24. 03. 2015 Nezaradené

Právo a vrstvy reality

L.Práznovská, K.Farkašová, J.Kusá, M.Barová, O.Valentová pri Okrúhlom stole 30.12.2014

Procesorientovaná psychológia vníma realitu vo vrstvách. Hovorí, že okrem tej rukolapnej, rozumovej či „normálnej“ zvanej konsenzuálna realita žijeme paralelne v snovej realite, kde prežívame svoje konflikty, vášne, lásku, nenávisť a tvorbu. Občas sa chvíľu zacítime aj tretiu úroveň – hlbšiu esenciu žitia. Právny systém je ukotvený najmä v tej konsenzuálnej rovine – sú to pravidlá na ktorých sme sa ako spoločnosť dohodli že ich budeme pre svoju vlastnú ochranu dodržiavať a jasne rozpoznávať. Platia pre všetkých a na celú krajinu. Tento plošný záber má na svedomí spoločenská zmluva – niekde na úsvite dejín kmeňov sme sa vzdali časti slobody v prospech skupiny či neskôr štátu aby bol zvyšok našej slobody lepšie chránený. Právny systém však cez naše konflikty, spory a krivdy presahuje lemom kabáta aj do snovej reality. A keď niekedy v súvislosti s právom zacítime prítomnosť niečoho čo nás presahuje a čo sa ťažko oblieka do slov, dotýkame sa úrovne esencie.

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou

Ľudia s duševnou poruchou sú mnohokrát viac doma v snovej realite ako my „zdraví neurotici“. Sú expertami skúsenosťou a zrelé spoločnosti k nim pristupujú s úctou ako k zdroju múdrosti. O to viac však potrebujú oporu férového právneho poriadku, ktorý ich ochráni ale neobmedzí ani nepotrestá za inakosť.

Každá ľudská bytosť má práva a povinnosti. Spôsoby, akými sa tieto práva a povinnosti u rôznych ľudí napĺňajú, sa zákonodarcovia snažia primerane prispôsobiť miere schopnosti konkrétnych ľudí predvídať dôsledok svojho konania, našej kondícií, sile a miere možností konať vo svojom vlastnom najlepšom záujme. .

Ak sa v rodine či komunite ocitne človek v zmenenom stave spôsobenom duševnou chorobou, mení sa od základov život všetkých členov spoločenstva. Podporu teda potrebuje nielen ten jeden, ale všetci v systéme – a to vrátane pomoci v orientácií v labyrinte zákonov.

Ľudské práva v našej krajine

V zákonoch tejto krajiny sú zakotvené mnohé možnosti a podporné systémy pre ľudí s duševnou chorobou a ich príbuzných, o ktorých mnohí nič netušia. A je pravdepodobné, že mnohé zákony týkajúce sa ľudí s duševnou chorobou potrebujú revíziu – a kto to vie lepšie povedať ak nie odborníci? A tým myslíme predovšetkým odborníkov cez vlastnú skúsenosť s duševnou chorobou a ich príbuzných, ale aj ľudí pomáhajúcich profesií.

Stáva sa –a ľudia s duševnou chorobou to dobre poznajú – že sa ocitneme v životnej situácií, kde vieme posúdiť dôsledky svojich činov, aj rozhodovať sa vo svojom najlepšom záujme – ale chýbajú nám informácie a komunikačné zručnosti k tomu ako naše právo presadiť na úrade či na súde. Stáva sa aj to, že máme povinnosť, ktorú si neplníme, lebo o nej nevieme.

Nová brožúra o ľudských právach

Verím, že publikácia Ligy za duševné zdravie „Ľudské práva pre každého: Nahliadnutie do práv a povinností ľudí so skúsenosťou duševnej poruch a ich blízkych“ prispeje k podpore ľudí so skúsenosťou s duševnou inakosťou – krátkodobou či dlhodbejšiu, aby sme si mohli s radosťou vziať svoje práva a v pokoji plniť svoje povinnosti.

Zuzana Vasičak Očenášová, spolupracovníčka Ligy za duševné zdravie