03. 10. 2008 Čo pre vás robíme

NEZÁBUDKY BUDÚ ZNOVA POMÁHAŤ

Svetový deň duševného zdravia:

NEZÁBUDKY BUDÚ ZNOVA POMÁHAŤ

5. ročník Celoslovenskej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 8., 9. a 10. októbra

V septembri zahájila Liga za duševné zdravie SR (LDZ SR) jesennú informačnú kampaň so sloganom „Šanca na návrat“. Jej cieľom je dobudovať komplexnú sieť služieb. Komplexná sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou je dôležitým predpokladom ich sociálneho začlenenia. Je to široký súbor služieb, programov a zariadení, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnou poruchou. Je to ich šanca na návrat do života! Mnohé zo služieb na Slovensku chýbajú a to najmä denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti a mládež, krízové centrá s mobilnými tímami a podporované bývanie. Iné sú nedostačujúce a fragmentované, medzery sú v komplexnosti a dostupnosti siete. Už dva roky neexistuje celoslovenská nízkoprahová a verejnosti dostatočne známa telefonická linka krízovej pomoci.

KAMPAŇ VRCHOLÍ ZBIERKOU

Okrem informovania verejnosti o potrebe rozvíjania siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami, je zámerom Ligy podporovať konkrétne iniciatívy na jej dopĺňanie v regiónoch Slovenska. Preto je súčasťou kampane aj celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli prerozdeliť na projekty, ktoré ju pomáhajú budovať. V prílohe ponúkame zoznam projektov a zariadení, ktoré boli podporené z minuloročnej zbierky.

Tri možnosti ako sa zapojiť do Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

V dňoch 8. až 10. októbra si môžu ľudia, ktorí chcú podporiť skvalitnenie starostlivosti o duševne chorých, zakúpiť malú nezábudku. Nezábudka je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú predávať dobrovoľníci vo vybraných mestách na Slovensku. V roku 2007 sa zapojilo 44 slovenských miest a 218 združení, škôl a materských centier. V tomto roku sa bude zbierať v 52 slovenských mestách, zbierky sa zúčastňuje 153 škôl, 22 materských centier a 41 občianskych združení.
Ďalšou možnosťou ako prispieť je poslať SMS na číslo 833 v sieti Orange Slovensko

a T-Mobile Slovensko v hodnote 30,- Sk (1€) až do 31. októbra 2008. Suma je konečná, operátori ju odvedú na zbierku v plnej výške a zaslanie správy nespoplatňujú.

Treťou možnosťou ako sa zapojiť do Zbierky je poslať finančné prostriedky priamo na účet č. 4040 154 029/3100 v Ľudovej banke a 202 66 500/6500 v Poštovej banke až

do 31. decembra 2008.

Ako vyzerajú dobrovoľníci počas Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Všetci dobrovoľníci budú počas troch dní zbierky v uliciach Slovenska označení identifikátorom „Dni nezábudiek 2008“, ktorým je papierový odznak s číslom, podľa ktorého je možné identifikovať konkrétneho dobrovoľníka. V záujme bezpečnosti treba peniaze vkladať priamo do zalepenej pokladničky. Pokladničky sú umelohmotné krabica označené logom Ligy za duševné zdravie SR a číslom povolenia zbierky Ministerstvom vnútra SR: č.SVS-233004-2008/06200. Nálepkami s pečiatkou Ligy sú zabezpečené proti nepovolenému otvoreniu.

Financie získané zo zbierky budú použité na projekty pre ľudí s duševnou poruchou. Všetky organizácie, ktoré spolupracujú na zbierke budú podporené 30% z výnosu na rozvoj aktivít vo svojom regióne v oblasti duševného zdravia. Čistý výnos tohtoročnej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2008 bude prerozdelený formou grantovej schémy na dobudovanie komplexnej siete služieb. Spoločne budeme vypĺňať prázdne miesta v starostlivosti o ľudí s duševnými problémami, aby sa mohli vrátiť späť do života.

Podľa pozitívneho prijatia komunikačných kampaní Ligy za duševné zdravie SR verejnosťou vidno, že duševné zdravie sa dostalo do povedomia verejnosti a že spoločnosť postupne akceptuje dôležitosť duševného zdravia a zaujíma sa o duševné problémy.

Na základe pozitívnych skúseností z minulých ročníkov aj tento rok Liga spolupracuje pri realizácii zbierky s Úniou materských centier a so združeniami pacientov a príbuzných v regiónoch. Dobrovoľníkmi sú tiež študenti stredných škôl. Práve dlhodobá spolupráca so stredoškolákmi priviedla Ligu aj k realizácii preventívneho projektu „Duševné zdravie na stredných školách“.

Riaditeľka LDZ SR Mgr. Alexandra Fischerová:

„Na základe dobrej spolupráce s veľkou skupinou našich dobrovoľníkov, ktorými sú stredoškolskí študenti, sme pre nich pripravili projekt „Duševné zdravie na stredných školách“. Ide o cyklus stretnutí odborníkov – psychológa a psychiatra – so študentmi, aby poznali prejavy psychických ochorení, vedeli ako riešiť krízové situácie a chrániť si duševné zdravie. Na konferencii Menthal Health Europe boli školské projekty a informačné kampane vyhodnotené ako dva najúčinnejšie nástroje informovania verejnosti, zmeny verejnej mienky a destigmatizácie duševných ochorení. Fakt, že každá štvrtá európska rodina má skúsenosť s duševným ochorením je, myslím, dostatočným argumentom, prečo je to dôležité.“