E-mailová poradňa Linky dôvery Nezábudka

Vitajte v e-mailovej poradni Linky dôvery Nezábudka

Trápia vás problémy z oblasti duševného zdravia, vzťahov, výchovy, problémy citové či otázky smerovania a zmyslu života?

Nemusíte s nimi zostávať sami. Napíšte našim odborným poradcom. Sú tu, aby vám pomohli.

Anonymne – bezplatne – s odpoveďou najneskôr do 48 hodín

Ako to funguje:

  • vyberte si len jedného poradcu a podrobne mu opíšte svoj problém
  • e-mail pošlite priamo na jeho e-mailovú adresu v profile
  • odbornú odpoveď dostanete rovnako anonymne späť na vašu adresu najneskôr do 48 hodín
  • pokiaľ píšete poradcovi priamo, komunikácia zostáva len medzi vami dvoma a nedostanú sa k nej žiadna tretia strana

Mgr. Monika Gregussová, psychologička

problémy detského veku, rodičovské a školské problémy
osobnostné problémy detí, dospievajúcich a dospelých
problémy na pracovisku a v kolektívoch
osobnostný rozvoj
monika.gregussova@linkanezabudka.sk

Štúdium jednoodborovej psychológie ukončila v roku 2003 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na poradenskú a klinickú psychológiu. Dlhodobo sa venovala práci s deťmi, mládežou a mladými dospelými, so zameraním na preventívne, poradenské, vzdelávacie a voľnočasové aktivity.
Pracovala ako výskumná pracovníčka, školská psychologička, pracovníčka v komunitnom centre pre deti, senior poradkyňa na telefonických a četových linkách pre deti i dospelých, či s rodinami v konflikte. Je autorkou preventívnych príručiek pre učiteľov a rodičov, píše články z oblasti psychológie. Je jej blízky prístup zameraný na človeka, ktorý rešpektuje klienta/ku, jeho/jej svet a cestu životom a je rada, keď môže jeho/ju kúsok tejto cesty sprevádzať.
Viac

Mgr. Ľudmila Smoroňová, psychologička

Výchovné a vzdelávacie ťažkosti, téma šikanovania, vyhorenie, spracovanie straty, smútenie, vyrovnávanie sa s ochorením, práca s klientmi so psychiatrickým ochorením, psychohygiena, poradenstvo pre učiteľov, ťažkosti v profesijnej orientácii
ludmila.smoronova@linkanezabudka.sk

Štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ukončila v roku 2009. V postgraduálnom vzdelávaní na Slovensku aj v zahraničí sa venovala najmä školskej psychológii, poradenstvu, motivácii klientov, prevencii vyhorenia učiteľov a práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. Zúčastnila sa mnohých certifikovaných výcvikov a kurzov.
Mnoho rokov pracovala ako školská psychologička. Aktuálne sa venuje poradenstvu a v školách pôsobí ako pracovníčka pre rozvoj komunikácie a autonómie detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Pracovala v psychologickom centre, viedla preventívne programy pre mládež i učiteľov. Ako dobrovoľníčka sa venovala sprevádzaniu onkologických pacientov, v zahraničí pracovala na linke psychologickej pomoci a v e-mailovej poradni.
Viac

PhDr. Jolana Kusá, terapeutka

rodinné a partnerské problémy
osobnostné problémy
osobnostný rozvoj, práca so zmyslom života
jolana.kusa@linkanezabudka.sk

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore filozofia, z ktorého má aj doktorát. Následne absolvovala postgraduál z poradenstva pre jednotlivca, pár a rodinu. V tejto oblasti pracovala 35 rokov ako poradkyňa v predmanželskej a manželskej poradni.
Okrem mnoho rokov skúseností z praxe absolvovala niekoľko výcvikov, naposledy Prácu s traumou, násilím a nešťastím v rodine, čím získala vynikajúce poradenské komunikačné a sociálne zručnosti v oblasti poradenstva osobnostného, pre jednotlivcov, páry či rodiny.
Viac

Mgr. Patrik Dilong, poradca, sociálny pracovník

Rodinné, partnerské a medziľudské vzťahy , poradenstvo v rozvodovej a rozchodovej situácii s fokusom na potreby a záujmy detí, sociálne poradenstvo klientom so psychiatrickým ochorením, riešenie výchovných problémov
patrik.dilong@linkanezabudka.sk

V roku 1997 ukončil štúdium na katedre sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako sociálny pracovník v Centre výchovnej a psychologickej prevencie, kde sa venoval predovšetkým prevencii sociálnopatologických javov.
Niekoľko rokov pracoval ako lektor tréningových a vzdelávacích programov v oblasti odborných zručností a soft skills. Svoje profesionálne kompetencie rozvíja kontinuálne pravidelným absolvovaním certifikovaných výcvikov, tréningov a kurzov. Aktuálne sa venuje predovšetkým poradenstvu rodinám prechádzajúcim procesom rozvodu a rozchodu s akcentom na najlepší záujem detí. Pracuje tiež ako poradca na telefonickej linke pomoci.
Viac