O nás

… aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku

Kto sme

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Financovaná je najmä cez schválené projekty z grantových výziev firiem a nadácií, verejnej zbierky v uliciach a darov cez darcovský portál.

Našim cieľom v Lige za duševné zdravie je podporovať a zlepšovať duševné zdravie, pohodu a zotavenie pre všetkých jednotlivcov a komunity. Našim cieľom je aj podporovať ľudí so skúsenosťami s problémami duševného zdravia a ich rodinných príslušníkov pri zotavovaní.

Vznik Ligy sa datuje do roku 2000, keď sa v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života ľudí so skúsenosťou v oblasti duševného zdravia, ako aj v oblasti prevencie duševných ochorení. Počas celej našej histórie sme spolu s členskými združeniami zohrávali ústrednú úlohu pri pretváraní spôsobu, akým verejnosť chápe problémy duševného zdravia.

Pri zakladaní Ligy za duševné zdravie spolupracovali Prof. Dr. Ivan Štúr, MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Pavel Černák, Prof.PhDr. Anton Heretik, Doc. MUDr. Alojz Rakús, Ing. Dagmar Kardošová, Mgr. art. Martin Knut. Predsedom Ligy sa stal Prof. Dr. I. Štúr. Dlhé roky viedol Ligu za duševné zdravie MUDr. Peter Breier, po jeho odchode do zahraničia prevzali túto úlohu na seba Alexandra Fischerová, neskôr MUDr. Alexandra Bražinová a Mgr. art. Martin Knut. V roku 2021 sa stal výkonným riaditeľom Ligy JUDr. Andrej Vršanský. Liga pri svojich aktivitách aj naďalej spolupracuje s mnohými odborníkmi v oblasti duševného zdravia, psychiatrie a psychológie.

Po celej krajine máme spolupracovníkov, ktorí sa spájajú so sieťou združení na podporu duševného zdravia, dobrovoľníkmi a komunitnými skupinami, propagujú duševné zdravie a podporujú zotavenie vo svojich komunitách.

Budeme sa naďalej usilovať o vytvorenie takej kultúry v krajine, v ktorej sme všetci rešpektovaní a podporovaní, najmä keď je naše duševné zdravie ohrozené.

Vážime si spoluprácu a podporu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a jej členov.

SME ČLENMI MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A INICIATÍV:

Mental Health Europe, kde je Liga riadnym členom a riaditeľ Andrej Vršanský je v správnej rade,

GLE-Medzinárodná iniciatíva združuje a spája vedúcich pracovníkov v oblasti duševného zdravia s cieľom pomôcť šíriť inovácie a osvedčené postupy na zlepšenie služieb v oblasti duševného zdravia a závislostí na celom svete.

Global Advisory Group IIMHL-Poradná skupina globálnych lídrov – duševné zdravie

EUCOMSAsociácia poskytovateľov služieb duševného zdravia v Európskom spoločenstve

 

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR JE ČLENOM:

Riaditeľ a správna rada Ligy za duševné zdravie

JUDr. Andrej Vršanský

riaditeľ

Mgr. art. Martin Knut

predseda správnej rady

MUDr. Peter Breier

člen správnej rady

Doc. MUDr. Pavol Černák

člen správnej rady

Mgr. Daniela Kevélyová

členka správnej rady

Výročné správy