O nás

… aby sa kvalitná starostlivosť o duševné zdravie stala štandardom aj na Slovensku

Kto sme

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Financovaná je najmä cez schválené projekty z grantových schém ministerstiev SR, grantových výziev firiem a nadácií, verejnej zbierky v uliciach a darov cez darcovský portál.

Vznik Ligy sa datuje do roku 2000, keď sa v súvislosti s prípravou Roku duševného zdravia objavila potreba vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude nielen hlavným organizátorom kampane Roku duševného zdravia, ale bude aj po jej skončení pokračovať v činnosti najmä na poli zlepšenia podmienok a života duševne chorých, ako aj v oblasti prevencie duševných porúch.

Pri zakladaní Ligy za duševné zdravie spolupracovali Prof. Dr. Ivan Štúr, MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Pavel Černák, Prof.PhDr. Anton Heretik, Doc. MUDr. Alojz Rakús, Ing. Dagmar Kardošová, Mgr. art. Martin Knut. Predsedom Ligy sa stal Prof. Dr. I. Štúr.

Dlhé roky viedol Ligu za duševné zdravie MUDr. Peter Breier, po jeho odchode do zahraničia prevzali túto úlohu na seba Alexandra Fischerová, neskôr MUDr. Alexandra Bražinová a Mgr. art. Martin Knut. V roku 2021 sa stal výkonným riaditeľom Ligy JUDr. Andrej Vršanský. Liga pri svojich aktivitách aj naďalej spolupracuje s mnohými odborníkmi v oblasti duševného zdravia, psychiatrie a psychológie.

Vážime si spoluprácu a podporu Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a jej členov. Zo zahraničných spoluprác ďakujeme Mental Health Europe, kde Liga dlhé roky vystupuje ako Focal Point pre Slovenskú republiku, či World Federation for Mental Health a Mental Health Ireland.

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR JE ČLENOM:

Riaditeľ a správna rada Ligy za duševné zdravie

JUDr. Andrej Vršanský

riaditeľ

Mgr. art. Martin Knut

predseda správnej rady

MUDr. Peter Breier

člen správnej rady

Doc. MUDr. Pavol Černák

člen správnej rady

Mgr. Daniela Kevélyová

členka správnej rady

Výročné správy