie, vďaka akciám, ktoré poriada, vďaka rôznym programom venovaným práve ľudskej psychike si ľudia čoraz viac uvedomujú, že aj psychická choroba je choroba, ako každá iná ,a že ju treba liečiť.

Asi je dosť ťažké odhadnúť, kedy človek už odbornú pomoc potrebuje, kedy už nejde iba o bežný smútok, zlú náladu, kedy už ide o stav depresie. Vtedy môže pomôcť aj okolie, rodina, priatelia. Mali by sme si uvedomiť, že o negatívnych pocitoch treba hovoriť. Kto zostáva vo svojich strachoch, úzkosti, nepokoji a žiali sám, ten sa len ťažko znovu vyškriabe na rebrík optimizmu. Priečky na rebríku smerujúcemu k duševnej pohode sa často zdajú nezdolateľnými.

Svoje pocity takto postihnutí ľudia často zbytočne potláčajú. Tadiaľ však cesta k náprave nevedie. To spôsobí, že negatívne pocity začnú tlieť a raz aj tak vybuchnú. Často je výbuch skratový a vedie k dobrovoľnému odchodu na druhý svet.

Šťastie má ten, kto sa má komu vyrozprávať, kto má nablízku pozorné ucho, ktoré vypočuje, poradí, poteší, pohladí, objíme. Títo „šťastlivci“ majú väčšiu šancu na návrat do koľají bežného života. Šancu majú samozrejme aj tí, čo sú odkázaní iba na pozorné ucho odborníka. Aj cudzí človek vypočuje, poradí. Naordinuje potrebný liek, ktorý mozgu rozkáže premýšľať ináč. Umožní pridať do obrazu čierneho sveta farby a vyvedie chorého z tunela depresie, úzkosti. Niekedy to síce nie je také jednoduché, ale šanca tu vždy je. Záleží na každom z nás, či chceme vyzdravieť, alebo či sa chceme utápať v depresívnych náladách, v bezmocnom stave plačúcej duše. Dajme duši možnosť, aby si mohla utrieť slzy, dajme jej možnosť znovu sa tešiť hoci aj z tých bežných dní, doprajme jej úsmev. Nebuďme slepí voči smutným tváram našich drahých, či známych. Pomôžme im, ako najlepšie vieme. Umožnime im, aby vypovedali svoje myšlienky. Už to, že sa dostanú von im vezme ich ničivú a nebezpečnú silu. Prejavme im lásku, tú mocnú barličku na ceste späť. Neotáčajme sa im chrbtom, nenechajme sa odradiť pri prvom odmietnutí.

Nikdy nevieme, kedy to budeme potrebovať my. Často nám život hodí pod nohy kartu, ktorú by sme si dobrovoľne nikdy nevytiahli. Je na nás ako sa s ňou vysporiadame. Ak padneme na dno, berme to ako výzvu, máme sa predsa konečne od čoho odraziť !

Kúpime si ten modrý symbol zdravej duše? Alebo pošleme smsku?

Jana Dratvová
dratvova.blog.sme.sk

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK 2009

V rámci informačnej kampane Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek 2009 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa rozhodla LDZ pokračovať v téme potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do bežného života, k rodinám a k práci.

Vzhľadom na tému Svetového dňa duševného zdravia 2009, ktorú vyhlasuje WHO „Mentálne zdravie v primárnej starostlivosti: Zvýšenie starostlivosti a podpora duševného zdravia“, plánujeme distribuovať do čakární lekárov prvého kontaktu informačné materiály o duševnom zdraví a prispieť tak k edukácii verejnosti.

Popri informačnej kampani bude súčasťou Dní duševného zdravia aj celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek zameraná na podporu projektov, ktorú prispievajú k budovanie komplexnej siete starostlivosti. Zbierka okrem finančného prínosu na podporu konkrétnych projektov pomáha priamo v teréne šíriť informácie o duševnom zdraví a posolstvo kampane. Kampaň zahájime už začiatkom septembra a vyvrcholí zbierkou v uliciach slovenských miest 12.- 14. októbra 2009, počas ktorej môže verejnosť podporiť ľudí s duševnými poruchami kúpou „nezábudky“ priamo v uliciach slovenských miest.

Zaslaním ľubovoľnej SMS na číslo 833 v hodnote 1 Eur v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko môže verejnosť zbierku podporiť od 1. septembra až do konca októbra.

Prečo je dôležité zvýšiť informovanosť verejnosti o duševnom zdraví?

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúžene málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zložke. Pritom dobre vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa rovnako, ako o telesné zdravie. Podľa informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch (Zelená kniha), depresia je hlavnou príčinou samovrážd, duševné ochorenia sú na 3.mieste invalidizácie. Napriek týmto faktom je verejnosť je nedostatočne informovaná o duševných poruchách. Sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, ktoré stigmatizujú a diskriminujú duševne chorých a ich blízkych. Chceme sa podieľať na ich destigmatizácii objektívnymi informáciami o duševných poruchách.

Prečo je dôležitá komplexná sieť starostlivosti?

Nemocničná a starostlivosť o ľudí s duševnými problémami je v súčasnosti u nás na dobrej úrovni. V EÚ však v psychiatrii dobre funguje aj širšia tzv. komplexná sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Sleduje individuálne potreby klienta a je dostupná tam, kde žije.
Komplexná starostlivosť na Slovensku buď chýba alebo je sieť neúplná. Pritom vďaka nej by mohli ľudia s duševnými problémami nachádzať príležitosti obnoviť svoje sociálne väzby a pracovné zručnosti, nájsť stratené sebavedomie a schopnosť znovu viesť plnohodnotný život (nezostať odkázaný na pomoc okolia). Cez riedku sieť môže človek ľahko prepadnúť na dno a ostať so svojimi problémami osamelý a bez pomoci.

Čo na Slovensku v rámci komplexnej siete chýba?

– úplne chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, mládež
– je nedostatočný počet služieb :

denných stacionárov a rehabilitačných stredísk
agentúr psychiatrickej domácej starostlivosti
denných centier
krízových centier s mobilnými tímami
chránených a podporovaných bývaní
chránených a podporovaných zamestnaní
úplne chýba celoslovenská „nízkoprahová“ telefonická linka krízovej intervencie (kedysi Linka dôvery)
Priority informačnej kampane v roku 2009:

– upozorniť verejnosť a verejných činiteľov na nedostatočnú starostlivosť o duševné zdravie a duševne chorých, nerovnocenné vnímanie telesného a duševného zdravia, na potrebu dobudovania komplexnej siete starostlivosti
– Podpora sociálneho začlenenia ľudí s duševnými problémami prostredníctvom prerozdelenia výnosu zo zbierky Dni nezábudiek
spolupracujúcim organizáciám (pacientske a príbuzenské zduženia dostanú 90% z výnosu, ktoré samy vyzbierali, ostatne neziskové organizácie 30%. Financie budú určené na budovanie služieb siete starostlivosti)
– osveta a zlepšenie informovanosti verejnosti o duševnom zdraví
– oslabiť tabu spojené s duševnými poruchami, znížiť sprievodnú stigmatizáciu a diskrimináciu duševne chorých

Priebeh kampane na jeseň v roku 2009:

Mediálna informačná kampaň
Sprievodné informačné podujatia v regiónoch
Celoslovenská verejná zbierka Dni Nezábudiek v uliciach
Kampaň bude mať prípravnú fázu s tlačovými besedami, komunikačnou kampaňou v elektronických médiách TV, rozhlase, v tlačových médiách, v interiéroch MHD, billboardoch a na internete už od začiatku septembra. Od augusta/septembra budeme distribuovať informačné letáky do ambulancií praktických lekárov.

Kampaň vyvrcholí v dňoch 29.septembra – 10. októbra, počas ktorých by mala vyvrcholiť aj informačná kampaň v médiách. LDZ spolu so svojimi členskými organizáciami pripravuje aj stretnutia odborníkov s verejnosťou v regiónoch a iné sprievodné podujatia. V dňoch 12. – 14. októbra budú dobrovoľníci rozdávať informačné materiály a predávať Nezábudky ako symbol krehkého duševného zdravia na celom Slovensku.

Časový harmonogram priebehu kampane

– August – október: Informačné letáky v ambulanciách praktických lekárov
– 1.9. – 31.9.: bilboardová kampaň
– 28.9. – 14.10.: televízne spoty (zamerané na upozornenie verejnosti na zbierku Nezábudka a aktivovanie verejnosti smerom k rozvoju služieb napomáhajúcim sociálnemu začleneniu ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia)
– 28.9. – 14.10: rozhlasové spoty
– 28.9. – 14.10.: plagáty v interiéri prostriedkov mestskej dopravy (Bratislava, Košice)
– tlačové besedy, články v denníkoch a v časopisoch
– plagáty, letáky
– banery na internetových vyhľadávačoch
– september/október: sprievodné podujatia

Oznámenie o rozhodnutí MV SR ku konaniu verejnej zbierky Dni nezábudiek 2009